QRUP 1 DİRİ HEYVANLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
QRUP 01 DİRİ HEYVANLAR
0101 Diri atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları:
– atlar:
0101 21 000 0 – – safqanlı cins heyvanlar əd 0.5
0101 29 – – digərləri:
0101 29 100 0 – – – ətlik əd 15
0101 29 900 0 – – – digərləri əd 15
0101 30 000 0 – ulaqlar əd 15
0101 90 000 0 – digərləri əd 15
0102 Diri iribuynuzlu heyvanlar:
– iribuynuzlu ev heyvanları:
0102 21 – – safqanlı cins heyvanlar:
0102 21 100 0 – – – düyələr (iribuynuzlu heyvanın birinci balalamaya qədərki dişiləri) əd 0
0102 21 300 0 – – – inəklər əd 0
0102 21 900 0 – – – digərləri əd 15
0102 29 – – digərləri:
0102 29 100 0 – – – çəkisi 80 kq-dan artıq olmayan əd 15
– – – çəkisi 80 kq-dan artıq, lakin 160 kq-dan çox olmayan:
0102 29 210 0 – – – – ətlik əd 15
0102 29 290 0 – – – – digərləri əd 15
– – – çəkisi 160 kq-dan çox, lakin 300 kq-dan artıq olmayan:
0102 29 410 0 – – – – ətlik əd 15
0102 29 490 0 – – – – digərləri əd 15
– – – çəkisi 300 kq-dan artıq olan:
– – – – düyələr (iribuynuzlu heyvanın birinci balalamaya qədər olan dişiləri):
0102 29 510 0 – – – – – ətlik əd 15
0102 29 590 0 – – – – – digərləri əd 15
– – – – inəklər:
0102 29 610 0 – – – – – ətlik əd 15
0102 29 690 0 – – – – – digərləri əd 15
– – – – digərləri:
0102 29 710 0 – – – – – ətlik əd 15
0102 29 790 0 – – – – – digərləri əd 15
– camışlar:
0102 31 000 0 – – safqanlı cins heyvanlar əd 0
0102 39 – – digərləri:
0102 39 100 0 – – – ev növləri əd 15
0102 39 900 0 – – – digərləri əd 15
0102 90 – digərləri:
0102 90 200 0 – – safqanlı cins heyvanlar əd 0
– – digərləri:
0102 90 910 0 – – – ev növləri əd 15
0102 90 990 0 – – – digərləri əd 15
0103 Diri donuzlar:
0103 10 000 0 – safqanlı cins heyvanlar əd 0.5
– digərləri:
0103 91 – – çəkisi 50 kq-dan az olanlar:
0103 91 100 0 – – – ev növləri əd 15
0103 91 900 0 – – – digərləri əd 15
0103 92 – – çəkisi 50 kq və ya daha çox olanlar:
– – – ev növləri:
0103 92 110 0 – – – – çəkisi 160 kq-dan az olmayan, ən azı bir dəfə balalamış donuzlar əd 15
0103 92 190 0 – – – – digərləri əd 15
0103 92 900 0 – – – digərləri əd 15
0104 Diri qoyunlar və keçilər:
0104 10 – qoyunlar:
0104 10 100 0 – – safqanlı cins heyvanlar əd 0
– – digərləri:
0104 10 300 0 – – – quzular (bir yaşa qədər) əd 15
0104 10 800 0 – – – digərləri əd 15
0104 20 – keçilər:
0104 20 100 0 – – safqanlı cins heyvanlar əd 0
0104 20 900 0 – – digərləri əd 15
0105 Diri ev quşları, yəni Gallus domesticus növlü ev toyuqları , ördəklər, qazlar, hindtoyuqları və firəngtoyuqları:
– çəkisi 185 q-dan artıq olmayan:
0105 11 – – ev toyuqları (Gallus domesticus):
– – – ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan cücələr:
0105 11 110 0 – – – – yumurtlayan növlər əd 15
0105 11 190 0 – – – – digərləri əd 15
– – – digərləri:
0105 11 910 0 – – – – yumurtlayan növlər əd 15
0105 11 990 0 – – – – digərləri əd 15
0105 12 000 0 – – hindtoyuqları əd 15
0105 13 000 0 – – ördəklər əd 15
0105 14 000 0 – – qazlar əd 15
0105 15 000 0 – – firəngtoyuqları əd 15
– digərləri:
0105 94 000 0 – – ev toyuqları (Gallus domesticus) əd 15
0105 99 – – digərləri:
0105 99 100 0 – – – ördəklər əd 15
0105 99 200 0 – – – qazlar əd 15
0105 99 300 0 – – – hindtoyuqları əd 15
0105 99 500 0 – – – firəngtoyuqları əd 15
0106 Digər diri heyvanlar:
– məməlilər:
0106 11 00 – – primatlar:
0106 11 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 11 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 12 00 – – balinalar, delfinlər və dəniz donuzları (Cetacea dəstəsindən məməlilər); lamantinlər və düqonlar (Sirenia dəstəsindən məməlilər);suitilər, dəniz aslanları və morjlar (Pinnipedia yarımdəstəsindən məməlilər):
0106 12 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 12 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 13 00 – – dəvələr və digər dəvələr fəsiləsindən olan heyvanlar (Camelidae):
0106 13 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 13 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 14 – – kroliklər və dovşanlar:
0106 14 10 – – – ev kroloikləri:
0106 14 101 0 – – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 14 109 0 – – – – digərləri əd 15
0106 14 90 – – – digərləri:
0106 14 901 0 – – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 14 909 0 – – – – digərləri əd 15
0106 19 00 – – digərləri:
0106 19 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 19 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 20 00 – sürünənlər (ilanlar və tısbağalar daxil olmaqla):
0106 20 001 0 – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 20 009 0 – – digərləri əd 15
– quşlar:
0106 31 00 – – yırtıcı quşlar:
0106 31 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 31 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 32 00 – – tutuquşuya bənzərlər (tutuquşular, uzunquyruqlu tutuquşular, ara və kakadu daxil olmaqla):
0106 32 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 32 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 33 00 – – dəvəquşular; emu (Dromaius novaehollandiae):
0106 33 001 0 – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 33 009 0 – – – digərləri əd 15
0106 39 – – digərləri:
0106 39 100 0 – – – göyərçinlər əd 15
0106 39 80 – – – digərləri:
0106 39 801 0 – – – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün əd 15
0106 39 809 0 – – – – digərləri əd 15
– həşəratlar::
0106 41 000 0 – – arılar əd 15
0106 49 000 0 – – digərləri: əd 15
0106 90 00 – digərləri:
0106 90 001 0 – – elmi-tədqiqat məqsədləri üçün heyvanlar əd 15
0106 90 009 0 – – digərləri əd 15
QRUP 2ƏT VƏ QİDA ÜÇÜN YARARLI ƏT ƏLAVƏLƏRİ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
QRUP 02 ƏT VƏ QİDA ÜÇÜN YARARLI ƏT ƏLAVƏLƏRİ
0201 İribuynuzlu heyvanın əti, təzə və ya soyudulmuş:
0201 10 000 0 – cəmdəklər və şaqqalar 15
0201 20 – digər kəsiklər, sümükdən ayrılmamış:
0201 20 200 0 – – «kompensasiya edilmiş» yarımşaqqalar 15
0201 20 300 0 – – bölünmüş və ya bölünməmiş ön yarımşaqqalar 15
0201 20 500 0 – – bölünmüş və ya bölünməmiş arxa yarımşaqqalar 15
0201 20 900 0 – – digərləri 15
0201 30 000 0 – sümükdən ayrılmış parçalar 15
0202 İribuynuzlu heyvan əti, dondurulmuş:
0202 10 000 0 – cəmdəklər və şaqqalar 15
0202 20 – digər sümükdən ayrılmamış kəsiklər:
0202 20 100 0 – – «kompensasiya edilmiş» yarımşaqqalar 15
0202 20 300 0 – – bölünmüş və ya bölünməmiş ön yarımşaqqalar 15
0202 20 500 0 – – bölünmüş və ya bölünməmiş arxa yarımşaqqalar 15
0202 20 900 0 – – digərləri 15
0202 30 – sümükdən ayrılmış ət:
0202 30 100 0 – – ön yarımşaqqalar, bütöv və ya ən çoxu beş parçaya bölünmüşlər, hər bir yarımşaqqa isə bir blok təşkil etməlidir; "kompensasiya edilmiş" yarımşaqqalar iki blok təşkil edir, onlardan birinin tərkibində bütöv və ya ən çoxu beş parçaya ayrılmış ön yarımşaqqa olan, digərinin tərkibində isə bir kəsiklə ayrılmış can ətindən başqa, arxa yarımşaqqa olan 15
0202 30 500 0 – – kürək, boyun-kürək hissəsi və döş əti 15
0202 30 900 0 – – digəri 15
0203 Donuz əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
– təzə və ya soyudulmuş:
0203 11 – – cəmdəklər və şaqqalar:
0203 11 100 0 – – – ev donuzlarının 15
0203 11 900 0 – – – digərləri 15
0203 12 – – budlar, kürəklər və onlardan parçalar, sümüyü ayrılmamış:
– – – ev donuzlarının:
0203 12 110 0 – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0203 12 190 0 – – – – kürəklər və onlardan parçalar 15
0203 12 900 0 – – – digərləri 15
0203 19 – – digəri:
– – – ev donuzlarının:
0203 19 110 0 – – – – ön kənarları və onlardan kəsiklər 15
0203 19 130 0 – – – – can əti və ondan kəsiklər, sümükdən ayrılmamış 15
0203 19 150 0 – – – – döş əti (striklər) və ondan kəsiklər 15
– – – – digəri:
0203 19 550 0 – – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
0203 19 590 0 – – – – – digəri 15
0203 19 900 0 – – – digəri 15
– dondurulmuş:
0203 21 – – cəmdəklər və şaqqalar:
0203 21 100 0 – – – ev donuzlarının 15
0203 21 900 0 – – – digərləri 15
0203 22 – – budlar, kürəklər və onlardan kəsiklər, sümükdən ayrılmamış:
– – – ev donuzlarının:
0203 22 110 0 – – – – budlar və onlardan kəsiklər 15
0203 22 190 0 – – – – kürəklər və onlardan kəsiklər 15
0203 22 900 0 – – – digərləri 15
0203 29 – – digəri:
– – – ev donuzlarının:
0203 29 110 0 – – – – ön kənarlar və onlardan kəsiklər 15
0203 29 130 0 – – – – budlar və onlardan kəsiklər, sümükdən ayrılmamış 15
0203 29 150 0 – – – – döş əti (striklər) və onlardan kəsiklər 15
– – – – digəri:
0203 29 550 0 – – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
0203 29 590 0 – – – – – digəri 15
0203 29 900 0 – – – digəri 15
0204 Qoyun əti və ya keçi əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
0204 10 000 0 – quzu cəmdəkləri və şaqqaları, təzə və ya soyudulmuş 15
– digər qoyun əti, təzə və ya soyudulmuş:
0204 21 000 0 – – cəmdəklər və şaqqalar 15
0204 22 – – digər kəsiklər, sümükdən ayrılmamış:
0204 22 100 0 – – – qısa kəsikli ön yarımşaqqalar 15
0204 22 300 0 – – – bel hissəsinin onurğa tərəfi və / və ya böyrək hissələri 15
0204 22 500 0 – – – çanaq-bud hissələri qolyaşka ilə 15
0204 22 900 0 – – – digərləri 15
0204 23 000 0 – – sümükdən ayrılmış ət 15
0204 30 000 0 – quzu cəmdəkləri və şaqqaları, dondurulmuş 15
– digər qoyun əti, dondurulmuş:
0204 41 000 0 – – cəmdəklər və şaqqalar 15
0204 42 – – digər kəsiklər, sümükdən ayrılmamış:
0204 42 100 0 – – – qısa kəsikli ön yarımşaqqalar 15
0204 42 300 0 – – – bel hissəsinin onurğa tərəfi və / və ya böyrək hissələri 15
0204 42 500 0 – – – çanaq-bud hissələri qolyaşka ilə 15
0204 42 900 0 – – – digərləri 15
0204 43 – – sümükdən ayrılmış ət:
0204 43 100 0 – – – quzu ətinin 15
0204 43 900 0 – – – digəri 15
0204 50 – keçi əti:
– – təzə və ya soyudulmuş:
0204 50 110 0 – – – cəmdəklər və şaqqalar 15
0204 50 130 0 – – – qısa kəsikli ön yarımşaqqalar 15
0204 50 150 0 – – – bel hissəsinin onurğa tərəfi və/və ya böyrək hissələri 15
0204 50 190 0 – – – çanaq-bud hissələri qolyaşka ilə 15
– – – digəri:
0204 50 310 0 – – – – sümükdən ayrılmamış kəsiklər 15
0204 50 390 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – dondurulmuş:
0204 50 510 0 – – – cəmdəklər və şaqqalar 15
0204 50 530 0 – – – qısa kəsikli ön yarımşaqqalar 15
0204 50 550 0 – – – bel hissəsinin onurğa tərəfi və/və ya böyrək hissələri 15
0204 50 590 0 – – – çanaq-bud hissələri qolyaşka ilə 15
– – – digəri:
0204 50 710 0 – – – – sümükdən ayrılmamış kəsiklər 15
0204 50 790 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
0205 00 Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
0205 00 200 0 – təzə və ya soyudulmuş 15
0205 00 800 0 – dondurulmuş 15
0206 İribuynuzlu heyvanın, donuzun, qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının əlavə qida məhsulları, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
0206 10 – iribuynuzlu heyvanların, təzə və ya soyudulmuş:
0206 10 100 0 – – əczaçılıq məhsullarının istehsalı üçün 0.5
– – digərləri:
0206 10 950 0 – – – qalın diafraqma və nazik diafraqma 15
0206 10 980 0 – – – digərləri 15
– iribuynuzlu heyvanın, dondurulmuş:
0206 21 000 0 – – dilləri 15
0206 22 000 0 – – qaraciyərləri 15
0206 29 – – digərləri:
0206 29 100 0 – – – əczaçılıq məhsulunun istehsalı üçün 0.5
– – – digərləri:
0206 29 910 0 – – – – qalın diafraqma və nazik diafraqma 15
0206 29 990 0 – – – – digərləri 15
0206 30 000 0 – donuzların, təzə və ya soyudulmuş 15
– donuzların, dondurulmuş:
0206 41 000 0 – – qaraciyəri 15
0206 49 000 0 – – digərləri 15
0206 80 – digər təzə və ya soyudulmuşlar:
0206 80 100 0 – – əczaçılıq məhsullarının istehsalı üçün 0.5
– – digərləri:
0206 80 910 0 – – – atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının 15
0206 80 990 0 – – – qoyunların və keçilərin 15
0206 90 – digər dondurulmuşlar:
0206 90 100 0 – – əczaçılıq məhsullarının istehsalı üçün 0.5
– – digərləri:
0206 90 910 0 – – – atların, ulaqların, qatırların və at qatırlarının 15
0206 90 990 0 – – – qoyunların və keçilərin 15
0207 0105 mal mövqeyində göstərilən ev quşlarının əti və ət əlavələri, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
– ev toyuqlarının (Gallus domesticus):
0207 11 – – hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş:
0207 11 100 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı yarı çıxarılmış, baş və ayaq daraqları ilə, «83 %-li cücə» kimi təqdim olunan 15
0207 11 300 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boynu, ürəyi, qaraciyəri və pətənəyi üstündə olan, «70%-li cücə» kimi təqdim olunan 15
0207 11 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan və boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «65%-li cücə» kimi təqdim edilən və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim edilən 15
0207 12 – – hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş:
0207 12 100 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boynu, ürəyi, qaraciyəri və pətənəyi üstündə olan, «70%-li cücə» kimi təqdim olunan 15
0207 12 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «65%-li cücə» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim edilən 15
0207 13 – – cəmdək hissələri və ət əlavələri, təzə və ya soyudulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 13 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 13 200 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 13 300 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 13 400 0 – – – – – belləri, boyunları, belləri boynu ilə birgə, büzdümləri və qanadların nazik ucları 15
0207 13 500 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 13 600 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 13 700 0 – – – – – digərləri 15
– – – əlavə məhsullar:
0207 13 910 0 – – – – qaraciyər 15
0207 13 990 0 – – – – digərləri 15
0207 14 – – cəmdək hissələri və ət əlavələri, dondurulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 14 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 14 200 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 14 300 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 14 400 0 – – – – – belləri, boyunları, belləri boynu ilə birgə, büzdümləri və qanadların nazik ucları 15
0207 14 500 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 14 600 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 14 700 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 14 910 0 – – – – qaraciyər 15
0207 14 990 0 – – – – digərləri 15
– hindtoyuqlarının:
0207 24 – – hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş:
0207 24 100 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boyunu, ürəyi, qaraciyəri və pətənəyi üstündə olan, «80%-li hindtoyuğu» kimi təqdim olunan 15
0207 24 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «73%-li hindtoyuğu» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 25 – – hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş:
0207 25 100 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boynu, ürəyi, qaraciyəri və pətənəyi üstündə olan, «80%-li hindtoyuğu» kimi təqdim edilən 15
0207 25 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı təmizlənmiş, başsız və ayaq daraqları olmayan, boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «73%-li hindtoyuğu» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 26 – – cəmdək hissələri və ət əlavələri, təzə və ya soyudulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 26 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 26 200 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 26 300 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 26 400 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birgə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 26 500 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
– – – – – budlar və onlardan parçalar:
0207 26 600 0 – – – – – – baldırlar və onlardan parçalar 15
0207 26 700 0 – – – – – – digərləri 15
0207 26 800 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 26 910 0 – – – – qaraciyər 15
0207 26 990 0 – – – – digərləri 15
0207 27 – – cəmdək hissələri və ət əlavələri, dondurulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 27 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 27 200 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 27 300 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 27 400 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birgə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 27 500 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
– – – – – budlar və onlardan parçalar:
0207 27 600 0 – – – – – – baldır və onlardan parçalar 15
0207 27 700 0 – – – – – – digərləri 15
0207 27 800 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 27 910 0 – – – – qaraciyər 15
0207 27 990 0 – – – – digərləri 15
– ördəklərin:
0207 41 – – hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş:
0207 41 200 0 – – – tükü yonulmuş, qansızlaşdırılmış, bağırsaqsız, lakin içalatı çıxarılmamış, başı və ayaq daraqları üstündə olan, «85%-li ördəklər» kimi təqdim olunan 15
0207 41 300 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boyunu olan, ciyəri və pətənəyi olan, «70%-li ördəklər» kimi təqdim olunan 15
0207 41 800 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «63%-li ördəklər» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 42 – – hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş:
0207 42 300 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, lakin boyunu olan, ciyəri və pətənəyi olan, «70%-li ördəklər» kimi təqdim olunan 15
0207 42 800 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, boyunsuz, ürəksiz, qaraciyərsiz və pətənəksiz, «63%-li ördəklər» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 43 000 0 – – yaglı ciyər, təzə və ya soyudulmuş 15
0207 44 – – digərləri, təzə və ya soyudulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 44 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamış:
0207 44 210 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 44 310 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik uclu və ya onsuz 15
0207 44 410 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birlikdə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 44 510 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 44 610 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 44 710 0 – – – – – paletotlar 15
0207 44 810 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 44 910 0 – – – – qaraciyər, yağlı istisna olmaqla 15
0207 44 990 0 – – – – digərləri 15
0207 45 – – digərləri, dondurulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 45 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 45 210 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 45 310 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 45 410 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birlikdə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 45 510 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 45 610 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 45 710 0 – – – – – paletotlar 15
0207 45 810 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
– – – – qaraciyər:
0207 45 930 0 – – – – – yaglı ciyər 15
0207 45 950 0 – – – – – digərləri 15
0207 45 990 0 – – – – digərləri 15
– qazların:
0207 51 – – hissələrə ayrılmamış, təzə və ya soyudulmuş:
0207 51 100 0 – – – tükü yonulmuş, qansızlaşdırılmış, içalatı çıxarılmamış, başı və ayaq daraqları üstündə olan, «82%-li qazlar» kimi təqdim olunan 15
0207 51 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, ürəyi və pətənəyi olan və ya olmayan, «75%-li qazlar» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 52 – – hissələrə bölünməmiş, dondurulmuş:
0207 52 100 0 – – – tükü yonulmuş, qansızlaşdırılmış, içalatı çıxarılmamış, başı və ayaq daraqları üstündə olan, «82%-li qazlar» kimi təqdim olunan 15
0207 52 900 0 – – – tükü yonulmuş və içalatı çıxarılmış, başsız və ayaq daraqları olmayan, ürəyi və pətənəyi olan və ya olmayan, «75%-li qazlar» kimi təqdim olunan və ya hər hansı başqa hazırlanmada təqdim olunan 15
0207 53 000 0 – – yaglı ciyər, təzə və ya soyudulmuş 15
0207 54 – – digərləri, təzə və ya soyudulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 54 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 54 210 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 54 310 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 54 410 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birlikdə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 54 510 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 54 610 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 54 710 0 – – – – – paletotlar 15
0207 54 810 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 54 910 0 – – – – qaraciyər, yağlı istisna olmaqla 15
0207 54 990 0 – – – – digərləri 15
0207 55 – – digərləri, dondurulmuş:
– – – cəmdək hissələri:
0207 55 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 55 210 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 55 310 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 55 410 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birlikdə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 55 510 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 55 610 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 55 710 0 – – – – – paletotları 15
0207 55 810 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
– – – – qaraciyər:
0207 55 930 0 – – – – – yaglı ciyər 15
0207 55 950 0 – – – – – digərləri 15
0207 55 990 0 – – – – digərləri 15
0207 60 – firəngtoyuqların:
0207 60 050 0 – – hissələrə bölünməmiş, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş 15
– – digərləri:
0207 60 100 0 – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
– – – – sümükdən ayrılmamışlar:
0207 60 210 0 – – – – – şaqqalar və ya yarımşaqqalar 15
0207 60 310 0 – – – – – bütöv qanadlar, nazik ucla və ya onsuz 15
0207 60 410 0 – – – – – bellər, boyunlar, bellər boyunla birlikdə, büzdümlər və qanadların nazik ucları 15
0207 60 510 0 – – – – – döş və onlardan parçalar 15
0207 60 610 0 – – – – – budlar və onlardan parçalar 15
0207 60 810 0 – – – – – digərləri 15
– – – ət əlavələri:
0207 60 910 0 – – – – qaraciyər, yağlı istisna olmaqla 15
0207 60 990 0 – – – – digərləri 15
0208 Digər ət və qidaya yararlı ət əlavələri, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
0208 10 – kroliklərin və ya dovşanların:
0208 10 100 0 – – ev kroliklərin 15
0208 10 900 0 – – digərləri 15
0208 30 000 0 – primatların 15
0208 40 – balinaların, delfinlərin, dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi); lamantinlərin və dyuqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi); su itilərin, dəniz şirlərin və morjların (Pinnipedia yarımdəstənin məməliləri):
0208 40 100 0 – – balinaların əti 15
0208 40 200 0 – – suitilərin əti 15
0208 40 800 0 – – digərləri 15
0208 50 000 0 – sürünənlərin (ilanlar və tısbagalar daxil olmaqla) 15
0208 60 000 0 – dəvələrin və digər dəvələkimilər fəsiləsindən olan heyvanların (Camelidae) 15
0208 90 – digərləri:
0208 90 100 0 – – ev göyərçinlərinin 15
0208 90 300 0 – – ov heyvanlarının, kroliklərdən və dovşanlardan başqa 15
0208 90 600 0 – – şimal marallarının 15
0208 90 700 0 – – qurbağa pəncələri 15
0208 90 980 0 – – digərləri 15
0209 Yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi, əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş:
0209 10 – donuzun:
– – dərialtı donuz piyi:
0209 10 110 0 – – – təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu və ya duzlu suda olan 15
0209 10 190 0 – – – qurudulmuş və ya hisə verilmiş 15
0209 10 900 0 – – donuz piyi, 0209 00 110 0 və ya 0209 00 190 0 alt yarımmövqelərində göstərilənlərdən başqa 15
0209 90 000 0 – digəri 15
0210 Ət və qidaya yararlı ət əlavələri, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş; ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un:
– donuz əti:
0210 11 – – budlar, kürəklər və onlardan kəsiklər, sümükdən ayrılmamışlar:
– – – ev donuzlarının:
– – – – duzlu və ya duzlu suda olan:
0210 11 110 0 – – – – – budlar və onlardan kəsiklər 15
0210 11 190 0 – – – – – kürəklər və onlardan kəsiklər 15
– – – – qurudulmuş və ya hisə verilmiş:
0210 11 310 0 – – – – – budlar və onlardan kəsiklər 15
0210 11 390 0 – – – – – kürəklər və onlardan kəsiklər 15
0210 11 900 0 – – – digərləri 15
0210 12 – – döş əti (striklər) və onlardan kəsiklər:
– – – ev donuzlarının:
0210 12 110 0 – – – – duzlu və ya duzlu suda olan 15
0210 12 190 0 – – – – qurudulmuş və ya hisə verilmiş 15
0210 12 900 0 – – – digərləri 15
0210 19 – – digərləri:
– – – ev donuzlarının:
– – – – duzlu və ya duzlu suda olan:
0210 19 100 0 – – – – – bekon yarıları və ya spenserlər 15
0210 19 200 0 – – – – – donuzun yan tərəfinin 3/4-ü və ya donuz ortaları 15
0210 19 300 0 – – – – – ön kənarları və onlardan kəsiklər 15
0210 19 400 0 – – – – – döş əti və onlardan kəsiklər 15
0210 19 500 0 – – – – – digərləri 15
– – – – qurudulmuş və ya hisə verilmiş:
0210 19 600 0 – – – – – ön kənarları və onlardan kəsiklər 15
0210 19 700 0 – – – – – döş əti və onlardan kəsiklər 15
– – – – – digərləri:
0210 19 810 0 – – – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
0210 19 890 0 – – – – – – digərləri 15
0210 19 900 0 – – – digərləri 15
0210 20 – iribuynuzlu heyvan əti:
0210 20 100 0 – – sümükdən ayrılmamış 15
0210 20 900 0 – – sümükdən ayrılmış ət 15
– digərləri, ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un daxil olmaqla:
0210 91 000 0 – – primatların 15
0210 92 – – balinaların, delfinlərin, dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi); lamantinlərin və dyuqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi);su itilərin, dəniz şirlərin və morjların (Pinnipedia yarımdəstənin məməliləri):
0210 92 100 0 – – – balinaların, delfinlərin, dəniz donuzlarının (Cetacea məməlilər dəstəsi); lamantinlərin və dyuqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi) 15
– – – digərləri:
0210 92 910 0 – – – – ət 15
0210 92 920 0 – – – – ət əlavələri 15
0210 92 990 0 – – – – ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un 15
0210 93 000 0 – – sürünənlərin (ilan və tısbağa daxil olmaqla) 15
0210 99 – – digərləri:
– – – ət:
0210 99 100 0 – – – – atın duzlu, duzlu suya qoyulmuş və ya qurudulmuş 15
– – – – qoyunun və keçinin:
0210 99 210 0 – – – – – sümükdən ayrılmamış 15
0210 99 290 0 – – – – – sümükdən ayrılmış ət 15
0210 99 310 0 – – – – şimal marallarının 15
0210 99 390 0 – – – – digərlərinin 15
– – – ət əlavələri:
– – – – ev donuzlarının:
0210 99 410 0 – – – – – qaraciyər 15
0210 99 490 0 – – – – – digərləri 15
– – – – iribuynuzlu heyvanların:
0210 99 510 0 – – – – – qalın və nazik diafraqma 15
0210 99 590 0 – – – – – digərləri 15
0210 99 600 0 – – – – qoyun və keçilərin 15
– – – – digərləri:
– – – – – ev quşunun qaraciyəri:
0210 99 710 0 – – – – – – qazların və ördəklərin yağlı qaraciyəri, duzlu və ya duzlu suda olan 15
0210 99 790 0 – – – – – – digəri 15
0210 99 800 0 – – – – – digərləri 15
0210 99 900 0 – – – ətdən və ya ət əlavələrindən qidaya yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un 15
QRUP 3 BALIQLAR VƏ XƏRÇƏNGKİMİLƏR, MOLLYUSKLAR VƏ DİGƏR SU ONURĞASIZLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
QRUP 03 BALIQLAR VƏ XƏRÇƏNGKİMİLƏR, MOLLYUSKLAR VƏ DİGƏR SU ONURĞASIZLARI
0301 Diri balıq:
– dekorativ balıq:
0301 11 000 0 – – şirin suda yaşayan balıq 0.5
0301 19 000 0 – – digəri 0.5
– digər diri balıq:
0301 91 – – alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchuscchrysoqaster):
0301 91 100 0 – – – Oncorhynchus apache və ya Oncorhynchus chrysoqaster növlərindən 0.5
0301 91 900 0 – – – digəri 0.5
0301 92 – – ilanbalığı (Anguilla spp.):
0301 92 100 0 – – – uzunluğu 12 sm-dən az olan 0.5
0301 92 300 0 – – – uzunluğu 12 sm və ya çox olan, lakin 20 sm-dən az olan 0.5
0301 92 900 0 – – – uzunluğu 20 sm və ya çox olan 0.5
0301 93 000 0 – – karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 0.5
0301 94 – – göy tunes, və ya adi, və mavi sakit okean tunesi (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
0301 94 100 0 – – – göy tunes, və ya adi (Thunnus thynnus) 0.5
0301 94 900 0 – – – mavi sakit okean tunesi (Thunnus orientalis) 0.5
0301 95 000 0 – – göy cənubi tunes (Thunnus maccoyii) 0.5
0301 99 – – digəri:
– – – şirin suda yaşayan balıq:
0301 99 110 0 – – – – sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus qorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik okeanı qızılbalığı (Salmo salar) və Dunay qızılbalığı (Hucho hucho) 0.5
0301 99 18 – – – – digəri:
– – – – – nərə fəsiləlilərin:
0301 99 181 0 – – – – – – körpələr (kürüdən təzəcə çıxmış körpə balıq) 0.5
0301 99 188 0 – – – – – – digərləri 0.5
0301 99 189 0 – – – – – digəri 0.5
0301 99 850 0 – – – digəri 0.5
0302 Təzə və ya soyudulmuş balıq, 0304 mal mövqeyində təsnif edilən balıq filesi və başqa balıq əti istisna olmaqla:
– qızılbalıq fəsiləsi, qaraciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 11 – – alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster):
0302 11 100 0 – – – Oncorhynchus apache və ya Oncorhynchus chrysoqaster növlərindən 0.5
0302 11 200 0 – – – Oncorhynchus mykiss növündən, baş hissəsi və qəlsəməsi ilə birgə, içalatsız, hər birinin çəkisi 1,2 kq-dan çox və ya başsız, qəlsəməsiz və içalatsız hər birinin çəkisi 1kq-dan çox 0.5
0302 11 800 0 – – – digəri 0.5
0302 13 000 0 – – sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus qorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus) 0.5
0302 14 000 0 – – atlantik qızılbalığı (Salmo salar) və dunay qızılbalığı (Hucho hucho) 0.5
0302 19 000 0 – – digərləri 0.5
– kambalakimilər (Pleuronectidae, Bothidae, cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, citharidae), qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və vəzidən ifraz olunan maye toxum istisna olmaqla:
0302 21 – – paltus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 100 0 – – – qara paltus və ya maviqabıq paltus (Reinhardtius hippoglossoides) 0.5
0302 21 300 0 – – – ağqabıqlı paltus və ya adi paltus (Hippoglossus hippoglossus) 0.5
0302 21 900 0 – – – ağqabıq sakit okean paltusu (Hippoglossus stenolepis) 0.5
0302 22 000 0 – – dəniz kambalası (Pleuronectes platessa) 0.5
0302 23 000 0 – – dəniz dili (Solea spp) 0.5
0302 24 000 0 – – tyurbo(Psetta maxima) 0.5
0302 29 – – digərləri:
0302 29 100 0 – – – meqrim (Lepidorhombus spp) 0.5
0302 29 800 0 – – – digərləri 0.5
– tunes (Thunnus növü), skipcek və ya zolaqlı tunes (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 31 – – uzunüzgəcli tunes və ya albakor (Thunnus alalunga):
0302 31 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 31 900 0 – – – digəri 0.5
0302 32 – – sarıüzgəcli tunes (Thunnus albacares):
0302 32 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 32 900 0 – – – digəri 0.5
0302 33 – – skipcek və ya zolaqlı tunes:
0302 33 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 33 900 0 – – – digəri 0.5
0302 34 – – irigözlü tunes (Thunnus obesus):
0302 34 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 34 900 0 – – – digəri 0.5
0302 35 – – göy tunes, və ya adi, və mavi sakit okean tunesi (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
– – – göy tunes, və ya adi (Thunnus thynnus):
0302 35 110 0 – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 35 190 0 – – – – digəri 0.5
– – – mavi sakit okean tunesi (Thunnus orientalis):
0302 35 910 0 – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 35 990 0 – – – – digəri 0.5
0302 36 – – mavi cənub tunesi (Thunnus maccoyii):
0302 36 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 36 900 0 – – – digəri 0.5
0302 39 – – digərləri:
0302 39 200 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 39 800 0 – – – digərləri 0.5
– siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii), ançouslar(Engraulis spp.), sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus), skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrida (Trachurus spp.), kobiya (Rachycentron canadum) и qılınc balıgı (Xiphias gladius), qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 41 000 0 – – siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0.5
0302 42 000 0 – – ançouslar(Engraulis spp.) 0.5
0302 43 – – sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus):
0302 43 100 0 – – – Sardina pilchardus növündən sardinalar 0.5
0302 43 300 0 – – – Sardinops cınsli sardinalar;sardinella (Sardinella spp.) 0.5
0302 43 900 0 – – – kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus) 0.5
0302 44 000 0 – – skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0.5
0302 45 – – stavrida (Trachurus spp.):
0302 45 100 0 – – – adi stavrida (Trachurus trachurus) 0.5
0302 45 300 0 – – – peru stavridası (Trachurus murphyi) 0.5
0302 45 900 0 – – – digərləri 0.5
0302 46 000 0 – – kobiya (Rachycentron canadum) 0.5
0302 47 000 0 – – qılınc balıgı (Xiphias gladius) 0.5
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqlar, qara ciyəri, kürüsü, toxum vəziləri və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 51 – – treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus:
0302 51 100 0 – – – Gadus morhua növlü 0.5
0302 51 900 0 – – – digərləri 0.5
0302 52 000 0 – – pikşa (Melanogrammus aeglefinus) 0.5
0302 53 000 0 – – sayda (Pollachius virens) 0.5
0302 54 – – merluza (Merluccius spp.) и amerika sapüzgəcli nalim (Urophycis spp.):
– – – Merluccius cinsindən merluza:
0302 54 110 0 – – – – kap merluzası (dayaz suda yaşayan) (Merluccius capensis) и namibiya merluzası (dərin sularda yaşayan) (Merluccius paradoxus) 0.5
0302 54 150 0 – – – – yeni zelandiya merluzası (Merluccius australis) 0.5
0302 54 190 0 – – – – digəri 0.5
0302 54 900 0 – – – Urophycis cinsli amerikan sapüzgəcli nalim 0.5
0302 55 000 0 – – mintay (Theragra chalcogramma) 0.5
0302 56 000 0 – – putassu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0.5
0302 59 – – digəri:
0302 59 100 0 – – – Boreogadus saida növlü balıq 0.5
0302 59 200 0 – – – merlanq (Merlangius merlangus) 0.5
0302 59 300 0 – – – gümüşü sayda (Pollachius pollachius) 0.5
0302 59 400 0 – – – dəniz durnabalıgı (Molva sрр.) 0.5
0302 59 900 0 – – – digəri 0.5
– tilapiya(Oreochromis spp.), naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvil (Anguilla spp.), nil latesi (Lates niloticus) və ilanbaş (Channa spp.),qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 71 000 0 – – tilapiya (Oreochromis spp.) 0.5
0302 72 000 0 – – naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0.5
0302 73 000 0 – – karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 0.5
0302 74 000 0 – – angvil (Anguilla spp.) 0.5
0302 79 000 0 – – digəri 0.5
– digər balıqlar, qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0302 81 – – akulalar:
0302 81 200 0 – – – Squalus acanthias növlü akula 0.5
0302 81 500 0 – – – Scyliorhinus sрр.növlü akula 0.5
0302 81 600 0 – – – (Lamna nasus) siyənək akulası 0.5
0302 81 900 0 – – – digərləri 0.5
0302 82 000 0 – – skatlar, və ya rombvari skatlar (Rajidae) 0.5
0302 83 000 0 – – klıkaç(Dissostichus spp.) 0.5
0302 84 – – lavrak (Dicentrarchus spp.):
0302 84 100 0 – – – dəniz canavarı (Dicentrarchus labrax) 0.5
0302 84 900 0 – – – digəri 0.5
0302 85 – – dəniz dabanbaliğı (Sparidae):
0302 85 100 0 – – – Dentex dentex и Рagellus sрр.növlərindən 0.5
0302 85 300 0 – – – aurata (Sparus aurata) 0.5
0302 85 900 0 – – – digərləri 0.5
0302 89 – – digəri:
0302 89 10 – – – şirin suda yaşayan:
– – – – nərələr:
– – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün:
0302 89 101 0 – – – – – – təmizlənməmiş, bölünməmiş 0.5
0302 89 102 0 – – – – – – qəlsəməsiz və içalatsız 0.5
0302 89 103 0 – – – – – – digər hazırlamada 0.5
0302 89 108 0 – – – – – digərləri 0.5
0302 89 109 0 – – – – digəri 0.5
– – – digəri:
– – – – Euthyttus cinsli balıq, 0302 33 sub (alt) mövqeyindəki skipcekdən və ya zolaqlı tunesdən (Euthyttus (Katsuwonus) pelamis) başqa:
0302 89 210 0 – – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 0.5
0302 89 290 0 – – – – – digəri 0.5
– – – – dəniz xanı balıgı (Sebastes sрр.):
0302 89 310 0 – – – – – Sebastes marinus növlü 0.5
0302 89 390 0 – – – – – digəri 0.5
0302 89 400 0 – – – – adi dəniz çapagı (Brama sрр.) 0.5
0302 89 500 0 – – – – tilovçu (Lophius spp) 0.5
0302 89 600 0 – – – – qara konqrio(Genyрterus blacodes) 0.5
0302 89 900 0 – – – – digəri 0.5
0302 90 000 0 – qaraciyər, kürü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum 0.5
0303 Dondurulmuş balıq, balıq filesi və 0304 mal mövqeyində təsnif edilən digər balıq əti istisna olmaqla:
– qızılbalıq fəsiləsi, qaraciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 11 000 0 – – qızılbalığı , və ya nerka (Oncorhynchus nerka) 15
0303 12 000 0 – – sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus qorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus) 15
0303 13 000 0 – – atlantik qızılbalığı (Salmo salar) və dunay qızılbalığı (Hucho hucho) 15
0303 14 – – alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster):
0303 14 100 0 – – – Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster növlərindən 15
0303 14 200 0 – – – Oncorhynchus mykiss növündən, baş hissəsi və qəlsəməsi ilə birgə, içalatsız, hər birinin çəkisi 1,2 kq-dan çox və ya başsız, qəlsəməsiz və içalatsız hər birinin çəkisi 1kq-dan çox 15
0303 14 900 0 – – – digəri 15
0303 19 000 0 – – digərləri 15
– tilapiya(Oreochromis spp.), naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvil (Anguilla spp.), nil latesi (Lates niloticus) и ilanbaş (Channa spp.),qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 23 000 0 – – tilapiya(Oreochromis spp.) 15
0303 24 000 0 – – naqqa (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 15
0303 25 000 0 – – karp(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 15
0303 26 000 0 – – angvil (Anguilla spp.) 15
0303 29 000 0 – – digərləri 15
– kambalakimilər (Pleuronectidae, Bothidae, cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, citharidae), qara ciyəri, kürüsü və toxumu istisna olmaqla:
0303 31 – – paltus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 100 0 – – – qara paltus və ya maviqabıq paltus (Reinhardtius hippoglossoides) 15
0303 31 300 0 – – – ağqabıqlı paltus və ay adi paltus (Hippoglosus hippoglossus) 15
0303 31 900 0 – – – sakit okean ağqabıq paltusu (Hippoglossus stenolepis) 15
0303 32 000 0 – – dəniz kambalası (Pleuronectes platessa) 15
0303 33 000 0 – – dəniz dili (Solea spp) 15
0303 34 000 0 – – tyurbo(Psetta maxima) 15
0303 39 – – digərləri:
0303 39 100 0 – – – kambala (Platichthys flesus) 15
0303 39 300 0 – – – Rhombosolea növlü balıq 15
0303 39 500 0 – – – Рelotreis flavilatus или Рeltorhamрhus novaezealandiae növlü balıq 15
0303 39 850 0 – – – digərləri 15
– tunes (Thunnus cinsi), skipcek və ya zolaqlı tunes (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 41 – – uzunüzgəcli tunes və ya albakor (Thunnus alalunga):
0303 41 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 41 900 0 – – – digəri 15
0303 42 – – sarıüzgəcli tunes (Thunnus albacares):
– – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün:
– – – – təmizlənməmiş, bolünməmiş halda:
0303 42 120 0 – – – – – hər biri 10 kq-dan artıq çəki ilə 15
0303 42 180 0 – – – – – digəri 15
– – – – digəri:
0303 42 420 0 – – – – – hər biri 10 kq-dan artıq çəki ilə 15
0303 42 480 0 – – – – – digəri 15
0303 42 900 0 – – – digəri 15
0303 43 – – skipcek və ya zolaqlı tunes:
0303 43 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 43 900 0 – – – digəri 15
0303 44 – – irigözlü tunes (Thunnus obessus):
0303 44 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 44 900 0 – – – digəri 15
0303 45 – – mavi və ya adi tunes (Thunnus thynnus),və mavi sakit okean tunesi (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)::
– – – mavi və ya adi tunes (Thunnus thynnus):
0303 45 120 0 – – – –1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 45 180 0 – – – – digəri 15
– – – mavi sakit okean tunesi (Thunnus orientalis):
0303 45 910 0 – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 45 990 0 – – – – digəri 15
0303 46 – – mavi cənub tunesi (Thunnus maccoyii):
0303 46 100 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 46 900 0 – – – digəri 15
0303 49 – – digəri:
0303 49 200 0 – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 49 850 0 – – – digəri 15
– siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus), skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), stavrida (Trachurus spp.), kobiya (Rachycentron canadum) и qılınc balıgı (Xiphias gladius), qara ciyəri, kürüsü, toxum vəziləri və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 51 000 0 – – siyənək (Сlupea harengus, Сlupea pallasii) 15
0303 53 – – sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), kilkalar və ya şprotlar (Sprattus sprattus):
0303 53 100 0 – – – Sardina рilchardus növlü sardinalar 15
0303 53 300 0 – – – Sardinoрs cinsli sardinalar; sardinella(Sardinella sрр.) 15
0303 53 900 0 – – – kilkalar və ya şprotlar (Sрrattus sрrattus) 15
0303 54 – – skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
0303 54 100 0 – – – Scomber scombrus və ya Scomber japonicus növlü 15
0303 54 900 0 – – – Scomber australasicus növlü 15
0303 55 – – stavrida (Trachurus spp.):
0303 55 100 0 – – – adi stavrida (Trachurus trachurus) 15
0303 55 300 0 – – – peru stavridası (Trachurus murphyi) 15
0303 55 900 0 – – – digərləri 15
0303 56 000 0 – – kobiya (Rachycentron canadum) 15
0303 57 000 0 – – qılınc balıgı (Xiphias gladius) 15
– Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqlar, qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 63 – – treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus:
0303 63 100 0 – – – Gadus morhua növlü 15
0303 63 300 0 – – – Gadus ogac növlü 15
0303 63 900 0 – – – Gadus macrocephalus növlü 15
0303 64 000 0 – – pikşa (Melanogrammus aeglefinus) 15
0303 65 000 0 – – sayda (Pollachius virens) 15
0303 66 – – merluza (Merluccius spp.) и amerika sapüzgəcli nalim (Urophycis spp.):
– – – Merluccius cinsli merluza:
0303 66 110 0 – – – – kap merluzası (dayaz suda yaşayan) (Merluccius spp) və namibiya merluzası (dərin suda yaşayan)(Merluccius paradoxus) 15
0303 66 120 0 – – – – arqentina merluzası (Merluccius hubbsi) 15
0303 66 130 0 – – – – yeni zelandiya merluzası (Merluccius australis) 15
0303 66 190 0 – – – – digəri 15
0303 66 900 0 – – – Urophycis cinsli amerika sapüzgəcli nalim 15
0303 67 000 0 – – mintay (Theragra chalcogramma) 15
0303 68 – – putassu (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):
0303 68 100 0 – – – şimal putassusu (Micromesistius poutassou) 15
0303 68 900 0 – – – cənub putassusu (Micromesistius australis) 15
0303 69 – – digəri:
0303 69 100 0 – – – Boreogadus saida növlü balıq 15
0303 69 300 0 – – – merlanq (Merlangius merlangus) 15
0303 69 500 0 – – – gümüşü sayda (Pollachius pollachius) 15
0303 69 700 0 – – – yeni zelandiya makrurosusu (Macruronus novaezealandiae) 15
0303 69 800 0 – – – dəniz durnabalığı (Molva sрр.) 15
0303 69 900 0 – – – digəri 15
– digər balıqlar, qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və bu vəzidən ifraz olan maye toxum istisna olmaqla:
0303 81 – – akulalar:
0303 81 100 0 – – – Squalus acanthias növlü akula 15
0303 81 500 0 – – – Scyliorhinus sрр.növlü akula 15
0303 81 600 0 – – – siyənək akulası(Lamna nasus) 15
0303 81 900 0 – – – digərləri 15
0303 82 000 0 – – skatlar, или rombvari skatlar (Rajidae) 15
0303 83 000 0 – – klıkaç(Dissostichus spp.) 15
0303 84 – – lavrak (Dicentrarchus spp.):
0303 84 100 0 – – – dəniz canavarı (Dicentrarchus labrax) 15
0303 84 900 0 – – – digəri 15
0303 89 – – digəri:
0303 89 10 – – – şirin suda yaşayan:
– – – – nərələr:
– – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün:
0303 89 101 0 – – – – – – təmizlənməmiş, bölünməmiş 15
0303 89 102 0 – – – – – – qəlsəməsiz və içalatsız 15
0303 89 103 0 – – – – – – digər hazırlamada 15
0303 89 108 0 – – – – – digərləri 15
0303 89 109 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
– – – – Euthyttus cinsli balıq, 0302 43 sub (alt) mövqeyindəki skipcekdən və ya zolaqlı tunesdən (Euthyttus (Katsuwonus) pelamis) başqa:
0303 89 210 0 – – – – – 1604 mal mövqeyindəki məhsulların sənaye istehsalı üçün 15
0303 89 290 0 – – – – – digəri 15
– – – – dəniz xanı balıgı (Sebastes sрр.):
0303 89 310 0 – – – – – Sebastes marinus növlü 15
0303 89 390 0 – – – – – digəri 15
0303 89 400 0 – – – – Orcynoрsis unicolor növlü balıq 15
0303 89 450 0 – – – – ançouslar (Engraulis sрр.) 15
0303 89 500 0 – – – – dəniz karası (Dentex dentex и Рagellus sрр.) 15
0303 89 550 0 – – – – aurata (Sparus aurata) 15
0303 89 600 0 – – – – adi dəniz çapagı (Brama sрр.) 15
0303 89 650 0 – – – – tilovçu (Lophius spp) 15
0303 89 700 0 – – – – qara konqrio (Genypterus blacodes) 15
0303 89 900 0 – – – – digəri 15
0303 90 – qaraciyər, kürüsü, toxum vəziləri və onlardan olan maye toxum:
0303 90 100 0 – – Dezoksiribonuklein turşusunun və ya protamin sulfatın istehsalı üçün kürü və toxum 15
0303 90 900 0 – – digərləri 15
0304 Balıq filesi və digər balıq əti (qiymə daxil olmaqla), təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş:
– tilapiyanın(Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvilin (Anguilla spp.), nil latesin (Lates niloticus) и ilanbaşın (Channa spp.) filesi, təzə və ya soyudulmuş:
0304 31 000 0 – – tilapiyanın (Oreochromis spp.) 15
0304 32 000 0 – – naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 15
0304 33 000 0 – – nil latesin (Lates niloticus) 15
0304 39 000 0 – – digərləri 15
– digər balıqların filesi, təzə və ya soyudulmuş:
0304 41 000 0 – – sakit okean qızılbalığın (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus qorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), atlantik qızılbalığın (Salmo salar) və dunay qızılbalığın (Hucho hucho) 15
0304 42 – – alabalığın (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster):
0304 42 100 0 – – – Oncorhynchus mykiss növün, hər birinin çəkisi 400 q-dan çox olan 15
0304 42 500 0 – – – Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster növlərin 15
0304 42 900 0 – – – digəri 15
0304 43 000 0 – – kambalakimilərin (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae) 15
0304 44 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların:
0304 44 100 0 – – – treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) və Boreogadus saida növlü balığın 15
0304 44 300 0 – – – saydanın (Рollachius virens) 15
0304 44 900 0 – – – digəri (Рollachius virens) 15
0304 45 000 0 – – qılınc balığın (Xiphias gladius) 15
0304 46 000 0 – – klıkaçın (Dissostichus spp.) 15
0304 49 – – digəri:
0304 49 100 0 – – – şirin su balıqların 15
– – – digər:
0304 49 500 0 – – – – dəniz xanı balıgın (Sebastes sрр.) 15
0304 49 900 0 – – – – digər 15
– digər, təzə və ya soyudulmuş:
0304 51 000 0 – –  tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvilin (Anguilla spp.), nil latesin (Lates niloticus) ilanbaşın (Channa spp.) 15
0304 52 000 0 – – qızılbalıqların 15
0304 53 000 0 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların 15
0304 54 000 0 – – qılınc balığın (Xiphias gladius) 15
0304 55 000 0 – – klıkaçın (Dissostichus spp.) 15
0304 59 – – digəri:
0304 59 100 0 – – – şirin su balıqların 15
– – – digəri:
0304 59 500 0 – – – – siyənək tikələri 15
0304 59 900 0 – – – – digəri 15
– tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvilin (Anguilla spp.), nil latesin (Lates niloticus) и ilanbaşın (Channa spp.) dondurulmuş filesi:
0304 61 000 0 – – tilapiyanın (Oreochromis spp.) 15
0304 62 000 0 – – naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 15
0304 63 000 0 – – nil latesin (Lates niloticus 15
0304 69 000 0 – – digəri 15
– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların dondurulmuş filesi:
0304 71 – – treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0304 71 100 0 – – – Gadus macrocephalus növlü treskanın 15
0304 71 900 0 – – – digəri 15
0304 72 000 0 – – pikşanın (Melanogrammus aeglefinus) 15
0304 73 000 0 – – saydanın (Pollachius virens) 15
0304 74 – – merluzanın (Merluccius spp.) və amerika sapüzgəcli nalimin (Urophycis spp.):
– – – Merluccius cinsli merluzanın:
0304 74 110 0 – – – – kap merluzanın (dayaz suda yaşayan) (Merluccius spp) və namibiya merluzanın (dərin suda yaşayan)(Merluccius paradoxus) 15
0304 74 150 0 – – – – arqentina merluzanın (Merluccius hubbsi) 15
0304 74 190 0 – – – – digəri 15
0304 74 900 0 – – – Urophycis cinsli amerika sapüzgəcli nalimin 15
0304 75 000 0 – – mintayın (Theragra chalcogramma) 15
0304 79 – – digəri:
0304 79 100 0 – – – Boreogadus saida növlü balıgın 15
0304 79 300 0 – – – merlanqın (Merlangius merlangus) 15
0304 79 500 0 – – – yeni zelandiya makrurosusu (Macruronus novaezealandiae) 15
0304 79 800 0 – – – molvanın (Molva sрр.) 15
0304 79 900 0 – – – digəri 15
– digər balıgın filesi, dondurulmuş:
0304 81 000 0 – – sakit okean qızılbalığın (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus qorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), atlantik qızılbalığın (Salmo salar) və dunay qızılbalığın (Hucho hucho) 15
0304 82 – – alabalığın (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster):
0304 82 100 0 – – – Oncorhynchus mykiss növün, hər birinin çəkisi 400 q-dan çox olan 15
0304 82 500 0 – – – Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster növlərin 15
0304 82 900 0 – – – digəri 15
0304 83 – – kambalakimilərin (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae):
0304 83 100 0 – – – dəniz kambalanın (Рleuronectes рlatessa) 15
0304 83 300 0 – – – çay kambalanın (Рlatichthys flesus) 15
0304 83 500 0 – – – meqrimin (Leрidorhombus sрр.) 15
0304 83 900 0 – – – digəri 15
0304 84 000 0 – – qılınc balığın (Xiphias gladius) 15
0304 85 000 0 – – klıkaçın (Dissostichus spp.) 15
0304 86 000 0 – – siyənəyin (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15
0304 87 000 0 – – tunesin (Thunnus cinsli), skipjekin, və ya zolaqlı tunesin (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 15
0304 89 – – digəri:
0304 89 10 – – – şirin su balıqların:
0304 89 101 0 – – – – nərələrin 15
0304 89 109 0 – – – – digəri 15
– – – digəri:
– – – – dəniz xanı balıgın (Sebastes sрр.):
0304 89 210 0 – – – – – Sebastes marinus növünün 15
0304 89 290 0 – – – – – digəri 15
0304 89 300 0 – – – – Euthynnus cinsli balıgın, skipjekdənvə ya 0304 87 altmövqenin zolaqlı tunesdən başqa (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 15
– – – – skumbrın (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus) və Orcynoрsis unicolor növlü balıgın:
0304 89 410 0 – – – – – Scomber australasicusnövlü skumbrın 15
0304 89 490 0 – – – – – digəri 15
– – – – akulaların:
0304 89 510 0 – – – – – tikanlı akulanın (Squalus acanthias) və pişik akulanın (Scyliorhinus sрр.) 15
0304 89 550 0 – – – – – siyənək akulanın (Lamna nasus) 15
0304 89 590 0 – – – – – digər akulaların 15
0304 89 600 0 – – – – tilovçunun (Loрhius sрр.) 15
0304 89 900 0 – – – – digəri 15
– digəri, dondurulmuş:
0304 91 000 0 – – qılınc balığın (Xiphias gladius) 15
0304 92 000 0 – – klıkaçın (Dissostichus spp.) 15
0304 93 – – tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvilin (Anguilla spp.), nil latesin (Lates niloticus) ilanbaşın (Channa spp.) :
0304 93 100 0 – – – suriminin 15
0304 93 900 0 – – – digəri 15
0304 94 – – mintayın (Theragra chalcogramma):
0304 94 100 0 – – – suriminin 15
0304 94 900 0 – – – digəri 15
0304 95 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların, mintaydan (Theragra chalcogramma) başqa:
0304 95 100 0 – – – suriminin 15
– – – digəri:
– – – – treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) və Boreogadus saida növlü balığın:
0304 95 210 0 – – – – – Gadus macroceрhalus növlü treskanın 15
0304 95 250 0 – – – – – Gadus morhua növlü treskanın 15
0304 95 290 0 – – – – – digəri 15
0304 95 300 0 – – – – pikşanın (Melanogrammus aeglefinus) 15
0304 95 400 0 – – – – saydanın (Pollachius virens) 15
0304 95 500 0 – – – – merluzanın (Merluccius spp.) və amerika sapüzgəcli nalimin (Urophycis spp.) 15
0304 95 600 0 – – – – putassunun (Micromesistius рoutassou или Gadus рoutassou) 15
0304 95 900 0 – – – – digəri 15
0304 99 – – digəri:
0304 99 100 0 – – – suriminin 15
– – – digəri:
0304 99 210 0 – – – – şirin su balıgın 15
– – – – digəri:
0304 99 230 0 – – – – – siyənəyin (Cluрea harengus, Cluрea pallasii) 15
0304 99 290 0 – – – – – dəniz xanı balıgın (Sebastes sрр.) 15
0304 99 550 0 – – – – – meqrimin (Leрidorhombus sрр.) 15
0304 99 610 0 – – – – –  adi dəniz çapagının (Brama sрр.) 15
0304 99 650 0 – – – – – tilovşunun (Loрhius sрр.) 15
0304 99 990 0 – – – – – digəri 15
0305 Qurudulmuş balıq, duzlu və ya duzlu suda; hisə verilmiş balıq, hisə verilmədən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış; yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və ya narın balıq unu və qranulalar:
0305 10 000 0 – yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və narın balıq unu və qranulalar 15
0305 20 000 0 – balıqların qara ciyəri, kürüsü, toxum vəzisi və vəzidən ifraz olunan toxumu, qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda 15
– balıq filesi, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş:
0305 31 000 0 – – tilapiyanın (Oreochromis spp.), naqqanın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpın (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvilin (Anguilla spp.), nil latesin (Lates niloticus) və ilanbaşın (Channa spp.) 15
0305 32 – – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae və Muraenolepididae fəsilələrindən balıqların:
– – – treskanın (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) və Boreogadus saida növlü balığın:
0305 32 110 0 – – – – Gadus macrocephalus növlü treskanın 15
0305 32 190 0 – – – – digəri 15
0305 32 900 0 – – – digəri 15
0305 39 – – digəri:
0305 39 100 0 – – – sakit okean qızılbalığının (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), atlantik qızılbalığının (Salmo salar) və dunay qızılbalığı-nın (Hucho hucho), duzlu və ya duzlu suda 15
0305 39 500 0 – – – qara paltusun və ya maviqabıq paltusun (Reinhardtius hippoglossoides), duzlu və ya duzlu suda 15
0305 39 90 – – – digəri:
0305 39 901 0 – – – – nərə fəsiləsindən 15
0305 39 909 0 – – – – digəri 15
– hisə verilmiş balıq, filesi də daxil olmaqla, qidaya yararlı balıq əlavələrindən başqa:
0305 41 000 0 – – sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik qızılbalıq (Salmo salar) və Dunay qızılbalıq (Hucho hucho) 15
0305 42 000 0 – – siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15
0305 43 000 0 – – alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster) 15
0305 44 – – tilapiya(Oreochromis spp.), naqqa(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvil (Anguilla spp.), nil latesi (Lates niloticus) и ilanbaş (Channa spp.):
0305 44 100 0 – – – angvil (ilanbalığı)(Anguilla spp.) 15
0305 44 900 0 – – – digəri 15
0305 49 – – digəri:
0305 49 100 0 – – – qara paltus, və ya maviqabıq paltus (Reinhardtius hippoglossoides) 15
0305 49 200 0 – – – Ağqabıq paltus və ya adi (Hippoglossus hippoglossus) 15
0305 49 300 0 – – – skumbr (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus 15
0305 49 80 – – – digəri:
0305 49 801 0 – – – – nərə fəsiləlilərin 15
0305 49 809 0 – – – – digəri 15
– qurudulmuş balıq, duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş, qidaya yararlı balıq əlavələri istisna olmaqla:
0305 51 – – treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 51 100 0 – – – qurudulmuş, duzsuz 15
0305 51 900 0 – – – qurudulmuş, duzlu 15
0305 59 – – digəri:
0305 59 100 0 – – – Boreogadus saida növlü balıq 15
0305 59 300 0 – – – siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15
0305 59 500 0 – – – ançouslar (Engraulis spp) 15
0305 59 700 0 – – – ağqabıq paltus və ya adi (Hippoglossus hippoglossus) 15
0305 59 800 0 – – – digəri 15
– duzlu balıq, lakin qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş balıq, qidaya yararlı balıq əlavələri istisna olmaqla:
0305 61 000 0 – – siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15
0305 62 000 0 – – treska (Gadus Morhua, Gadus Ogac Macrocephalus) 15
0305 63 000 0 – – ançouslar (Engraulis spp) 15
0305 64 000 0 – – tilapiya(Oreochromis spp.), naqqa(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), angvil angvil (ilanbalığı) (Anguilla spp.), nil latesi (Lates niloticus) и ilanbaş (Channa spp.) 15
0305 69 – – digəri:
0305 69 100 0 – – – Boreogadus saida növlü balıq 15
0305 69 300 0 – – – ağqabıq paltus və ya adi (Hippoglossus hippoglossus) 15
0305 69 500 0 – – – sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), atlantik qızılbalığı (Salmo salar) və dunay qızılbalığı (Hucho hucho) 15
0305 69 800 0 – – – digəri 15
– üzgəcləri, başları, quyruqları, üzmə kisəcikləri və digər qidaya yararlı balıq əlavələri:
0305 71 – – akula üzgəcləri:
0305 71 100 0 – – – hisə verilmiş 15
0305 71 900 0 – – – digərləri 15
0305 72 000 0 – – balıqların başları, quyruqları, üzmə kisəcikləri 15
0305 79 000 0 – – digərləri 15
0306 Xərçəngkimilər, zirehli və ya zirehsiz, diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş; hisə verilmiş xərçəngkimilər, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prossesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış; qaynar suda və ya buxarda bişmiş zirehli xərçəngkimilər, soyudulmuş və ya soyudulmamış, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş; xərçəngkimilərdən hazırlanmış, qida üçün yararlı qaba və narın un, və qranulalar:
– dondurulmuş:
0306 11 – – avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp):
0306 11 100 0 – – – lanqustların quyruqları 15
0306 11 900 0 – – – digərləri 15
0306 12 – – omarlar (Homarus spp):
0306 12 100 0 – – – təmizlənməmiş, bölünməmiş 15
0306 12 900 0 – – – digərləri 15
0306 14 – – krablar:
0306 14 050 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 14 100 0 – – – – Рaralithodes camchaticus, Chionoecetes sрр. и Callinectes saрidus növlü krablar 15
0306 14 300 0 – – – – Cancer pagurus növlü krablar 15
0306 14 900 0 – – – – digərləri 15
0306 15 – – norvec omarı (Nephrops norvegicus):
0306 15 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0306 15 900 0 – – – digərləri 15
0306 16 – – krevetlər və mişarvari krevetlər, dərin sularda yaşayan (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306 16 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 16 910 0 – – – – Crangon crangon cinsinə aid krevetlər 15
0306 16 990 0 – – – – digərləri 15
0306 17 – – digər krevetlər və mişarvari krevetlər:
0306 17 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 17 910 0 – – – – dərin sularda yaşayan cəhrayı krevetlər (Parapenaeus longirostris) 15
0306 17 920 0 – – – – Penaeuscinsli krevetlər 15
0306 17 930 0 – – – – Рandalidaefəsiləsindən krevetlər, Pandalus spp. cinsindən başqa 15
0306 17 940 0 – – – – Crangon cinsindən krevetlər, Crangon crangon növündən başqa 15
0306 17 990 0 – – – – digərləri 15
0306 19 – – digərləri, xərçəngkimilərdən hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla:
0306 19 050 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 19 100 0 – – – – şirin suda yaşayan xərçənglər 15
0306 19 900 0 – – – – digərləri 15
– dondurulmamış:
0306 21 – – avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus spp, Panulirus spp, Jasus spp.):
0306 21 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0306 21 900 0 – – – digərləri 15
0306 22 – – omarlar (Homarus spp):
0306 22 100 0 – – – diri 15
– – – digərləri:
0306 22 300 0 – – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – – digərləri:
0306 22 910 0 – – – – – təmizlənməmiş, bölünməmiş halda 15
0306 22 990 0 – – – – – digərləri 15
0306 24 – – krablar:
0306 24 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 24 300 0 – – – – Cancer pagurus növlü krablar 15
0306 24 800 0 – – – – digərləri 15
0306 25 – – norvec omarı (Nephrops norvegicus):
0306 25 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0306 25 900 0 – – – digərləri 15
0306 26 – – krevetlər və mişarvari krevetlər, dərin sularda yaşayan (Pandalus spp., Crangon crangon):
0306 26 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
– – – – Crangon crangon cinsinə aid krevetlər:
0306 26 310 0 – – – – – təzə, soyudulmuş və ya buxarda və ya qaynayan suda bişmiş 15
0306 26 390 0 – – – – – digərləri 15
0306 26 900 0 – – – – Pandalus spp. növlü krevetlər və mişarvari krevetlər 15
0306 27 – – digər krevetlər və mişarvari krevetlər:
0306 27 100 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 27 910 0 – – – – Рandalidae fəsiləsindən krevetlər, Pandalus spp. cinsindən başqa 15
0306 27 950 0 – – – – Crangon cinsindən krevetlər, Crangon crangon növündən başqa 15
0306 27 990 0 – – – – digərləri 15
0306 29 – – digərləri, xərçəngkimilərdən hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla:
0306 29 050 0 – – – hisə verilmiş, zirehli və ya zirehsiz, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0306 29 810 0 – – – – şirin suda yaşayan xərçənglər 15
0306 29 890 0 – – – – digərləri 15
0307 Molyusklar, balıqqulağıda və ya balıqqulağısız, diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş; hisə verilmiş molyusklar, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış; molyusklardan qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar:
– istridyələr:
0307 11 – – diri, təzə və ya soyudulmuş:
0307 11 100 0 – – – yastı istridyələr (Ostrea cinsli), diri və hər biri 40 q-dan artıq olmayan çəki ilə (qabıqları daxil olmaqla) 15
0307 11 900 0 – – – digərləri 15
0307 19 – – digərləri:
0307 19 100 0 – – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0307 19 900 0 – – – digərləri 15
– dəniz daraqları, Pecten, Chlamys və ya Placopecten növlü kral dəniz daraqları daxil olmaqla:
0307 21 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0307 29 – – digərləri:
0307 29 050 0 – – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0307 29 100 0 – – – – Müqəddəs Yakov dəniz daraqları (Pecten maximus), dondurulmuş 15
0307 29 900 0 – – – – digərləri 15
– midilər (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 – – diri, təzə və ya soyudulmuş:
0307 31 100 0 – – – Mytilus spp. 15
0307 31 900 0 – – – Perna spp. 15
0307 39 – – digərləri:
0307 39 050 0 – – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – digərləri:
0307 39 100 0 – – – – Mytilus spp. 15
0307 39 900 0 – – – – Perna spp. 15
– mürəkkəbböcəyilər (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, sepiola spp) və kalmarlar (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
0307 41 – – diri, təzə və ya soyudulmuş:
0307 41 100 0 – – – mürəkkəbböcəyilər (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) 15
– – – kalmarlar (Ommastrephes spp, Loligo spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
0307 41 910 0 – – – – Loligo spp, Ommastrephes sagittatus 15
0307 41 990 0 – – – – digərləri 15
0307 49 – – digərləri:
0307 49 050 0 – – – hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – dondurulmuş:
– – – – mürəkkəbböcəyilər (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp):
– – – – – Sepiola cinsli:
0307 49 090 0 – – – – – – kiçik mürəkkəbböcəyi (Sepiola rondeleti) 15
0307 49 110 0 – – – – – – digərləri 15
0307 49 180 0 – – – – – digərləri 15
– – – – kalmarlar (Ommastrephes spp, Loliqa spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp.):
– – – – – Loligo spp.:
0307 49 310 0 – – – – – – Loligo vulqaris 15
0307 49 330 0 – – – – – – Loligo pealei 15
0307 49 350 0 – – – – – – Loligo patagonica 15
0307 49 380 0 – – – – – – digərləri 15
0307 49 510 0 – – – – – Ommastrephes sagittatus 15
0307 49 590 0 – – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
0307 49 710 0 – – – – mürəkkəbböcəyilər (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) 15
– – – – kalmarlar (Ommastrephes spp, Loliga spp, Nototodarus spp, Sepioteuthis spp):
0307 49 910 0 – – – – – Loligo spp, Ommastrephes sagittatus 15
0307 49 990 0 – – – – – digərləri 15
– səkkizayaqlı ilbizlər (Octopus spp):
0307 51 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0307 59 – – digərləri:
0307 59 050 0 – – – hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0307 59 100 0 – – – dondurulmuş 15
0307 59 900 0 – – – digərləri 15
0307 60 – ilbizlər, liparisdən başqa:
0307 60 100 0 – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0307 60 900 0 – – digərləri 15
– klemalar, ürəyəbənzərlər və arkalar (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae fəsilələrdən olan):
0307 71 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0307 79 – – digərləri:
0307 79 100 0 – – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0307 79 900 0 – – – digərləri 15
– dəniz qulaqcıqları (Haliotis spp.):
0307 81 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0307 89 – – digərləri:
0307 89 100 0 – – – hisə verilmiş, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0307 89 900 0 – – – digərləri 15
– digərləri, qidaya yararlı qaba və narın un və qranulalar daxil olmaqla:
0307 91 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0307 99 – – digərləri:
0307 99 100 0 – – – hisə verilmiş molyuskalar, çanaqlı və ya çanaqsız, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
– – – dondurulmuş:
0307 99 110 0 – – – – İllex spp. cinsli kalmar 15
0307 99 130 0 – – – – zolaqlı venus və Veneridae fəsiləsindən digər növlər 15
0307 99 170 0 – – – – digərləri 15
0307 99 800 0 – – – digərləri 15
0308 Su onurğasızları, xərçəngkimilər və molyusklardan başqa, diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş; hisə verilmiş su onurgasızları, xərçəngkimilər və molyusklardan başqa, hisə verilmədən əvvəl və ya sonra isti və emala qalmış və ya qalmamış; su onurgasızlarından qida üçün yararlı qaba və narın un və qranulalar:
– holoturilər (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
0308 11 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0308 19 – – digərləri:
0308 19 100 0 – – – hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0308 19 300 0 – – – dondurulmuş 15
0308 19 900 0 – – – digərləri 15
– dəniz kirpiləri(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308 21 000 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0308 29 – – digərləri:
0308 29 100 0 – – – hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0308 29 300 0 – – – dondurulmuş 15
0308 29 900 0 – – – digərləri 15
0308 30 – meduzalar (Rhopilema spp.):
0308 30 100 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0308 30 300 0 – – hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0308 30 500 0 – – dondurulmuş 15
0308 30 900 0 – – digərləri 15
0308 90 – digərləri:
0308 90 100 0 – – diri, təzə və ya soyudulmuş 15
0308 90 300 0 – – su onurgasızları, xərçəngkimilər və molyusklardan başqa, hisə verilmiş, hisə verilmədən əvvəl və ya hisə verilmə prosesində isti emala məruz qalmış və ya qalmamış 15
0308 90 500 0 – – dondurulmuş 15
0308 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 4 SÜD MƏHSULLARI; QUŞ YUMURTASI; TƏBİİ BAL, BAŞQA YERDƏ ADI ÇƏKİLMƏYƏN VƏ TƏSNİF OLUNMAYAN HEYVAN MƏNŞƏLİ ƏRZAQ MƏHSULLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0401 Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən:
0401 10 – tərkibində 1 kütlə %-dən çox yağ olmayan:
0401 10 100 0 – – netto həcmi 2 litrdən çox olmayan bağlamalarda 15
0401 10 900 0 – – digərləri 15
0401 20 – tərkibində 1 kütlə %-dən çox , lakin 6 kütlə %-dən artıq yağ olmayan:
– – 3 %-dən çox olmayan:
0401 20 110 0 – – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 20 190 0 – – – digərləri 15
– – 3 %-dən çox:
0401 20 910 0 – – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 20 990 0 – – – digərləri 15
0401 40 – tərkibində 6 kütlə %-dən çox , lakin 10 kütlə %-dən artıq yağ olmayan:
0401 40 100 0 – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 40 900 0 – – digərləri 15
0401 50 – tərkibində 10 kütlə %-dən çox yağ olan:
– – 21 %-dən çox olmayan:
0401 50 110 0 – – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 50 190 0 – – – digərləri 15
– – 21 %-dən çox, lakin 45 %-dən artıq olmayan:
0401 50 310 0 – – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 50 390 0 – – – digərləri 15
– – 45%-dən çox:
0401 50 910 0 – – – netto həcmi 2 litrdən artıq olmayan bağlamalarda 15
0401 50 990 0 – – – digərləri 15
0402 Süd və qaymaq, qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş:
0402 10 – toz, qranulalar halında və ya digər bərk formalarda, tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan:
– – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən:
0402 10 110 0 – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda 15
0402 10 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
0402 10 910 0 – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda 15
0402 10 990 0 – – – digərləri 15
– toz, qranulalar halında və ya digər bərk formalarda, tərkibində 1,5 kütlə %-dən artıq yağ olanlar:
0402 21 – – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən:
– – – tərkibində 27 kütlə %-dən çox yağ olmayan:
0402 21 110 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq artıq olmayan bağlamalarda 15
– – – – digərləri:
0402 21 170 0 – – – – – tərkibində 11 kütlə %-dən çox yağ olmayan 15
0402 21 190 0 – – – – – tərkibində 11 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən artıq yağ olmayan 15
– – – tərkibində 27 kütlə %-dən çox yağ olan:
0402 21 910 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 21 990 0 – – – – digərləri 15
0402 29 – – digərləri:
– – – tərkibində 27 kütlə %-dən çox yağ olmayan :
0402 29 110 0 – – – – xüsusi təyinatlı süd, südəmər uşaqlar üçün, netto çəkisi 500 q-dan çox olmayan germetik qabda, tərkibində 10 %-dən çox yağ olan 15
– – – – digərləri:
0402 29 150 0 – – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 29 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – tərkibində 27 kütlə %-dən artıq yağ olan:
0402 29 910 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 29 990 0 – – – – digərləri 15
– digərləri:
0402 91 – – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavələri olmayan:
0402 91 100 0 – – – tərkibində 8 kütlə %-dən çox yağ olmayan 15
0402 91 300 0 – – – tərkibində 8 kütlə %-dən çox, lakin 10 kütlə %-dən artıq yağ olmayan 15
– – – tərkibində yağ 10 kütlə %-dən çox, lakin 45 kütlə %-dən artıq olmayan:
0402 91 510 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 91 590 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində yağ 45 kütlə %-dən çox olan:
0402 91 910 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 91 990 0 – – – – digərləri 15
0402 99 – – digərləri:
0402 99 100 0 – – – tərkibində 9,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan 15
– – – tərkibində 9,5 kütlə %-dən çox, lakin 45 kütlə %-dən artıq yağ olmayan:
0402 99 310 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 99 390 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibi 45 kütlə %-dən çox yağ ilə:
0402 99 910 0 – – – – netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0402 99 990 0 – – – – digərləri 15
0403 Ayran, çürümüş süd və qaymaq, yoqurt, kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş və ya olunmamış, dad-aromatik əlavələri ilə və ya onlarsız, kakao, qoz və ya meyvələr əlavə etməklə və etməməklə:
0403 10 – yoqurt:
– – dad-aromatik maddələrin əlavələri olmadan və ya meyvə, qoz və ya kakao əlavə olunmamış:
– – – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən, yağın miqdarı:
0403 10 110 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 10 130 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən artıq olmayan 15
0403 10 190 0 – – – – 6 kütlə %-dən çox 15
– – – digəri, tərkibində yağın miqdarı:
0403 10 310 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 10 330 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən artıq olmayan 15
0403 10 390 0 – – – – 6 kütlə %-dən çox 15
– – dad-aromatik maddələrin əlavələri ilə və ya meyvə, qoz və ya kakao əlavə olunması ilə:
– – – toz, qranulalar şəklində və ya digər bərk formalarda, süd yağının miqdarı:
0403 10 510 0 – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 10 530 0 – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, 27 kütlə %-dən artıq olmayan 15
0403 10 590 0 – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – digəri, tərkibində süd yağının miqdarı:
0403 10 910 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 10 930 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 10 990 0 – – – – 6 kütlə %-dən çox 15
0403 90 – digərləri:
– – dad-aromatik maddələrin əlavələri olmadan və ya meyvə, qoz və ya kakao əlavə olunmamış:
– – – toz, qranulalar və ya digər bərk formalarda:
– – – – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən, yağın miqdarı:
0403 90 110 0 – – – – – 1,5 kütlə%-dən çox olmayan 15
0403 90 130 0 – – – – – 1,5 kütlə%-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 190 0 – – – – – 27 kütlə%-dən çox 15
– – – – digərləri, yağın miqdarı:
0403 90 310 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 330 0 – – – – – 1,5 kütlə%-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 390 0 – – – – – 27 %-dən çox 15
– – – digərləri:
– – – – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən, yağın miqdarı:
0403 90 510 0 – – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 530 0 – – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 590 0 – – – – – 6 kütlə %-dən çox 15
– – – – digərləri, yağ miqdarı:
0403 90 610 0 – – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 630 0 – – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 690 0 – – – – – 6 kütlə %-dən çox 15
– – dad-aromatik maddələrin əlavələri ilə və ya meyvə, qoz və ya kakao əlavə olunması ilə:
– – – toz, qranulalar və ya digər bərk formalarda, süd yağının miqdarı:
0403 90 710 0 – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 730 0 – – – – 1,5 kütlə%-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 790 0 – – – – 27 %-dən çox 15
– – – digərləri, süd yağının miqdarı:
0403 90 910 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 930 0 – – – – 3 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən çox olmayan 15
0403 90 990 0 – – – – 6 %-dən çox 15
0404 Süd zərdabı, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə; südün təbii komponentlərindən hazırlanan, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məhsullar, şəkər və ya başqa şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə:
0404 10 – süd zərdabı və şəklidəyişmiş süd zərdabı qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə:
– – toz, qranulalar və ya digər bərk formalarda:
– – – şəkər və ya digər zülal tərkibli (azotun miqdarı x 6,38) şirinləşdirici maddələr əlavə edilməməklə:
– – – – tərkibində 15 kütlə %-dən çox olmayan və yağ miqdarı:
0404 10 020 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 040 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 %-dən çox olmayan 15
0404 10 060 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – – 15 kütlə %-dən çox və yağ miqdarı:
0404 10 120 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 140 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 %-dən çox olmayan 15
0404 10 160 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – digərləri, zülal tərkibli (azotun miqdarı x 6,38):
– – – – 15 kütlə %-dən çox olmayan və yağ miqdarı:
0404 10 260 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 280 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, 27 %-dən çox olmayan 15
0404 10 320 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – – 15 kütlə %-dən çox və yağ miqdarı:
0404 10 340 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 360 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 380 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – digərləri:
– – – şəkər və digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən, zülal tərkibli (azotun miqdarı x 6,38):
– – – – 15 kütlə %-dən çox olmayan və yağ tərkibi:
0404 10 480 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 520 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 540 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – – 15 kütlə %-dən çox və yağ miqdarı:
0404 10 560 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 580 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 620 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – digərləri, zülal tərkibli (azotun miqdarı x 6,38):
– – – – tərkibində 15 %-dən çox olmayan və yağ miqdarı:
0404 10 720 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 740 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 760 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
– – – – tərkibində 15 kütlə %-dən çox və yağ miqdarı:
0404 10 780 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 820 0 – – – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 10 840 0 – – – – – 27 kütlə %-dən çox 15
0404 90 – digərləri:
– – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməməklə, yağ miqdarı:
0404 90 210 0 – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 90 230 0 – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 90 290 0 – – – 27 kütlə %-dən çox olan 15
– – digərləri, yağ miqdarı:
0404 90 810 0 – – – 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0404 90 830 0 – – – 1,5 kütlə %-dən çox, lakin 27 %-dən çox olmayan 15
0404 90 890 0 – – – 27 kütlə %-dən çox olan 15
0405 Kərə yağı və digər süddən hazırlanmış yağlar; südlü pastaları:
0405 10 – kərə yağı:
– – tərkibində 85 kütlə %-dən çox yağ olmayan:
– – – təbii kərə yağı:
0405 10 110 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
0405 10 190 0 – – – – digəri 15
0405 10 300 0 – – – rekombinə edilmiş yağ 15
0405 10 500 0 – – – zərdab yağı 15
0405 10 900 0 – – digəri 15
0405 20 – süd pastaları:
0405 20 100 0 – – yağ miqdarı 39 kütlə %-i və daha çox, lakin 60 kütlə %-dən az olan 15
0405 20 300 0 – – yağ miqdarı 60 kütlə %-i və daha çox, lakin 75 kütlə %-dən çox olmayan 15
0405 20 900 0 – – yağ miqdarı 75 kütlə %-i və daha çox, lakin 80 kütlə %-dən az olan 15
0405 90 – digərləri:
0405 90 100 0 – – yağ miqdarı 99,3 kütlə %-dən çox olan və suyun miqdarı 0,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
0405 90 900 0 – – digərləri 15
0406 Pendirlər və kəsmik:
0406 10 – yetişməmiş pendirlər (tam yetişməmiş və ya müəyyən müddət saxlanılmamış), zərdab-albuminli pendirlər daxil olmaqla və kəsmik:
0406 10 200 0 – – yağ miqdarı 40 kütlə %-dən çox olmayan 15
0406 10 800 0 – – digərləri 15
0406 20 – bütün çeşidlərdən olan narınlaşdırılmış və ya toz halında pendirlər:
0406 20 100 0 – – yağsızlaşdırılmış süddən narın doğranmış aromatik otların əlavəsi ilə hazırlanan Qlarn siqer (eləcə də "Şabsiqer" adlanan), 15
0406 20 900 0 – – digərləri 15
0406 30 – əridilmiş pendirlər, narınlaşdırılmamış və toz halında olmayanlar:
0406 30 100 0 – – istehsalında yalnız Emmentaler, Qrüyer və Appenseller pendirlərinin istifadə olunduğu və tərkibinə əlavə inqrediyent kimi Qlar siqer ("Şabsiqer" adı ilə də tanınan) daxil olan; pərakəndə satış üçün qablaşdırılan, quru maddədə yağ miqdarı 56 kütlə %-dən çox olmayan 15
– – digərləri:
– – – yağın miqdarı 36 kütlə %-dən çox olmayan, quru maddədə:
0406 30 310 0 – – – – tərkibi 48 kütlə %-dən çox olmayan 15
0406 30 390 0 – – – – tərkibi 48 kütlə %-dən çox 15
0406 30 900 0 – – – yağ miqdarı 36 kütlə %-dən çox 15
0406 40 – Penicillium roqueforti-nin istifadəsi ilə alınan damarcıqlı, mavi və digər pendirlər:
0406 40 100 0 – – Rokfor 15
0406 40 500 0 – – Qorqonzola 15
0406 40 900 0 – – digərləri 15
0406 90 – digər pendirlər:
0406 90 010 0 – – əridilmiş pendirlərin istehsalı üçün 15
– – digərləri:
0406 90 130 0 – – – Emmental 15
0406 90 150 0 – – – Qrüyer, Sbrints 15
0406 90 170 0 – – – Berqkaze, Appenseller 15
0406 90 180 0 – – – friburq pendiri, Vaşeron Mon do və Tet de Muan 15
0406 90 190 0 – – – Qlarn siqer ("Şabsiqer" adı ilə də tanınan), yağsızlaşdırılmış süddən hazırlanan, xırda doğranan aromatik otların əlavəsi ilə 15
0406 90 210 0 – – – Çedder 15
0406 90 230 0 – – – Edam 15
0406 90 250 0 – – – Tilzit 15
0406 90 270 0 – – – Butterkaze 15
0406 90 290 0 – – – Kaçokavallo 15
0406 90 320 0 – – – Feta 15
0406 90 350 0 – – – Kefalotiri 15
0406 90 370 0 – – – Finlyandiya 15
0406 90 390 0 – – – Yaarlsberq 15
– – – digərləri:
0406 90 500 0 – – – – qoyun südündən və ya camış südündən hazırlanan pendirlər duzlu su olan konteynerlərdə, yaxud qoyun və ya keçi dərisindən tuluqlarda 15
– – – – digərləri:
– – – – – yağsızlaşdırılan maddəyə hesablanmada yağ miqdarı 40 kütlə %-dən çox olmayan və suyun miqdarı:
– – – – – – 47 kütlə %-dən çox olmayan:
0406 90 610 0 – – – – – – – Qrana Padano, Parmicano Recano 15
0406 90 630 0 – – – – – – – Fiore Sardo, Pekorino 15
0406 90 690 0 – – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – 47 kütlə %-dən çox, lakin 72 kütlə %-dən çox olmayan:
0406 90 730 0 – – – – – – – Provolone 15
0406 90 750 0 – – – – – – – Aysaqo, Kaçkaval, Montasio, Raquzano 15
0406 90 760 0 – – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Finbo, Qavarti, Maribo, Samsoe 15
0406 90 780 0 – – – – – – – Qauda 15
0406 90 790 0 – – – – – – – Esrom, İtaliko, Kernqem, San-Nektar, San-Paulin, Talecio 15
0406 90 810 0 – – – – – – – Kantal, Çeşir, Uenslidayl, Lankaşir, Dabl Qloster, Blarney, Kolbi, Monterey 15
0406 90 820 0 – – – – – – – Kamamber 15
0406 90 840 0 – – – – – – – Bri 15
0406 90 850 0 – – – – – – – Kefaloqraviera, Kazeri 15
– – – – – – – digər pendirlər, yağsızlaşdırılmış maddəyə hesablanmada su tərkibi:
0406 90 860 0 – – – – – – – – tərkibi 47 kütlə %-dən çox, 52 kütlə %-dən çox olmayan 15
0406 90 870 0 – – – – – – – – tərkibi 52 kütlə %-dən çox, 62 kütlə %-dən çox olmayan 15
0406 90 880 0 – – – – – – – – tərkibi 62 kütlə %-dən çox, 72 kütlə %-dən çox olmayan 15
0406 90 930 0 – – – – – – tərkibi 72 kütlə %-dən çox olan 15
0406 90 990 0 – – – – – digərləri 15
0407 Quş yumurtası, qabıqlı, təzə, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş:
– inkubasiya üçün mayalanmış yumurtalar:
0407 11 000 0 – – ev toyuğunun (Gallus domesticus) əd 0.5
0407 19 – – digərləri:
– – – 0105 mal mövqeyində təsnif edilən digər ev quşların:
0407 19 110 0 – – – – hindtoyuğunun və ya qazın əd 0.5
0407 19 190 0 – – – – digərləri əd 0.5
0407 19 900 0 – – – digərləri əd 0.5
– digər təzə yumurtalar:
0407 21 000 0 – – ev toyuğunun (Gallus domesticus) 1000 əd 15
0407 29 – – digərləri:
0407 29 100 0 – – – 0105 mal mövqeyində təsnif edilən digər ev quşların 1000 əd 15
0407 29 900 0 – – – digərləri 1000 əd 15
0407 90 000 0 – digərləri 1000 əd 15
0408 Quş yumurtası, qabıqsız və yumurta sarısı, təzə, qurudulmuş, suda və ya buxarda bişirilmiş, qəliblənmiş, digər üsulla dondurulmuş və ya konservləşdirilmiş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə:
– yumurta sarısı:
0408 11 – – qurudulmuş:
0408 11 200 0 – – – qida üçün istifadəyə yararsız 15
0408 11 800 0 – – – digərləri 15
0408 19 – – digərləri:
0408 19 200 0 – – – qida üçün istifadəyə yararsız 15
– – – digərləri:
0408 19 810 0 – – – – duru halda 15
0408 19 890 0 – – – – digərləri, dondurulmuş daxil olmaqla 15
– digərləri:
0408 91 – – qurudulmuş:
0408 91 200 0 – – – qida üçün istifadəyə yararsız 15
0408 91 800 0 – – – digərləri 15
0408 99 – – digərləri:
0408 99 200 0 – – – qida üçün istifadəyə yararsız 15
0408 99 800 0 – – – digərləri 15
0409 00 000 0 Təbii bal 15
0410 00 000 0 Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli yeyinti məhsulları 15
QRUP 5 BAŞQA YERDƏ ADI ÇƏKİLMƏYƏN VƏ YA TƏSNİF OLUNMAYAN HEYVAN MƏNŞƏLİ MƏHSULLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0501 00 000 0 İnsan tükü, emal olunmamış, yuyulmuş və ya yuyulmamış, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş; onların tullantıları 15
0502 Donuz və ya qaban tükü; porsuq tükü və ya digər tük, fırça məmulatları istehsalı üçün istifadə edilən; onların tullantıları:
0502 10 000 0 – donuz və ya qaban tükü və bu tükün tullantıları 15
0502 90 000 0 – digərləri 15
[0503]
0504 00 000 0 Heyvanların bağırsaqları, kisələri və mədələri (balıqlarınkından başqa), bütöv və ya hissələrlə, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda, qurudulmuş və ya hisə verilmiş 15
0505 Lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri, lələklər və onların hissələri (kəsilmiş və ya kəsilməmiş kənarlarla) və pərğu, təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış; lələklərin və onların hissələrinin tozu və tullantısı:
0505 10 – içlik üçün işlədilən quş lələyi; pərğu:
0505 10 100 0 – – emal edilməmiş 15
0505 10 900 0 – – digərləri 15
0505 90 000 0 – digərləri 15
0506 Sümüklər və buynuz özəyi, emal olunmamış, yağsızlaşdırılmış, ilkin emal olunmuş (formalaşdırılmamış), turşu ilə emal edilmiş və ya jelatini çıxarılmış; bu məhsulların tozu və tullantıları:
0506 10 000 0 – ossein və sümüklər, turşu ilə emal edilmiş 15
0506 90 000 0 – digərləri 15
0507 Fil sümüyü, tısbağa zirehi, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzlar, maral buynuzları, dırnaqları, caynaqlar, dimdiklər, emal olunmamış və ya ilkin emal olunmuş, forma verməmiş; bu məhsulların tozu və qalıqları:
0507 10 000 0 – fil sümüyü; tozu və tullantısı 15
0507 90 000 0 – digərləri 15
0508 00 000 0 Mərcanlar və analoji materiallar, emal olunmamış və ya ilkin emal olunmuş; molyuskların, xərçəngkimilərin və ya dərisi tikanlıların çanaqları və zirehləri, mürəkkəbböcəyin skelet bığcıqları, emal olunmamış və ya ilkin emal olunmuş, forma verilməmiş, bu məhsulların tozu və tullantıları 15
[0509]
0510 00 000 0 Boz ənbər, qunduz ifrazatları, sivetta və muskus; şpanka; öd, o cümlədən quru öd; əczaçılıqda istifadə edilən vəzilər və heyvan mənşəli digər maddələr, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qısa müddətli saxlanma üçün başqa üsulla emal olunmuş 0.5
0511 Başqa yerdə adı çəkilməyən, heyvan mənşəli məhsullar, 01 və ya 03-cü qruplarda göstərilən ölmüş heyvanlar, qida üçün yararsız:
0511 10 000 0 – öküz sperması 0.5
– digərləri:
0511 91 – –balıqlardan, xərçəngkimilərdən, molyusklardan və başqa su onurğasızlarından hazırlanan məhsullar, 03-cü qrupda göstərilən ölmüş heyvanlar:
0511 91 100 0 – – – balıq tullantıları 15
0511 91 90 – – – digərləri:
0511 91 901 0 – – – – döllənmiş balıq kürüsü 15
0511 91 902 0 – – – – kriokonservləşdirilmiş balıq mənisi 15
0511 91 909 0 – – – – digərləri 15
0511 99 – – digərləri:
0511 99 100 0 – – – damarlar və vətərlər; emal olunmamış dəri və ya gönlərdən kəsiklər və analoji tullantılar 15
– – – heyvan mənşəli təbii süngərlər:
0511 99 310 0 – – – – emal olunmamış 15
0511 99 390 0 – – – – digərləri 15
0511 99 85 – – – digərləri:
0511 99 851 0 – – – – barama qurdunun toxumu 0
0511 99 852 0 – – – – embrionlar 0.5
0511 99 853 0 – – – – sperma 15
0511 99 859 0 – – – – digərləri 15
QRUP 6 CANLI AĞACLAR VƏ DİGƏR BİTKİLƏR; BİTKİLƏRİN KÖKLƏRİ, SOĞANAQLARI VƏ DİGƏR ANALOJİ HİSSƏLƏRİ; KƏSİLMİŞ ÇİÇƏKLƏR VƏ DEKORATİV BİTKİLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0601 Soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq, vegetasiya və ya çiçəklənmə vəziyyətində olan; 1212 mal mövqeyində təsnif edilən kasnı bitkisi və köklərindən başqa:
0601 10 – soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq vəziyyətində olan soğanaqlar:
0601 10 100 0 – – sünbülçiçəyi əd 15
0601 10 200 0 – – nərgizlər əd 15
0601 10 300 0 – – zanbaqlar əd 15
0601 10 400 0 – – qladioluslar əd 15
0601 10 900 0 – – digərləri əd 15
0601 20 – soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq və ya çiçəklənmə vəziyyətində olan kasnı bitkisi və kökləri:
0601 20 100 0 – – kasnı bitkisi və kökləri əd 15
0601 20 300 0 – – səhləbçiçəyi, sünbülçiçəyi, nərgizlər və zanbaqlar əd 15
0601 20 900 0 – – digərləri əd 15
0602 Başqa canlı bitkilər (kökləri də daxil olmaqla), gövdəcik və sitillər, göbələk telləri:
0602 10 – köksüz qələmlər və peyvəndliklər:
0602 10 100 0 – – üzümün əd 0
0602 10 900 0 – – digərləri əd 15
0602 20 – ağaclar, kollar və kolluqlar, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş, yeməli bar gətirənlər:
0602 20 100 0 – – üzüm qələmi, peyvənd edilmiş və ya kök ilə əd 0
0602 20 900 0 – – digərləri əd 15
0602 30 000 0 – rododendronlar və azaliyalar, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş əd 15
0602 40 000 0 – qızılgüllər, peyvənd edilmiş və ya edilməmiş əd 15
0602 90 – digərləri:
0602 90 100 0 – – göbələk telləri 15
0602 90 200 0 – – ananas bitkisi əd 15
0602 90 300 0 – – tərəvəz, çiyələk və bağ çiyələyi bitkiləri əd 15
– – digərləri:
– – – açıq torpaq bitkiləri:
– – – – ağaclar, kollar və kolluqlar:
0602 90 410 0 – – – – – meşə ağacları əd 15
– – – – – digərləri:
0602 90 450 0 – – – – – – köklənmiş qələmələr və cavan bitkilər əd 15
0602 90 490 0 – – – – – – digərləri əd 15
0602 90 500 0 – – – – digər açıq torpaq bitkiləri 15
– – – qapalı torpaq üçün bitkilər:
0602 90 700 0 – – – – köklənmiş qələmələr və cavan bitkilər, kaktuslar istisna olmaqla əd 15
– – – – digərləri:
0602 90 910 0 – – – – – çiçəklənən bitkilər qönçələrlə və ya çiçəklərlə, kaktuslar istisna olmaqla əd 15
0602 90 990 0 – – – – – digərləri əd 15
0603 Kəsilmiş güllər və qönçələr, buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün, təzə, qurudulmuş, boyanmış, ağardılmış, hopdurulmuş və ya başqa üsullarla hazırlanmış:
– təzə:
0603 11 000 0 – – qızılgüllər əd 15
0603 12 000 0 – – qərənfillər əd 1 kq 0,5 ABŞ dol.
0603 13 000 0 – – səhləb çiçəyi əd 15
0603 14 000 0 – – xrizantemlər əd 15
0603 15 000 0 – – zanbaqlar əd 15
0603 19 – – digərləri:
0603 19 100 0 – – – qladioluslar əd 15
0603 19 800 0 – – – digərləri 15
0603 90 000 0 – digərləri 15
0604 Yarpaqlar, budaqlar və bitkilərin çiçəksiz və qönçəsiz başqa hissələri, buketlər düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün otlar, mamırlar və şibyələr, təzə, qurudulmuş, boyanmış, ağardılmış, hopdurulmuş və ya başqa üsulla hazırlanmış:
0604 20 – təzə:
– – mamırlar və şibyələr:
0604 20 110 0 – – – şibyə 15
0604 20 190 0 – – – digərləri 15
0604 20 200 0 – – milad ağacları əd 15
0604 20 400 0 – – iynəyarpaqlı ağacların budaqları 15
0604 20 900 0 – – digərləri 15
0604 90 – digərləri:
– – mamırlar və şibyələr:
0604 90 110 0 – – – şibyə 15
0604 90 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
0604 90 910 0 – – – qurudulmuş, başqa üsulla emal olunmamış 15
0604 90 990 0 – – – digərləri 15
QRUP 7 TƏRƏVƏZ VƏ BƏZİ YEMƏLİ MEYVƏKÖKLÜLƏR VƏ KÖK YUMRULARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0701 Kartof, təzə və ya soyudulmuş:
0701 10 000 – toxumluq:
0701 10 000 1 – – mart, aprel, may və sentyabr, oktyabr, noyabr ayları üzrə 0.5
0701 10 000 9 – – digər aylar üzrə 15
0701 90 – digəri:
0701 90 100 0 – – nişasta istehsalı üçün 15
– – digəri:
0701 90 500 0 – – – təzə, yanvarın 1-dən iyunun 30-dək 15
0701 90 900 0 – – – digəri 15
0702 00 000 0 Tomat, təzə və ya soyudulmuş 1 kq 0,1 ABŞ dol.
0703 Şalğamaoxşar soğan, soğan-şalot, soğan-kəvər, sarımsaq və digər soğanaqlı tərəvəzlər, təzə və ya soyudulmuş:
0703 10 – şalğamaoxşar soğan, soğan şalot:
– – şalğamaoxşar soğan:
0703 10 110 0 – – – səpmə soğan 15
0703 10 190 0 – – – digəri 15
0703 10 900 0 – – soğan şalot 15
0703 20 000 0 – sarımsaq 15
0703 90 000 0 – soğan-kəvər və başqa soğanaqlı tərəvəzlər 15
0704 Baş kələm, gül kələm, daş kələm (kolrabi), yarpaq kələm və Brassica növlü yeyilən analoji tərəvəzlər, təzə və ya soyudulmuş:
0704 10 000 0 – gül kələm və brokkoli 15
0704 20 000 0 – brüssel kələmi 15
0704 90 – digərləri:
0704 90 100 0 – – ağbaş və qırmızıbaş kələm 15
0704 90 900 0 – – digərləri 15
0705 Salat-kahı (Lactuca sativa) və kasnı (Cichorium spp), təzə və ya soyudulmuş:
– salat-kahı:
0705 11 000 0 – – baş salat-kahı (baş kələm salatı) 15
0705 19 000 0 – – digəri 15
– kasnı:
0705 21 000 0 – – adi kasnı (cichorium intubus var foliosum) 15
0705 29 000 0 – – digəri 15
0706 Yerkökü, şalğam, salat çuğunduru (qırmızı çuğundur), keçisaqqal, meyvəköklü kərəviz, qırmızı turp və başqa analoji yeyilən meyvəköklülər, təzə və soyudulmuşlar:
0706 10 000 0 – yerkökü və şalğam 15
0706 90 – digərləri:
0706 90 100 0 – – kök kərəviz 15
0706 90 300 0 – – adi qıtığotu (cochlearia armoracia) 15
0706 90 900 0 – – digərləri 15
0707 00 Xiyar və kornişonlar, təzə və ya soyudulmuş:
0707 00 050 0 – xiyar 15
0707 00 900 0 – kornişonlar 15
0708 Paxlalı tərəvəzlər, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş, təzə və ya soyudulmuş:
0708 10 000 0 – noxud (Pisum sativum) 15
0708 20 000 0 – lobya (Vigna spp, Phaseolus spp) 15
0708 90 000 0 – digər paxlalı tərəvəzlər 15
0709 Digər tərəvəz, təzə və ya soyudulmuşlar:
0709 20 000 0 – qulançar 15
0709 30 000 0 – badımcan 1 kq 0,1 ABŞ dol.
0709 40 000 0 – digər kərəviz, kök kərəvizdən başqa 15
– göbələklər və yerdombalanı:
0709 51 000 0 – – Agaricus növlü göbələklər 15
0709 59 – – digərləri:
0709 59 100 0 – – – sarı göbələyi 15
0709 59 300 0 – – – keçi göbələyi 15
0709 59 500 0 – – – yerdombalanı 15
0709 59 900 0 – – – digərləri 15
0709 60 – capsicum növünün və ya Pimenta növünün barı:
0709 60 100 0 – – qabıqlı şirin bibər 15
– – digəri:
0709 60 910 0 – – – capsicum növü, kapsisinin və ya bibərli terpentin boyaq maddələrin istehsalı üçün 15
0709 60 950 0 – – – efir yağlarının və ya rezinoidlərin sənaye istehsalı üçün 15
0709 60 990 0 – – – digəri 15
0709 70 000 0 – ispanaq, yeni zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ ispanağı) 15
– digərləri:
0709 91 000 0 – – ənginarlar 15
0709 92 – – zeytunlar:
0709 92 100 0 – – – istifadə üçün, yağ üçün emaldan başqa 15
0709 92 900 0 – – – digərləri 15
0709 93 – – balqabaq, yunan qabağı və balqabaqlar fəsiləsindən digər tərəvəzlər (Cucurbita spp.):
0709 93 100 0 – – – yunan qabağı 15
0709 93 900 0 – – – digərləri 15
0709 99 – – digərləri:
0709 99 100 0 – – – salat tərəvəzi, salat-kahıdan (Lactuca sativa) və kasnıdan (Cichorium spp.) başqa 15
0709 99 200 0 – – – yarpaqlı çuğundur və ispan ənginarı 15
0709 99 400 0 – – – yerqulağı (kaperslər) 15
0709 99 500 0 – – – razyana 15
0709 99 600 0 – – – şəkər qarğıdalısı 15
0709 99 900 0 – – – digərləri 15
0710 Tərəvəz (çiy və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş) dondurulmuş:
0710 10 000 0 – kartof 15
– paxlalı tərəvəzlər, qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş:
0710 21 000 0 – – noxud (Pisum sativum) 15
0710 22 000 0 – – lobya (Vigna spp., Phaseolus spp.) 15
0710 29 000 0 – – digərləri 15
0710 30 000 0 – ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ ispanağı) 15
0710 40 000 0 – şəkər qarğıdalısı 15
0710 80 – digər tərəvəzlər:
0710 80 100 0 – – zeytunlar 15
– – Capsicum növlü və ya Pimenta növlü meyvələr:
0710 80 510 0 – – – qabıqlı şirin bibər 15
0710 80 590 0 – – – digəri 15
– – göbələklər:
0710 80 610 0 – – – Agaricus növlü 15
0710 80 690 0 – – – digərləri 15
0710 80 700 0 – – tomatlar 15
0710 80 800 0 – – ənginarlar 15
0710 80 850 0 – – qulançar 15
0710 80 950 0 – – digərləri 15
0710 90 000 0 – tərəvəz qarışıqları 15
0711 Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş (məsələn, kükürd dioksidi ilə, duzlu suda, kükürdlü su ilə və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda qidada bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan tərəvəzlər:
0711 20 – zeytunlar:
0711 20 100 0 – – istifadə üçün, yağ üçün emaldan başqa 15
0711 20 900 0 – – digərləri 15
0711 40 000 0 – xiyarlar və kornişonlar 15
– göbələklər və yerdombalanı:
0711 51 000 0 – – Agaricus növlü göbələklər 15
0711 59 000 0 – – digərləri 15
0711 90 – digər tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları:
– – tərəvəzlər:
0711 90 100 0 – – – capsicum növlü və ya Pimenta növlü meyvələr, qabıqlı şirin bibərdən başqa 15
0711 90 300 0 – – – şəkər qarğıdalısı 15
0711 90 500 0 – – – şalğamaoxşar soğan 15
0711 90 700 0 – – – yerqulağı (kaperslər) 15
0711 90 800 0 – – – digərləri 15
0711 90 900 0 – – tərəvəz qarışıqları 15
0712 Qurudulmuş tərəvəzlər, bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış :
0712 20 000 0 – şalğamaoxşar soğan 15
– göbələklər, ağacqulaq, və ya aurikulyariyalar(Auricularia spp.), tremella göbələkləri və yerdombalanı:
0712 31 000 0 – – Agaricus növlü göbələklər 15
0712 32 000 0 – – ağacqulaq, və ya aurikulyariyalar (Auricularia spp.) 15
0712 33 000 0 – – tremella göbələkləri 15
0712 39 000 0 – – digərləri 15
0712 90 – digər tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları:
0712 90 050 0 – – kartof, bütöv, və ya dilimlərə bölünmüş, başqa üsullarla emal olunmamış 15
– – şəkər qarğıdalı (Zea mays var. saccharata):
0712 90 110 – – – toxumluq hibrid:
0712 90 110 1 – – – – mart, aprel, may və sentyabr, oktyabr, noyabr ayları üzrə 0.5
0712 90 110 9 – – – – digər aylar üzrə 15
0712 90 190 0 – – – digəri 15
0712 90 300 0 – – tomatlar 15
0712 90 500 0 – – yerkökü 15
0712 90 900 0 – – digərləri 15
0713 Qurudulmuş paxlalı tərəvəzlər, qabıqsız, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
0713 10 – noxud (Pisum sativum):
0713 10 100 – – səpin üçün:
0713 10 100 1 – – – fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 10 100 9 – – – digər aylar üzrə 15
0713 10 900 0 – – digəri 15
0713 20 000 0 – noxud (garbanzos) 15
– lobya (Vigna spp, Phaseolus spp):
0713 31 000 – – Vigna mungo (L) Hepper və ya Vigna radiata (L) Wilczek növlərindən olan lobya:
0713 31 000 1 – – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 31 000 9 – – – digərləri 15
0713 32 000 – – xırda qırmızı lobya (adzuki) (Phaseolus və ya Vigna angularis):
0713 32 000 1 – – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 32 000 9 – – – digərləri 15
0713 33 – – adi lobya, ağ xırdadənəli lobya (Phaseolus vulgaris) daxil olmaqla:
0713 33 100 – – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə:
0713 33 100 1 – – – – fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 33 100 9 – – – – digər aylar üzrə 15
0713 33 900 0 – – – digəri 15
0713 34 000 0 – – bambars yer fındığı (Vigna subterranea или Voandzeia subterranea) 15
0713 35 000 0 – – inək noxudu (Vigna unguiculata) 15
0713 39 000 – – digəri:
0713 39 000 1 – – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 39 000 9 – – – digərləri 15
0713 40 000 – mərci:
0713 40 000 1 – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 40 000 9 – – digərləri 15
0713 50 000 – iritoxumlu yem və ya at paxlaları, (Vicia faba var. macor) və xırdatoxumlu yem və ya at paxlaları (Vicia faba var equina, Vicia faba var. minor):
0713 50 000 1 – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 50 000 9 – – digərləri 15
0713 60 000 0 – göyərçin noxudu (Cajanus cajan) 15
0713 90 000 – digərləri:
0713 90 000 1 – – səpin üçün fevral-mart-aprel-may aylar üzrə 0.5
0713 90 000 9 – – digərləri 15
0714 Maniok, maranta, səhləb (salep), yerarmudu və ya topinambur, şirin kartof və ya batat, və yüksək nişasta və ya inulin tərkibli digər analoji meyvəköklülər və kökümsovlar, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranulalar halında; saqo palmasının özəyi:
0714 10 – maniok (kassava):
0714 10 910 0 – – yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş 15
0714 10 980 0 – – digəri 15
0714 20 – şirin kartof ,və ya batat:
0714 20 100 0 – – təzə, bütöv, yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan 15
0714 20 900 0 – – digər 15
0714 30 – yams (Dioscorea spp.):
0714 30 100 0 – – yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş 15
0714 30 900 0 – – digər 15
0714 40 – taro (Colocasia spp.):
0714 40 100 0 – – yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş 15
0714 40 900 0 – – digər 15
0714 50 – karaib kələmi (Xanthosoma spp.):
0714 50 100 0 – – yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş 15
0714 50 900 0 – – digər 15
0714 90 – digərləri:
– – maranta, səhləb və yüksək nişasta tərkibli analoji meyvəköklülər və kökümsovlar:
0714 90 120 0 – – – yeməkdə istifadə üçün nəzərdə tutulan, netto çəkisi 28 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda, ya təzə və bütöv, yaxud qabıqsız və dondurulmuş, dilimlənmiş və ya dilimlənməmiş 15
0714 90 180 0 – – – digərləri 15
0714 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 8 YEMƏLİ MEYVƏLƏR VƏ QOZ-FINDIQ; SİTRUS MEYVƏLƏRİNİN QABIQLARI VƏ YA QOVUN QABIQCIQLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0801 Hindqozu, Braziliya fındığı, keşyü fındığı, təzə və ya qurudulmuş, qabıqla və ya qabıqsız, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş:
– hindqozu:
0801 11 000 0 – – qurudulmuş 15
0801 12 000 0 – – daxili qişalı (endokarb) 15
0801 19 000 0 – – digərləri 15
– braziliya fındığı:
0801 21 000 0 – – qabıqlı 15
0801 22 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
– keşyü fındığı:
0801 31 000 0 – – qabıqlı 15
0801 32 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
0802 Digər qoz-fındıq, təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, qabıqla və ya qabıqsız:
– badam:
0802 11 – – qabıqlı:
0802 11 100 0 – – – acı 15
0802 11 900 0 – – – digəri 15
0802 12 – – qabığı təmizlənmiş:
0802 12 100 0 – – – acı 15
0802 12 900 0 – – – digəri 15
– meşə fındığı (corylus spp.):
0802 21 000 0 – – qabıqlı 15
0802 22 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
– qoz:
0802 31 000 0 – – qabıqlı 15
0802 32 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
– şabalıd (Castanea spp):
0802 41 000 0 – – qabıqlı 15
0802 42 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
– püstə:
0802 51 000 0 – – qabıqlı 15
0802 52 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
– makadami qozu:
0802 61 000 0 – – qabıqlı 15
0802 62 000 0 – – qabığı təmizlənmiş 15
0802 70 000 0 – kola qozu (Cola spp.) 15
0802 80 000 0 – areka qozu, və ya betel 15
0802 90 – digərləri:
0802 90 100 0 – – pekan fındığı 15
0802 90 500 0 – – sidr qozu 15
0802 90 850 0 – – digərləri 15
0803 Banan, plantayn daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş:
0803 10 – plantaynlar:
0803 10 100 0 – – təzə 15
0803 10 900 0 – – qurudulmuş 15
0803 90 – digərləri:
0803 90 100 0 – – təzə 15
0803 90 900 0 – – qurudulmuş 15
0804 Xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo və manqostan və ya qarsiniya), təzə və ya qurudulmuş:
0804 10 000 0 – xurma 1 kq 0,1 ABŞ dol.
0804 20 – əncir:
0804 20 100 0 – – təzə 1 kq 0,1 ABŞ dol.
0804 20 900 0 – – qurudulmuş 1 kq 0,1 ABŞ dol.
0804 30 000 0 – ananaslar 15
0804 40 000 0 – avokado 15
0804 50 000 0 – quayava, manqo və manqostan və ya qarsiniya 15
0805 Sitrus meyvələri, təzə və ya qurudulmuş:
0805 10 – portağal:
0805 10 200 0 – – şirin portağal, təzə 15
0805 10 800 0 – – digərləri 15
0805 20 – mandarinlər (tanjerinlər və satsuma daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və analoji sitrus hibridləri:
0805 20 100 0 – – klementinlər 15
0805 20 300 0 – – monreal və satsuma 15
0805 20 500 0 – – mandarinlər və vilkinqlər 1 kq 0,15 ABŞ dol.
0805 20 700 0 – – tanjerinlər 15
0805 20 900 0 – – digərləri 15
0805 40 000 0 – qreypfrutlar, pomello daxil olmaqla 15
0805 50 – limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) və laymlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 100 0 – – limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) 15
0805 50 900 0 – – laymlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 15
0805 90 000 0 – digərləri 15
0806 Üzüm, təzə və ya qurudulmuş:
0806 10 – təzə:
0806 10 100 0 – – süfrə növləri 15
0806 10 900 0 – – digərləri 15
0806 20 – qurudulmuş:
0806 20 100 0 – – korinka 15
0806 20 300 0 – – sultan 15
0806 20 900 0 – – digəri 15
0807 Qovun (qarpız daxil olmaqla) və papaya, təzə:
– qovun (qarpız daxil olmaqla):
0807 11 000 0 – – qarpızlar 1 kq 0,09 ABŞ dol.
0807 19 000 0 – – digərləri 1 kq 0,09 ABŞ dol.
0807 20 000 0 – papaya 15
0808 Almalar, armudlar və heyvalar, təzə:
0808 10 – almalar:
0808 10 100 0 – – sidr istehsalı üçün, qalama (qabsız), sentyabrın 16-dan dekabrın 15-dək 1 kq 0,09 ABŞ dol.
0808 10 800 0 – – digərləri 15
0808 30 – armudlar:
0808 30 100 0 – – perrinin və ya armud sidrinin istehsalı üçün, qalama (qabsız), avqustun 1-dən dekabrın 31-dək 1 kq 0,09 ABŞ dol.
0808 30 900 0 – – digərləri 15
0808 40 000 0 – heyva 1 kq 0,09 ABŞ dol.
0809 Əriklər, albalı və gilas, şaftalılar (nektarinlər daxil olmaqla), gavalı və göyəm, təzə:
0809 10 000 0 – əriklər 1 kq 0,15 ABŞ dol.
– albalı və gilas:
0809 21 000 0 – – turş albalı (Prunus cerasus) 1 kq 0,15 ABŞ dol.
0809 29 000 0 – – digəri 1 kq 0,15 ABŞ dol.
0809 30 – şaftalılar, nektarinlər daxil olmaqla:
0809 30 100 0 – – nektarinlər 15
0809 30 900 0 – – digərləri 15
0809 40 – gavalı və göyəm:
0809 40 050 – – gavalı:
0809 40 050 1 – – – alça 15
0809 40 050 9 – – – digərləri 15
0809 40 900 0 – – göyəm 15
0810 Digər meyvələr, təzələr:
0810 10 000 0 – çiyələk və bağ çiyələyi 15
0810 20 – moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil və loqanov giləmeyvəsi:
0810 20 100 0 – – moruq 15
0810 20 900 0 – – digərləri 15
0810 30 – qara, ağ və ya qırmızı qarağat və motmutu:
0810 30 100 0 – – qara qarağat 15
0810 30 300 0 – – qırmızı qarağat 15
0810 30 900 0 – – digərləri 15
0810 40 – quşüzümü, qaragilə və Vaccinium növlü qeyri giləmeyvələr:
0810 40 100 0 – – mərsin, (Vaccinium vitsidaea növlü bitkilərin meyvələri) 15
0810 40 300 0 – – Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri 15
0810 40 500 0 – – Vaccinium macrocarpon və Vaccinium corymbosum növlü bitkilərin meyvələri 15
0810 40 900 0 – – digərləri 15
0810 50 000 0 – kivi 15
0810 60 000 0 – durian 15
0810 70 000 0 – хурма 15
0810 90 – digərləri:
0810 90 200 0 – – tamarind, anakardiya , və ya akaju, liçi, cekfrut və ya çörək ağacının meyvəsi, sapodilla, passiflora, və ya həvəsçiçəyi, karambola və pitayya 15
0810 90 750 – – digərləri:
0810 90 750 1 – – – nar 15
0810 90 750 3 – – – zoğal 15
0810 90 750 9 – – – digərləri 15
0811 Meyvə və qoz-fındıq, təzə və ya qaynayan suda, yaxud buğda isti emala məruz qalmış, dondurulmuş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə:
0811 10 – çiyələk və bağ çiyələyi:
– – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
0811 10 110 0 – – – 13 kütlə %-dən çox şəkər miqdarı ilə 15
0811 10 190 0 – – – digərləri 15
0811 10 900 0 – – digərləri 15
0811 20 – moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil, loqanov giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı qarağat və firəng üzümü:
– – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
0811 20 110 0 – – – 13 kütlə%-dən çox şəkər miqdarı ilə 15
0811 20 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
0811 20 310 0 – – – moruq 15
0811 20 390 0 – – – qara qarağat 15
0811 20 510 0 – – – qırmızı qarağat 15
0811 20 590 0 – – – böyürtkən və tut giləmeyvəsi və çəkil 15
0811 20 900 0 – – – digərləri 15
0811 90 – digərləri:
– – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə:
– – – tərkibi 13 kütlə %-dən çox şəkər ilə:
0811 90 110 0 – – – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
0811 90 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
0811 90 310 0 – – – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
0811 90 390 0 – – – – digərləri 15
– – digərləri:
0811 90 500 0 – – – Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri 15
0811 90 700 0 – – – Vaccinium myrtilloides və Vaccinium angustifolium növlü bitkilərin meyvələri 15
– – – albalı və gilas:
0811 90 750 0 – – – – turş albalı (Prunus cerasus) 15
0811 90 800 0 – – – – digərləri 15
0811 90 850 0 – – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
0811 90 950 0 – – – digərləri 15
0812 Meyvələr və qoz-fındıq, qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş (məsələn, kükürd dioksidi ilə, duzlu və ya kükürdlü suda, yaxud başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda), lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan:
0812 10 000 0 – albalı və gilas 15
0812 90 – digərləri:
0812 90 100 0 – – əriklər 15
0812 90 200 0 – – portağallar 15
0812 90 300 0 – – papayya 15
0812 90 400 0 – – Vaccinium myrtillus növlü bitkilərin meyvələri 15
0812 90 700 0 – – quayyava, manqo, manqostan və ya qarsiniya, tamarind, anakardiya və ya akaju, liçi, cekfrut və ya çörək ağacı meyvəsi, sapodilla, passiflora və ya həvəsçiçəyi, karambola, pitayya və tropik qoz-fındıq 15
0812 90 980 0 – – digərləri 15
0813 Qurudulmuş meyvələr, 0801-0806 mal mövqeyində təsnif edilən meyvələrdən başqa; bu qrupda təsnif edilən qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları:
0813 10 000 0 – əriklər 1 kq 0,25 ABŞ dol.
0813 20 000 0 – qara gavalı 1 kq 0,25 ABŞ dol.
0813 30 000 0 – almalar 1 kq 0,25 ABŞ dol.
0813 40 – digər meyvələr:
0813 40 100 0 – – şaftalı, nektarinlər daxil olmaqla 1 kq 0,25 ABŞ dol.
0813 40 300 0 – – armudlar 1 kq 0,25 ABŞ dol.
0813 40 500 0 – – papayya 15
0813 40 650 0 – – tamarind, anakardiya, və ya akaju, liçi, cekfrut və ya çörək ağacı meyvəsi, sapodilla, passiflora və ya həvəsçiçəyi, karambola və pitayya 15
0813 40 950 0 – – digərləri 15
0813 50 – bu qrupda təsnif edilən quru meyvə və qozların qarışıqları:
– – qurudulmuş meyvələrdən hazırlanan meyvə salatları 0801-0806 mal mövqelərinin meyvələrindən başqa:
– – – qara gavalısız:
0813 50 120 0 – – – – papayadan, tamarinddən, anakardiya və ya akajudan, liçidən, cekfrut və ya çörək ağacı meyvəsindən, sapodilladan, passiflora və ya həvəsçiçəyindən, karamboladan və pitayyadan 15
0813 50 150 0 – – – – digərləri 15
0813 50 190 0 – – – qara gavalı ilə 15
– – yalnız 0801 və 0802 mal mövqelərinin qurudulmuş qozlarından ibarət olan qarışıqlar:
0813 50 310 0 – – – tropik qoz-fındıqdan 15
0813 50 390 0 – – – digərləri 15
– – digər qarışıqlar:
0813 50 910 0 – – – qara gavalısız və ya əncirsiz 15
0813 50 990 0 – – – digərləri 15
0814 00 000 0 Sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla), təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş 15
QRUP 9 QƏHVƏ, ÇAY, MATE VƏ YA PARAQVAY ÇAYI VƏ ƏDVİYYATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
0901 Qəhvə, qovrulmuş və ya qovrulmamış, kofeinlə və ya kofeinsiz; qəhvə qabığı və qəhvə dənəsinin qabığı; tərkibində hər hansı bir nisbətdə qəhvə olan qəhvə əvəzediciləri:
– qovrulmamış qəhvə:
0901 11 000 0 – – kofeinli 15
0901 12 000 0 – – kofeinsiz 15
– qovrulmuş qəhvə:
0901 21 000 0 – – kofeinlə 15
0901 22 000 0 – – kofeinsiz 15
0901 90 – digərləri:
0901 90 100 0 – – qəhvə qabığı və qəhvə toxumlarının qabığı 15
0901 90 900 0 – – tərkibində qəhvə olan qəhvə əvəzləyiciləri 15
0902 Çay, aromatik dad əlavələri və ya onlarsız:
0902 10 000 0 – yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), 3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda 15
0902 20 000 0 – digər yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş) 15
0902 30 000 0 – qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş, 3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda 15
0902 40 000 – digər qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş:
0902 40 000 1 – – digər qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş (emal edilmiş yerli qara çayın həcminin 6,7 mislinədək idxal edilən (kupaj) qara çay)* 0.5
0902 40 000 9 – – digərləri 10
0903 00 000 0 Mate və ya paraqvay çayı 15
0904 Piper növlü istiot; capsicum və ya Pimenta növlü məhsul, qurudulmuş, doğranmış və ya döyülmüş:
– Piper növlü istiot:
0904 11 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0904 12 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
– Capsicum cinsli və ya Pimenta cinsli meyvələr:
0904 21 – – qurudulmuş, doğranmamış və döyülməmiş:
0904 21 100 0 – – – qabıqlı şirin istiot 15
0904 21 900 0 – – – digəri 15
0904 22 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0905 Vanil:
0905 10 000 0 – doğranmamış və döyülməmiş 15
0905 20 000 0 – doğranmış və ya döyülmüş 15
0906 Darçın və darçın ağacının çiçəkləri:
– doğranmamış və döyülməmiş:
0906 11 000 0 – – darçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 15
0906 19 000 0 – – digərləri 15
0906 20 000 0 – doğranmış və döyülmüş 15
0907 Mixək (bütöv meyvələr, çiçəklər, saplaqlar):
0907 10 000 0 – doğranmamış və döyülməmiş 15
0907 20 000 0 – doğranmış və ya döyülmüş 15
0908 Cövüz, masis və hil:
– cövüz:
0908 11 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0908 12 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
– masis:
0908 21 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0908 22 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
– hil:
0908 31 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0908 32 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0909 Cirə(anis), badyan, razyana, koriandr, roma zirəsi, voloş zirəsi, zirə toxumları; ardıc giləmeyvələri:
– koriandr toxumu:
0909 21 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0909 22 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
– roma, və ya voloş zirəsinin toxumu:
0909 31 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0909 32 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
– cirə, badyan, zirə və ya razyana toxumları; ardıc giləmeyvələri:
0909 61 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0909 62 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0910 Zəncəfil, zəfəran, sarıkök, kəklikotu (kəkotu), dəfnə yarpağı, karri və sair ədviyyatlar:
– zəncəfil:
0910 11 000 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0910 12 000 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0910 20 – zəfəran:
0910 20 100 0 – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0910 20 900 0 – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0910 30 000 0 – sarıkök 15
– digər ədviyyatlar:
0910 91 – – bu qrupa 1b qeydində göstərilən qarışıqlar:
0910 91 050 0 – – – karri 15
– – – digərləri:
0910 91 100 0 – – – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0910 91 900 0 – – – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0910 99 – – digərləri:
0910 99 100 0 – – – güldəfnə toxumu 15
– – – kəklikotu və ya kəkotu:
– – – – doğranmamış və döyülməmiş:
0910 99 310 0 – – – – – sürünən kəklikotu (Thymus serpyllum) 15
0910 99 330 0 – – – – – digəri 15
0910 99 390 0 – – – – doğranmış və ya döyülmüş 15
0910 99 500 0 – – – dəfnə yarpağı 15
– – – digərləri:
0910 99 910 0 – – – – doğranmamış və döyülməmiş 15
0910 99 990 0 – – – – doğranmış və ya döyülmüş 15
QRUP 10 DƏNLİ BİTKİLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1001 Buğda və meslin:
– bərk buğda:
1001 11 000 0 – – toxumluq 0
1001 19 000 0 – – digərləri 0
– digərləri:
1001 91 – – toxumluq:
1001 91 100 0 – – – pərinc 0
1001 91 200 0 – – – yumşaq buğda və meslin 0
1001 91 900 0 – – – digərləri 0
1001 99 000 0 – – digərləri 0
1002 Çovdar:
1002 10 000 0 – toxumluq 5
1002 90 000 0 – digəri 5
1003 Arpa:
1003 10 000 0 – toxumluq 0.5
1003 90 000 0 – digəri 5
1004 Yulaf:
1004 10 000 0 – toxumluq 5
1004 90 000 0 – digəri 5
1005 Qarğıdalı:
1005 10 – toxumluq:
– – hibrid:
1005 10 110 0 – – – ikiqat hibridlər və topçarpazlaşma hibridlər 0.5
1005 10 130 0 – – – üçqat hibridlər 0.5
1005 10 150 0 – – – sadə hibridlər 0.5
1005 10 190 0 – – – digərləri 0.5
1005 10 900 0 – – digəri 0.5
1005 90 000 0 – digəri 5
1006 Düyü:
1006 10 – dən pərdəsi təmizlənməmiş düyü (xam düyü):
1006 10 100 – – səpin üçün:
1006 10 100 1 – – – yanvar-fevral- mart-aprel aylar üzrə 5
1006 10 100 9 – – – digər aylar üzrə 15
– – digəri:
– – – buğa verilmiş:
1006 10 210 0 – – – – qısadənli 15
1006 10 230 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 10 250 0 – – – – – uzunluğun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 10 270 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
– – – digəri:
1006 10 920 0 – – – – qısadənli 15
1006 10 940 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 10 960 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 10 980 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
1006 20 – dən pərdəsi təmizlənmiş düyü (pardaxlanmamış):
– – buğa verilmiş:
1006 20 110 0 – – – qısadənli 15
1006 20 130 0 – – – ortadənli 15
– – – uzundənli:
1006 20 150 0 – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 20 170 0 – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
– – digəri:
1006 20 920 0 – – – qısadənli 15
1006 20 940 0 – – – ortadənli 15
– – – uzundənli:
1006 20 960 0 – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 20 980 0 – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
1006 30 – qabığı yarı təmizlənmiş və ya qabığı tam təmizlənmiş düyü, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış, minalanmış və ya minalanmamış:
– – qabığı yarı təmizlənmiş düyü:
– – – buğa verilmiş:
1006 30 210 0 – – – – qısadənli 15
1006 30 230 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 30 250 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 30 270 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
– – – digəri:
1006 30 420 0 – – – – qısadənli 15
1006 30 440 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 30 460 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 30 480 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
– – qabığı tam təmizlənmiş düyü:
– – – buğa verilmiş:
1006 30 610 0 – – – – qısadənli 15
1006 30 630 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 30 650 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 30 670 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
– – – digəri:
1006 30 920 0 – – – – qısadənli 15
1006 30 940 0 – – – – ortadənli 15
– – – – uzundənli:
1006 30 960 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 2-dən çox, lakin 3-dən çox olmayan 15
1006 30 980 0 – – – – – uzunluğunun eninə nisbəti 3-ə bərabər və daha artıq olan 15
1006 40 000 0 – xırdalanmış düyü 15
1007 Dənli kalış:
1007 10 – toxumluq:
1007 10 100 0 – – hibridlər 15
1007 10 900 0 – – digərləri 15
1007 90 000 0 – digəri 15
1008 Qarabaşaq, darı və bülbülotu toxumları; digər dənli bitkilər:
1008 10 000 0 – qarabaşaq 15
– darı:
1008 21 000 0 – – toxumluq 15
1008 29 000 0 – – digəri 15
1008 30 000 0 – bülbülotu toxumları 15
1008 40 000 0 – yabanı darı (Digitaria spp.) 15
1008 50 000 0 – kinoa, və ya düyü sirkəni (Chenopodium quinoa) 15
1008 60 000 0 – tritikale 15
1008 90 000 0 – digər dənli bitkilər 15
QRUP 11 UNÜYÜTMƏ-YARMA SƏNAYESİ MƏHSULLARI; SƏMƏNİ; NİŞASTALAR; İNULİN; BUĞDA KLEYKOVİNASI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1101 00 Buğda unu və ya buğda-çovdar unu:
– buğda unu:
1101 00 110 0 – – bərk buğdadan 15
1101 00 150 0 – – yumşaq buğdadan və pərincdən 15
1101 00 900 0 – buğda-çovdar unu 15
1102 Digər dənli bitkilərin unu, buğda və ya buğda-çovdar unundan başqa:
1102 20 – qarğıdalı unu:
1102 20 100 0 – – yağ miqdarı 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
1102 20 900 0 – – digəri 15
1102 90 – digəri:
1102 90 100 0 – – arpa unu 15
1102 90 300 0 – – yulaf unu 15
1102 90 500 0 – – düyü unu 15
1102 90 700 0 – çovdar unu 15
1102 90 900 0 – – digəri 15
1103 Yarma, qaba üyüdülmüş un və dənli bitkilərin qranulaları:
– yarma və qaba üyüdülmüş un:
1103 11 – – buğdadan:
1103 11 100 0 – – – bərk buğdadan 15
1103 11 900 0 – – – yumşaq buğdadan və pərincdən 15
1103 13 – – qarğıdalıdan:
1103 13 100 0 – – – yağ miqdarı 1,5 kütlə %-dən çox olmayan 15
1103 13 900 0 – – – digəri 15
1103 19 – – digər dənli bitkilərdən:
1103 19 100 0 – – – çovdardan 15
1103 19 300 0 – – – arpadan 15
1103 19 400 0 – – – yulafdan 15
1103 19 500 0 – – – düyüdən 15
1103 19 900 0 – – – digəri 15
1103 20 – qranulalar:
1103 20 100 0 – – çovdardan 15
1103 20 200 0 – – arpadan 15
1103 20 300 0 – – yulafdan 15
1103 20 400 0 – – qarğıdalıdan 15
1103 20 500 0 – – düyüdən 15
1103 20 600 0 – – buğdadan 15
1103 20 900 0 – – digərləri 15
1104 Taxıl, başqa üsullarla emal olunmuş (məsələn, dən pərdəsi təmizlənmiş, yastılaşdırılmış, lopa halına emal edilmiş, qabığı təmizlənmiş, yarma halında və ya xırdalanmış), 1006 mal mövqelərindəki düyüdən başqa; dənli bitkilərin rüşeymi, bütöv, yastılaşdırılmış, lopa şəklində və ya döyülmüş:
– yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış taxıl:
1104 12 – – yulafın:
1104 12 100 0 – – – yastılaşdırılmış 15
1104 12 900 0 – – – lopa halına emal edilmiş 15
1104 19 – – digər dənli bitkilər:
1104 19 100 0 – – – buğdanın 15
1104 19 300 0 – – – çovdarın 15
1104 19 500 0 – – – qarğıdalının 15
– – – arpanın:
1104 19 610 0 – – – – yastılaşdırılmış 15
1104 19 690 0 – – – – lopa halına salınmış 15
– – – digəri:
1104 19 910 0 – – – – düyü lopası 15
1104 19 990 0 – – – – digəri 15
– digər emal olunmuş taxıl (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış):
1104 22 – – yulafın:
1104 22 200 0 – – – dən pərdəsi təmizlənmiş 15
1104 22 300 0 – – – dən pərdəsi təmizlənmiş və yarma halına emal edilmiş və ya xırdalanmış 15
1104 22 500 0 – – – qabığı təmizlənmiş 15
1104 22 900 0 – – – hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış 15
1104 22 980 0 – – – digəri 15
1104 23 – – qarğıdalının:
1104 23 100 0 – – – dən pərdəsi təmizlənmiş, yarma halına emal olunmuş və ya olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış 15
1104 23 300 0 – – – qabığı təmizlənmiş 15
1104 23 900 0 – – – hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış 15
1104 23 990 0 – – – digər 15
1104 29 – – digər dənli bitkilərin:
– – – arpanın:
1104 29 010 0 – – – – dən pərdəsi təmizlənmiş 15
1104 29 030 0 – – – – dən pərdəsi təmizlənmiş, yarma halına emal olunmuş və ya xırdalanmış («Grütze» və ya «grutten») 15
1104 29 050 0 – – – – qabığı təmizlənmiş 15
1104 29 070 0 – – – – hər hansı digər emala məruz qalmadan xırdalanmış 15
1104 29 090 0 – – – – digəri 15
– – – digəri:
– – – – dən pərdəsi təmizlənmiş, yarma halına emal olunmuş və ya olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1104 29 110 0 – – – – – buğdanın 15
1104 29 180 0 – – – – – digəri 15
1104 29 300 0 – – – – qabığı təmizlənmiş 15
– – – – hər hansı digər emal olmadan xırdalanmış:
1104 29 510 0 – – – – – buğdanın 15
1104 29 550 0 – – – – – çovdarın 15
1104 29 590 0 – – – – – digəri 15
– – – – digəri:
1104 29 810 0 – – – – – buğdanın 15
1104 29 850 0 – – – – – çovdarın 15
1104 29 890 0 – – – – – digəri 15
1104 30 – dənli bitkilərin rüşeymləri, bütöv, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş:
1104 30 100 0 – – buğdanın 15
1104 30 900 0 – – başqa dənli bitkilərin 15
1105 Narın və qaba üyüdülmüş kartof unu, tozu, lopaları, qranulaları:
1105 10 000 0 – narın və qaba üyüdülmüş un və toz 15
1105 20 000 0 – lopa və qranulaları 15
1106 0713 mal mövqeyində göstərilən qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən, 0714 mal mövqeyində göstərilən saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kökyumrularından və ya 08-ci qrupun məhsullarından hazırlanan qaba və narın üyüdülmüş un və toz:
1106 10 000 0 – 0713 mal mövqeyindəki qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən hazırlanan 15
1106 20 – 0714 mal mövqeyindəki saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kök yumrularından hazırlanan:
1106 20 100 0 – – denaturasiya olunmuş 15
1106 20 900 0 – – digərləri 15
1106 30 – 08-ci qrupun məhsullarından:
1106 30 100 0 – – bananlardan 15
1106 30 900 0 – – digərləri 15
1107 Səməni, qovrulmuş və ya qovrulmamış:
1107 10 – qovrulmamış:
– – buğdadan:
1107 10 110 0 – – – un halında 0.5
1107 10 190 0 – – – digəri 0.5
– – digəri:
1107 10 910 0 – – – un halında 0.5
1107 10 990 0 – – – digəri 0.5
1107 20 000 0 – qovrulmuş 0.5
1108 Nişasta; inulin:
– nişasta:
1108 11 000 0 – – buğdadan hazırlanan 15
1108 12 000 0 – – qarğıdalıdan hazırlanan 15
1108 13 000 0 – – kartofdan hazırlanan 15
1108 14 000 0 – – maniokdan hazırlanan 15
1108 19 – – digəri:
1108 19 100 0 – – – düyüdən hazırlanan 15
1108 19 900 0 – – – digəri 15
1108 20 000 0 – inulin 15
1109 00 000 0 Buğda kleykovinası, quru və ya nəm 15
QRUP 12 YAĞLI TOXUM VƏ BAR; DİGƏR TOXUMLAR, BAR VƏ TAXIL; DƏRMAN BİTKİLƏRİ VƏ TEXNİKİ MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN BİTKİLƏR; SAMAN VƏ YEM
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1201 Soya paxlaları, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1201 10 000 0 – toxumluq 0
1201 90 000 0 – digərləri 3
1202 Yer fıstığı , qovrulmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1202 30 000 0 – toxumluq 10
– digərləri:
1202 41 000 0 – – qabığı təmizlənməmiş 10
1202 42 000 0 – – qabığı təmizlənmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış 10
1203 00 000 0 Kopra 10
1204 00 Kətan toxumu, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1204 00 100 0 – əkin üçün 3
1204 00 900 0 – digərləri 3
1205 Raps və ya kolza toxumu, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1205 10 – tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan raps və ya kolza toxumu:
1205 10 100 0 – – əkin üçün 0.5
1205 10 900 0 – – digərləri 3
1205 90 000 0 – digərləri 3
1206 00 Günəbaxan toxumu, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1206 00 100 0 – əkin üçün 0
– digərləri:
1206 00 910 0 – – qabığı təmizlənmiş; boz rəngli və ağ zolaqlı toxum qabığında 15
1206 00 990 0 – – digərləri 15
1207 Digər yağlı bitkilərin toxumları və meyvələri, xırdalanmış və ya xırdalanmamış:
1207 10 000 0 – palma qozu və ləpəsi 3
– pambıq toxumları:
1207 21 000 0 – – toxumluq 0.5
1207 29 000 0 – – digərləri 3
1207 30 000 0 – gənəgərçək toxumları 3
1207 40 – küncüt toxumları:
1207 40 100 0 – – toxumluq 0.5
1207 40 900 0 – – digərləri 3
1207 50 – xardal toxumları:
1207 50 100 0 – – toxumluq 0.5
1207 50 900 0 – – digərləri 3
1207 60 000 0 – saflor toxumları (Carthamus tinctorius) 3
1207 70 000 0 – yemiş toxumları 3
– digərləri:
1207 91 – – xaşxaş toxumları:
1207 91 100 0 – – – toxumluq 0.5
1207 91 900 0 – – – digərləri 3
1207 99 – – digərləri:
1207 99 200 0 – – – toxumluq 0.5
– – – digərləri:
1207 99 910 0 – – – – çətənə toxumları 3
1207 99 960 0 – – – – digərləri 3
1208 Yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən, xardal toxumlarından başqa, hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un:
1208 10 000 0 – soya paxlalarından 3
1208 90 000 0 – digəri 3
1209 Əkin üçün toxumlar, meyvələr və sporlar:
1209 10 000 0 – şəkər çuğunduru toxumu 0
– yem bitkilərinin toxumları:
1209 21 000 0 – – qarayonca toxumu 0.5
1209 22 – – üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium spp):
1209 22 100 0 – – – qırmızı üçyarpaq yoncanın (Trifolium pratense L.) 0
1209 22 800 0 – – – digərləri 3
1209 23 – – cır yulafın toxumu:
1209 23 110 0 – – – çəmən cır yulafın (Festuca pratensis Huds) 0.5
1209 23 150 0 – – – qırmızı cır yulafın (Festuca rubra L.) 0.5
1209 23 800 0 – – – digərləri 0.5
1209 24 000 0 – – çəmən qırtıcının toxumları (Poa pratensis L.) 0.5
1209 25 – – qaramuq toxumları (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):
1209 25 100 0 – – – italiya qaramuqu (vestervold qaramuq toxumu daxil olmaqla) (Lolium multiflorum Lam.) 0.5
1209 25 900 0 – – – otlaq qaramuqunun (Lolium perenne L.) 0.5
1209 29 – – digərlərin:
1209 29 100 0 – – – çölnoxudu (yem otu) toxumları; Poa cinsli bitkilərin toxumları (Poa palustris L., Poa trivialis L.); meyvəbağı otunun toxumları (Dactylis glomerata L.); çölbuğdası (tarlaotu) toxumları (Agrostis); 0.5
1209 29 350 0 – – – çəmənlik pişikquyruğunun toxumları 0.5
1209 29 500 0 – – – acıpaxla toxumu 0.5
1209 29 600 0 – – – yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var. alba) 0
1209 29 800 0 – – – digərləri 3
1209 30 000 0 – əsasən çiçəklərin alınması üçün becərilən ot bitkilərinin toxumları 3
– digərləri:
1209 91 – – tərəvəz bitkilərinin toxumları:
1209 91 100 0 – – – kolrabi (daşkələm) toxumu (Brassica oleracea L var caulorapa və gongylodes L) 0.5
1209 91 300 0 – – – salatlıq və ya yarpaqlı çuğundurun toxumları (Beta vulgaris var. sonditiva) 3
1209 91 900 0 – – – digərləri 3
1209 99 – – digərləri:
1209 99 10 – – – meşə ağaclarının toxumları:
1209 99 101 0 – – – – qafqaz ağ şamının (Abies nordmanniana(Stev.) Spach) 0.5
1209 99 109 0 – – – – digərləri 3
– – – digərləri:
1209 99 910 0 – – – – əsasən çiçəklərin alınması üçün becərilən bitkilərin toxumları, 1209 30 000 0 alt yarımmövqeyində adları çəkilənlərdən başqa 0.5
1209 99 990 0 – – – – digərləri 3
1210 Mayaotu qozaları, təzə və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, tozaoxşar şəkildə və ya qranulalar halında; lupulin:
1210 10 000 0 – mayaotu qozaları, xırdalanmamış, tozaoxşar olmayan şəkildə və qranula formasında olmayan 3
1210 20 – xırdalanmış mayaotu qozaları, tozaoxşar şəkildə və ya qranula formasında; lupulin:
1210 20 100 0 – – xırdalanmış mayaotu qozaları, tozaoxşar şəkildə və ya qranulalar formasında, yüksək miqdarda lupulinli; lupulin 3
1210 20 900 0 – – digərləri 3
1211 Əsasən ətriyyat, əczaçılıq və ya insektisid, funqisid və ya analoji məqsədlər üçün istifadə edilən bitkilər və onların hissələri (toxumlar və bar daxil olmaqla), təzə və ya qurudulmuş, bütöv və ya xırdalanmış, doğranmış və ya döyülmüş:
1211 20 000 0 – jenşen kökləri 3
1211 30 000 0 – koka yarpağı 3
1211 40 000 0 – xaş-xaş çöpü 3
1211 90 – digərləri:
1211 90 300 0 – – tonka paxlası və ya ingilis paxlası 3
1211 90 850 0 – – digərləri 3
1212 Keçibuynuzu ağacının meyvələri, dəniz və digər yosunlar, şəkər çuğunduru və şəkər qamışı, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, meyvələrin çəyirdəkləri və onların ləpələri, əsasən qida kimi istifadə edilən bitki mənşəli digər məhsullar (Cichorium intybus sativum növlü kasnının qovrulmamış kökləri daxil olmaqla), başqa yerdə adı çəkilməmiş və daxil edilməmiş:
– dəniz və digər yosunlar:
1212 21 000 0 – – qida üçün yararlı 3
1212 29 000 0 – – digərləri 3
– digərləri:
1212 91 – – şəkər çuğunduru:
1212 91 200 0 – – – qurudulmuş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış 15
1212 91 800 0 – – – digəri 15
1212 92 000 0 – – keçibuynuzu ağacının meyvələri 15
1212 93 000 0 – – şəkər qamışı 15
1212 94 000 0 – – kasnı kökləri 15
1212 99 – – digərləri:
– – – keçibuynuzu ağacının toxumları:
1212 99 410 0 – – – – təmizlənməmiş, xırdalanmamış və ya döyülməmiş 15
1212 99 490 0 – – – – digərləri 15
1212 99 950 0 – – – – digərləri 15
1213 00 000 0 Dənli bitkilərin küləş və samanı, emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, döyülmüş və ya döyülməmiş, preslənmiş və ya qranulalar formasında 15
1214 Şalğam, yarpaq çuğunduru (manqold), yem meyvəköklüləri, ot, qarayonca, yonca, qəpikotu, yem kələmi, xaşa, çölnoxudu və analoji yem məhsulları, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış:
1214 10 000 0 – qarayoncadan qaba üyütmə ilə alınmış un və qranulalar 3
1214 90 – digərləri:
1214 90 100 0 – – yarpaq çuğunduru (manqold), şalğam və digər yem meyvəköklüləri 3
1214 90 900 0 – – digərləri 3
QRUP 13 TƏMİZLƏNMƏMİŞ TƏBİİ ŞELLAK; KİTRƏLƏR, QATRANLAR VƏ DİGƏR BİTKİ ŞİRƏLƏRİ VƏ EKSTRAKTLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1301 Təmizlənməmiş təbii şellak; təbii kitrələr, qatranlar, yapışqanlı qatranlar və terpentinlər (məsələn, balzamlar):
1301 20 000 0 – qummiarabik 5
1301 90 000 0 – digərləri 5
1302 Bitki şirələri və ekstraktları; pektin maddələri, pektinatlar və pektatlar; aqar-aqar və digər bitki mənşəli yapışqanlar və qatılaşdırıcılar, şəklidəyişmiş və ya şəklidəyişməmiş:
– bitki şirələri və ekstraktları:
1302 11 000 0 – – tiryəkin 15
1302 12 000 0 – – biyanın və ya biyan kökünün 15
1302 13 000 0 – – mayaotunun 5
1302 19 – – digərləri:
1302 19 050 0 – – – vanil terpentini 5
1302 19 800 0 – – – digərləri 5
1302 20 – pektin maddələri, pektinatlar və pektatlar:
1302 20 100 0 – – quru 3
1302 20 900 0 – – digərləri 3
– bitki mənşəli yapışqan və qatılaşdırıcılar, şəklidəyişmiş və ya şəklidəyişməmiş:
1302 31 000 0 – – aqar-aqar 0.5
1302 32 – – rojkovo ağacının meyvələrindən və toxumlarından və ya siamopsis və ya quar toxumlarından alınan yapışqan və qatılaşdırıcılar, şəklidəyişmiş və ya şəklidəyişməmiş:
1302 32 100 0 – – – rojkovo ağacının meyvələrindən və toxumlarından 5
1302 32 900 0 – – – siamopsis və ya quar toxumlarından 5
1302 39 000 0 – – digərləri 5
QRUP 14 TOXUMA (HÖRGÜ) MƏMULATLARININ HAZIRLANMASI ÜÇÜN BİTKİ MƏNŞƏLİ MATERİALLAR; BAŞQA YERDƏ ADI ÇƏKİLMƏYƏN VƏ YA TƏSNİF OLUNMAYAN DİGƏR BİTKİ MƏNŞƏLİ MƏHSULLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1401 Əsasən toxuma üçün istifadə edilən bitki mənşəli materiallar (məsələn, bambuk, rotanq, qamış, cığ, söyüd, rafiya, dənli bitkilərin təmizlənmiş, ağardılmış və ya boyadılmış küləşi və cökə qabığı):
1401 10 000 0 – bambuk 15
1401 20 000 0 – rotanq 15
1401 90 000 0 – digərləri 15
[1402]
[1403]
1404 Başqa yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən bitki mənşəli materiallar:
1404 20 000 0 – pambıq tiftiyi 15
1404 90 000 0 – digərləri 15
QRUP 15 HEYVAN VƏ YA BİTKİ MƏNŞƏLİ PİYLƏR VƏ YAĞLAR VƏ ONLARIN PARÇALANMASI NƏTƏCƏSİNDƏ ALINAN MƏHSULLAR; HAZIR YEYİNTİ PİYLƏRİ; HEYVAN VƏ YA BİTKİ MƏNŞƏLİ MUMLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1501 Donuz piyi (əridilmiş donuz piyi daxil olmaqla) və ev quşunun piyi, 0209 və ya 1503 mal mövqeyində göstərilən piydən başqa:
1501 10 – əridilmiş donuz piyi :
1501 10 100 0 – – sənaye tətbiqi üçün, qidada istifadə olunan məhsulların istehsalından başqa 15
1501 10 900 0 – – digəri 15
1501 20 – digər donuz piyi:
1501 20 100 0 – – sənaye tətbiqi üçün, qidada istifadə olunan məhsulların istehsalından başqa 15
1501 20 900 0 – – digəri 15
1501 90 000 0 – digəri 15
1502 İribuynuzlu qaramal, qoyun və keçi piyi, 1503 mal mövqeyinin piyindən başqa:
1502 10 – əridilmiş piy :
1502 10 100 0 – – sənaye tətbiqi üçün, qidada istifadə olunan məhsulların istehsalından başqa 15
1502 10 900 0 – – digəri 15
1502 90 – digəri:
1502 90 100 0 – – sənaye tətbiqi üçün, qidada istifadə olunan məhsulların istehsalından başqa 15
1502 90 900 0 – – digəri 15
1503 00 lyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, oleo-oyl və heyvan yağı, emulsiyaya çevrilməmiş və ya qarışdırılmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış:
– lyard-stearin və oleostearin:
1503 00 110 0 – – sənaye tətbiqi üçün 15
1503 00 190 0 – – digəri 15
1503 00 300 0 – sənaye tətbiqi üçün heyvan yağı, qida üçün yararlı məhsulların istifadəsindən başqa 15
1503 00 900 0 – digərləri 15
1504 Balıqlardan və ya dəniz məməlilərindən hazırlanan piylər, yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin onların kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən:
1504 10 – balıqların qaraciyərindən hasil edilən piy və onun fraksiyaları:
1504 10 100 0 – – tərkibində A vitamini 2500 ME/q-dan çox olmayan 15
– – digərləri:
1504 10 910 0 – – – paltusdan 15
1504 10 990 0 – – – digərləri 15
1504 20 – balıq piyi və yağı və onların fraksiyaları, balıqların qaraciyər piyindən başqa:
1504 20 100 0 – – bərk fraksiyalar 15
1504 20 900 0 – – digərləri 15
1504 30 – dəniz məməlilərinin piyi və yağı və onların fraksiyaları:
1504 30 100 0 – – bərk fraksiyalar 15
1504 30 900 0 – – digərləri 15
1505 00 Yağ-tər və ondan alınan piyli maddələr (lanolin daxil olmaqla):
1505 00 100 0 – xam yağ-tər 15
1505 00 900 0 – digərləri 15
1506 00 000 0 Digər heyvan mənşəli piylər, yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən 15
1507 Soya yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
1507 10 – xam yağ, hidratlaşdırma ilə saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış:
1507 10 100 0 – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1507 10 900 0 – – digəri 0.5
1507 90 – digərləri:
1507 90 100 0 – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1507 90 900 0 – – digərləri 15
1508 Araxis yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
1508 10 – xam yağ:
1508 10 100 0 – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1508 10 900 0 – – digəri 0.5
1508 90 – digərləri:
1508 90 100 0 – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1508 90 900 0 – – digərləri 15
1509 Zeytun yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
1509 10 – ilkin (soyuq) preslənmiş zeytun yağı:
1509 10 100 0 – – ilkin preslənmədən (soyuq) keçmiş, təmizlənmiş zeytun yağı 0.5
1509 10 900 0 – – digəri 15
1509 90 000 0 – digərləri 15
1510 00 Yalnız zeytundan hasil olunmuş digər yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş, bu yağların və ya fraksiyaların 1509 mal mövqeyində təsnif edilən yağlarla və ya fraksiyalarla qarışıqları daxil olmaqla:
1510 00 100 0 – xam yağlar 0.5
1510 00 900 0 – digərləri 15
1511 Palma yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən:
1511 10 – xam yağ:
1511 10 100 0 – –texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1511 10 900 0 – – digəri 0.5
1511 90 – digərləri:
– – bərk fraksiyalar:
1511 90 110 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1511 90 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
1511 90 910 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1511 90 990 0 – – – digərləri 15
1512 Günəbaxan, saflor və ya pambıq yağı və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
– günəbaxan və ya saflor yağı və onların fraksiyaları:
1512 11 – – xam yağ:
1512 11 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – digəri:
1512 11 910 0 – – – – günəbaxan yağı 0.5
1512 11 990 0 – – – – saflor yağı 0.5
1512 19 – – digərləri:
1512 19 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1512 19 900 0 – – – digərləri 15
– pambıq yağı və onun fraksiyaları:
1512 21 – – xam yağ, qossipoldan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş:
1512 21 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1512 21 900 0 – – – digəri 0.5
1512 29 – – digərləri:
1512 29 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1512 29 900 0 – – – digərləri 15
1513 Kokos (kopra) yağı, palma özəyi və ya babassu yağı və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
– kokos (kopra) yağı və onun fraksiyaları:
1513 11 – – xam yağ:
1513 11 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – digəri:
1513 11 910 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 0.5
1513 11 990 0 – – – – digəri 0.5
1513 19 – – digərləri:
– – – bərk fraksiyalar:
1513 19 110 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1513 19 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
1513 19 300 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, yeməkdə istifadə edilən məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – – digərləri:
1513 19 910 0 – – – – – netto çəkisi 1 kq-dan az olmayan ilkin bağlamalarda 15
1513 19 990 0 – – – – – digərləri 15
– palma özəyi yağı və ya babassu yağı və onların fraksiyaları:
1513 21 – – xam yağ:
1513 21 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 15
– – – digəri:
1513 21 300 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan az olmayan ilkin bağlamalarda 15
1513 21 900 0 – – – – digəri 15
1513 29 – – digərləri:
– – – bərk fraksiyalar:
1513 29 110 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1513 29 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
1513 29 300 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – – digərləri:
1513 29 500 0 – – – – – netto çəkisi 1 kq-dan az olmayan ilkin bağlamalarda 15
1513 29 900 0 – – – – – digərləri 15
1514 Raps (raps və ya kolzadan ) və ya xardal yağı və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
– tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan raps (raps və ya kolzadan) yağı və onun fraksiyaları:
1514 11 – – xam yağ:
1514 11 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1514 11 900 0 – – – digəri 15
1514 19 – – digərləri:
1514 19 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1514 19 900 0 – – – digərləri 15
– digərləri:
1514 91 – – xam yağ:
1514 91 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1514 91 900 0 – – – digəri 15
1514 99 – – digərləri:
1514 99 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1514 99 900 0 – – – digərləri 15
1515 Digər buxarlanmayan bitki piyləri, yağları (jojob yağı daxil olmaqla) və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən:
– kətan yağı və onun fraksiyaları:
1515 11 000 0 – – xam yağ 0.5
1515 19 – – digərləri:
1515 19 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 19 900 0 – – – digərləri 15
– qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları:
1515 21 – – xam yağ:
1515 21 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 21 900 0 – – – digəri 0.5
1515 29 – – digərləri:
1515 29 100 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 29 900 0 – – – digərləri 15
1515 30 – gənəgərçək yağı və onun fraksiyaları:
1515 30 100 0 – – sintetik lif və ya süni polimer materiallarının istehsalında istifadə edilməsində aminoundekan turşusunun istehsalı üçün 0.5
1515 30 900 0 – – digərləri 15
1515 50 – küncüt yağı və onun fraksiyaları:
– – xam yağ:
1515 50 110 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 50 190 0 – – – digəri 0.5
– – digərləri:
1515 50 910 0 – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 50 990 0 – – – digərləri 15
1515 90 – digərləri:
1515 90 110 0 – – tunq yağı; jojoba və oytik yağı; mərsindən hazırlanan mum və yapon mumu; onların fraksiyaları 15
– – tütün yağı və onun fraksiyaları:
– – – xam yağ:
1515 90 210 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 90 290 0 – – – – digəri 0.5
– – – digərləri:
1515 90 310 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
1515 90 390 0 – – – – digərləri 15
– – digər yağlar və onların fraksiyaları:
– – – xam yağlar:
1515 90 400 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – – digərləri:
1515 90 510 0 – – – – – bərk halda, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1515 90 590 0 – – – – – bərk halda, digərləri; maye şəklində 15
– – – digərləri:
1515 90 600 0 – – – – texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – – digərləri:
1515 90 910 0 – – – – – bərk halda, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1515 90 990 0 – – – – – bərk halda, digərləri; maye şəklində 15
1516 Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların fraksiyaları, tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin sonraki emala məruz qalmamış:
1516 10 – heyvan piyləri və yağları və onların fraksiyaları:
1516 10 100 0 – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1516 10 900 0 – – digərləri 15
1516 20 – bitkidən hasil olan piylər və yağlar və onların fraksiyaları:
1516 20 100 0 – – «opal mumu» adlanan hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək yağı 15
– – digərləri:
1516 20 910 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
– – – digərləri:
1516 20 950 0 – – – – kətan, raps (raps və ya kolzadan), günəbaxan, brassiya, karita, makore, tulukun və ya babassu yağları, texniki və sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa 0.5
– – – – digərləri:
1516 20 960 0 – – – – – araxis, pambıq, soya və ya günəbaxan yağı; tərkibində 50 kütlə %-dən az sərbəst yağ turşuları olan digər yağlar, palma özəyi yağı, brassiya, kokos, raps (vəzərəkdən və ya kolza) və ya kopayba yağlarından başqa 15
1516 20 980 0 – – – – – digərləri 15
1517 Marqarin; heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından və ya bu qrupda təsnif olunmuş müxtəlif piy və ya yağ fraksiyalarından hazırlanmış qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar, 1516 mal mövqeyində göstərilən qida üçün yararlı piylər və ya yağlar və ya onların fraksiyalarından başqa:
1517 10 – marqarin, maye marqarin istisna olmaqla:
1517 10 100 0 – – tərkibində süd yağları 10 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən çox olmayan 15
1517 10 900 0 – – digəri 15
1517 90 – digərləri:
1517 90 100 0 – – tərkibində süd yağları 10 kütlə %-dən çox, lakin 15 kütlə %-dən çox olmayan 15
– – digərləri:
1517 90 910 0 – – – bitki mənşəli uçucu olmayan, maye halında yağlar , qarışıq 15
1517 90 930 0 – – – formaların yağlanması üçün istifadə olunan, qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar 15
1517 90 990 0 – – – digərləri 15
1518 00 Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların fraksiyaları, bişmiş, oksidləşmiş, susuzlaşdırılmış, sulfolaşdırılmış, hava üfürülməsi ilə oksidləşdirilmiş, vakuumda və ya təsirsiz qazda qızdırılma yolu ilə polimerləşdirilmiş və ya ayrı üsulla kimyəvi strukturu dəyişdirilmiş, 1516 mal mövqeyinin məhsullarından başqa; başqa yerdə adları çəkilməyən, bu qrupun heyvan və ya bitki piylərinidən və ya yağlarından və ya müxtəlif piylərinin və ya yağlarının fraksiyalarından hazırlanan, qida üçün yararsız qarışıqlar və ya hazır məhsullar:
1518 00 100 0 – linoksin 0.5
– bitki mənşəli uçucu olmayan maye yağlar, qarışıq, texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa:
1518 00 310 0 – – xam 0.5
1518 00 390 0 – – digərləri 15
– digərləri:
1518 00 910 0 – – heyvan və ya bitki piyləri və yağları və onların fraksiyaları, qaynadılmış, oksidləşmiş, susuzlaşdırılmış, sulfolaşdırılmış, hava üfürülməsi ilə oksidləşdirilmiş, vakuumda və ya təsirsiz qazda qızdırılma yolu ilə polimerləşdirilmiş və ya başqa üsulla kimyəvi strukturu dəyişdirilmiş, 1516 mal mövqeyinin məhsullarından başqa 15
– – digərləri:
1518 00 950 0 – – – qida üçün yararsız qarışıqlar və ya heyvan mənşəli, yaxud heyvan və bitki piylərindən və yağlarından və onların fraksiyalarından hazır məhsullar 15
1518 00 990 0 – – – digərləri 15
[1519]
1520 00 000 0 Xam qliserin; qliserinli su və qliserinli torta 15
1521 Bitki mənşəli mumlar (triqliseridlərdən başqa), arı və digər həşəratların mumu və spermaset, rənglənmiş və ya rənglənməmiş, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış:
1521 10 000 0 – bitki mənşəli mum 15
1521 90 – digərləri:
1521 90 100 0 – – spermaset, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış, rənglənmiş və ya rənglənməmiş 15
– – arı və digər həşəratların mumu, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış rənglənmiş və ya rənglənməmiş:
1521 90 910 0 – – – xam 15
1521 90 990 0 – – – digərləri 15
1522 00 Deqra; yağlı maddələrin, heyvan və ya bitki mənşəli mumların emaldan sonrakı qalıqları:
1522 00 100 0 – deqra 15
– yağlı maddələrin və ya bitki və ya heyvan mənşəli mumların emaldan sonrakı qalıqları:
– – tərkibində zeytun yağı xassələrinə malik olan yağ:
1522 00 310 0 – – – soapstoklar 15
1522 00 390 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
1522 00 910 0 – – – yağ fuzu və qalıqları; soapstoklar 15
1522 00 990 0 – – – digərləri 15
QRUP 16 ƏTDƏN, BALIQDAN VƏ YA XƏRÇƏNGKİMİLƏRDƏN, MOLLYUSKLARDAN VƏ YA DİGƏR SU ONURĞASIZLARINDAN ALINAN HAZIR MƏHSULLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1601 00 Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar; onların əsasında hazırlanan hazır qida məhsulları:
1601 00 100 0 – qara ciyərdən 15
– digərləri:
1601 00 910 0 – – kolbasalar, quru və ya pastayaoxşar, çiy 15
1601 00 990 0 – – digərləri 15
1602 Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar:
1602 10 00 – homogenləşdirilmiş hazır məhsullar:
1602 10 001 0 – – uşaq qidası üçün 0.5
1602 10 009 0 – – digərləri 15
1602 20 – hər hansı heyvanın qaraciyərindən:
– – qaz və ördək qaraciyərindən:
1602 20 110 0 – – – 75 kütlə% və ya daha çox yağlı qaraciyərdən ibarət olan 15
1602 20 190 0 – – – digərləri 15
1602 20 900 0 – – digərləri 15
– 0105 mal mövqeyindəki ev quşlarının:
1602 31 – – hindtoyuğunun:
– – – 57kütlə % və ya çox ev quşu ətindən və ya ət əlavələrindən ibarət olan:
1602 31 110 0 – – – – tamamilə çiy hindtoyuğu ətindən ibarət olan 15
1602 31 190 0 – – – – digərləri 15
1602 31 300 0 – – – 25 kütlə % və ya çox, lakin 57 kütlə %-dən az ətdən və ya əlavə ət məhsullarından ibarət olan 15
1602 31 900 0 – – – digərləri 15
1602 32 – – ev toyuğunun (Gallus domesticus):
– – – 57 kütlə % və ya çox ev quşu ətindən və ya ət əlavələrindən ibarət olan:
1602 32 110 0 – – – – çiy 15
1602 32 190 0 – – – – digəri 15
1602 32 300 0 – – – 25 kütlə % və ya çox, lakin 57 kütlə %-dən az ev quşunun ətindən və ya ət əlavələrindən ibarət olan 15
1602 32 900 0 – – – digərləri 15
1602 39 – – digərləri:
– – – 57 kütlə % və ya çox ev quşunun ətindən və ya ət əlavələrindən ibarət olan :
1602 39 210 0 – – – – çiy 15
1602 39 290 0 – – – – digəri 15
1602 39 400 0 – – – 25 kütlə % və ya çox, lakin 57 kütlə %-dən az ev quşunun ətindən və ya ət əlavələrindən ibarət olan 15
1602 39 800 0 – – – digərləri 15
– donuz ətindən:
1602 41 – – budlardan və onların parçalarından:
1602 41 100 0 – – – ev donuzlarının 15
1602 41 900 0 – – – digərləri 15
1602 42 – – kürək hissə və onun parçaları:
1602 42 100 0 – – – ev donuzlarının 15
1602 42 900 0 – – – digərləri 15
1602 49 – – digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla:
– – – ev donuzlarının:
– – – – 80 kütlə % və ya çox hər hansı növ ətdən və ya ət əlavələrindən ibarət olan, hər hansı növ və mənşəli piylər daxil olmaqla:
1602 49 110 0 – – – – – file hissələri (boyun hissələri istisna olmaqla) və onların parçaları, file hissələrinin və ya budların qarışıqları daxil olmaqla 15
1602 49 130 0 – – – – – boyun hissələr və onların parçaları, boyun və kürək hissələrinin qarışıqları daxil olmaqla 15
1602 49 150 0 – – – – – budlardan, kürək hissələrindən, file hissələrindən və ya boyun hissələrindən və onların parçalarından ibarət olan digər qarışıqlar 15
1602 49 190 0 – – – – – digərləri 15
1602 49 300 0 – – – – 40 kütlə % və ya çox, lakin 80 kütlə %-dən az hər hansı növ ətdən və ya ət əlavələrindən ibarət olan, hər hansı növ və mənşəli piylər daxil olmaqla 15
1602 49 500 0 – – – – 40 kütlə %-dən az hər hansı növ ətdən və ya ət əlavələrindən ibarət olan, hər hansı növ və mənşəli piylər daxil olmaqla 15
1602 49 900 0 – – – digərləri 15
1602 50 – iribuynuzlu heyvan ətindən:
1602 50 100 0 – – çiy; suda bişirilmiş ətin və ya ət əlavələrinin və çiy ətin və ya ət əlavələrinin qarışıqları 15
– – digərləri:
– – – hermetik konteynerlərdə:
1602 50 310 0 – – – – duzlanmış ət 15
1602 50 390 0 – – – – digərləri 15
1602 50 800 0 – – – digərləri 15
1602 90 – digərləri, hər hansı heyvanın qanından hazırlanan hazır məhsullar daxil olmaqla:
1602 90 100 0 – – hər hansı heyvanın qanından hazırlanan məhsullar 15
– – digərləri:
1602 90 310 0 – – – ov quşunun və ya adadovşanların 15
1602 90 410 0 – – – şimal maralının 15
– – – digərləri:
1602 90 510 0 – – – – tərkibində ev donuzlarının əti və ya ət əlavələri olan 15
– – – – digərləri:
– – – – – tərkibində iribuynuzlu heyvan əti və ya ət əlavələri olan:
1602 90 610 0 – – – – – – çiy; suda bişirilmiş ətin və ya ət əlavələrinin və çiy ətin və ya ət əlavələrinin qarışıqları 15
1602 90 690 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
– – – – – – qoyun ətindən və ya keçi ətindən:
– – – – – – – çiy; suda bişirilmiş ətin və ya ət əlavələrinin və çiy ətin və ya ət əlavələrinin qarışıqları:
1602 90 720 0 – – – – – – – – qoyun ətindən 15
1602 90 740 0 – – – – – – – – keçi ətindən 15
– – – – – – – digərləri:
1602 90 760 0 – – – – – – – – qoyun ətindən 15
1602 90 780 0 – – – – – – – – keçi ətindən 15
1602 90 980 0 – – – – – – digərləri 15
1603 00 Ətdən, balıqlardan və ya xərçəngkimilərdən, mollyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan ekstraktlar və şirələr:
1603 00 100 0 – netto çəkisi 1 kq və ya az olan ilkin bağlamalarda 15
1603 00 800 0 – digərləri 15
1604 Hazır və ya konservləşdirilən balıq; nərə balığı kürüsü və onun balıq kürüsü dənəciklərindən hazırlanmış əvəzediciləri:
– bütöv və ya parçalanmış balıq, lakin qiymə halında olmayan:
1604 11 000 0 – – qızılbalıq 15
1604 12 – – siyənək:
1604 12 100 0 – – – file, xam, xəmir və ya unlanmış, əvvəlcədən yağda qovrulmuş və ya qovrulmamış, dondurulmuş 15
– – – digəri:
1604 12 910 0 – – – – hermetik bağlamalarda 15
1604 12 990 0 – – – – digəri 15
1604 13 – – sardinalar, sardinella, kilkələr və ya şprotlar:
– – – sardinalar:
1604 13 110 0 – – – – zeytun yağında 15
1604 13 190 0 – – – – digərləri 15
1604 13 900 0 – – – digərləri 15
1604 14 – – tunes, skipcek və ya zolaqlı tunes və pelamida (Sarda spp.):
– – – tunes və skipcek və ya zolaqlı tunes:
1604 14 110 0 – – – – bitki yağında 15
– – – – digərləri:
1604 14 160 0 – – – – – «korda» və ya «balık» kimi tanınan file 15
1604 14 180 0 – – – – – digərləri 15
1604 14 900 0 – – – pelamida (Sarda spp.) 15
1604 15 – – skumbriya:
– – – Scomber scombrus və Scomber caponicus növlü:
1604 15 110 0 – – – – file 15
1604 15 190 0 – – – – digəri 15
1604 15 900 0 – – – Scomber australasicus növlü 15
1604 16 000 0 – – ançouslar 15
1604 17 000 0 – – angvil (ilanbalığı) 15
1604 19 – – digəri:
1604 19 100 0 – – – qızılbalıqkimilər, qızılbalıqdan başqa 15
– – – Euthynnus növlü balıq, skipcekdənvə ya zolaqlı tunes (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) başqa:
1604 19 310 0 – – – – «korda» və ya «balık» kimi tanınan file 15
1604 19 390 0 – – – – digəri 15
1604 19 500 0 – – – Orcynopsis unicolor növlü balıq 15
– – – digəri:
1604 19 910 0 – – – – file, çiy, xəmirlə və ya un üzlüklü, əvvəlcədən yağda qovrulmuş və ya qovrulmamış, dondurulmuş 15
– – – – digəri:
1604 19 920 0 – – – – – treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 15
1604 19 930 0 – – – – – sayda (Pollachius virens) 15
1604 19 940 0 – – – – – merluza (Merluccius spp.) və amerikan saplələkli nalim (Urophycis spp) 15
1604 19 950 0 – – – – – mintay (Theragra chalcogramma) və gümüşü sayda (Pollachius pollachius) 15
1604 19 97 – – – – – digəri:
1604 19 971 0 – – – – – – nərə balığı 15
1604 19 979 0 – – – – – – digəri 15
1604 20 – digər hazır və ya konservləşdirilmiş balıq:
1604 20 050 0 – – surimdən hazır məhsullar 15
– – digərləri:
1604 20 100 0 – – – qızılbalıqdan 15
1604 20 300 0 – – – qızılbalıqkimilərdən, qızılbalıqdan başqa 15
1604 20 400 0 – – – ançouslardan 15
1604 20 500 0 – – – sardinalardan, pelamidlərdən, Scomber scombrus və Scomber japonicus növlü skumbriyadan, Orcynopsis unicolor növlü balıqdan 15
1604 20 700 0 – – – tunesdən, skipcekdən və ya zolaqlı tunes və ya Euthynnus növlü digər balıqdan 15
1604 20 90 – – – digər balıqdan:
1604 20 901 0 – – – – nərə balığından 15
1604 20 909 0 – – – – digər balıqdan 15
– nərə balıqlarının kürüsü və nərə balıqlarının kürüsünün əvəzediciləri:
1604 31 000 0 – – nərə balıqlarının kürüsü 15
1604 32 00 – – nərə balıqlarının kürüsünün əvəzediciləri:
1604 32 001 0 – – – qızılbalıq kürüsü(qırmızı kürü) 15
1604 32 009 0 – – – digərləri 15
1605 Hazır və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər, mollyusklar və digər su onurğasızları:
1605 10 000 0 – krablar 15
– krevetlər və mişarvari krevetlər:
1605 21 – – qeyri hermetik bağlamalarda:
1605 21 100 0 – – – netto çəkisi 2 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1605 21 900 0 – – – digərləri 15
1605 29 000 0 – – digərləri 15
1605 30 – omarlar:
1605 30 100 0 – – şorba və ya sous, pasta, omar paşteti və ya omar yağı istehsalı üçün isti emala məruz qalmış omar əti 15
1605 30 900 0 – – digərləri 15
1605 40 000 0 – digər xərçəngkimilər 15
– mollyusklar:
1605 51 000 0 – – istridyələr 15
1605 52 000 0 – – dəniz daraqları, kral dəniz daraqları daxil olmaqla 15
1605 53 – – midilər (Mytilus spp., Perna spp.):
1605 53 100 0 – – – hermetik bağlamalarda 15
1605 53 900 0 – – – digərləri 15
1605 54 000 0 – – mürəkkəbböcəyilər və kalmarlar 15
1605 55 000 0 – – səkkizayaqlı ilbizlər 15
1605 56 000 0 – – klemalar, ürəkəbənzərlər və arkalar 15
1605 57 000 0 – – dəniz qulaqcıqları 15
1605 58 000 0 – – ilbizlər, liparisdən başqa 15
1605 59 000 0 – – digərləri 15
– digər su onurğasızları:
1605 61 000 0 – – holoturilər 15
1605 62 000 0 – – dəniz kirpisi 15
1605 63 000 0 – – meduzalar 15
1605 69 000 0 – – digərləri 15
QRUP 17 ŞƏKƏR VƏ ŞƏKƏRDƏN HAZIRLANAN QƏNNADI MƏMULATLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1701 Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan şəkər və kimyəvi təmiz saxaroza, bərk vəziyyətdə:
– dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər:
1701 12 – – şəkər qamışından alınan:
1701 12 100 0 – – – saflaşdırılma üçün 0
1701 12 900 0 – – – digəri 15
1701 13 – – şəkər qamışından alınan şəkər, bu qrupun subpozisiyalara dair 2-ci şərhdə göstərilən:
1701 13 10 – – – saflaşdırılma üçün:
1701 13 101 0 – – – – 1 yanvardan 30 aprelə qədər 0
1701 13 102 0 – – – – 1 maydan 31 iyula qədər 0
1701 13 103 0 – – – – 1 avqustdan 31 dekabra qədər 0
1701 13 90 – – – digəri:
1701 13 901 0 – – – – 1 yanvardan 30 aprelə qədər 15
1701 13 902 0 – – – – 1 maydan 31 iyula qədər 15
1701 13 903 0 – – – – 1 avqustdan 31 dekabra qədər 15
1701 14 – – şəkər qamışından alınan digər şəkər:
1701 14 10 – – – saflaşdırılma üçün:
1701 14 101 0 – – – – 1 yanvardan 30 aprelə qədər 0
1701 14 102 0 – – – – 1 maydan 31 iyula qədər 0
1701 14 103 0 – – – – 1 avqustdan 31 dekabra qədər 0
1701 14 90 – – – digəri:
1701 14 901 0 – – – – 1 yanvardan 30 aprelə qədər 15
1701 14 902 0 – – – – 1 maydan 31 iyula qədər 15
1701 14 903 0 – – – – 1 avqustdan 31 dekabra qədər 15
– digəri:
1701 91 00 – – dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrlə:
1701 91 001 0 – – – 1 yanvardan 30 aprelə qədər 0.5
1701 91 002 0 – – – 1 maydan 31 iyula qədər 0.5
1701 91 003 0 – – – 1 avqustdan 31 dekabra qədər 0.5
1701 99 – – digəri:
1701 99 100 0 – – – ağ şəkər 15
1701 99 900 0 – – – digəri 15
1702 Şəkərin digər növləri, kimyəvi cəhətdən təmiz laktoza, maltoza, qlükoza və fruktoza daxil olmaqla, bərk halda; dad-aromatik və ya boyayıcı maddələrsiz şəkər siropları; süni bal, təbii balla qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, karamel kuleri:
– laktoza və laktoza siropu:
1702 11 000 0 – – tərkibində 99 kütlə % və ya çox laktoza, quru maddəyə görə hesablanmada, susuz laktoza kimi ifadə olunmuş 15
1702 19 000 0 – – digərləri 15
1702 20 – ağcaqayından hasil edilən şəkər və sirop:
1702 20 100 0 – – ağcaqayın şəkəri bərk halda, tərkibində dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələr olan 15
1702 20 900 0 – – digərləri 15
1702 30 – qlükoza və qlükoza siropu, tərkibində fruktoza olmayan və ya quru vəziyyətdə 20 kütlə %-dən az fruktoza olan:
1702 30 100 0 – – izoqlükoza 15
– – digərləri:
1702 30 500 0 – – – ağ kristal toz şəklində, aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış 15
1702 30 900 0 – – – digərləri 15
1702 40 – qlükoza və qlükoza siropu, tərkibində quru halda 20 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az fruktoza olan, invert şəkər daxil olmamaqla:
1702 40 100 0 – – izoqlükoza 15
1702 40 900 0 – – digərləri 15
1702 50 000 0 – kimyəvi cəhətdən təmiz fruktoza 15
1702 60 – digər fruktoza və fruktoza siropu, tərkibində quru halda 50 kütlə %-dən çox fruktoza olan invert şəkər daxil olmamaqla:
1702 60 100 0 – – izoqlükoza 15
1702 60 800 0 – – inulin siropu 15
1702 60 950 0 – – digərləri 15
1702 90 – digərləri, invert şəkər daxil olmaqla, digər şəkərlər və tərkibində 50 kütlə % quru halda fruktoza olan şəkər siropları:
1702 90 100 0 – – kimyəvi cəhətdən təmiz maltoza 15
1702 90 300 0 – – izoqlükoza 15
1702 90 500 0 – – maltodekstrin və maltodekstrindən hazırlanan sirop 15
– – karamel kuleri:
1702 90 710 0 – – – tərkibində 50 kütlə % və ya çox quru halda saxaroza olan 15
– – – digərləri:
1702 90 750 0 – – – – toz şəklində, aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış 15
1702 90 790 0 – – – – digərləri 15
1702 90 800 0 – – inulin siropu 15
1702 90 950 0 – – digərləri 15
1703 Şəkərin çıxarılması və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan mət:
1703 10 000 0 – şəkər qamışı məti 15
1703 90 000 0 – digəri 15
1704 Şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları (ağ şokolad daxil olmaqla), tərkibində kakao olmayan:
1704 10 – saqqız, şəkərlə örtülmüş və ya örtülməmiş:
1704 10 100 0 – –tərkibində 60 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla) 15
1704 10 900 0 – – tərkibində 60 kütlə % və ya çox saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkəri daxil olmaqla) 15
1704 90 – digərləri:
1704 90 100 0 – – biyan ekstraktı, tərkibində 10 kütlə %-dən çox saxaroza olan, lakin digər əlavələrsiz 15
1704 90 300 0 – – ağ şokolad 15
– – digərləri:
1704 90 510 0 – – – pastalar və kütlələr, marsipan daxil olmaqla, netto çəkisi 1 kq və ya daha çox olan ilkin bağlamalarda 15
1704 90 550 0 – – – boğaz ağrısına qarşı pastilkalar və öskürəyə qarşı həblər 15
1704 90 610 0 – – – şəkərlə örtülü (drajeləşdirilmiş) mallar 15
– – – digərləri:
1704 90 650 0 – – – – rezin və jele şəklində qənnadı məmulatlar, şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatlar şəklində meyvəli pasta daxil olmaqla 15
1704 90 710 0 – – – – nabatlı konfetlər, içlikli və ya içliksiz 15
1704 90 750 0 – – – – toffilər, digər karamellər və analoji şirniyyat 15
– – – – digərləri:
1704 90 810 0 – – – – – preslənmiş həblər 15
1704 90 990 0 – – – – – digərləri 15
QRUP 18 KAKAO VƏ ONDAN HAZIRLANAN MƏHSULLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1801 00 000 0 Kakao dənləri, bütöv və ya xırdalanmış, çiy və ya qovrulmuş 15
1802 00 000 0 Qabıq, nazik pərdə və kakaonun digər tullantıları 15
1803 Kakao-pasta, yağsızlaşdırılmış və ya yağsızlaşdırılmamış:
1803 10 000 0 – yağsızlaşdırılmamış 15
1803 20 000 0 – qismən və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış 15
1804 00 000 0 Kakao-yağ, kakao-piy 15
1805 00 000 0 Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməyən kakao-toz 15
1806 Şokolad və tərkibində kakao olan digər hazır ərzaq məhsulları:
1806 10 – şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilən kakao-toz:
1806 10 150 0 – – tərkibində saxaroza olmayan və ya tərkibində 5 kütlə %-dən az saxaroza (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla) və ya saxaroza kimi ifadə edilən izoqlükoza olan 15
1806 10 200 0 – – tərkibində 5 kütlə % və ya çox, lakin 65 kütlə %-dən az saxaroza (saxaroza kimi ifadə olunan invert şəkər daxil olmaqla) və ya saxaroza kimi ifadə olunan izoqlükoza olan 15
1806 10 300 0 – – tərkibində 65 kütlə % və ya çox, lakin 80 kütlə %-dən az saxaroza (saxaroza kimi ifadə olunan invert şəkər daxil olmaqla) və ya saxaroza kimi ifadə olunan izoqlükoza olan 15
1806 10 900 0 – – tərkibində 80 kütlə % və ya daha çox saxaroza (saxaroza kimi ifadə olunan invert şəkər daxil olmaqla) və ya saxaroza kimi ifadə olunan izoqlükoza olan 15
1806 20 – digər hazır məmulatlar, briketlər, plastinkalar və ya lövhəciklər halında, 2 kq-dan çox çəki ilə, və ya maye, pastayaoxşar, tozaoxşar, qranulalaşdırılmış və ya digər analoji formada konteynerlərdə və ya 2 kq-dan çox tutumlu ilkin bağlamalarda:
1806 20 100 0 – – tərkibində 31 kütlə % və ya çox kakao-yağ olan, yaxud tərkibində 31 kütlə % və ya daha çox miqdarda kakao-yağ və ya süd yağı olan 15
1806 20 300 0 – – tərkibində 25 kütlə % və ya çox, lakin 31%-dən az miqdarda kakao-yağ və süd yağı olan 15
– – digərləri:
1806 20 500 0 – – – tərkibində 18 kütlə % və ya çox kakao-yağ olan 15
1806 20 700 0 – – – südlü-şokoladlı qırıntı 15
1806 20 800 0 – – – şokolad minası 15
1806 20 950 0 – – – digərləri 15
– digərləri, briket, plastina və ya lövhəcik şəklində:
1806 31 000 0 – – içlikli 15
1806 32 – – içliksiz:
1806 32 100 0 – – – dənli bitkilərin dəni, meyvələri və ya qoz-fındıq əlavə edilən 15
1806 32 900 0 – – – digərləri 15
1806 90 – digərləri:
– – şokolad və ondan hazırlanan məmulatlar:
– – – şokoladlı konfetlər, içlikli və ya içliksiz:
1806 90 110 0 – – – – tərkibində spirt olan 15
1806 90 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
1806 90 310 0 – – – – içlikli 15
1806 90 390 0 – – – – içliksiz 15
1806 90 500 0 – – tərkibində kakao olan, şəkər əvəzedicilərindən hasil edilən, şəkərdən və onların əvəzedicilərindən hazırlanan qənnadı məmulatları 15
1806 90 600 0 – – tərkibində kakao olan pastalar 15
1806 90 700 0 – – tərkibində kakao olan və içkilərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan hazır məmulatlar 15
1806 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 19 TAXILDAN, UNDAN, NİŞASTADAN VƏ YA SÜDDƏN ALINAN HAZIR MƏHSULLAR; UN QƏNNADI MƏMULATLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
1901 Səməni ekstraktı; tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada tərkibində 40 kütlə %-dən az kakao olan, narın və ya qaba üyüdülmüş undan, yarmadan, nişastadan və ya səməni ekstraktından hazır ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan; tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada 5 kütlə %-dən az kakao olan 0401-0404 mal mövqelərindəki xammalından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:
1901 10 000 0 – uşaq qidası, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş 0
1901 20 000 0 – 1905 mal mövqeyində təsnif edilən, çörək-bulka və undan qənnadı məmulatların hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir 15
1901 90 – digərləri:
– – səməni ekstraktı:
1901 90 110 0 – – – tərkibində 90 kütlə % və ya çox quru ekstrakt olanlar 5
1901 90 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
1901 90 910 0 – – – tərkibində süd yağı, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan, yaxud tərkibində 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə %-dən az saxaroza (invert şəkər daxil olmaqla) və ya izoqlükoza, 5 kütlə %-dən az qlükoza və ya nişasta olan, 0401-0404 mal mövqelərindəki xammalından hazırlanmış toz şəklində olan ərzaq məhsullarından başqa 15
1901 90 990 0 – – – digərləri 15
1902 Makaron məmulatları, isti emala məruz qalan və ya qalmayan, içlikli (ətdən və ya digər məhsullardan) və ya içliksiz, və ya başqa üsulla hazırlanan, spagetti, makaron, əriştə, rajki, klyotsklar, ravioli, kannelloni, kuskus kimi; yeməkdə istifadəyə hazır və ya hazır olmayan:
– makaron məmulatları, isti emala məruz qalmayan, içliksiz və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmayan:
1902 11 000 0 – – tərkibində yumurta olan 15
1902 19 – – digərləri:
1902 19 100 0 – – – tərkibində yumşaq buğdadan hazırlanmış narın və ya qaba üyüdülmüş unu olmayan 15
1902 19 900 0 – – – digərləri 15
1902 20 – makaron məmulatları, içlikli, isti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yaxud hər hansı başqa üsulla hazırlanmış:
1902 20 100 0 – – tərkibində 20 kütlə %-dən çox balıq, xərçəngkimilər, mollyusklar və ya digər su onurğasızları olan 15
1902 20 300 0 – – tərkibində 20 kütlə %-dən çox kolbasa və hər hansı növ ət və ət əlavələrindən olan analoji məmulatlar, hər bir növ və ya mənşəli piylər daxil olmaqla 15
– – digərləri:
1902 20 910 0 – – – isti emala məruz qalmış 15
1902 20 990 0 – – – digərləri 15
1902 30 – digər makaron məmulatları:
1902 30 100 0 – – qurudulmuş 15
1902 30 900 0 – – digərləri 15
1902 40 – kuskus:
1902 40 100 0 – – hazırlanmamış 15
1902 40 900 0 – – digəri 15
1903 00 000 0 Nişastadan hazırlanmış tapioka və onun əvəzediciləri, lopa, qranulalar, dən, dənəcik və ya digər analoji formalarda 15
1904 Hazır ərzaq məhsulları, dənli bitkilərin toxumlarının və ya taxıl məhsullarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış (məsələn, qarğıdalı lopası); dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa) dən şəklində və ya lopa və ya başqa üsulla emal olunmuş (narın və qaba üyüdülmüş un, yarma istisna olmaqla) dən şəklində, əvvəlcədən suda bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:
1904 10 – dənli bitkilərin və ya taxıl məhsulların şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış hazır ərzaq məhsulları:
1904 10 100 0 – – qarğıdalıdan hazırlanan 15
1904 10 300 0 – – düyüdən hazırlanan 15
1904 10 900 0 – – digərləri 15
1904 20 – qovrulmamış dənli bitkilərin lopalarından, və ya qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları ilə qovrulmuş dənli bitkilərin lopaları ilə və ya şişirdilmiş dənli bitkilərlə qarışıqlarından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları:
1904 20 100 0 – – qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları əsasında müsli tipli məhsullar 15
– – digərləri:
1904 20 910 0 – – – qarğıdalıdan hazırlanan 15
1904 20 950 0 – – – düyüdən hazırlanan 15
1904 20 990 0 – – – digərləri 15
1904 30 000 0 – Bulgur buğdası 15
1904 90 – digərləri:
1904 90 100 0 – – düyü 15
1904 90 800 0 – – digərləri 15
1905 Çörək, unlu qənnadı məmulatlar, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatlar, tərkibində kakao olan və ya olmayan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları , boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar:
1905 10 000 0 – xırçıldayan çörək dilimləri 15
1905 20 – zəncəfilli peçenye və analoji məhsullar:
1905 20 100 0 – – tərkibində 30 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla) 15
1905 20 300 0 – – tərkibində 30 kütlə % və ya çox, lakin 50 kütlə %-dən az saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkəri daxil olmaqla) 15
1905 20 900 0 – – tərkibində 50 kütlə % və ya çox saxaroza olan (saxaroza kimi ifadə edilən invert şəkər daxil olmaqla) 15
– şirin quru peçenye; vafli və vafli həbləri:
1905 31 – – şirin quru peçenye:
– – – tam və ya qismən şokoladla və ya tərkibində kakao olan, digər məmulatlarla örtülmüş:
1905 31 110 0 – – – – netto çəkisi 85 q-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1905 31 190 0 – – – – digəri 15
– – – digəri:
1905 31 300 0 – – – – tərkibində 8 kütlə % və ya çox süd yağları olan 15
– – – – digəri:
1905 31 910 0 – – – – – sendviç formasında quru peçenye 15
1905 31 990 0 – – – – – digəri 15
1905 32 – – vafli və vafli həbləri:
1905 32 050 0 – – – tərkibində 10 kütlə %-dən çox su olan vafli 15
– – – digərləri:
– – – – tərkibində kakao olan, tam və ya qismən şokoladla və ya digər məmulatlarla örtülmüş:
1905 32 110 0 – – – – – netto çəkisi 85 q-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
1905 32 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
1905 32 910 0 – – – – – duzlu, içlikli və içliksiz 15
1905 32 990 0 – – – – – digərləri 15
1905 40 – suxarılar, qızardılmış çörək tikələri və analoji qızardılmış məhsullar:
1905 40 100 0 – – suxarılar 15
1905 40 900 0 – – digərləri 15
1905 90 – digərləri:
1905 90 100 0 – – matsa 15
1905 90 200 0 – – əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli lövhələri, boş kapsulalar, vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar 15
– – digərləri:
1905 90 300 0 – – – tərkibində bal, yumurta, pendir və ya meyvə əlavələri olmayan və quru halda tərkibində 5 kütlə %-dən çox şəkər və 5 kütlə %-dən çox piy olmayan çörək-bulka məmulatları 15
1905 90 450 0 – – – quru peçenye 15
1905 90 550 0 – – – ekstrudasiya edilmiş və ya uzadılmış məhsullar, acı və ya duzlu 15
– – – digərləri:
1905 90 600 0 – – – – şirinləşdirici əlavələrlə 15
1905 90 900 0 – – – – digərləri 15
QRUP 20 TƏRƏVƏZLƏRİN, MEYVƏLƏRİN, QOZ-FINDIĞIN VƏ YA BİTKİLƏRİN DİGƏR HİSSƏLƏRİNİN EMAL MƏHSULLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2001 Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq və bitkilərin digər yeyilən hissələri:
2001 10 000 0 – xiyarlar və kornişonlar 15
2001 90 – digərləri:
2001 90 100 0 – – ədviyyalı manqo sousu 15
2001 90 200 0 – – Capsicum növlü meyvələr, şirin qabıqlı bibərdən və ətirli bibərdən başqa 15
2001 90 300 0 – – şəkər qarğıdalısı (Zea mays var saccharata) 15
2001 90 400 0 – – yams, şirin kartof (batat) və bitkilərin qidada istifadə edilən, tərkibində çəki üzrə 5 kütlə % və daha çox nişasta olan analoji hissələri 15
2001 90 500 0 – – göbələklər 15
2001 90 600 0 – – palma özəyi 15
2001 90 650 0 – – zeytunlar 15
2001 90 700 0 – – şirin bibər 15
2001 90 910 0 – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
2001 90 970 0 – – digərləri 15
2002 Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş pomidorlar:
2002 10 – bütöv və ya doğranmış pomidor:
2002 10 100 0 – – təmizlənmiş 15
2002 10 900 0 – – digərləri 15
2002 90 – digərləri:
– – quru maddənin miqdarı 12 kütlə %-dən az :
2002 90 110 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda 15
2002 90 190 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
– – quru maddə miqdarı 12 kütlə %-dən az olmayan, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan:
2002 90 310 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda 15
2002 90 390 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
– – quru maddənin miqdarı30 kütlə %-dən çox:
2002 90 910 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan bağlamalarda 15
2002 90 990 0 – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 15
2003 Göbələklər və yerdombalanı, sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş:
2003 10 – Agaricus növlü göbələklər:
2003 10 200 0 – – ilkin konservləşdirilmiş, tamamilə isti emal edilən 15
2003 10 300 0 – – digərləri 15
2003 90 – digərləri:
2003 90 100 0 – – yerdombalanı 15
2003 90 900 0 – – digərləri 15
2004 Digər tərəvəzlər, sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, dondurulmuş, 2006 mal mövqeyinin məhsullarından başqa:
2004 10 – kartof:
2004 10 100 0 – – isti emal olunmuş, hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış 15
– – digəri:
2004 10 910 0 – – – qaba və narın üyüdülmüş un və ya lopa halında 15
2004 10 990 0 – – – digəri 15
2004 90 – digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları:
2004 90 100 0 – – şəkər qarğıdalısı (Zea mays var saccharata) 15
2004 90 300 0 – – duzlu kələm, kapers və zeytun 15
2004 90 500 0 – – noxud (Pisum sativum) və yetişməmiş paxla (Phaseolus spp.), qabıqlı 15
– – digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla:
2004 90 910 0 – – – şalğamaoxşar soğan, isti emal olunmuş, hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış 15
2004 90 980 0 – – – digərləri 15
2005 Digər tərəvəzlər, hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilməmiş, dondurulmamış, 2006 mal mövqeyinin məhsullarından başqa:
2005 10 00 – homogenizləşdirilmiş tərəvəzlər:
2005 10 001 0 – – uşaq qidaları üçün 0.5
2005 10 009 0 – – digərləri 15
2005 20 – kartof:
2005 20 100 0 – – qaba və narın üyüdülmüş un və ya lopa halında 15
– – digəri:
2005 20 200 0 – – – xırda dilimlərə bölünmüş, qovrulmuş və ya qurudulmuş, duzlu və ya duzsuz, aromatlaşdırılmış və ya aromatlaşdırılmamış, hermetik bağlamalarda, qidaya birbaşa istifadə üçün yararlı 15
2005 20 800 0 – – – digəri 15
2005 40 000 0 – noxud (Pisum sativum) 15
– lobya (Vigna spp, Phaseolus spp):
2005 51 000 0 – – qabığı soyulmuş lobya 15
2005 59 000 0 – – digəri 15
2005 60 000 0 – qulançar (mərəçüyüd) 15
2005 70 000 0 – zeytunlar 15
2005 80 000 0 – şəkər qarğıdalısı (Zea mays var. saccharata) 15
– digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları:
2005 91 000 0 – – bambukun cavan budaqları 15
2005 99 – – digərləri:
2005 99 100 0 – – – Capsicum növlü meyvələr, qabıqlı şirin bibərdən və ətirli bibərdən başqa 15
2005 99 200 0 – – – kaperslər (yerqulagı) 15
2005 99 300 0 – – – ənginarlar 15
2005 99 400 0 – – – yerkökü 15
2005 99 500 0 – – – tərəvəz qarışıqları 15
2005 99 600 0 – – – turşudulmuş kələm 15
2005 99 900 0 – – – digərləri 15
2006 00 Tərəvəzlər, meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin digər hissələri, şəkər vasitəsilə konservləşdirilmiş (şəkər şirəsi ilə hopdurulmuş, minalanmış və ya şəkərləndirilmiş):
2006 00 100 0 – zəncəfil 15
– digərləri:
– – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən yuxarı:
2006 00 310 0 – – – albalı və gilas 15
2006 00 350 0 – – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
2006 00 380 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
2006 00 910 0 – – – tropik meyvələr və tropik qoz-fındıq 15
2006 00 990 0 – – – digərləri 15
2007 Cemlər, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz püresi, meyvə və ya qoz pastası, isti emal nəticəsində alınmış məhsullar, o cümlədən şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla:
2007 10 – homogenləşdirilmiş hazır məhsullar:
2007 10 10 – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən yuxarı:
2007 10 101 0 – – – uşaq qidaları üçün 0.5
2007 10 109 0 – – – digərləri 10
– – digərləri:
2007 10 91 – – – tropik meyvələrdən:
2007 10 911 0 – – – – uşaq qidaları üçün 10
2007 10 919 0 – – – – digərləri 15
2007 10 99 – – – digərləri:
2007 10 991 0 – – – – uşaq qidaları üçün 0.5
2007 10 999 0 – – – – digərləri 15
– digərləri:
2007 91 – – sitrus bitkiləri:
2007 91 100 0 – – – tərkibində şəkərin miqdarı 30 kütlə %-dən çox 15
2007 91 300 0 – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2007 91 900 0 – – – digərləri 15
2007 99 – – digərləri:
– – – tərkibində şəkərin miqdarı 30 kütlə %-dən çox:
2007 99 100 0 – – – – Prunus cinsli müxtəlif növ gavalıların püre və pastası, netto çəkisi 100 kq-dan artıq olan ilkin bağlamalarda, sənaye emalı üçün 15
2007 99 200 0 – – – – şabalıd püresi və pastası 15
– – – – digərləri:
2007 99 310 0 – – – – – albalıdan və gilasdan 15
2007 99 330 0 – – – – – çiyələkdən və bağ çiyələyindən 15
2007 99 350 0 – – – – – moruqdan 15
2007 99 390 0 – – – – – digərləri 15
2007 99 500 0 – – – tərkibində şəkər miqdarı 13 kütlə %-dən çox, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
– – – digərləri:
2007 99 930 0 – – – – tropik meyvələrdən və tropik qoz-fındıqdan 15
2007 99 970 0 – – – – digərləri 15
2008 Meyvələr, qoz-fındıq və bitkilərin digər yeyilən hissələri, başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, o cümlədən tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr və ya spirt əlavələri olan və ya olmayan, başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:
– qoz-fındıq, araxis və digər toxumlar, bir-biri ilə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış:
2008 11 – – araxis:
2008 11 100 0 – – – araxis yağı 15
– – – digərləri, ilkin bağlamalarda, netto çəkisi:
2008 11 910 0 – – – – 1 kq-dan artıq 15
– – – – 1 kq-dan artıq olmayan:
2008 11 960 0 – – – – – qovrulmuş 15
2008 11 980 0 – – – – – digərləri 15
2008 19 – – digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla:
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
2008 19 110 0 – – – – tropik qoz-fındıq; 50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvə tərkibli qarışıqlar 15
– – – – digərləri:
2008 19 130 0 – – – – – qovurulmuş badam və fıstıq 15
2008 19 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 19 910 0 – – – – tropik qoz-fındıq; 50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvə tərkibli qarışıqlar 15
– – – – digərləri:
– – – – – qovurulmuş qoz-fındıq:
2008 19 930 0 – – – – – – badam və fıstıq 15
2008 19 950 0 – – – – – – digərləri 15
2008 19 990 0 – – – – – digərləri 15
2008 20 – ananas:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
2008 20 110 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 17 kütlə %-dən çox 15
2008 20 190 0 – – – – digərləri 15
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 20 310 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 19 kütlə %-dən çox 15
2008 20 390 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda:
2008 20 510 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 17 kütlə %-dən çox 15
2008 20 590 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 20 710 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 19 kütlə %-dən çox 15
2008 20 790 0 – – – – digərləri 15
2008 20 900 0 – – – tərkibində şəkər əlavəsi olmayan 15
2008 30 – sitrus bitkiləri:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – tərkibində şəkərin miqdarı 9 kütlə %-dən çox:
2008 30 110 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 30 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
2008 30 310 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 30 390 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
2008 30 510 0 – – – – qreypfrut dilimləri 15
2008 30 550 0 – – – – naringilər(mandarinlər) (tanjerinlər və satsuma (unşiu) daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və sitrusların digər analoji hibridləri 15
2008 30 590 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 30 710 0 – – – – qreypfrut dilimləri 15
2008 30 750 0 – – – – naringilər(mandarinlər)(tanjerinlər və satsuma daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və sitrusların digər analoji hibridləri 15
2008 30 790 0 – – – – digərləri 15
2008 30 900 0 – – – tərkibində şəkər əlavəsi olmayan 15
2008 40 – armudlar:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
– – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox:
2008 40 110 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 40 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
2008 40 210 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 40 290 0 – – – – – digərləri 15
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 40 310 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 40 390 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda:
2008 40 510 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox 15
2008 40 590 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 40 710 0 – – – – şəkər miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 40 790 0 – – – – digərləri 15
2008 40 900 0 – – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan 15
2008 50 – ərik:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda:
– – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox:
2008 50 110 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 50 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
2008 50 310 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 50 390 0 – – – – – digərləri 15
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 50 510 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 50 590 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda:
2008 50 610 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox 15
2008 50 690 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 50 710 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 50 790 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan, ilkin bağlamalrda netto çəkisi:
2008 50 920 0 – – – – 5 kq və ya daha çox olan 15
2008 50 940 0 – – – – 4,5 kq və ya daha çox, lakin 5 kq-dan az 15
2008 50 990 0 – – – – 4,5 kq-dan az olan 15
2008 60 – albalı və gilas:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – tərkibində şəkərin miqdarı 9 kütlə %-dən çox :
2008 60 110 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 60 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
2008 60 310 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 60 390 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, ilkin bağlamalarda netto çəkisi:
2008 60 500 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox 15
2008 60 600 0 – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan, ilkin bağlamalarda netto çəkisi:
2008 60 700 0 – – – – 4,5 kq və ya daha çox olan 15
2008 60 900 0 – – – – 4,5 kq-dan az olan 15
2008 70 – şaftalı, nektarinlər də daxil olmaqla:
– –tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda:
– – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox:
2008 70 110 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 70 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
2008 70 310 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 70 390 0 – – – – – digərləri 15
– – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 70 510 0 – – – – şəkər miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 70 590 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
2008 70 610 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox 15
2008 70 690 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 70 710 0 – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 15 kütlə %-dən çox 15
2008 70 790 0 – – – – digərləri 15
– – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan, ilkin bağlamalarda netto çəkisi:
2008 70 920 0 – – – – 5 kq və ya daha çox 15
2008 70 980 0 – – – – 5 kq-dan az olan 15
2008 80 – çiyələk və bağ çiyələyi:
– – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – şəkər miqdarı 9 kütlə %-dən çox:
2008 80 110 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 80 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
2008 80 310 0 – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 80 390 0 – – – – digərləri 15
– – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
2008 80 500 0 – – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox ilkin bağlamalarda 15
2008 80 700 0 – – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq– dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
2008 80 900 0 – – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan 15
– digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla, 2008 19 yarımmövqeyinin qarışıqları istisna olmaqla:
2008 91 000 0 – – palma özəyi 15
2008 93 – – quşüzümü (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
– – – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – – tərkibində şəkərin miqdarı 9 kütlə %-dən çox:
2008 93 110 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə%-dən çox olmayan 15
2008 93 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
2008 93 210 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə%-dən çox olmayan 15
2008 93 290 0 – – – – – digərləri 15
– – – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
2008 93 910 0 – – – – tərkibində şəkər əlavəsi olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda 15
2008 93 930 0 – – – – tərkibində şəkər əlavəsi olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
2008 93 990 0 – – – – tərkibində şəkər əlavəsi olmayan 15
2008 97 – – qarışıqlar:
– – – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – – tərkibində şəkərin miqdarı 9 kütlə %-dən çox:
– – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə%-dən çox olmayan:
2008 97 120 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 140 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
2008 97 160 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 180 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
– – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə%-dən çox olmayan:
2008 97 320 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 340 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
2008 97 360 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya daha artıq tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 380 0 – – – – – – digərləri 15
– – – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – – tərkibində şəkər əlavəsi olan:
– – – – – netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 97 510 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 590 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
– – – – – – hər komponentinin hissəsi bütün kütlənin 50%-dən çox olmayan meyvələrin qarışıqları:
2008 97 720 0 – – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 740 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – digərləri:
2008 97 760 0 – – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 780 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan, bağlamalarda netto çəkisi:
– – – – – 5 kq və ya çox olan:
2008 97 920 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çoxtropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 930 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – 4,5 kq və ya daha çox olan, lakin 5 kq-dan az olan:
2008 97 940 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya çox tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 960 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – 4,5 kq-dan az olan:
2008 97 970 0 – – – – – – tropik meyvələrdən (50 kütlə % və ya daha artıq tropik qoz-fındıq və tropik meyvələr tərkibli qarışıqlar daxil olmaqla) 15
2008 97 980 0 – – – – – – digərləri 15
2008 99 – – digərləri:
– – – tərkibində spirt əlavələri olan:
– – – – zəncəfil:
2008 99 110 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan 15
2008 99 190 0 – – – – – digərləri 15
– – – – üzüm:
2008 99 210 0 – – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 13 kütlə %-dən çox 15
2008 99 230 0 – – – – – digərləri 15
– – – – digərləri:
– – – – – tərkibində şəkərin miqdarı 9 kütlə %-dən çox:
– – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan:
2008 99 240 0 – – – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 280 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – digərləri:
2008 99 310 0 – – – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 340 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
– – – – – – spirtin faktiki qatılığı 11,85 kütlə %-dən çox olmayan:
2008 99 360 0 – – – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 370 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – digərləri:
2008 99 380 0 – – – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 400 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – tərkibində spirt əlavələri olmayan:
– – – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olan ilkin bağlamalarda:
2008 99 410 0 – – – – – zəncəfil(imbir) 15
2008 99 430 0 – – – – – üzüm 15
2008 99 450 0 – – – – – Prunus cinsli gavalı növləri 15
2008 99 480 0 – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 490 0 – – – – – digərləri 15
– – – – tərkibində şəkər əlavələri olan, netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda:
2008 99 510 0 – – – – – zəncəfil 15
2008 99 630 0 – – – – – tropik meyvələr 15
2008 99 670 0 – – – – – digərləri 15
– – – – tərkibində şəkər əlavələri olmayan:
– – – – – Prunes növlü qavalılar , ilkin bağlamalarda netto– çəkisi:
2008 99 720 0 – – – – – – 5 kq və ya çox 15
2008 99 780 0 – – – – – – 5 kq-dan az 15
2008 99 850 0 – – – – – qarğıdalı, şirin qarğıdalıdan (Zea mays var saccarata) başqa 15
2008 99 910 0 – – – – – yams, şirin kartof (batat) və bitkilərin qidada istifadə edilən analoji hissələri, tərkibində 5 kütlə % və ya çox nişasta olan 15
2008 99 990 0 – – – – – digərləri 15
2009 Meyvə şirələri (üzüm şirəsi daxil olmaqla) və tərəvəz şirələri, qıcqırdılmamış və tərkibində spirt əlavəsi olmayan, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə:
– portağal şirəsi:
2009 11 – – dondurulmuş:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 11 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 11 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmayan:
2009 11 910 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan və 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi olan 15
2009 11 990 0 – – – – digəri 15
2009 12 000 0 – – dondurulmamış, Briks ədədi 20-dən çox olmayan 15
2009 19 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 19 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 19 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 20-dən çox, lakin 67-dən çox olmayan:
2009 19 910 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan və 30 kütlə %-dən çox olan şəkər əlavəsi olan 15
2009 19 980 0 – – – – digəri 15
– qreypfrut şirəsi (pomello şirəsi daxil olmaqla):
2009 21 000 0 – – Briks ədədi 20-dən çox olmayan 15
2009 29 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 29 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 29 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 20-dən çox, lakin 67-dən çox olmayan:
2009 29 910 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan və 30 kütlə %-dən çox olan şəkər əlavəsi olan 15
2009 29 990 0 – – – – digəri 15
– digər sitrus bitkilərinin şirələri:
2009 31 – – Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla:
– – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan:
2009 31 110 0 – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 31 190 0 – – – – digərləri 15
– – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan:
– – – – limon şirəsi:
2009 31 510 0 – – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 31 590 0 – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– – – – digər sitrus bitkilərinin şirələri:
2009 31 910 0 – – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 31 990 0 – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
2009 39 – – digərləri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 39 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 39 190 0 – – – – digərləri 15
– – – Briks ədədi 20-dən çox, lakin 67-dən çox olmamaqla:
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan:
2009 39 310 0 – – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 39 390 0 – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan:
– – – – – limon şirəsi:
2009 39 510 0 – – – – – – 30 kütlə%-dən çox şəkər əlavəsi olan 15
2009 39 550 0 – – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 39 590 0 – – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– – – – – digər sitrus bitkilərinin şirəsi:
2009 39 910 0 – – – – – – 30 kütlə%-dən çox şəkər əlavəsi olan 15
2009 39 950 0 – – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 39 990 0 – – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– ananas şirəsi:
2009 41 – – Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla:
2009 41 100 0 – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə 15
– – – digəri:
2009 41 910 0 – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 41 990 0 – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
2009 49 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 49 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 49 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 20-dən çox, lakin 67-dən çox olmayan:
2009 49 300 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə 15
– – – – digəri:
2009 49 910 0 – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox 15
2009 49 930 0 – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 49 990 0 – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
2009 50 – tomat şirəsi:
2009 50 100 0 – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 50 900 0 – – digəri 15
– üzüm şirəsi (üzüm suslosu daxil olmaqla):
2009 61 – – Briks ədədi 30-dan çox olmayan:
2009 61 100 0 – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olan 15
2009 61 900 0 – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olmayan 15
2009 69 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 69 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 22 avrodan artıq olmayan 15
2009 69 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 30-dan çox, lakin 67-dən çox olmayan:
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olan:
2009 69 510 0 – – – – – qatılaşdırılmış 15
2009 69 590 0 – – – – – digəri 15
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olmayan:
– – – – – 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi tərkibi ilə:
2009 69 710 0 – – – – – – qatılaşdırılmış 15
2009 69 790 0 – – – – – – digəri 15
2009 69 900 0 – – – – – digəri 15
– alma şirəsi:
2009 71 – – Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla:
2009 71 200 0 – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 71 990 0 – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
2009 79 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 79 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 22 avrodan artıq olmayan 15
2009 79 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 20-dən çox lakin 67-dən çox olmayan:
2009 79 300 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə 15
– – – – digəri:
2009 79 910 0 – – – – – 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi tərkibi ilə 15
2009 79 930 0 – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 79 990 0 – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– istənilən digər növ meyvə və ya tərəvəzlərin bir növündən olan şirələri:
2009 81 – – quşüzümü, mərcanı (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idea):
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 81 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 81 190 0 – – – – digəri 15
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
2009 81 310 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə 15
– – – – digərləri:
2009 81 510 0 – – – – – 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi tərkibi ilə 15
2009 81 590 0 – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
– – – – – şəkər əlavəsi olmayan:
2009 81 950 0 – – – – – – Vaccinium macrocarрon bitki növün meyvələrinin şirələri 15
2009 81 990 0 – – – – – – digərləri 15
2009 89 – – digəri:
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
– – – – armud şirəsi:
2009 89 110 0 – – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 22 avrodan artıq olmayan 15
2009 89 190 0 – – – – – digəri 15
– – – – digəri:
– – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan:
2009 89 340 0 – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 350 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
2009 89 360 0 – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 380 0 – – – – – – digərləri 15
– – – Briks ədədi 67-dən çox olmamaqla:
– – – – armud şirəsi:
2009 89 500 0 – – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə 15
– – – – – digəri:
2009 89 610 0 – – – – – – 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi tərkibi ilə 15
2009 89 630 0 – – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 89 690 0 – – – – – – şəkər əlavəsi olmayan 15
– – – – digərləri:
– – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan, şəkər əlavəsi ilə:
2009 89 710 0 – – – – – – albalı və ya gilas şirəsi 15
2009 89 730 0 – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 790 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
– – – – – – 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi tərkibi ilə:
2009 89 850 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 860 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan:
2009 89 880 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 890 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – şəkər əlavəsi olmayan:
2009 89 960 0 – – – – – – – albalı və ya gilas şirəsi 15
2009 89 970 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələri 15
2009 89 990 0 – – – – – – – digərləri 15
2009 90 – şirələrin qarışıqları:
– – Briks ədədi 67-dən çox olmaqla:
– – – alma və armud şirələrinin qarışıqları:
2009 90 110 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 22 avrodan artıq olmayan 15
2009 90 190 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
2009 90 210 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan 15
2009 90 290 0 – – – – digərləri 15
– – Briks ədədi 67-dən çox olmayan:
– – – alma və armud şirələrinin qarışıqları:
2009 90 310 0 – – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 18 avrodan artıq olmayan və 30 kütlə %-dən çox şəkər əlavəsi ilə 15
2009 90 390 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olan:
– – – – – sitrusların və ananas şirələrinin qarışıqları:
2009 90 410 0 – – – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 90 490 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – – digərləri:
2009 90 510 0 – – – – – – şəkər əlavəsi ilə 15
2009 90 590 0 – – – – – – digərləri 15
– – – – qiyməti, 100 kq netto çəki üçün 30 avrodan artıq olmayan:
– – – – – sitrusların və ananas şirələrinin qarışıqları:
2009 90 710 0 – – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox 15
2009 90 730 0 – – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan 15
2009 90 790 0 – – – – – – şəkər əlavə edilmədən 15
– – – – – digərləri:
– – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox:
2009 90 920 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələrinin qarışıqları 15
2009 90 940 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – şəkər əlavəsi 30 kütlə %-dən çox olmayan:
2009 90 950 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələrinin qarışıqları 15
2009 90 960 0 – – – – – – – digərləri 15
– – – – – – tərkibində şəkər əlavəsi olmayan:
2009 90 970 0 – – – – – – – tropik meyvələrin şirələrinin qarışıqları 15
2009 90 980 0 – – – – – – – digərləri 15
QRUP 21 MÜXTƏLİF ƏRZAQ MƏHSULLARI
￿
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2101 Qəhvə, çay və ya mate və ya paraqvay çayının ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və onların və ya qəhvənin, çayın və ya mate və ya paraqvay çayının əsasında olan hazır məhsullar; qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və ekstraktları, onların essensiyaları və konsentratları:
– qəhvə ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və bu ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar, yaxud qəhvə əsasında hazır məhsullar:
2101 11 00 – – ekstraktlar, essensiyalar və konsentratlar:
2101 11 001 0 – – – tərkibində qəhvə əsaslı quru maddənin miqdarı 95 kütlə% və ya çox olan bərk qəhvə ekstraktları və konsentratları 15
2101 11 009 0 – – – digərləri 15
2101 12 – – bu ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar əsasında və ya qəhvə əsasında hazır məhsullar:
2101 12 920 0 – – – qəhvənin bu ekstraktları, essensiyaları və ya konsen tratları əsasında hazır məhsullar 15
2101 12 980 0 – – – digərləri 15
2101 20 – çay və ya mate və ya paraqvay çayı ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və onların əsasında, yaxud çay və ya mate və ya Paraqvay çayı əsasında hazır məhsullar:
2101 20 200 0 – – ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar 15
– – hazır məhsullar:
2101 20 920 0 – – – çay və ya mate və ya paraqvay çayı ekstraktları, essensiyaları və ya konsentratları əsasında 15
2101 20 980 0 – – – digərləri 15
2101 30 – qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və onların ekstraktları, essensiyaları və konsentratları:
– – qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri:
2101 30 110 0 – – – qovurulmuş kasnı 15
2101 30 190 0 – – – digərləri 15
– – qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyicilərinin ekstraktları, essensiyaları və konsentratları:
2101 30 910 0 – – – qovurulmuş kasnının 15
2101 30 990 0 – – – digərlərinin 15
2102 Mayalar (aktiv və ya qeyri-aktiv); digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər (3002 mal mövqeyindəki vaksinlərdən başqa); hazır çörəkçilik tozları:
2102 10 – aktiv mayalar:
2102 10 100 0 – – yetişdirilən mayalar 15
– – çörəkçilik mayaları:
2102 10 310 0 – – – quru 15
2102 10 390 0 – – – digərləri 15
2102 10 900 0 – – digərləri 15
2102 20 – qeyri-aktiv mayalar; digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər:
– – qeyri-aktiv mayalar:
2102 20 110 0 – – – həblər, kubiklər şəklində və ya analoji halda və ya netto çəkisi 1 kq-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 15
2102 20 190 0 – – – digərləri 15
2102 20 900 0 – – digərləri 15
2102 30 000 0 – hazır çörəkçilik tozları 15
2103 Sousların hazırlanması üçün məhsullar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar; xardal tozu və hazır xardal:
2103 10 000 0 – soya sousu 15
2103 20 000 0 – ketçup və digər tomat sousları 15
2103 30 – xardal tozu və hazır xardal:
2103 30 100 0 – – xardal tozu 15
2103 30 900 0 – – hazır xardal 15
2103 90 – digərləri:
2103 90 100 0 – – duru manqo sousu 15
2103 90 300 0 – – tərkibində 4-10 % şəkər, 44,2-49,2 həcm % spirt və 1,5-6 kütlə % acılar, ədviyyatlar və müxtəlif inqrediyentlər olan, həcmi 0,5 litr və ya az tutumlarda olan aromatik acılar L, 100% spirt 15
2103 90 900 0 – – digərləri 15
2104 Hazır şorba və bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarüklər; homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları:
2104 10 000 0 – hazır şorba və bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarüklər 15
2104 20 00 – homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları:
2104 20 001 0 – – uşaq qidası üçün 5
2104 20 009 0 – – digərləri 15
2105 00 Dondurma və digər yeyinti buz növləri, tərkibində kakao olan və ya olmayan:
2105 00 100 0 – tərkibində süd yağları olmayan və ya tərkibində 3 kütlə %-dən az süd yağları olan 15
– tərkibində süd yağları olan:
2105 00 910 0 – – 3 kütlə % və ya çox, lakin 7 kütlə %-dən az olan 15
2105 00 990 0 – – 7 kütlə % və ya çox 15
2106 Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ərzaq məhsulları:
2106 10 – zülal konsentratları və teksturasiya edilmiş zülal maddələr:
2106 10 200 0 – – tərkibində süd yağları, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya tərkibində 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə %-dən az saxaroza və ya izoqlükoza, 5 kütlə %-dən az qlükoza və ya nişasta olan 15
2106 10 800 0 – – digərləri 15
2106 90 – digərləri:
2106 90 200 0 – – mürəkkəb spirt yarımfabrikatları, içki istehsalında istifadə edilən ətirli maddələr əsasında hazırlanan məhsullardan başqa L, 100% spirt 15
– – tərkibində dad-aromatik və ya boyaq əlavələri olan şəkər siropları:
2106 90 300 0 – – – izoqlükoza siropları 15
– – – digərləri:
2106 90 510 0 – – – – laktoza siropu 15
2106 90 550 0 – – – – qlükoza və maltodekstrin siropları 15
2106 90 590 0 – – – – digərləri 15
– – digərləri:
2106 90 920 0 – – – tərkibində süd yağları, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya tərkibində 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə %-dən az süd yağı, 5 kütlə % -dən az saxaroza və ya izoqlükoza, 5 kütlə %-dən az qlükoza və ya nişasta olan 15
2106 90 980 0 – – – digərləri 15
QRUP 22 SPİRTLİ VƏ SPİRTSİZ İÇKİLƏR VƏ SİRKƏ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2201 Sular, təbii mineral və ya süni minerallaşdırılmış, qazlı sular daxil olmaqla, şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilməyən; buz və qar:
2201 10 – mineral və qazlı sular:
– – təbii mineral sular:
2201 10 110 0 – – – qazsız l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2201 10 190 0 – – – digərləri l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2201 10 900 0 – – digərləri l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2201 90 000 0 – digərləri l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2202 Sular, mineral və qazlı sular daxil olmaqla, şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilmiş və digər spirtsiz içkilər, 2009 mal mövqeyində təsnif edilən meyvə və ya tərəvəz şirələri istisna olmaqla:
2202 10 000 0 – sular, mineral və qazlı sular daxil olmaqla, tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr olan l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2202 90 – digərləri:
2202 90 100 0 – – tərkibində 0401– 0404 mal mövqelərində göstərilən məhsullar və ya 0401– 0404 mal mövqelərində göstərilən məhsullardan alınan yağ olmayan l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
– – digərləri, tərkibində 0401– 0404 mal mövqelərində göstərilən məhsullardan alınan yağ olan:
2202 90 910 0 – – – 0,2 kütlə%-dən az miqdarda olan l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2202 90 950 0 – – – 0,2 kütlə % və daha çox, lakin 2 kütlə %-dən az miqdarda l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2202 90 990 0 – – – 2 kütlə % və ya çox miqdarda l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2203 00 Səməni pivəsi:
– 10 litr və ya daha az həcmli qablarda:
2203 00 010 0 – – butulkalarda l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2203 00 090 0 – – digəri l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2203 00 100 0 – 10 litrdən çox həcmli qablarda l 1 litr, 0,2 ABŞ dol.
2204 Təbii üzüm şərabları, spirt qatılmışlar daxil olmaqla; üzüm suslosu, 2009 mal mövqeyində təsnif ediləndən başqa:
2204 10 – köpüklənən şərablar:
– – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO):
2204 10 110 0 – – – şampan şərabı l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 10 910 0 – – – Asti spumante l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 10 930 0 – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 10 940 0 – – qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 10 960 0 – – digər növlü şərablar l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 10 980 0 – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– digər şərablar; qıcqırmasının qarşısı spirt əlavə etməklə alınmış və ya dayandırılmış üzüm suslosu:
2204 21 – – 2 litr və ya daha az həcmli qablarda:
– – – şərab, 2204 10 yarımmövqeyində göstərilən istisna olmaqla, sarğılarla və ya bərkitmələrlə saxlanılan "göbələkşəkilli" tıxacları olan butulkalarda; içkidə karbon dioksidin artıq təzyiqi ilə səbəblənən 20°C temperaturda 1 bar-dan az olmayan, lakin 3 bar-dan az olan başqa tarada şərab:
2204 21 060 0 – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 070 0 – – – – qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 080 0 – – – – digər növlü şərablar l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 090 0 – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – digərləri:
– – – – Avropa İttifaqında istehsal olunmuş:
– – – – – spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox olmayan:
– – – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO):
– – – – – – – ağ:
2204 21 110 0 – – – – – – – – Elzas l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 120 0 – – – – – – – – Bordo l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 130 0 – – – – – – – – Burqund l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 170 0 – – – – – – – – Val de Luar (Luar vadisi) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 180 0 – – – – – – – – Mozel-Saar-Ruver l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 190 0 – – – – – – – – Pfalts l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 220 0 – – – – – – – – Reynxessen l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 230 0 – – – – – – – – Tokay l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 240 0 – – – – – – – – Lasio l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 260 0 – – – – – – – – Toskan l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 270 0 – – – – – – – – Trentino Alto-Adice və Friuli l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 280 0 – – – – – – – – Veneto l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 320 0 – – – – – – – – VinyoVerde l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 340 0 – – – – – – – – Penedes l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 360 0 – – – – – – – – Rioya l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 370 0 – – – – – – – – Valensiya l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 380 0 – – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – – digərləri:
2204 21 420 0 – – – – – – – – Bordo l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 430 0 – – – – – – – – Burqund l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 440 0 – – – – – – – – Bojole l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 460 0 – – – – – – – – Kot-dyü-Ron l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 470 0 – – – – – – – – Lanqedok-Russilyon l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 480 0 – – – – – – – – Val de Luar (Luar vadisi) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 620 0 – – – – – – – – Pyemont l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 660 0 – – – – – – – – Toskan l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 670 0 – – – – – – – – Terentino və Alto-Adice l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 680 0 – – – – – – – – Veneto l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 690 0 – – – – – – – – Dao, Berrada və Duro l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 710 0 – – – – – – – – Navarra l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 740 0 – – – – – – – – Penedes l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 760 0 – – – – – – – – Rioya l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 770 0 – – – – – – – – Valdepenias l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 780 0 – – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 790 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 800 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – digər növlü şərablar:
2204 21 810 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 820 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – digərləri:
2204 21 830 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 840 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox, lakin 22 həcm %-dən artıq olmayan:
– – – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 850 0 – – – – – – – madera və Muskatel setübal (Setubal muscatel) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 860 0 – – – – – – – xeres l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 870 0 – – – – – – – marsala l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 880 0 – – – – – – – Samos (Samos) və Muskat de Lemnos (Muscat de Lemnos) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 890 0 – – – – – – – portveyn l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 900 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 910 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 920 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 22 həcm %-dən çox olan l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – digərləri:
– – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 930 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 940 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – digər növlü şərablar:
2204 21 950 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 960 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – digərləri:
2204 21 970 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 21 980 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 – – digərləri:
2204 29 100 0 – – – şərab, 2204 10 yarımmövqeyində göstərilən istisna olmaqla, sarğılarla və ya bərkitmələrlə saxlanılan "göbələkşəkilli" tıxacları olan butulkalarda; içkidə karbon dioksidin artıq təzyiqi ilə səbəblənən 20°C temperaturda 1 bar-dan az olmayan, lakin 3 bar-dan az olan başqa tarada şərab l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – digərləri:
– – – – Avropa İttifaqında istehsal olunmuş:
– – – – – spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox olmayan:
– – – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO):
– – – – – – – ağ:
2204 29 110 0 – – – – – – – – Tokay l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 120 0 – – – – – – – – Bordo l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 130 0 – – – – – – – – Burqund l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 170 0 – – – – – – – – Val de Luar (Luar vadisi) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 180 0 – – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – – digərləri:
2204 29 420 0 – – – – – – – – Bordo l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 430 0 – – – – – – – – Burqund l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 440 0 – – – – – – – – Bojole l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 460 0 – – – – – – – – Kot-dyü-Ron l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 470 0 – – – – – – – – Lanqedok-Russilyon l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 480 0 – – – – – – – – Val de Luar (Luar vadisi) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 580 0 – – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 790 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 800 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – digər növlü şərablar:
2204 29 810 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 820 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – – digərləri:
2204 29 830 0 – – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 840 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox, lakin 22 həcm %-dən artıq olmayan:
– – – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 850 0 – – – – – – – madera və Muskatel setübal (Setubal muscatel) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 860 0 – – – – – – – xeres l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 870 0 – – – – – – – marsala l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 880 0 – – – – – – – Samos (Samos) və Muskat de Lemnos (Muscat de Lemnos) l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 890 0 – – – – – – – portveyn l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 900 0 – – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 910 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 920 0 – – – – – spirtin faktiki qatılığı 22 həcm %-dən çox olan l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – digərləri:
– – – – – mənşəyinə görə qorunan adı ilə(Protected Designation of Origin, PDO) və ya qorunan coğrafi göstəricisi ilə (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 930 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 940 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – digər növlü şərablar:
2204 29 950 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 960 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
– – – – – digərləri:
2204 29 970 0 – – – – – – ağ l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 29 980 0 – – – – – – digərləri l 1 litr, 1,4 ABŞ dol.
2204 30 – digər üzüm susloları:
2204 30 100 0 – – qıcqırma prosesində və ya spirt əlavə edilməkdən fərqli üsulla dayandırılmış qıcqırma ilə l 0.5
– – digərləri:
– – – 20°C temperaturda sıxlığı 1,33 q/sm3 və ya az olan və tərkibindəki spirtin faktiki qatılığı 1 həcm %-dən artıq olmayan:
2204 30 920 0 – – – – qatılaştırılmış l 15
2204 30 940 0 – – – – digərləri l 15
– – – digərləri:
2204 30 960 0 – – – – qatılaştırılmış l 15
2204 30 980 0 – – – – digərləri l 15
2205 Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları:
2205 10 – tutumu 2 litrdən çox olmayan qablarda:
2205 10 100 0 – – spirtin faktiki qatılığı 18 həcm % və ya az olan l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2205 10 900 0 – – spirtin faktiki qatılığı 18 həcm %-dən çox olan l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2205 90 – digərləri:
2205 90 100 0 – – spirtin faktiki qatılığı 18 həcm % və ya az olan l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2205 90 900 0 – – spirtin faktiki qatılığı 18 həcm %-dən çox olan l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2206 00 Digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və ya armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış:
2206 00 100 0 – piket l 1 litr, 1 ABŞ dol.
– digərləri:
– – köpüklənən:
2206 00 310 0 – – – sidr və perri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2206 00 390 0 – – – digərləri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
– – köpüklənməyən, qablarda, tutumu:
– – – 2 litr və ya az:
2206 00 510 0 – – – – sidr və perri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2206 00 590 0 – – – – digərləri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
– – – 2 litrdən çox:
2206 00 810 0 – – – – sidr və perri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2206 00 890 0 – – – – digərləri l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2207 denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm % və ya çox spirt qatılığı ilə; etil spirti və digər spirtli tinkturalar, denaturasiya olunmuş, hər hansı bir qatılıqda:
2207 10 000 0 – denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm % və ya çox spirt qatılığı ilə l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2207 20 000 0 – etil spirti və digər spirtli tinkturalar, denaturasiya olunmuş, hər hansı bir qatılıqda l 1 litr, 1 ABŞ dol.
2208 Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm %-dən az spirt qatılığı ilə; spirtli tinkturalar, likörlər və digər spirtli içkilər:
2208 20 – üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi nəticəsində alınan spirtli tinkturalar:
– –2 litrə və ya daha az tutumlu qablarda:
2208 20 120 0 – – – konyak L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 140 0 – – – armanyak L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 260 0 – – – qrappa L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 270 0 – – – brendi (Brandy de Jerez) L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 290 0 – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – 2 litrdən çox tutumlu qablarda:
2208 20 400 0 – – – emal olunmamış distilyatlar L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – digərləri:
2208 20 620 0 – – – – konyak L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 640 0 – – – – armanyak L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 860 0 – – – – qrappa L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 870 0 – – – – brendi (Brandy de Jerez) L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 20 890 0 – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 – viski:
– – "Burbon" viskisi, qablarda, tutumu:
2208 30 110 0 – – – 2 litr və ya daha az olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 190 0 – – – 2 litrdən çox olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – şotland viskisi:
2208 30 300 0 – – – təksəmənili viski L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – kupaj səməni viskisi, qablarda tutumu:
2208 30 410 0 – – – – 2 litr və ya az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 490 0 – – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – təkdənli və kupaj dənli viski, qablarda tutumu:
2208 30 610 0 – – – – 2 litr və ya az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 690 0 – – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – digər kupaj viski, qablarda tutumu:
2208 30 710 0 – – – – 2 litr və ya az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 790 0 – – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – digərləri, qablarda, tutumu:
2208 30 820 0 – – – 2 litr və ya az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 30 880 0 – – – 2 litrdən çox olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 40 – rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan:
– – 2 litr və ya daha az tutumlu qablarda:
2208 40 110 0 – – – tərkibində etil və metil spirtlərindən başqa uçucu maddələr olan rom, 1 hektolitr təmiz spirtdə 225q və ya çox (yol verilən kənara çıxma 10% olan) L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – digərləri:
2208 40 310 0 – – – – qiyməti, 1 litr təmiz spirt üçün 7,9 avrodan artıq olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 40 390 0 – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – 2 litr və ya daha çox tutumlu qablarda:
2208 40 510 0 – – – tərkibində etil və metil spirtlərindən başqa uçucu maddələr olan rom, 1 hektolitr təmiz spirtdə 225q və ya çox (yol verilən kənara çıxma 10% olan) L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – digərləri:
2208 40 910 0 – – – – qiyməti, 1 litr təmiz spirt üçün 2 avrodan artıq olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 40 990 0 – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 50 – cin və ardıc tinkturası:
– – cin, qablarda, tutumu:
2208 50 110 0 – – – 2 litr və ya daha az olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 50 190 0 – – – 2 litrdən çox olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – ardıc arağı, qablarda, tutumu:
2208 50 910 0 – – – 2 litr və ya daha az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 50 990 0 – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 60 – araq:
– – həcm %-i 45,4 və ya az spirt qatılığı ilə, qablarda tutumu:
2208 60 110 0 – – – 2 litr və ya daha az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 60 190 0 – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – həcm %-i 45,4-dən çox spirt qatılığı ilə, qablarda tutumu:
2208 60 910 0 – – – 2 litr və ya az olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 60 990 0 – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 70 – likörlər:
2208 70 100 0 – – 2 litr və ya daha az tutumlu qablarda L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 70 900 0 – – 2 litrdən çox tutumlu qablarda L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 – digərləri:
– – arraki, qablarda, tutumu:
2208 90 110 0 – – – 2 litr və ya daha az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 190 0 – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – gavalı, armud və ya albalı spirtli tinkturası (likörlər istisna olmaqla), qablarda tutumu:
2208 90 330 0 – – – 2 litr və ya daha az L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 380 0 – – – 2 litrdən çox L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – digər spirtli tinkturar və başqa spirtli içkilər, qablarda, tutumu:
– – – 2 litr və ya daha az:
2208 90 410 0 – – – – Uzo L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – – digərləri:
– – – – – spirtli tinkturar, likörlər istisna olmaqla:
– – – – – – meyvələrdən qovulan:
2208 90 450 0 – – – – – – – kalvados L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 480 0 – – – – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – – – – digərləri:
2208 90 520 0 – – – – – – – korn L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 540 0 – – – – – – – tekila L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 560 0 – – – – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 690 0 – – – – – digər spirtli içkilər L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – – 2 litrdən çox:
– – – – spirtli tinkturar (likörlər istisna olmaqla):
2208 90 710 0 – – – – – meyvələrdən çəkilən L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 750 0 – – – – – tekila L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 770 0 – – – – – digərləri L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 780 0 – – – – digər spirtli içkilər L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
– – həcm %-i 80-dən az qatılığı olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti, qablarda tutumu:
2208 90 910 0 – – – 2 litr və ya daha az olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2208 90 990 0 – – – 2 litrdən çox olan L, 100% spirt 1 litr, 2 ABŞ dol.
2209 00 Sirkə və onun sirkə turşusundan alınan əvəzediciləri:
– üzüm sirkəsi, qablarda tutumu:
2209 00 110 0 – – 2 litr və ya daha az olan l 15
2209 00 190 0 – – 2 litrdən çox olan l 15
– digərləri, qablarda tutumu:
2209 00 910 0 – – 2 litr və ya daha az olan l 15
2209 00 990 0 – – 2 litrdən çox olan l 15
QRUP 23 YEYİNTİ SƏNAYESİNİN QALIQLARI VƏ TULLANTILARI; HEYVANLAR ÜÇÜN HAZIR YEMLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2301 Ətdən və ya ət əlavələrindən, balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, mollyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan, qida üçün yararsız narın və qaba üyüdülmüş un və qranulalar; cızdaqlar:
2301 10 000 0 – ətdən və ya ət əlavələrindən hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un və qranulalar; cızdaqlar 15
2301 20 000 0 – balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, mollyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş, un və qranullar 15
2302 Dənli və ya paxlalı bitkilərin ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar, qranulalaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış:
2302 10 – qarğıdalı:
2302 10 100 0 – – nişasta miqdarı 35 kütlə %-dən çox olmayan 15
2302 10 900 0 – – digərləri 15
2302 30 – buğda:
2302 30 100 0 – – nişasta miqdarı 28 kütlə %-dən çox olmayan və 0,20 mm dəlikli ələkdən keçən hissələri miqdarı 10 kütlə %-dən artıq olmayan və ya ələkdən keçən hissələrin quru maddəyə hesablanmada 1,5 kütlə %-ə bərabər və ya çox külü olan 15
2302 30 900 0 – – digərləri 15
2302 40 – digər dənli bitkilərin:
– – düyü:
2302 40 020 0 – – – nişasta miqdarı 35 kütlə %-dən çox olmayan 15
2302 40 080 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
2302 40 100 0 – – – nişasta miqdarı 28 kütlə %-dən çox olmayan və 0,2mm dəlikli ələkdən keçən hissələri miqdarı 10 kütlə%-dən artıq olmayan və ya ələkdən keçən hissələrin quru maddəyə hesablanmada 1,5 kütlə % və ya çox küllülük dərəcəsi olan 15
2302 40 900 0 – – – digərləri 15
2302 50 000 0 – paxlalı bitkilərin 15
2303 Nişasta istehsalının qalıqları və analoji qalıqlar, çuğundur cecəsi, baqassa və ya şəkər qamışının puçalı və şəkər və ya barda istehsalının digər tullantıları, pivəbişirmə və ya şərabçəkmənin digər tullantıları, qranullaaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış:
2303 10 – nişasta istehsalının qalıqları və analoji qalıqlar:
– – qarğıdalıdan nişasta istehsalının qalıqları (qatılaşdırılmış, islatma üçün olan mayelər istisna olmaqla), quru maddəyə hesablanmada zülal tərkibi:
2303 10 110 0 – – – 40 kütlə %-dən çox 15
2303 10 190 0 – – – 40 kütlə %-dən çox olmayan 15
2303 10 900 0 – – digərləri 15
2303 20 – çuğundur cecəsi, baqassa və ya şəkər qamışının puçalı və şəkər istehsalının digər tullantıları:
2303 20 100 0 – – çuğundur cecəsi 15
2303 20 900 0 – – digərləri 15
2303 30 000 0 – barda və pivəbişirmə və ya şərabçəkmə istehsalının digər tullantıları 15
2304 00 000 0 Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış 0.5
2305 00 000 0 Araxis yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış 0.5
2306 Bitki piy və yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar, 2304 və ya 2305 mal mövqelərində təsnif edilən tullantılardan başqa, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş, qranulalaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış:
2306 10 000 0 – pambıq toxumlarının 15
2306 20 000 0 – kətan toxumlarının 15
2306 30 000 0 – günəbaxan toxumlarının 0.5
– raps və ya kolza toxumlarının:
2306 41 000 0 – – tərkibində eruk turşusu az olan raps və ya kolza toxumlarının 15
2306 49 000 0 – – digərləri 15
2306 50 000 0 – kokos qozunun və ya kopranın 15
2306 60 000 0 – yağlı palma qozunun özəyi və ya meyvəyanlığının 15
2306 90 – digərləri:
2306 90 050 0 – – qarğıdalı dənlərinin rüşeymlərindən 15
– – digərləri:
– – – zeytun yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələri və digər qalıqları:
2306 90 110 0 – – – – tərkibində 3 kütlə %-i və ya az zeytun yağı olan 15
2306 90 190 0 – – – – tərkibində zeytun yağı 3 kütlə %-dən çox olan 15
2306 90 900 0 – – – digərləri 15
2307 00 Çaxır çöküntüsü; çaxır daşı:
– çaxır çöküntüsü:
2307 00 110 0 – – spirtin ümumi qatılığı 7,9 kütlə %-dən çox olmayan və tərkibində quru maddə 25 kütlə %-dən az olmayan 15
2307 00 190 0 – – digəri 15
2307 00 900 0 – çaxır daşı 15
2308 00 Heyvan yemi üçün istifadə edilən, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan bitki mənşəli məhsullar, bitki tullantıları və qalıqları və əlavə məhsullar, qranullaaşdırılmış və ya qranulalaşdırılmamış:
– üzüm cecəsi:
2308 00 110 0 – – spirtin ümumi qatılığı 4,3 kütlə %-dən çox olmayan və tərkibində quru maddə 40 kütlə %-dən az olmayan 15
2308 00 190 0 – – digərləri 15
2308 00 400 0 – palıd qozası və at şabalıdı; alma və digər meyvələrin cecəsi, üzüm cecəsindən başqa 15
2308 00 900 0 – digərləri 15
2309 Heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar:
2309 10 – it və ya pişik üçün yemlər, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş:
– – tərkibində süd məhsulları olan və ya 1702 30 500 0, 1702 30 900 0, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 və 2106 90 550 0 alt yarımmövqelərinə daxil edilən nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olan:
– – – tərkibində nişasta, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olan:
– – – – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya az nişasta olan:
2309 10 110 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya 10 kütlə %-dən az süd məhsulları olan 15
2309 10 130 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 10 150 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan 15
2309 10 190 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan 15
– – – – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox, lakin 30 kütlə%-dən çox olmayan:
2309 10 310 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya 10 kütlə %-dən az belə məhsullar olan 15
2309 10 330 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 10 390 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan 15
– – – – nişasta miqdarı 30 kütlə %-dən çox olan:
2309 10 510 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya10 kütlə %-dən az belə məhsullar olan 15
2309 10 530 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 10 590 0 – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan 15
2309 10 700 0 – – – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları olan 15
2309 10 900 0 – – digəri 15
2309 90 – digərləri:
2309 90 100 0 – – həll olunan balıq məhsulları və ya digər dəniz məməli heyvanlarından məhsullar 15
2309 90 200 0 – – bu qrupun 5-ci əlavə qeydində bildirilən məhsullar 15
– – digərləri:
– – – tərkibində süd məhsulları olan və ya 1702 30 500 0, 1702 30 900 0, 1702 40 900 0, 1702 90 500 0 və 2106 90 550 0 alt yarımmövqelərinə daxil edilən nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olan:
– – – – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olan:
– – – – – tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə %, yaxud daha az olan:
2309 90 310 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya 10 kütlə %-dən az belə məhsullar olan 15
2309 90 330 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 90 350 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan lakin, 75 kütlə %-ə az olan 15
2309 90 390 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az olmayan 15
– – – – – tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox, lakin 30 kütlə %-dən çox olmayan:
2309 90 410 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya 10 kütlə %-dən az belə məhsullar olan 15
2309 90 430 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 90 490 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan 15
– – – – – tərkibində 30 kütlə %-dən çox nişasta olan:
2309 90 510 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya 10 kütlə %-dən az belə məhsullar olan 15
2309 90 530 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan 15
2309 90 590 0 – – – – – – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan 15
2309 90 700 0 – – – – tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları olan 15
– – – digərləri:
2309 90 910 0 – – – – çuğundur cecəsi melassa əlavəsi ilə 15
– – – – digərləri:
2309 90 950 0 – – – – – tərkibində 49 kütlə % və ya çox üzvi və ya qeyri-üzvi əsaslı xolin xloridi olan 15
2309 90 990 0 – – – – – digərləri 15
QRUP 24 TÜTÜN VƏ TÜTÜNÜN SƏNAYE ƏVƏZEDİCİLƏRİ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
QRUP 24 TÜTÜN VƏ TÜTÜNÜN SƏNAYE ƏVƏZEDİCİLƏRİ
2401 Tütün xammalı; tütün tullantıları:
2401 10 – orta damarcığı çıxarılmayan tütün:
2401 10 350 0 – – kölgədə qurudulan açıq rəngli tütün 15
2401 10 600 0 – – gündə qurudulan Oriental tipli tütün 15
2401 10 700 0 – – kölgədə qurudulan tünd rəngli tütün 15
2401 10 850 0 – – odda qurudulan tütün 15
2401 10 950 0 – – digəri 15
2401 20 – orta damarcığı qismən və ya tamamilə çıxarılmış tütün:
2401 20 350 0 – – kölgədə qurudulan açıq rəngli tütün 15
2401 20 600 0 – – gündə qurudulan Oriental tipli tütün 15
2401 20 700 0 – – kölgədə qurudulan tünd rəngli tütün 15
2401 20 850 0 – – odda qurudulan tütün 15
2401 20 950 0 ı 15
2401 30 000 0 – tütün tullantıları 15
2402 Siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar, siqarilla və tütündən və onun əzedicilərindən hazırlanan siqaretlər:
2402 10 000 0 – tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar 1000 əd 1000 əd. 0,5 ABŞ dol.
2402 20 – tərkibində tütün olan siqaretlər:
2402 20 100 0 – – tərkibində mixək olanlar 1000 əd 1000 əd. 0,5 ABŞ dol.
2402 20 900 0 – – digərləri 1000 əd 1000 əd. 0,5 ABŞ dol.
2402 90 000 0 – digərləri 1000 əd. 0,5 ABŞ dol.
2403 Digər sənayedə emal olunmuş tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri; "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları:
– çəkməli tütün, tərkibində hər hansı nisbətdə tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan:
2403 11 000 0 – –bu qrupun altmövqeyinə dair qeyd 1-də göstərilən qəlyan üçün tütün 1 kq 1 ABŞ dol.
2403 19 – – digərləri:
2403 19 100 0 – – – netto çəkisi 500 q-dan çox olmayan ilkin bağlamalarda 1 kq 1 ABŞ dol.
2403 19 900 0 – – – digəri 1 kq 1 ABŞ dol.
– digəri:
2403 91 000 0 – –"homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütün 1 kq 1 ABŞ dol.
2403 99 – – digəri:
2403 99 100 0 – – – çeynənən və ya buruna çəkilən tütün 1 kq 1 ABŞ dol.
2403 99 900 0 – – – digəri 1 kq 1 ABŞ dol.
QRUP 25 DUZ; KÜKÜRD; TORPAQ VƏ DAŞ; SUVAQ MATERİALLARI, ƏHƏNG VƏ SEMENT
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2501 00 Duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla) və təmiz natrium xlorid, suda həll olunmuş və ya həll olunmamış, tərkibində hissəciklərin yapışmasına mane olan və ya səpələnmə qabiliyyətini təmin edən agentlərin əlavəsi olan yaxud olmayan; dəniz suyu:
2501 00 100 0 – dəniz suyu və duz məhlulları 15
– adi duz (xörək və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla) və təmiz natrium xlorid, suda həll olunmuş və ya həll olunmamış, tərkibində hissəciklərin yapışmasına mane olan və ya səpələnmə qabiliyyətini təmin edən agentlərin əlavəsi olan yaxud olmayan:
2501 00 310 0 – – kimyəvi çevrilmələr üçün (natriumun və xlorun ayrılması), sonradan başqa məhsulların istehsalında istifadə edilməklə 0.5
– – digəri:
2501 00 510 0 – – – denaturasiya olunmuş və ya sənaye məqsədləri üçün (təmizləmə daxil olmaqla), insan qidası üçün ərzaq məhsullarının və ya heyvanlar üçün yemlərin konservləşdirilməsi və ya hazırlanmasından başqa 0.5
– – – digəri:
2501 00 91 – – – – duz, qida üçün yararlı:
2501 00 911 0 – – – – – yodlaşdırılmış 15
2501 00 919 0 – – – – – digəri 15
2501 00 990 0 – – – – digəri 15
2502 00 000 0 Yanmamış dəmir kolçedanı (pirit) 0.5
2503 00 Bütün növlərdən olan kükürd, sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa:
2503 00 100 0 – xam və ya saflaşdırılmamış kükürd 0.5
2503 00 900 0 – digəri 0.5
2504 Təbii qrafit:
2504 10 000 0 – toz və ya pulcuq şəklində 0.5
2504 90 000 0 – digəri 0.5
2505 Bütün növlərdən olan təbii qum, rənglənmiş və ya rənglənməmiş, 26-cı qrupdakı metal tərkibli qumlardan başqa:
2505 10 000 0 – silisiumlu qum və kvarslı qum 0.5
2505 90 000 0 – digərləri 0.5
2506 Kvars (təbii qumlardan başqa); kvarsit, qaba xırdalanmış və ya xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış və ya digər üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) plitələrə və ya bloklara ayrılmış:
2506 10 000 0 – kvars 0.5
2506 20 000 0 – kvarsit 0.5
2507 00 Kaolin və digər kaolin gilləri, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış:
2507 00 200 0 – kaolin 0.5
2507 00 800 0 – digər kaolin gilləri 0.5
2508 Digər gillər (6806 mal mövqeyindəki köpürmüş gillər istisna olmaqla), andaluzit, kianit, sillimanit, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış gillər; mullit; şamot və ya dinas torpaqlar:
2508 10 000 0 – bentonit 0.5
2508 30 000 0 – odadavamlı gil 0.5
2508 40 000 0 – digər gillər 10
2508 50 000 0 – andaluzit, kianit və sillimanit 10
2508 60 000 0 – mullit 10
2508 70 000 0 – şamot və ya dinas torpaqlar 10
2509 00 000 0 Təbaşir 10
2510 Təbii kalsium fosfatları, təbii alüminium-kalsium fosfatları və fosfatlı təbaşir:
2510 10 000 0 – üyüdülməmiş 0.5
2510 20 000 0 – üyüdülmüş 0.5
2511 Təbii barium sulfatı (barit); təbii barium karbonatı (viterit), susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış, 2816 mal mövqeyindəki barium oksiddən başqa:
2511 10 000 0 – təbii barium sulfatı (barit) 3
2511 20 000 0 – təbii barium karbonatı (viterit) 3
2512 00 000 0 Silisiumlu infuzorlu torpaqlar (məsələn, kizelqur, trepel və diatomit) və analoji silisiumlu torpaqlar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış, 1 və ya daha az xüsusi çəki ilə 3
2513 Pemza; sumbata; təbii korund, təbii qranat və digər təbii abraziv materiallar, termik emal edilən və ya emal edilməyən:
2513 10 000 0 – pemza 3
2513 20 000 0 – sumbata, təbii korund, təbii qranat və digər təbii abraziv materiallar 3
2514 00 000 0 Şist, qaba xırdalanmış və ya xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, və ya digər üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış 15
2515 Abidə və ya tikinti üçün xüsusi çəkisi 2,5 və ya daha çox olan mərmər, travertin, ekausin və ya əhəngli tuf daşı, alebastr, qaba xırdalanmış və ya xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, ya digər üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış:
– mərmər və travertin, və ya əhəngli tuf daşı:
2515 11 000 0 – – emal edilməyən və ya qaba xırdalanmış 15
2515 12 000 0 – – mişarlanmış və ya başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış 15
2515 20 000 0 – ekaussin və abidə və ya tikinti üçün digər əhəng daşlar; alebastr 15
2516 Qranit, porfir, bazalt, qum daşı və abidə və ya tikinti üçün digər daşlar, qaba xırdalanmış və ya xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, ya da digər bloklara və ya düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış:
– qranit:
2516 11 000 0 – – emal olunmamış və ya qaba xırdalanmış 15
2516 12 000 0 – – mişarlanmış və ya başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış 15
2516 20 000 0 – qumdaşı 15
2516 90 000 0 – abidə və ya tikinti üçün digər daş 15
2517 Xırda çay daşı, çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş, adətən şose yolları və ya dəmir yolları üçün beton, ballast və başqa ballast aşqarları kimi istifadə edilən; termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş xırda çay daşı, buzlaq daşı və çaxmaq daşı; şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, tərkibində bu mal mövqeyinin birinci hissəsində göstərilən materiallar olan və ya olmayan makadam; qudronlu makadam; 2515 və ya 2516 mal mövqeyində göstərilən daşların qranulaları, qırıntıları və tozu, termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş:
2517 10 – çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş, adətən şose yolu və dəmir yolu üçün beton, ballast və başqa ballast aşqarları kimi istifadə edilən, həmçinin xırda çay daşı və çaxmaq daşı, termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş:
2517 10 100 0 – – xırda çay daşı, çınqıl, qırma daş 15
2517 10 200 0 – – əhəngdaşı, dolomit və tərkibində əhəng olan digər daşlar, sındırılmış və ya xırdalanmış 15
2517 10 800 0 – – digərləri 15
2517 20 000 0 – şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, tərkibində 2517 10 mal yarımmövqeyində göstərilən materiallar olan və ya olmayan makadam 15
2517 30 000 0 – qudronlu makadam 15
– 2515 və 2516 mal mövqeyində göstərilən daşların qranulaları, qırıntıları və tozu, termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş:
2517 41 000 0 – – mərmərdən 15
2517 49 000 0 – – digərləri 15
2518 Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış dolomit, bişmiş və ya bişməmiş; qaba xırdalanmış və ya mişarlanmış dolomit daxil olmaqla, ya da başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış dolomit; dolomitli doldurma qarışığı:
2518 10 000 0 – susuzlaşdırılmamış və ya bişməmiş dolomit 0.5
2518 20 000 0 – susuzlaşdırılmış və ya bişmiş dolomit 0.5
2518 30 000 0 – dolomitli doldurma qarışığı 5
2519 Təbii maqnezium karbonatı (maqnezit); əridilmiş maqnezium; yandırılıb bişmiş (aqlomerasiya edilmiş), tərkibində az miqdarda aqlomerasiyadan əvvəl əlavə edilən başqa oksidlər olan və ya olmayan maqnezium; digər maqnezium oksidləri, aşqarlarla və ya aşqarlarsız:
2519 10 000 0 – təbii maqnezium karbonatı (maqnezit) 0.5
2519 90 – digərləri:
2519 90 100 0 – – maqnezium oksidi, susuzlaşdırılmış təbii maqnezium karbonatından başqa 3
2519 90 300 0 – – yandırılıb bişmiş (aqlomerasiya edilmiş) maqnezium 3
2519 90 900 0 – – digərləri 3
2520 Gips; anhidrit; gipsli bağlayıcılar (susuzlaşdırılmış gips və ya kalsium sulfat olan), rənglənməmiş və ya rənglənmiş, tərkibində az miqdarda sürətləndiricilər və ya ləngidicilər olan:
2520 10 000 0 – gips; anhidrid 15
2520 20 000 0 – gipsli bağlayıcılar 15
2521 00 000 0 Əhəng flüsu; əhəng və ya sement hazırlanması üçün istifadə edilən əhəngdaşı və digər əhəngli daş 0.5
2522 Sönməmiş, sönmüş və hidravlik əhəng, 2825 mal mövqeyində göstərilən kalsium oksid və hidroksiddən başqa:
2522 10 000 0 – sönməmiş əhəng 0.5
2522 20 000 0 – sönmüş əhəng 10
2522 30 000 0 – hidravlik əhəng 10
2523 Portlandsement, giltorpaqlı sement, şlaklı sement, supersulfat sementi və analoji hidravlik sementlər, rənglənmiş və ya rənglənməmiş, hazır və ya klinkerlər formasında:
2523 10 000 0 – sement klinkerləri 15
– portlandsement:
2523 21 000 0 – – ağ sement, süni rənglənmiş və ya rənglənməmiş 15
2523 29 000 0 – – digəri 15
2523 30 000 0 – giltorpaqlı sement 15
2523 90 000 0 – digər hidravlik sement 15
2524 Asbest:
2524 10 000 0 – krokidolit 15
2524 90 000 0 – digəri 15
2525 Slyuda, o cümlədən laylara ayrılmış slyuda; slyuda tullantıları:
2525 10 000 0 – emal edilməmiş slyuda və laylara və ya pulcuqlara parçalanmış slyuda 15
2525 20 000 0 – slyuda tozu 15
2525 30 000 0 – slyuda tullantıları 15
2526 Təbii steatit qaba xırdalanmış və xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, və ya başqa üsulla düzbucaqlı formalı (kvadrat formalı daxil olmaqla) bloklara və ya plitələrə ayrılmış; talk:
2526 10 000 0 – xırdalanmamış və döyülməmiş 15
2526 20 000 0 – xırdalanmış və ya döyülmüş 15
[2527]
2528 00 000 0 Təbii boratlar və onların konsentratları (susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış), təbii şor sulardan ayrılmış boratlardan başqa; tərkibində quru məhsula hesablanmada 85 kütlə %-dən çox olmayan H3BO3 olan təbii bor turşusu 10
2529 Çöl şpatı, leysit; nefelin və nefelin siyeniti; flüorit:
2529 10 000 0 – çöl şpatı 0.5
– flüorit:
2529 21 000 0 – – kalsium flüorid tərkibi 97 kütlə % və ya az 0.5
2529 22 000 0 – – kalsium flüorid tərkibi 97 kütlə %-dən artıq 3
2529 30 000 0 – leysit; nefelin və nefelin siyeniti 3
2530 Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan mineral maddələr:
2530 10 000 0 – vermikulit, perlit və xloritlər, köpüklənməmiş 3
2530 20 000 0 – kizerit, epsomit (təbii maqnezium sulfatları) 3
2530 90 000 0 – digərləri 3
QRUP 26 FİLİZLƏR, ŞLAKLAR VƏ KÜL
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2601 Dəmir filizləri və konsentratları, yandırılmış pirit daxil olmaqla:
– dəmir filizləri və konsentratları, yandırılmış piritdən başqa:
2601 11 000 0 – – aqlomerasiya edilməmiş 0.5
2601 12 000 0 – – aqlomerasiya edilmiş 0.5
2601 20 000 0 – yandırılmış pirit 0.5
2602 00 000 0 Manqan filizləri və konsentratları, tərkibində quru məhsula hesablanmada 20 kütlə % və ya çox manqan olan dəmir– manqan filizləri və konsentratları daxil olmaqla 0.5
2603 00 000 0 Mis filizləri və konsentratları 0.5
2604 00 000 0 Nikel filizləri və konsentratları 0.5
2605 00 000 0 Kobalt filizləri və konsentratları 0.5
2606 00 000 0 Alüminium filizləri və konsentratları 0.5
2607 00 000 0 Qurğuşun filizləri və konsentratları 0.5
2608 00 000 0 Sink filizləri və konsentratları 0.5
2609 00 000 0 Qalay filizləri və konsentratları 0.5
2610 00 000 0 Xrom filizləri və konsentratları 0.5
2611 00 000 0 Volfram filizləri və konsentratları 0.5
2612 Uran və ya torium filizləri və konsentratları:
2612 10 – uran filizləri və konsentratları:
2612 10 100 0 – – uran filizləri və uran qatranı və onların konsentratları, 5 kütlə %-dən artıq uran tərkibli 0.5
2612 10 900 0 – – digərləri 0.5
2612 20 – torium filizləri və konsentratları:
2612 20 100 0 – – monasit; urantorianit və digər torium filiz və konsentratları, 20 kütlə %-dən artıq torium tərkibli 0.5
2612 20 900 0 – – digərləri 0.5
2613 Molibden filizləri və konsentratları:
2613 10 000 0 – yandırılmış 0.5
2613 90 000 0 – digərləri 0.5
2614 00 000 0 Titan filizləri və konsentratları 0.5
2615 Niobium, tantal, vanadium və ya sirkonium filizləri və konsentratları:
2615 10 000 0 – sirkonium filizləri və konsentratları 0.5
2615 90 000 0 – digərləri 0.5
2616 Qiymətli materialların filizləri və konsentratları:
2616 10 000 0 – gümüş filizləri və konsentratları 0.5
2616 90 000 0 – digərləri 0.5
2617 Digər filizlər və konsentratlar:
2617 10 000 0 – antimonlu filizlər və konsentratlar 0.5
2617 90 000 0 – digərləri 0.5
2618 00 000 0 Qara metalların istehsalı prosesində alınan qranulalaşdırılmış şlak (şlak qumu) 0.5
2619 00 Şlak, dross (qranulalaşdırılmış şlakdan başqa), yanıq dəmir (okalin) və qara metalların istehsalının digər tullantıları:
2619 00 200 0 – dəmir və ya manqan alınması üçün yararlı tullantılar 0.5
2619 00 900 0 – digərləri 0.5
2620 Tərkibində arsen və metallar və ya onların birləşmələri olan şlak, kül və digər qalıqlar (qara metalların istehsalının qalıqlarından başqa):
– əsasən sink tərkibli:
2620 11 000 0 – – qartsink 0.5
2620 19 000 0 – – digərləri 0.5
– əsasən qurğuşun tərkibli:
2620 21 000 0 – – etilləşdirilmiş benzin şlamı və etilləşdirilmiş antidetonasiyalı qarışıqlar şlamı 0.5
2620 29 000 0 – – digərləri 0.5
2620 30 000 0 – əsasən mis tərkibli 0.5
2620 40 000 0 – əsasən alüminium tərkibli 0.5
2620 60 000 0 – arsen, tallium, civə tərkibli və ya onların qarışıqları, arsenin və ya bu metalların çıxarılması və ya onların kimyəvi birləşmələrinin istehsalı üçün istifadə olunan 0.5
– digərləri:
2620 91 000 0 – – antimon, berillium, kadmium, xrom və ya onların qarışıqları tərkibli 0.5
2620 99 – – digərləri:
2620 99 100 0 – – – əsasən nikel tərkibli 0.5
2620 99 200 0 – – – əsasən niobium və tantal tərkibli 0.5
2620 99 400 0 – – – əsasən qalay tərkibli 0.5
2620 99 600 0 – – – əsasən titan tərkibli 0.5
2620 99 950 0 – – – digərləri 0.5
2621 Digər şlak və kül, dəniz yosunlarından alınan kül (kelp) daxil olmaqla; şəhər təsərrüfatı tullantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqlar:
2621 10 000 0 – şəhər təsərrüfatı tullantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqları 0.5
2621 90 000 0 – digərləri 0.5
QRUP 27 MİNERAL YANACAQ, NEFT VƏ ONLARIN QOVULMA MƏHSULLARI; BİTUM TƏRKİBLİ MADDƏLƏR;MİNERAL MUMLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
2701 Daş kömür; briketlər, okatışlar və daş kömürdən alınmış bərk yanacağın analoji növləri:
– daş kömür, tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş:
2701 11 – – antrasit:
2701 11 100 0 – – – uçucu maddələrinin çıxım həddi 10 kütlə %-dən çox olmayan (mineral maddələrsiz quru əsasa hesablanmada) 0.5
2701 11 900 0 – – – digəri 0.5
2701 12 – – bitumlaşmış kömür:
2701 12 100 0 – – – kokslaşan kömür 0.5
2701 12 900 0 – – – digəri 0.5
2701 19 000 0 – – digər kömür 0.5
2701 20 000 0 – daş kömürdən alınmış bərk yanacağın briketləri, okatışları və analoji növləri 0.5
2702 Liqnit və ya boz kömür, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş, qaqat istisna olmaqla:
2702 10 000 0 – liqnit və ya boz kömür, tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş 0.5
2702 20 000 0 – aqlomerasiya edilmiş liqnit və ya boz kömür 0.5
2703 00 000 0 Torf (torf qırıntısı daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş 0.5
2704 00 Daş kömürdən, liqnitdən və ya torfdan koks və yarımkoks, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş; retort kömürü:
– kömürdən koks və yarımkoks:
2704 00 110 0 – – elektrod istehsalı üçün 0.5
2704 00 190 0 – – digərləri 0.5
2704 00 300 0 – liqnitdən koks və yarımkoks 0.5
2704 00 900 0 – digərləri 0.5
2705 00 000 0 Daş kömür qazı, sulu, generator qazı və analoji qazlar, neft qazlarından və digər qazşəkilli karbohidrogenlərdən başqa 1000 m3 0.5
2706 00 000 0 Daş kömür, liqnit, torf qatranları və digər mineral qatranlar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış və ya qismən rektifikasiya olunmuş və ya olunmamış məhsullar, "reduksiya olunmuş" qatranlar daxil olmaqla 3
2707 Daş kömür qatranının yüksək temperaturlu qovulmanın yağları və digər məhsulları; aromatik tərkib hissələri kütləsinin qeyri-aromatik hissələrdən artıq olduğu analoji məhsullar:
2707 10 – benzol:
2707 10 100 0 – – yanacaq kimi istifadə üçün 3
2707 10 900 0 – – başqa məqsədlər üçün 3
2707 20 – toluol:
2707 20 100 0 – – yanacaq kimi istifadə üçün 3
2707 20 900 0 – – başqa məqsədlər üçün 3
2707 30 – ksilol:
2707 30 100 0 – – yanacaq kimi istifadə üçün 3
2707 30 900 0 – – başqa məqsədlər üçün 3
2707 40 000 0 – naftalin 3
2707 50 – digər aromatik karbohidrogen qarışıqları, ASTM D 86 üsulu ilə 65 həcm %-i və ya çox (itki daxil olmaqla) 250°C temperaturda qovulanlar:
2707 50 100 0 – – yanacaq kimi istifadə üçün 3
2707 50 900 0 – – digər məqsədlər üçün 3
– digərləri:
2707 91 000 0 – – kreozot yağları 3
2707 99 – – digərləri:
– – – təmizlənməmiş yağlar:
2707 99 110 0 – – – – təmizlənməmiş yüngül yağlar, 90 həcm%-i 200°C qədər temperaturda qovulanlar 3
2707 99 190 0 – – – – digərləri 3
2707 99 300 0 – – – kükürdləşdirilmiş yüngül yağlar 3
2707 99 500 0 – – – əsas məhsullar 3
2707 99 700 0 – – – antrasen 3
2707 99 800 0 – – – fenollar 3
– – – digərləri:
2707 99 910 0 – – – – 2803 mal mövqeyinə daxil edilən məhsulların alınması üçün 3
2707 99 990 0 – – – – digərləri 3
2708 Daş kömür qatranından və ya digər mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu:
2708 10 000 0 – pek 3
2708 20 000 0 – pek koksu 3
2709 00 Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları:
2709 00 100 0 – təbii qaz kondensatı 0
2709 00 900 0 – digərləri 0
2710 Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitum süxurlardan alınmış 70 kütlə % və ya çox neft və ya neft məhsulları olan, bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir; işlənmiş neft məhsulları:
– neft və neft məhsulları (xam məhsul istisna olmaqla),bitum süxurlardan alınmış , və başqa yerdə adı çəkilməmiş və ya daxil olunmamış, tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan , həmçinin bu neft məhsulları onların əsas tərkib hissələridir, işlənmiş neft məhsulları istisna olunmaqla:
2710 12 – – yüngül distilyatlar və məhsullar:
2710 12 110 0 – – – emalın spesifik prosesləri üçün 0.5
2710 12 150 0 – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 12 110 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 0.5
– – – digər məqsədlər üçün:
– – – – xüsusi benzinlər:
2710 12 210 0 – – – – – uayt-spirit 0.5
2710 12 250 0 – – – – – digərləri 0.5
– – – – digərləri:
– – – – – mühərrik benzinləri:
2710 12 310 0 – – – – – – aviasiya benzinləri 0.5
– – – – – – digərləri, tərkibində qurğuşunun miqdarı:
– – – – – – – 0,013 q/l-dən çox olmayan:
2710 12 410 0 – – – – – – – – 95-dən az oktan ədədi ilə 1000 l 15
2710 12 450 0 – – – – – – – – 95 və ya çox, lakin 98-dən çox olmayan oktan ədədi ilə 1000 l 15
2710 12 490 0 – – – – – – – – 98 və ya çox oktan ədədi ilə 1000 l 15
– – – – – – – 0,013 q/l-dən çox:
2710 12 510 0 – – – – – – – – 98-dən az oktan ədədi ilə 1000 l 15
2710 12 590 0 – – – – – – – – 98 və ya çox oktan ədədi ilə 1000 l 15
2710 12 700 0 – – – – – reaktiv benzin yanacağı 15
2710 12 900 0 – – – – – digər yüngül distilyatlar 15
2710 19 – – digərləri:
– – – orta distilyatlar:
2710 19 110 0 – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2710 19 150 0 – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710191100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – – digər məqsədlər üçün:
– – – – – kerosin:
2710 19 210 0 – – – – – – reaktiv mühərriklər üçün yanacaq 15
2710 19 250 0 – – – – – – digəri 15
2710 19 290 0 – – – – – digərləri 15
– – – ağır distilyatlar:
– – – – qazoyllar:
2710 19 310 0 – – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2710 19 350 0 – – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 310 yarım alt mövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – – – digər məqsədlər üçün:
2710 19 420 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 19 460 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,2 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 19 480 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,2 kütlə %-dən çox 15
– – – – maye yanacaq:
2710 19 510 0 – – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2710 19 550 0 – – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710195100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – – – digər məqsədlər üçün:
2710 19 620 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 19 640 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 19 660 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 2 kütlə %-dən çox, lakin 2,8 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 19 680 0 – – – – – – tərkibində kükürdün miqdarı 2,8 kütlə %-dən çox olan 15
– – – – sürtkü yağları; digər yağlar:
2710 19 710 0 – – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2710 19 750 0 – – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün, 2710 19 710 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – – – başqa məqsədlər üçün:
2710 19 820 0 – – – – – – mühərrik yağları, kompressor sürtkü yağı, turbin sürtkü yağı 15
2710 19 840 0 – – – – – – hidravlik məqsədlər üçün mayelər 15
2710 19 860 0 – – – – – – açıq rəngli yağlar, vazelin yağı 15
2710 19 880 0 – – – – – – dişli çarxlar üçün yağ və reduktorlar üçün yağ 15
2710 19 920 0 – – – – – – metalların emalı üçün tərkiblər, qəliblərin yağlanması üçün yağlar, antikorroziya yağları 15
2710 19 940 0 – – – – – – elektrik izolyasiya yağları 0.5
2710 19 980 0 – – – – – – digər sürtkü yağları və digər yağlar 15
2710 20 – neft və neft məhsulları (xam istisna olmaqla),bitumlu süxurlardan alınmış, və başqa yerdə adı çəkilməmiş və ya daxil olunmamış, tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan , həm də bu neft məhsulları onların əsas tərkib hissələridir, tərkibində biodizel olan, işlənmiş neft məhsulları istisna olunmaqla:
– – qazoyllar:
2710 20 110 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 20 150 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,05 kütlə %-dən çox, lakin 0,2 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 20 190 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 0,2 kütlə %-dən çox 15
– – maye yanacaq:
2710 20 310 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 20 350 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 1 kütlə %-dən çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 20 370 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 2 kütlə %-dən çox, lakin 2,8 kütlə %-dən çox olmayan 15
2710 20 390 0 – – – tərkibində kükürdün miqdarı 2,8 kütlə %-dən çox olan 15
2710 20 900 0 – – digər neft məhsulları 15
– işlənmiş neft məhsulları:
2710 91 000 0 – – polixlorbifenillər, polixlorterfenillər və ya polibrombifenillər tərkibli 15
2710 99 000 0 – – digərləri 15
2711 Neft qazları və digər qaz halında karbohidrogenlər:
– maye halında:
2711 11 000 0 – – təbii qaz m3 15
2711 12 – – propan:
– – – 99%-dan az olmayan təmizliyə malik propan:
2711 12 110 0 – – – – yanacaq kimi istifadə üçün 15
2711 12 190 0 – – – – başqa məqsədlər üçün 15
– – – digərləri:
2711 12 910 0 – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2711 12 930 0 – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2711 12 910 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – – digər məqsədlər üçün:
2711 12 940 0 – – – – – 90%-dən çox, lakin 99%-dən az saflıqla 15
2711 12 970 0 – – – – – digərləri 15
2711 13 – – butanlar:
2711 13 100 0 – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2711 13 300 0 – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2711 13 100 0 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– – – digər məqsədlər üçün:
2711 13 910 0 – – – – 90%-dən çox, lakin 95%-dən az saflıqla 15
2711 13 970 0 – – – – digərləri 15
2711 14 000 0 – – etilen, propilen, butilen və butadien 15
2711 19 000 0 – – digərləri 15
– qaz halında:
2711 21 000 0 – – təbii qaz m3 0
2711 29 000 0 – – digərləri 15
2712 Neft vazelini; parafin, mikrokristallik neft mumu, parafin qaçı, ozokerit, liqnit mumu, torf mumu, digər mineral mumlar və sintez və ya başqa proseslər nəticəsində alınmış analoji məhsullar, boyanmış və ya boyanmamış:
2712 10 – neft vazelini:
2712 10 100 0 – – xam 15
2712 10 900 0 – – digəri 15
2712 20 – 0,75 kütlə %-dən az yağ tərkibli parafin:
2712 20 100 0 – – molekul çəkisi 460 və ya çox və 1560-dan çox olmayan sintetik parafin 15
2712 20 900 0 – – digəri 15
2712 90 – digərləri:
– – ozokerit, liqnit mumu və ya torf mumu (təbii məhsullar):
2712 90 110 0 – – – xam 15
2712 90 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
– – – xam:
2712 90 310 0 – – – – emalın spesifik prosesləri üçün 15
2712 90 330 0 – – – – proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün 2712 90 310 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
2712 90 390 0 – – – – digər məqsədlər üçün 15
– – – digərləri:
2712 90 910 0 – – – – karbon zəncirinin uzunluğu 24 karbon atomu və çox, 28 karbon atomundan çox olmayan, 80 kütlə% və ya çox 1-alkenlərdən ibarət qarışıq 15
2712 90 990 0 – – – – digərləri 15
2713 Neft koksu, neft bitumu və neftin və ya neft məhsullarının emalından qalan, o cümlədən bitumlu minerallardan alınmış digər qalıqlar:
– neft koksu:
2713 11 000 0 – – susuzlaşdırılmamış 15
2713 12 000 0 – – susuzlaşdırılmış 15
2713 20 000 0 – neft bitumu 15
2713 90 – bitumlu minerallardan alınan neftin və ya neft məhsullarının emalından alınan digər qalıqlar:
2713 90 100 0 – – 2803 mal mövqeyində göstərilən məhsulların alınması üçün 15
2713 90 900 0 – – digərləri 15
2714 Təbii bitum və asfalt; bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı; asfaltitlər və asfalt suxurları:
2714 10 000 0 – bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı 15
2714 90 000 0 – digərləri 15
2715 00 000 0 Təbii asfalt, təbii bitum, neft bitumu, mineral qatranlar və ya mineral qatranların peki (məsələn, bitumlu mastika, yol örtükləri üçün asfalt qarışıqları) əsasında bitumlu qarışıqlar 15
2716 00 000 0 Elektrik enerjisi 1000 kVt/saat 0
QRUP 28 QEYRİ-ÜZVİ KİMYA MƏHSULLARI; QİYMƏTLİ METALLARIN, NADİR TORPAQ METALLARININ, RADİOAKTİV ELEMENTLƏRİN VƏ YA İZOTOPLARIN QEYRİ-ÜZVİ VƏ YA ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİ
QRUP 28
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
I KİMYƏVİ ELEMENTLƏR
2801 flüor, xlor, brom, yod:
2801 10 000 0 – xlor 1 kq 0,20 ABŞ dol.
2801 20 000 0 – yod 10
2801 30 – flüor; brom:
2801 30 100 0 – – flüor 3
2801 30 900 0 – – brom 3
2802 00 000 0 Sublimasiya olunmuş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürd 3
2803 00 000 0 Karbon (ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan duda və karbonun digər formaları) 3
2804 Hidrogen, təsirsiz qazlar və digər qeyri-metallar:
2804 10 000 0 – hidrogen m3 3
– təsirsiz qazlar:
2804 21 000 0 – – arqon m3 0.5
2804 29 – – digərləri:
2804 29 100 0 – – – helium m3 0.5
2804 29 900 0 – – – digərləri m3 0.5
2804 30 000 0 – azot m3 0.5
2804 40 000 0 – oksigen m3 0.5
2804 50 – bor; tellur:
2804 50 100 0 – – bor 3
2804 50 900 0 – – tellur 3
– silisium:
2804 61 000 0 – – silisiumun miqdarı 99,99 kütlə %-dən az olmayan 3
2804 69 000 0 – – digəri 3
2804 70 00 – fosfor:
2804 70 001 0 – – sarı fosfor («ağ») 5
2804 70 002 0 – – qırmızı fosfor 5
2804 80 000 0 – arsen 5
2804 90 000 0 – selen 5
2805 Qələvi və ya qələvi-torpaq metallar; nadir-torpaq metallar, skandium və ittirium təmiz halda, qarışıqlarda və ya ərintilərdə; civə:
– qələvi və ya qələvi-torpaq metallar:
2805 11 000 0 – – natrium 5
2805 12 000 0 – –kalsium 5
2805 19 – – digərləri:
2805 19 100 0 – – – stronsium və barium 5
2805 19 900 0 – – – digərləri 5
2805 30 – nadir torpaq metallar, skandium və ittrium, təmiz halda, qarışıqlarda və ya ərintilərdə:
2805 30 100 0 – – qarışıqlar və ya ərintilər 5
2805 30 900 0 – – digərləri 5
2805 40 – civə:
2805 40 100 0 – – 34,5 kq (standart çəki) netto-çəkili mehtərələrdə, FOB şərti ilə hər mehtərə üçün 224 avrodan çox olmayan qiymətlə 0.5
2805 40 900 0 – – digəri 5
II QEYRİ-ÜZVİ TURŞULAR VƏ OKSİGENİN QEYRİ-METALLARLA QEYRİ-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİ
2806 Hidrogen xlorid (xlorid turşusu); xlorsulfon turşusu:
2806 10 000 0 – hidrogen xlorid (xlorid turşusu) 10
2806 20 000 0 – xlorsulfon turşusu 5
2807 00 Sulfat turşusu; oleum:
2807 00 100 0 – sulfat turşusu 15
2807 00 900 0 – oleum 15
2808 00 000 0 Azot turşusu; sulfoazot turşuları 0.5
2809 Difosfor pentaoksidi; fosfat turşusu və polifosfat turşuları, məlum və naməlum kimyəvi tərkiblə:
2809 10 000 0 – difosfor pentaoksidi kq/P2O5 0.5
2809 20 000 0 – fosfat turşusu və polifosfor turşuları kq/P2O5 0.5
2810 00 Bor oksidləri; bor turşuları:
2810 00 100 0 – dibor trioksidi 0.5
2810 00 900 0 – digərləri 0.5
2811 Digər qeyri-üzvi turşular və qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri:
– digər qeyri-üzvi turşular:
2811 11 000 0 – – hidrogen flüorid (flüorid turşusu) 0.5
2811 19 – – digərləri:
2811 19 100 0 – – – hidrogen bromid (bromid turşusu) 0.5
2811 19 200 0 – – – hidrogen sianid (sianid turşusu) 0.5
2811 19 800 0 – – – digərləri 0.5
– qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri:
2811 21 000 0 – – karbon dioksidi 0.5
2811 22 000 0 – – silisium dioksidi 0.5
2811 29 – – digərləri:
2811 29 050 0 – – – kükürd dioksidi 0.5
2811 29 100 0 – – – kükürd trioksidi (sulfat anhidridi); diarsen trioksidi 0.5
2811 29 300 0 – – – azot oksidləri 0.5
2811 29 900 0 – – – digərləri 0.5
III QEYRİ-METALLARIN HALOGENLƏRLƏ VƏ YA KÜKÜRDLƏ BİRLƏŞMƏLƏRİ
2812 Qeyri-metalların halogenidləri və halogenid oksidləri:
2812 10 – xloridlər və xloroksidlər:
– – fosforun:
2812 10 110 0 – – – fosfor trixlorid oksidi (fosforil xlorid) 0.5
2812 10 150 0 – – – fosfor trixlorid 0.5
2812 10 160 0 – – – fosfor pentaxlorid 0.5
2812 10 180 0 – – – digərləri 0.5
– – digərləri:
2812 10 910 0 – – – dikükürd dixlorid 0.5
2812 10 930 0 – – – kükürd dixloridi 0.5
2812 10 940 0 – – – fosqen (karbonilxlorid) 0.5
2812 10 950 0 – – – tionil dixloridi (tionilxlorid) 0.5
2812 10 990 – – – digərləri:
2812 10 990 1 – – – – arsen trixlorid 0.5
2812 10 990 9 – – – – digərləri 0.5
2812 90 000 0 – digərləri 0.5
2813 Qeyri-metal sulfidləri; texniki fosfor trisulfidi:
2813 10 000 0 – karbon disulfid 0.5
2813 90 – digərləri:
2813 90 100 0 – – fosfor sulfidləri, texniki fosfor trisulfid 0.5
2813 90 900 0 – – digərləri 0.5
IV. METALLARIN QEYRİ-ÜZVİ ƏSASLARI, OKSİDLƏRİ, HİDROKSİDLƏRİ VƏ PEROKSİDLƏRİ
2814 Ammonyak, susuz və ya suda məhlulu:
2814 10 000 0 – susuz ammonyak 0.5
2814 20 000 0 – ammonyak suda məhlulu 0.5
2815 Natrium-hidroksid (kaustik soda), kalium-hidroksid (kalium qələvisi); natrium və ya kalium peroksidləri:
– natrium hidroksid (kaustik soda):
2815 11 000 0 – – bərk halda 0.5
2815 12 000 0 – – suda məhlulu (natrium tortası və ya maye soda) kq NaOH 0.5
2815 20 000 0 – kalium hidroksid (kalium qələvisi) kq KOH 0.5
2815 30 000 0 – natrium və ya kalium peroksidləri 5
2816 Maqnezium hidroksidi və peroksidi; stronsium və ya barium oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri:
2816 10 000 0 – maqnezium hidroksidi və peroksidi 0.5
2816 40 000 0 – stronsium və ya barium oksidi, hidroksidi və peroksidi 0.5
2817 00 000 0 Sink oksid; sink peroksid 0.5
2818 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund; alüminium oksid; alüminium hidroksid:
2818 10 – müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund:
– – tərkibində 98,5 kütlə% və ya çox alüminium oksidi olan :
2818 10 110 0 – – – hissəciklərin ümumi kütləsinin 50 %-dən azı 10 mm-dən çox ölçülü olan 0.5
2818 10 190 0 – – – hissəciklərin ümumi kütləsinin 50 % və ya çox 10 mm-dən çox ölçülü olan 0.5
– – tərkibində 98,5 kütlə% -dən az alüminium oksidi olan:
2818 10 910 0 – – – hissəciklərin ümumi kütləsinin 50 %-dən azı 10 mm-dən çox ölçülü olan 0.5
2818 10 990 0 – – – hissəciklərin ümumi kütləsinin 50 % və ya çox 10 mm-dən çox ölçülü olan 0.5
2818 20 000 0 – alüminium oksidi, süni korunddan fərqli 0.5
2818 30 000 0 – alüminium-hidroksid 0.5
2819 Xrom oksidləri və hidroksidləri:
2819 10 000 0 – xrom trioksid 0.5
2819 90 – digərləri:
2819 90 100 0 – – xrom dioksidi 0.5
2819 90 900 0 – – digərləri 0.5
2820 Manqan oksidləri:
2820 10 000 0 – manqan dioksidi 0.5
2820 90 – digərləri:
2820 90 100 0 – – tərkibində 77 kütlə%-i və ya çox manqan olan manqan oksidi 0.5
2820 90 900 0 – – digərləri 0.5
2821 Dəmir oksidləri və hidroksidləri; tərkibində Fe2O3-ə hesablanmada 70 kütlə % və ya çox kimyəvi birləşmiş dəmir olan mineral boyalar :
2821 10 000 0 – dəmir oksidləri və hidroksidləri 0.5
2821 20 000 0 – mineral boyalar 0.5
2822 00 000 0 Kobalt oksidləri və hidroksidləri; texniki kobalt oksidləri 0.5
2823 00 000 0 Titan oksidləri 0.5
2824 Qurğuşun oksidləri; qurğuşun sülügəni (qırmızı və narıncı):
2824 10 000 0 – qurğuşun monooksidi (qurğuşun qleti, massikot) 0.5
2824 90 – digərləri:
2824 90 100 0 – – qurğuşun sülügəni (qırmızı və narıncı) 0.5
2824 90 900 0 – – digərləri 0.5
2825 Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları; digər qeyri-üzvi əsaslar; metalların digər oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri:
2825 10 000 0 – hidrazin və hidroksilamin, onların qeyri-üzvi duzları 0.5
2825 20 000 0 – litium oksidi və hidroksidi 0.5
2825 30 000 0 – vanadium oksidləri və hidroksidləri 0.5
2825 40 000 0 – nikel oksidləri və hidroksidləri 0.5
2825 50 000 0 – mis oksidləri və hidroksidləri 0.5
2825 60 000 0 – germanium oksidləri və sirkonium dioksid 0.5
2825 70 000 0 – molibden oksidləri və hidroksidləri 5
2825 80 000 0 – antimon oksidləri 0.5
2825 90 – digərləri:
– – kalsium oksidi, hidroksidi və peroksidi:
2825 90 110 0 – – – quru maddəyə hesablamada 98% və ya daha çox təmizliyi olan kalsium hidroksidi hissəciklər formasında, hansılardan: 1 kütlə %-dən çox olmamaqla 75 mkm-dən çox ölçülüdürlər və 4 kütlə %-dən çox olmamaqla 1,3 mkm-dən az ölçülüdürlər 0.5
2825 90 190 0 – – – digəri 0.5
2825 90 200 0 – – berillium oksidi və hidroksidi 0.5
2825 90 400 0 – – volfram oksidləri və hidroksidləri 0.5
2825 90 600 0 – – kadmium oksidi 0.5
2825 90 850 0 – – digərləri 0.5
V. QEYRİ-ÜZVİ TURŞULARIN VƏ METALLARIN DUZLARI VƏ PEROKSİDUZLARI
2826 Flüoridlər, flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları:
– flüoridlər:
2826 12 000 0 – – alüminiumun 0.5
2826 19 – – digərləri:
2826 19 100 0 – – – ammoniumun və ya natriumun 0.5
2826 19 900 0 – – – digərləri 0.5
2826 30 000 0 – natrium heksaflüoralüminat (sintetik kriolit) 0.5
2826 90 – digərləri:
2826 90 100 0 – – dikalium heksaflüorsirkonatı 0.5
2826 90 800 0 – – digərləri 0.5
2827 Xloridlər, xlorid oksidlər və xlorid hidroksidlər; bromidlər və bromid oksidlər; yodidlər və yodid oksidlər:
2827 10 000 0 – ammonium xlorid 15
2827 20 000 0 – kalsium xlorid 0.5
– digər xloridlər:
2827 31 000 0 – – maqnezium 0.5
2827 32 000 0 – – alüminium 0.5
2827 35 000 0 – – nikel 0.5
2827 39 – – digərləri:
2827 39 100 0 – – – qalay 0.5
2827 39 200 0 – – – dəmir 0.5
2827 39 300 0 – – – kobalt 0.5
2827 39 850 0 – – – digərləri 0.5
– xlorid oksidləri və hidroksidləri:
2827 41 000 0 – – mis 0.5
2827 49 – –digərləri:
2827 49 100 0 – – – qurğuşun 0.5
2827 49 900 0 – – – digərləri 0.5
– bromidlər və bromid oksidləri:
2827 51 000 0 – – natrium və ya kalium bromidləri 0.5
2827 59 000 0 – – digərləri 0.5
2827 60 000 0 – yodidlər və yodid oksidləri 0.5
2828 Hipoxloritlər; texniki kalsium hipoxlorit; xloritlər; hipobromitlər:
2828 10 000 0 – texniki kalsium hipoxlorit və digər kalsium hipoxloritləri 0.5
2828 90 000 0 – digərləri 0.5
2829 Xloratlar və perxloratlar; bromatlar və perbromatlar; yodatlar və peryodatlar:
– xloratlar:
2829 11 000 0 – – natrium 0.5
2829 19 000 0 – – digərləri 0.5
2829 90 – digərləri:
2829 90 100 0 – – perxloratlar 0.5
2829 90 400 0 – – natrium və ya kalium bromatları 0.5
2829 90 800 0 – – digərləri 0.5
2830 Sulfidlər; kimyəvi tərkibi məlum və ya naməlum polisulfidlər:
2830 10 000 0 – natrium sulfidləri 0.5
2830 90 – digərləri:
2830 90 110 0 – – kalsium, antimon və ya dəmir sulfidləri 0.5
2830 90 850 0 – – digərləri 0.5
2831 Ditionitlər və sulfoksilatlar:
2831 10 000 0 – natrium 0.5
2831 90 000 0 – digərləri 0.5
2832 Sulfitlər; tiosulfatlar:
2832 10 000 0 – natrium sulfitləri 0.5
2832 20 000 0 – digər sulfitlər 0.5
2832 30 000 0 – tiosulfatlar 0.5
2833 Sulfatlar; zəylər; peroksosulfatlar (persulfatlar):
– natrium sulfatları:
2833 11 000 0 – – dinatrium sulfat 0.5
2833 19 000 0 – – digərləri 0.5
– digər sulfatlar:
2833 21 000 0 – – maqnezium 0.5
2833 22 000 0 – – alüminium 0.5
2833 24 000 0 – – nikel 0.5
2833 25 000 0 – – mis 0.5
2833 27 000 0 – – barium 0.5
2833 29 – –digərləri:
2833 29 200 0 – – – kadmium; xrom; sink 0.5
2833 29 300 0 – – – kobalt; titan 0.5
2833 29 600 0 – – – qurğuşun 0.5
2833 29 800 0 – – – digərləri 0.5
2833 30 000 0 – zəylər 15
2833 40 000 0 – peroksosulfatlar (persulfatlar) 0.5
2834 Nitritlər; nitratlar:
2834 10 000 0 – nitritlər 0.5
– nitratlar:
2834 21 000 0 – – kalium 0.5
2834 29 – – digərləri:
2834 29 200 0 – – – barium; berillium; kadmium; kobalt; nikel; qurğuşun 0.5
2834 29 400 0 – – – mis 0.5
2834 29 800 0 – – – digərləri 0.5
2835 Fosfinatlar (hipofosfitlər), fosfonatlar (fosfitlər) və fosfatlar; kimyəvi tərkibi məlum və ya naməlum polifosfatlar:
2835 10 000 0 – fosfinatlar (hipofosfitlər) və fosfonatlar (fosfitlər) 0.5
– fosfatlar:
2835 22 000 0 – – mono- və ya dinatrium 0.5
2835 24 000 0 – – kalium 0.5
2835 25 000 0 – – kalsium hidrogenfosfat (dikalsium fosfat) 0.5
2835 26 000 0 – – digər kalsium fosfatları 0.5
2835 29 – – digərləri:
2835 29 100 0 – – – triammonium 0.5
2835 29 300 0 – – – trinatrium 0.5
2835 29 900 0 – – – digərləri 0.5
– polifosfatlar:
2835 31 000 0 – – natrium trifosfat (natrium tripolifosfat) 0.5
2835 39 000 0 – – digərləri 0.5
2836 Karbonatlar; peroksokarbonatlar (perkarbonatlar); ammonium karbamat tərkibli texniki ammonium karbonat:
2836 20 000 0 – dinatrium karbonat 0.5
2836 30 000 0 – natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat) 0.5
2836 40 000 0 – kalium karbonatları 0.5
2836 50 000 0 – kalsium karbonat 0.5
2836 60 000 0 – barium karbonat 0.5
– digərləri:
2836 91 000 0 – – litium karbonatları 0.5
2836 92 000 0 – – stronsium karbonat 0.5
2836 99 – – digərləri:
– – – karbonatlar:
2836 99 110 0 – – – – maqnezium; mis 0.5
2836 99 170 0 – – – – digərləri 0.5
2836 99 900 0 – – – peroksokarbonat (perkarbonatlar) 0.5
2837 Sianidlər, sianid oksidlər, kompleks sianidlər:
– sianidlər və sianid oksidlər:
2837 11 000 0 – – natrium 0.5
2837 19 000 0 – – digərləri 0.5
2837 20 000 0 – kompleks sianidlər 0.5
[2838]
2839 Silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları:
– natrium:
2839 11 000 0 – – natrium metasilikatları 0.5
2839 19 000 0 – – digərləri 0.5
2839 90 – digərləri:
2839 90 100 0 – – kalium 0.5
2839 90 900 0 – – digərləri 0.5
2840 Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar):
– dinatrium tetraborat (təmizlənmiş boraks):
2840 11 000 0 – – susuz 0.5
2840 19 – – digəri:
2840 19 100 0 – – – dinatriumtetraborat pentahidrat 0.5
2840 19 900 0 – – – digəri 0.5
2840 20 – digər boratlar:
2840 20 100 0 – – susuz natrium boratları 0.5
2840 20 900 0 – – digərləri 0.5
2840 30 000 0 – peroksoboratlar (perboratlar) 0.5
2841 Oksometal və ya peroksometal turşuların duzları:
2841 30 000 0 – natrium dixromat 0.5
2841 50 000 0 – digər xromatlar və dixromatlar; peroksoxromatlar 0.5
– manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar:
2841 61 000 0 – – kalium permanqanat 0.5
2841 69 000 0 – – digərləri 0.5
2841 70 000 0 – molibdatlar 0.5
2841 80 000 0 – volframatlar 0.5
2841 90 – digərləri:
2841 90 300 0 – – sinkatlar və vanadatlar 0.5
2841 90 850 0 – – digərləri 0.5
2842 Qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların digər duzları (məlum və ya naməlum kimyəvi tərkibli alümosilikatlar daxil olmaqla), azidlərdən başqa:
2842 10 000 0 – ikiqat və ya kompleks silikatlar, kimyəvi tərkibi məlum və ya naməlum olan alümosilikatlar daxil olmaqla 0.5
2842 90 – digərləri:
2842 90 100 0 – – selen və ya tellur turşularının duzları, ikiqat duzları və ya kompleks duzları 0.5
2842 90 800 0 – – digərləri 0.5
VI. MÜXTƏLİF QEYRİ-ÜZVİ MƏHSULLAR
2843 Kolloid halında qiymətli metallar; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qiymətli metalların qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri; qiymətli metalların amalqamaları:
2843 10 – qiymətli metallar kolloid halında:
2843 10 100 0 – – gümüş 0.5
2843 10 900 0 – – digərləri 0.5
– gümüşün birləşmələri:
2843 21 000 0 – – gümüş nitrat 0.5
2843 29 000 0 – – digərləri 0.5
2843 30 000 0 – qızılın birləşmələri q 0.5
2843 90 – digər birləşmələr; amalqamalar:
2843 90 100 0 – – amalqamalar 0.5
2843 90 900 0 – – digərləri q 0.5
2844 Radioaktiv kimyəvi elementlər və radioaktiv izotoplar (bölünən və ya yenidən əmələ gələn kimyəvi elementlər və izotoplar daxil olmaqla) və onların birləşmələri; tərkibində bu məhsullar olan qarışıqlar və qalıqlar:
2844 10 – təbii uran və onun birləşmələri; tərkibində təbii uran və ya təbii uran birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:
– – təbii uran:
2844 10 100 0 – – – emal olunmamış; tullantılar və qırıntı kq U 0.5
2844 10 300 0 – – – emal olunmuş kq U 0.5
2844 10 500 0 – – ferro-uran kq U 0.5
2844 10 900 0 – – digərləri kq U 0.5
2844 20 – uran-235-lə zənginləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; plutonium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə zənginləşdirilmiş uran, plutonium və ya bu maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:
– – uran-235-lə zənginləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; uran-235-lə zənginləşdirilmiş uran tərkibli ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları və ya bu məhsulların birləşmələri:
2844 20 250 0 – – – ferro-uran q D/İ 0.5
2844 20 350 0 – – – digərləri q D/İ 0.5
– – plutonium və onun birləşmələri; tərkibində plutonium və ya onun birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:
– – – plutonium və uran qarışıqları:
2844 20 510 0 – – – – ferro-uran q D/İ 0.5
2844 20 590 0 – – – – digərləri q D/İ 0.5
2844 20 990 0 – – – digərləri q D/İ 0.5
2844 30 – uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; torium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə bəsitləşdirilən uran olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları, torium və ya bu məhsulların birləşmələri:
– – uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran; tərkibində uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqlar, və ya bu məhsulun birləşmələri:
2844 30 110 0 – – – metallokeramika kq U 0.5
2844 30 190 0 – – – digərləri kq U 0.5
– – torium; tərkibində torium və ya bu maddənin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları:
2844 30 510 0 – – – metallokeramika 0.5
– – – digəri:
2844 30 550 0 – – – – emal olunmamış, tullantı və qırıntı 0.5
– – – – emal olunmuş:
2844 30 610 0 – – – – – bruslar, çubuqlar, guşəciklər, formalar və profillər, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər 0.5
2844 30 690 0 – – – – – digərləri 0.5
– – uran-235 ilə bəsitləşdirilmiş uranın və ya toriumun birləşmələri, birgə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış:
2844 30 91 – – – toriumun və ya uran-235 ilə bəsitləşdirilmiş uranın, birgə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, torium duzlarından başqa:
2844 30 911 0 – – – – uran-235 ilə bəsitləşdirilmiş uranın kq U 0.5
2844 30 919 0 – – – – digərləri 0.5
2844 30 990 0 – – – digərləri 0.5
2844 40 – radioaktiv elementlər, izotoplar və birləşmələr, 2844 10, 2844 20 və ya 2844 30 yarımmövqelərində göstərilənlərdən başqa; tərkibində bu elementlər, izotoplar və ya birləşmələr olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları; radioaktiv qalıqlar:
2844 40 100 0 – – uran-233-dən və onun birləşmələrindən alınmış uran; uran-233-dən alınmış ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları, və ya bu məhsulun birləşmələri 0.5
– – digərləri:
2844 40 200 0 – – – süni radioaktiv izotoplar 0.5
2844 40 300 0 – – – süni radioaktiv izotopların birləşmələri 0.5
2844 40 800 0 – – – digərləri 0.5
2844 50 000 0 – nüvə reaktorlarının işlənmiş (şualanmış), istilik buraxan elementləri (tvellər) q D/İ 0.5
2845 İzotoplar, 2844 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa; onların müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri:
2845 10 000 0 – ağır su (deyterium oksid) 0.5
2845 90 – digərləri:
2845 90 100 0 – – deyterium və onun birləşmələri; hidrogen və onun deyteriumla zənginləşdirilmiş birləşmələri; tərkibində belə maddələr olan qarışıqlar və məhlullar 0.5
2845 90 900 0 – – digərləri 0.5
2846 Nadir torpaq metalların, ittriumun və ya skandiumun və bu metalların qarışıqlarının qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri:
2846 10 000 0 – serium birləşmələri 0.5
2846 90 000 0 – digərləri 0.5
2847 00 000 0 Hidrogen peroksid, sidik cövhəri ilə bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş kq H2O2 0.5
2848 00 000 0 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər, ferrofosforlardan başqa 0.5
2849 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər:
2849 10 000 0 – kalsium 0.5
2849 20 000 0 – silisium 0.5
2849 90 – digərləri:
2849 90 100 0 – – bor 0.5
2849 90 300 0 – – volfram 0.5
2849 90 500 0 – – alüminium; xrom; molibden; vanadium; tantal; titan 0.5
2849 90 900 0 – – digərləri 0.5
2850 00 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər, 2849 mal mövqeyinin karbidləri olan birləşmələrdən başqa:
2850 00 200 0 – hidridlər; nitridlər 0.5
2850 00 600 0 – azidlər; silisidlər 0.5
2850 00 900 0 – boridlər 0.5
[2851]
2852 Civə birləşmələri, üzvi və ya qeyri-üzvi, müəyyən və ya qeyri müəyyən kimyəvi tərkibli, amalqamalardan başqa:
2852 10 000 0 – müəyyən kimyəvi tərkibli 0.5
2852 90 000 0 – digərləri 0.5
2853 00 Digər qeyri-üzvi birləşmələr (distillə edilmiş və ya konduktometrik su və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla); maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava; amalqamalar, qiymətli metalların amalqamalarından başqa:
2853 00 100 0 – distillə edilmiş və konduktometrik və analoji təmizliyi olan su 0.5
2853 00 300 0 – maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava 0.5
2853 00 500 0 – sian xlorid 0.5
2853 00 900 0 – digərləri 0.5
QRUP 29 ÜZVİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
I. KARBOHİDROGENLƏR VƏ ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ
2901 Asiklik karbohidrogenlər:
2901 10 000 0 – doymuşlar 10
– doymamışlar:
2901 21 000 0 – – etilen 10
2901 22 000 0 – – propen (propilen) 10
2901 23 000 0 – – buten (butilen) və onun izomerləri 5
2901 24 000 – – buta-1,3-dien və izopren:
2901 24 000 1 – – – buta-1,3-dien 10
2901 24 000 9 – – – izopren 0.5
2901 29 000 0 – – digərləri 0.5
2902 Siklik karbohidrogenlər:
– sikloalkanlar, sikloalkenlər və sikloterpenlər:
2902 11 000 0 – – sikloheksan 0.5
2902 19 000 0 – – digərləri 0.5
2902 20 000 0 – benzol 0.5
2902 30 000 0 – toluol 0.5
– ksilollar:
2902 41 000 0 – – o-ksilol 0.5
2902 42 000 0 – – m-ksilol 0.5
2902 43 000 0 – – n-ksilol 0.5
2902 44 000 0 – – ksilol izomerlərinin qarışıqları 0.5
2902 50 000 0 – stirol 0.5
2902 60 000 0 – etilbenzol 0.5
2902 70 000 0 – kumol 0.5
2902 90 000 0 – digərləri 0.5
2903 Karbohidrogenlərin halogenli törəmələri:
– doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri:
2903 11 000 0 – – xlormetan (metilxlorid) və xloretan (etilxlorid) 0.5
2903 12 000 0 – – dixlormetan (metilenxlorid) 0.5
2903 13 000 0 – – xloroform (trixlormetan) 0.5
2903 14 000 0 – – karbon 4-xlorid 0.5
2903 15 000 0 – – etilendixlorid (İSO)(1,2-dixloretan) 0.5
2903 19 – – digərləri:
2903 19 100 0 – – – 1,1,1-trixloretan (metilxloroform) 0.5
2903 19 800 0 – – – digərləri 0.5
– asiklik karbohidrogenlərin doymamış xlorlu törəmələri:
2903 21 000 0 – – vinilxlorid (xloretilen) 0.5
2903 22 000 0 – – trixloetilen 0.5
2903 23 000 0 – – tetraxloretilen (perxloretilen) 0.5
2903 29 000 0 – – digərləri 0.5
– asiklik karbohidrogenlərin flüorlu, bromlu və ya yodlu törəmələri:
2903 31 000 0 – – etilendibromid (İSO) (1,2-dibrometan) 0.5
2903 39 – – digərləri:
– – – bromidlər:
2903 39 110 0 – – – – brommetan (metilbromid) 0.5
2903 39 150 0 – – – – dibrommetan 0.5
2903 39 190 0 – – – – digərləri 0.5
2903 39 900 – – – flüoridlər və yodidlər:
2903 39 900 1 – – – – 1,1,3,3,3-pentaflor-2-(triflormetil)-prop-1-en 0.5
2903 39 900 9 – – – – digərləri 0.5
– tərkibində iki və ya çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri:
2903 71 000 0 – – trixlordiflüormetanlar 0.5
2903 72 000 0 – – dixlortriflüoretanlar 0.5
2903 73 000 0 – – dixlorflüoretanlar 0.5
2903 74 000 0 – – xlordiflüoretanlar 0.5
2903 75 000 0 – – dixlorpentaflüorpropanlar 0.5
2903 76 – – bromxlordiflüormetan, bromtriflüormetan və dibromtetraflüoretanlar:
2903 76 100 0 – – – bromxlordiflüormetan 0.5
2903 76 200 0 – – – bromtriflüormetan 0.5
2903 76 900 0 – – – dibromtetraflüoretanlar 0.5
2903 77 – – digərləri, yalnız flüor və xlorla perhalogenləşdirilmiş:
2903 77 100 0 – – – trixlorflüormetan 0.5
2903 77 200 0 – – – dixlordiflüormetan 0.5
2903 77 300 0 – – – trixlorflüoretanlar 0.5
2903 77 400 0 – – – dixlortetraflüoretanlar 0.5
2903 77 500 0 – – – xlorpentaflüoretan 0.5
2903 77 900 0 – – – digərləri 0.5
2903 78 000 0 – – digər perhalogenləşdirilmiş törəmələr 0.5
2903 79 – – digərləri:
– – – halogenləşdirilmiş, yalnız flüor və xlor tərkibli:
2903 79 110 – – – – metan, etan və ya propan:
2903 79 110 1 – – – – – xlordiflormetan (HXFK) (R-22) 0.5
2903 79 110 3 – – – – – dixlortrifloretanlar (HXFK) (R-123;R-123a; R-123b) 0.5
2903 79 110 4 – – – – – xlortetrafloretanlar (HXFK) (R-124;R-124a; R-124b) 0.5
2903 79 110 5 – – – – – dixlorfloretanlar (HXFK) (R-141; R-141b) 0.5
2903 79 110 6 – – – – – xlordifloretanlar (HXFK) (R-142; R-142b) 0.5
2903 79 110 8 – – – – – dixlorpentaflorpropanlar (HXFK) (R-225;R-225ca; R-225cb) 0.5
2903 79 110 9 – – – – – digər metanın, etanın və ya propanın yalnız flor və xlorla halogenləşdirilmiş törəmələri (HXFK) (R-21;R-31;R-121;R-122;R-131;R-132;R-133;R-151;R-221;R-222;R-223;R-224;R-226;R-231;R-232;R-233;R-234;R-235;R-241;R-242;R-243;R-244;R-251;R-252;R-253;R-261;R-262;R-271) 0.5
2903 79 190 0 – – – – digərləri 0.5
– – – halogenləşdirilmiş, yalnız flüor və brom tərkibli:
2903 79 210 0 – – – – metan, etan və ya propan 0.5
2903 79 290 0 – – – – digərləri 0.5
2903 79 900 0 – – – digərləri 0.5
– sikloalkan, siklen və ya sikloterpen karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri:
2903 81 000 0 – – 1,2,3,4,5,6– heksaxlorsikloheksan (HXH(İSO)), lindan daxil olmaqla (İSO,İNN) 0.5
2903 82 000 0 – – aldrin(İSO), xlordan(İSO) və qeptaxlor(İSO) 0.5
2903 89 – – digərləri:
2903 89 100 0 – – – 1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometil)sikloheksan; tetrabromsiklooktanlar 0.5
2903 89 900 0 – – – digərləri 0.5
– aromatik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri:
2903 91 000 0 – – xlorbenzol, o-dixlorbenzol və n-dixlorbenzol 0.5
2903 92 000 0 – – heksaxlorbenzol (İSO) və DDT (İSO)(klofenotan(İNN), 1,1,1-trixlor-2,2-bis (n-xlorfenil) etan) 0.5
2903 99 – – digərləri:
2903 99 100 0 – – – 2,3,4,5,6-pentabrometilbenzol 0.5
2903 99 900 0 – – – digərləri 0.5
2904 Karbohidrogenlərin sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri, halogenləşdirilmiş və ya halogenləşdirilməmiş:
2904 10 000 0 – tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və mürəkkəb etil efirləri olan törəmələr 0.5
2904 20 000 0 – tərkibində yalnız nitro– və ya yalnız nitrozqruplar olan törəmələr 0.5
2904 90 – digərləri:
2904 90 400 0 – – trixlornitrometan (xlorpikrin) 0.5
2904 90 950 0 – – digərləri 0.5
II. SPİRTLƏR, ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ
2905 Asiklik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– doymuş monospirtlər:
2905 11 000 0 – – metanol (metil spirti) 0.5
2905 12 000 0 – – propan-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol (izopropil spirti) 15
2905 13 000 0 – – butan-1-ol (n-butil spirti) 0.5
2905 14 – – digər butanollar:
2905 14 100 0 – – – 2-metilpropan-2-ol (üçlü-butil spirti) 0.5
2905 14 900 0 – – – digərləri 0.5
2905 16 – – oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri:
2905 16 200 0 – – – oktan-2-ol 0.5
2905 16 850 0 – – – digərləri 0.5
2905 17 000 0 – – dodekan-1-ol (lauril spirti), heksadekan-1-ol (setil spirti) və oktadekan-1-ol (stearil spirti) 0.5
2905 19 000 – – digərləri:
2905 19 000 1 – – – 3,3-dimetilbutan-2-ol (pinakolin spirti) 0.5
2905 19 000 9 – – – digərləri 0.5
– doymamış monospirtlər:
2905 22 000 0 – – asiklik terpen spirtlər 0.5
2905 29 – – digərləri:
2905 29 100 0 – – – allil spirti 0.5
2905 29 900 0 – – – digərləri 0.5
– diollar:
2905 31 000 0 – – etilenqlikol (etandiol) 0.5
2905 32 000 0 – – propilenqlikol (propan-1, 2-diol) 0.5
2905 39 – – digərləri:
2905 39 200 0 – – – butan-1,3-diol 0.5
2905 39 250 0 – – – butan-1,4-diol 0.5
2905 39 300 0 – – – 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7 diol 0.5
2905 39 950 0 – – – digərləri 0.5
– digər polispirtlər:
2905 41 000 0 – – 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan) 0.5
2905 42 000 0 – – pentaeritrit 0.5
2905 43 000 0 – – mannit 0.5
2905 44 – – D-qlüsit (sorbit):
– – – suda məhlulu:
2905 44 110 0 – – – – tərkibində 2 kütlə % və ya az D-mannit olan, D-qlüsitə görə hesablanmada 0.5
2905 44 190 0 – – – – digərləri 0.5
– – – digərləri:
2905 44 910 0 – – – – tərkibində 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan, D-qlüsitə görə hesablanmada 0.5
2905 44 990 0 – – – – digərləri 0.5
2905 45 000 0 – – qliserin 0.5
2905 49 000 0 – – digərləri 0.5
– asiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri:
2905 51 000 0 – – etxlorvinol (İNN) 0.5
2905 59 – – digərləri:
2905 59 910 0 – – – 2,2-bis (brommetil) propandiol 0.5
2905 59 980 0 – – – digərləri 0.5
2906 Siklik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen:
2906 11 000 0 – – mentol 0.5
2906 12 000 0 – – sikloheksanol, metilsikloheksanollar və dimetilsikloheksanollar 0.5
2906 13 – – sterinlər və inozitlər:
2906 13 100 0 – – – sterinlər 0.5
2906 13 900 0 – – – inozitlər 0.5
2906 19 000 0 – – digərləri 0.5
– aromatik:
2906 21 000 0 – – benzil spirti 0.5
2906 29 000 0 – – digərləri 0.5
III. FENOLLAR, FENOLSPİRTLƏR, ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ
2907 Fenollar; fenolspirtlər:
– monofenollar:
2907 11 000 0 – – fenol (hidroksibenzol) və onun duzları 0.5
2907 12 000 0 – – krezollar və onların duzları 0.5
2907 13 000 0 – – oktilfenol, nonilfenol və onların izomerləri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2907 15 – – naftollar və onların duzları:
2907 15 100 0 – – – 1– naftol 0.5
2907 15 900 0 – – – digərləri 0.5
2907 19 – – digərləri:
2907 19 100 0 – – – ksilenol və onların duzları 0.5
2907 19 900 0 – – – digərləri 0.5
– polifenollar; fenolspirti:
2907 21 000 0 – – rezorsin və onun duzları 0.5
2907 22 000 0 – – hidroxinon (xinol) və onun duzları 0.5
2907 23 000 0 – – 4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) və onun duzları 0.5
2907 29 000 0 – – digərləri 0.5
2908 Fenolların və ya fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– tərkibində yalnız halogen qrupu olan törəmələr və onların duzları:
2908 11 000 0 – – pentaxlorfenol (ISO) 0.5
2908 19 000 0 – – digərləri 0.5
– digərləri:
2908 91 000 0 – – dinoseb (ISO) və onun duzları 0.5
2908 92 000 0 – – 4,6- dinitro-o-(DNOK (İSO)) və onun duzları 0.5
2908 99 – – digərləri:
2908 99 100 0 – – – tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və mürəkkəb efirləri olan törəmələr 0.5
2908 99 900 0 – – – digərləri 0.5
IV. SADƏ EFİRLƏR, SPİRTLƏRİN, SADƏ EFİRLƏRİN VƏ KETONLARIN PEROKSİDLƏRİ, ÜÇ HƏLQƏLİ EPOKSİDLƏR, ASETALLAR VƏ YARIMASETALLAR VƏ ONLARIN HALOGENLİ, SULFO, NİTRO VƏ YA NİTROZA TÖRƏMƏLƏRİ
2909 Sadə efirlər, efirospirtlər, efirofenollar, efirospirt fenollar, spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların (müəyyən və ya qeyri müəyyən tərkibli) peroksidləri və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:
– sadə asiklik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:
2909 11 000 0 – – sadə dietil efiri 0.5
2909 19 – – digərləri:
2909 19 100 0 – – – sadə tret-butiletil efiri (etil-tret-butil efiri, ETBE) 0.5
2909 19 900 0 – – – digərləri 0.5
2909 20 000 0 – sadə sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen efirləri və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 0.5
2909 30 – sadə aromatik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:
2909 30 100 0 – – sadə difenil efiri 0.5
– – bromlu törəmələr:
2909 30 310 0 – – – sadə pentobromdifenil efiri; 1,2,4,5-tetrabrom-3,6-bis (pentabromfenoksi) benzol 0.5
2909 30 350 0 – – – akrilonitrilbutadienstirol (ABS) istehsalı üçün 1,2-bis(2,4,6-tribromfenoksi) etan 0.5
2909 30 380 0 – – – digərləri 0.5
2909 30 900 0 – – digərləri 0.5
– efirospirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri:
2909 41 000 0 – – 2,2'-oksidietanol (dietilenqlikol, diqlikol) 0.5
2909 43 000 0 – – etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun efirləri, sadə monobutil 0.5
2909 44 000 0 – – etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun digər efirləri sadə monoalkil 0.5
2909 49 – – digərləri:
2909 49 110 0 – – – 2-(2-xloretoksi) etanol 0.5
2909 49 800 0 – – – siklik 0.5
2909 50 000 0 – efirfenollar, efirspirtfenollar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 0.5
2909 60 000 0 – spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların peroksidləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələrin 0.5
2910 Tərkibində üçüzvlü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri:
2910 10 000 0 – oksiran (etilenoksid) 0.5
2910 20 000 0 – metiloksiran (propilenoksid) 15
2910 30 000 0 – 1-xlor-2,3-epoksipropan (epixlorhidrin) 0.5
2910 40 000 0 – dieldrin (ISO, INN) 0.5
2910 90 000 0 – digərləri 0.5
2911 00 000 0 Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan asetallar və yarımasetallar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 0.5
V. FUNKSİONAL ALDEHİD QRUPU OLAN BİRLƏŞMƏLƏR
2912 Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan aldehidlər, siklik aldehidlərin polimerləri; paraformaldehid:
– tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik aldehidlər:
2912 11 000 0 – – metanal (formaldehid) 0.5
2912 12 000 0 – – etanal (asetaldehid) 0.5
2912 19 – – digərləri:
2912 19 100 0 – – – butanal (butiraldehid, normal izomer) 0.5
2912 19 900 0 – – – digərləri 0.5
– tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan siklik aldehidlər:
2912 21 000 0 – – benzaldehid 0.5
2912 29 000 0 – – digərləri 0.5
– aldehidspirtlər, sadə efirlərin aldehidləri, aldehidfenollar və tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olan aldehidlər:
2912 41 000 0 – – vanilin (4-hidroksi-3-metroksibenzaldehid) 0.5
2912 42 000 0 – – etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) 0.5
2912 49 000 0 – – digərləri 0.5
2912 50 000 0 – siklik aldehidlərin polimerləri 0.5
2912 60 000 0 – paraformaldehid 0.5
2913 00 000 0 2912 mal mövqeyində göstərilən birləşmələrin halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 0.5
VI. KETON VƏ XİNON FUNKSİONAL QRUPLARI OLAN BİRLƏŞMƏLƏR
2914 Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan ketonlar və xinonlar, onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik ketonlar:
2914 11 000 0 – – aseton 0.5
2914 12 000 0 – – butanon (metiletilketon) 0.5
2914 13 000 0 – – 4-metilpentan-2-on (metilizobutilketon) 0.5
2914 19 – – digərləri:
2914 19 100 0 – – – 5-metilheksan-2-on 0.5
2914 19 900 0 – – – digərləri 0.5
– tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen ketonları:
2914 22 000 0 – – sikloheksanon və metilsikloheksanollar 0.5
2914 23 000 0 – – iononlar və metiliononlar 0.5
2914 29 000 0 – – digərləri 0.5
– tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan aromatik ketonlar:
2914 31 000 0 – – fenilaseton (fenilpropan-2-on) 0.5
2914 39 000 0 – – digərləri 0.5
2914 40 – ketonspirtlər və ketonaldehidlər:
2914 40 100 0 – – 4-hidroksi-4-metilpentan-2-on (diaseton spirti) 0.5
2914 40 900 0 – – digərləri 0.5
2914 50 000 0 – tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonfenollar və ketonlar 0.5
– xinonlar:
2914 61 000 0 – – antraxinon 0.5
2914 69 – – digərləri:
2914 69 100 0 – – – 1,4-naftoxinon 0.5
2914 69 900 0 – – – digərləri 0.5
2914 70 000 0 – halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 0.5
VII. KARBON TURŞULARI VƏ ONLARIN ANHİDRİDLƏRİ, HALOGENANHİDRİDLƏRİ, PEROKSİDLƏRİ, PEROKSİTURŞULAR VƏ ONLARIN HALOGENLƏŞDİRİLMİŞ, SULFOLAŞDIRILMIŞ, NİTROLAŞDIRILMIŞ VƏ YA NİTROZALAŞDIRILMIŞ TÖRƏMƏLƏRİ
2915 Doymuş asiklik monokarbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– qarışqa turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri:
2915 11 000 0 – – qarışqa turşusu 0.5
2915 12 000 0 – – qarışqa turşusunun duzları 0.5
2915 13 000 0 – – qarışqa turşusunun mürəkkəb efirləri 0.5
– sirkə turşusu və onun duzları; sirkə anhidridi:
2915 21 000 0 – – sirkə turşusu 0.5
2915 24 000 0 – – sirkə anhidridi 0.5
2915 29 000 0 – – digərləri 0.5
– sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri:
2915 31 000 0 – – etilasetat 0.5
2915 32 000 0 – – vinilasetat 0.5
2915 33 000 0 – – n-butilasetat 0.5
2915 36 000 0 – – dinoseba (ISO) asetat 0.5
2915 39 000 0 – – digərləri 0.5
2915 40 000 0 – mono-, di– və ya trixlorasetat turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2915 50 000 0 – propion turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2915 60 – yağ turşuları, valerian turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri:
– – yağ turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri:
2915 60 110 0 – – – 1 izopropil-2,2-dimetiltrimetilendiizobutirat 0.5
2915 60 190 0 – – – digərləri 0.5
2915 60 900 0 – – valerian turşuları və onun izomerləri, onların duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2915 70 000 – palmitin turşusu, stearin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri:
2915 70 000 1 – – stearin turşusunun duzları 5
2915 70 000 9 – – digərləri 0.5
2915 90 000 0 – digərləri 0.5
2916 Doymamış asiklik monokarbon turşuları, siklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– doymamış asiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri:
2916 11 000 0 – – akril turşusu və onun duzları 0.5
2916 12 000 0 – – akril turşusunun mürəkkəb efirləri 0.5
2916 13 000 0 – – metakril turşusu və onun duzları 0.5
2916 14 000 0 – – metakril turşusunun mürəkkəb efirləri 0.5
2916 15 000 0 – – olein, linol və ya linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2916 16 000 0 – – binapakril (ISO) 0.5
2916 19 – – digərləri:
2916 19 100 0 – – – undesil turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2916 19 400 0 – – – kroton turşusu 0.5
2916 19 950 0 – – – digərləri 0.5
2916 20 000 0 – sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və onların törəmələri 0.5
– aromatik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və onların törəmələri:
2916 31 000 0 – – benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2916 32 000 0 – – benzoil peroksidi və benzoilxlorid 0.5
2916 34 000 0 – – fenilsirkə turşusu və onun duzları 0.5
2916 39 – – digərləri:
2916 39 100 0 – – fenilsirkə turşusunun mürəkkəb efirləri 0.5
2916 39 900 0 – – digərləri 0.5
2917 Polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:
– asiklik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:
2917 11 000 0 – – oksalat turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2917 12 000 0 – – adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2917 13 – – azelain turşusu və sebasin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri:
2917 13 100 0 – – – sebasin turşusu 0.5
2917 13 900 0 – – – digərləri 0.5
2917 14 000 0 – – malein anhidrid 0.5
2917 19 – – digərləri:
2917 19 100 0 – – – malon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2917 19 900 0 – – – digərləri 0.5
2917 20 000 0 – sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri 0.5
– aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:
2917 32 000 0 – – dioktilortoftalatlar 0.5
2917 33 000 0 – – dinonil– və ya didesilortoftalatlar 0.5
2917 34 – – ortoftal turşusunun digər mürəkkəb efirləri:
2917 34 100 0 – – – dibutilortoftalatlar 0.5
2917 34 900 0 – – – digərləri 0.5
2917 35 000 0 – – ftal anhidrid 0.5
2917 36 000 0 – – tereftal turşusu və onun duzları 0.5
2917 37 000 0 – – dimetiltereftalat 0.5
2917 39 – – digərləri:
2917 39 200 0 – – – tetrabromftal turşusunun mürəkkəb efiri və ya anhidridi; benzol-1.2.4-üçkarbon turşusu; tərkibində 0,8 kütlə% və ya az tereftaloilxlorid olan izoftaloildixlorid; naftalin-1,4,5,8-tetrakarbon turşusu; tetraxlotftal anhidridi; natrium 3,5-bis(metiksikarbonil) benzosulfonat 0.5
2917 39 950 0 – – – digərləri 0.5
2918 Tərkibində əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
– tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri:
2918 11 000 0 – – süd turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 12 000 0 – – çaxır turşusu 0.5
2918 13 000 0 – – çaxır turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 14 000 0 – – limon turşusu 0.5
2918 15 000 0 – – limon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 16 000 0 – – qlükon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 18 000 0 – – xlorbenzilat (ISO) 0.5
2918 19 – – digərləri:
2918 19 300 0 – – – xol turşusu, 3-alfa,12-alfa-dihidroksi-5-beta-xolan-24 turşusu (dezoksixol turşusu), onların duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 19 400 0 – – – 2,2-bis(hidroksimetil)propion turşusu 0.5
2918 19 500 0 – – – 2,2-difenil-2-hidroksioksisirkə turşusu (benzil turşusu) 0.5
2918 19 980 0 – – – digərləri 0.5
– tərkibində fenol qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri:
2918 21 000 0 – – salisil turşusu və onun duzları 0.5
2918 22 000 0 – – o-asetilsalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 23 000 0 – – salisil turşusunun digər mürəkkəb efirləri və onların duzları 0.5
2918 29 000 0 – – digərləri 0.5
2918 30 000 0 – tərkibində aldehid və ya keton qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri 0.5
– digərləri:
2918 91 000 0 – – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trixlorfenoksi sirkə turşusu), onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
2918 99 – – digərləri:
2918 99 400 0 – – – 2,6 dimetoksibenzoy turşusu; dikamba (ISO); natrium fenoksiasetat 0.5
2918 99 900 0 – – – digərləri 0.5
VIII. QEYR-METALLARIN QEYRİ-ÜZVİ TURŞULARININ MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİ, ONLARIN DUZLARI VƏ ONLARIN HALOGENLƏŞDİRİLMİŞ, SULFOLAŞDIRILMIŞ, NİTROLAŞDIRILMIŞ VƏ YA NİTROZALAŞDIRILMIŞ TÖRƏMƏLƏRİ
2919 Fosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları, laktofosfatlar daxil olmaqla; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
2919 10 000 0 – tris(2,3-dibrompropil)fosfat 0.5
2919 90 000 0 – digərləri 0.5
2920 Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri:
– mürəkkəb tiofosfor efirləri (fosfortioatlar) və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri:
2920 11 000 0 – – paration (ISO) və parationmetil (ISO) (metilparation) 0.5
2920 19 000 0 – – digərləri 0.5
2920 90 – digərləri:
2920 90 100 0 – – sulfat və karbonat turşularının mürəkkəb efirləri, onların duzları və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 0.5
2920 90 200 0 – – fosfit turşunun dimetil efiri (dimetilfosfit) 0.5
2920 90 300 0 – – trimetilfosfit (trimetoksifosfin) 0.5
2920 90 400 0 – – trietilfosfit 0.5
2920 90 500 0 – – dietilfosfonat (dietilhidrofosfit) (dietilfosfit) 0.5
2920 90 850 0 – – digər birləşmələr 0.5
IX. AZOTTƏRKİBLİ FUNKSİONAL QRUPU OLAN BİRLƏŞMƏLƏR
2921 Amin funksional qruplu birləşmələr:
– asiklik monoaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 11 000 0 – – metilamin, di- və ya trimetilamin və onların duzları 0.5
2921 19 – – digərləri:
2921 19 400 0 – – – 1,1,3,3-tetrametilbutilamin 0.5
2921 19 500 0 – – – dietilamin və onun duzları 0.5
2921 19 600 0 – – – 2-(N,N-dietilamin)etilxlorid hidroxlorid, 2-(N,N-diizopropilamin)etilxlorid hidroxlorid və 2-(N,N-dimetilamin)etilxlorid hidroxlorid 0.5
2921 19 990 – – – digərləri:
2921 19 990 1 – – – – bis (2-xloretil) etilamin 0.5
2921 19 990 2 – – – – xlormetin (bis(2-xloretil) metilamin) 0.5
2921 19 990 3 – – – – trixlormetin (tris(2-xloretil)amin) 0.5
2921 19 990 4 – – – – N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetil-2-xloridlər və onların protonlaşdırılmış duzları 0.5
2921 19 990 9 – – – – digərləri 0.5
– asiklik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 21 000 0 – – etilendiamin və onun duzları 0.5
2921 22 000 0 – – heksametilendiamin və onun duzları 0.5
2921 29 000 0 – – digərləri 0.5
2921 30 – sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen mono-və ya poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 30 100 0 – – sikloheksilamin və sikloheksildimetilamin və onların duzları 0.5
2921 30 910 0 – – sikloheks-1,3-ilendiamin (1,3-diaminosikloheksan) 0.5
2921 30 990 0 – – digərləri 0.5
– aromatik monoaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 41 000 0 – – anilin və onun duzları 0.5
2921 42 000 0 – – anilinin törəmələri və onların duzları 0.5
2921 43 000 0 – – toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2921 44 000 0 – – difenilamin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2921 45 000 0 – – 1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2921 46 000 0 – – amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) və fentermin (INN); bu birləşmələrin duzları 0.5
2921 49 000 0 – – digərləri 0.5
– aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 51 – – o-, m-, n- fenilendiamin, diamintoluollar və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
– – – o-, m-, n- fenillendiamin, diamintoluollar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2921 51 110 0 – – – – saflığı 99 kütlə% və ya çox olan m–fenilendiamin, tərkibində 1kütlə% və ya az su, 200 mq\kq və ya az o-fenilendiamin, və 450 mq\kq və ya az n-fenilendiamin olan 0.5
2921 51 190 0 – – – – digərləri 0.5
2921 51 900 0 – – – digərləri 0.5
2921 59 – – digərləri:
2921 59 500 0 – – – m-fenilenbis (metilamin); 2,2'-dixlor-4,4'-metilendianilin; 4,4'-bi-o-toluidin; 1,8-naftalindiamin 0.5
2921 59 900 0 – – – digərləri 0.5
2922 Oksigentərkibli funksional qrupu olan amin birləşmələri:
– aminospirtlər, tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olmayan birləşmələrdən başqa; onların sadə və mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:
2922 11 000 0 – – monoetanolamin və onun duzları 0.5
2922 12 000 0 – – dietanolamin və onun duzları 0.5
2922 13 – – trietanolamin və onun duzları:
2922 13 100 0 – – – trietanolamin 0.5
2922 13 900 0 – – – trietanolaminin duzları 0.5
2922 14 000 0 – – dekstropropoksifen (INN) və onun duzları 0.5
2922 19 – – digərləri:
2922 19 100 0 – – – N-etildietanolamin 0.5
2922 19 200 0 – – – 2,2'-metiliminodietanol (N-metildietanolamin) 0.5
2922 19 300 0 – – – 2-(N,N-diizopropilamin)etanol 0.5
2922 19 850 – – – digərləri:
2922 19 850 1 – – – – N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) - 2- aminoetanollar və onların protonlaşdırılmış duzları 0.5
2922 19 850 2 – – – – N, N-dimetil-2-aminoetanol və onun protonlaşdırılmış duzları 0.5
2922 19 850 3 – – – – N, N-dietil-2-aminoetanol və onun protonlaşdırılmış duzları 0.5
2922 19 850 9 – – – – digərləri 0.5
– aminonaftollar və digər aminofenollar,tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qruplar olan birləşmələrdən başqa, onların sadə və mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:
2922 21 000 0 – – aminhidroksinaftalinsulfoturşular və onların duzları 0.5
2922 29 000 0 – – digərləri 0.5
– aminoaldehidlər, aminoketonlar və aminoxinonlar, tərkibində bir tipdən çox oksigentərkibli funksional qrup olan birləşmələrdən başqa; bu birləşmələrin duzları:
2922 31 000 0 – – amfepramon (INN), metadon (INN) və normetadon (INN); bu birləşmələrin duzları 0.5
2922 39 000 0 – – digərləri 0.5
– aminturşular, tərkibində bir tipdən artıq oksigentərkibli funksional qrup olan birləşmələrdən başqa və onların mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları:
2922 41 000 0 – – lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2922 42 000 0 – – qlütamin turşusu və onun duzları 0.5
2922 43 000 0 – – antranil turşusu və onun duzları 0.5
2922 44 000 0 – – tilidin (İNN) və onun duzları 0.5
2922 49 – – digərləri:
2922 49 200 0 – – – β-alanin 0.5
2922 49 850 0 – – – digərləri 0.5
2922 50 000 0 – aminspirtfenollar, aminturşufenollar və digər oksigentərkibli funksional qrupları olan aminbirləşmələri 0.5
2923 Dördlü ammonium əsaslı duzlar və hidroksidlər; digər lesitinlər və fosfoaminlipidlər, kimyəvi tərkibi müəyyən olunmuş və ya olunmamış:
2923 10 000 0 – xolin və onun duzları 0.5
2923 20 000 0 – digər lesitinlər və fosfoaminolipidlər 0.5
2923 90 000 0 – digərləri 0.5
2924 Tərkibində funksional karboksamid qrupu olan birləşmələr; tərkibində funksional amid qrupu olan karbonat turşusunun birləşmələri:
– asiklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2924 11 000 0 – – meprobamat (INN) 0.5
2924 12 000 0 – – flüorasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) və fosfamidon (ISO) 0.5
2924 19 000 0 – – digərləri 0.5
– siklik amidlər (siklik karbamatlar daxil olmaqla) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2924 21 000 0 – – ureinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2924 23 000 0 – – 2-asetamidobenzoy turşusu (N-asetilantranil turşusu) və onun duzları 0.5
2924 24 000 0 – – etinamat (INN) 0.5
2924 29 – – digərləri:
2924 29 100 0 – – – lidokain (INN) 0.5
2924 29 980 0 – – – digərləri 0.5
2925 Tərkibində funksional karboksimid qrupu olan (saxarin və onun duzları daxil olmaqla) birləşmələr və tərkibində funksional imin qrupu olan birləşmələr:
– imidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2925 11 000 0 – – saxarin və onun duzları 0.5
2925 12 000 0 – – qlutetimid (INN) 0.5
2925 19 – – digərləri:
2925 19 200 0 – – – 3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-oktabrom-N,N'-etilendiftalimid; N, N'-etilenbis (4,5-dibromheksahidro-3,6-metanftalimid) 0.5
2925 19 950 0 – – – digərləri 0.5
– iminlər və onların törəmələri; onların duzları:
2925 21 000 0 – – xlordimeform (ISO) 0.5
2925 29 000 0 – – digərləri 0.5
2926 Tərkibində funksional nitril qrupu olan birləşmələr:
2926 10 000 0 – akrilonitril 0.5
2926 20 000 0 – 1-sianquanidin (disiandiamid) 0.5
2926 30 000 0 – fenproporeks (INN) və onun duzları; metadon (INN)– aralıq məhsulları olan (4-siano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan) 0.5
2926 90 – digərləri:
2926 90 200 0 – – izoftalonitril 0.5
2926 90 950 0 – – digərləri 0.5
2927 00 000 0 Diazo-, azo– və ya azoksibirləşmələr 0.5
2928 00 Hidrazin və ya hidroksilamin üzvi törəmələri:
2928 00 100 0 – N,N-bis (2-metoksietil) hidroksilamin 0.5
2928 00 900 0 – digərləri 0.5
2929 Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan birləşmələr:
2929 10 000 0 – izosianatlar 0.5
2929 90 000 – digərləri:
2929 90 000 1 – – N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidodihalloidfosfatlar 0.5
2929 90 000 2 – – dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidofosfatlar 0.5
2929 90 000 9 – – digərləri 0.5
X. ÜZVİ– QEYRİ-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR, HETEROSİKlİK BİRLƏŞMƏLƏR, NUKLEİN TURŞULARI VƏ ONLARIN DUZLARI, SULFONAMİDLƏRİ
2930 Kükürd-üzvi birləşmələr:
2930 20 000 0 – tiokarbamatlar və ditiokarbamatlar 0.5
2930 30 000 0 – tiuram mono-, di– və ya tetrasulfidlər 0.5
2930 40 – metionin:
2930 40 100 0 – – metionin (INN) 0.5
2930 40 900 0 – – digərləri 0.5
2930 50 000 0 – kaptafol (ISO) və metamidofos (ISO) 0.5
2930 90 – digərləri:
2930 90 130 0 – – sistein və sistin 0.5
2930 90 160 0 – – sistein və ya sistin törəmələri 0.5
2930 90 200 0 – – tiodiqlikol (INN) (2, 2'-tiodietanol) 0.5
2930 90 300 0 – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio) yağ turşusu 0.5
2930 90 400 0 – – 2,2'-tiodietilbis[3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionat] 0.5
2930 90 500 0 – – 4 –metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiamin və 2-metil-4,6– bis(metiltio)-m-fenilendiamin tərkibli izomer qarışıqları 0.5
2930 90 600 0 – – 2-(N,N-dietilamin)etandiol 0.5
2930 90 990 – – digərləri:
2930 90 990 1 – – – 2-xloretilxlormetilsulfid 0.5
2930 90 990 2 – – – bis (2-xloretil) sulfid (iprit) 0.5
2930 90 990 3 – – – bis (2-xloretiltio) metan 0.5
2930 90 990 4 – – – 1,2-bis(2-xloretiltio) etan (seskviiprit) 0.5
2930 90 990 5 – – – 1, 3 - bis (2-xloretiltio)- n-propan 0.5
2930 90 990 6 – – – 1, 4 - bis (2-xloretiltio)-n-butan 0.5
2930 90 990 7 – – – 1, 5 - bis (2-xloretiltio)-n-pentan 0.5
2930 90 990 8 – – – bis (2-xloretiltiometil) efiri 0.5
2930 90 990 9 – – – digərləri, o cümlədən: O, O - dietil-S-[2-(dietilamino) etil] tiofosfat və onun alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzları, N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetan - 2 - tiollar və onların protonlaşdırılmış duzları; O-etil S-fenil etiltioltiofosfonat (fonofos);Bis (2-xloretiltioetil) efiri (O-iprit); tərkibində bir metil, etil, n-propil və ya izopropil qrupu ilə birləşmiş fosfor atomu olan, lakin digər karbon atomu olmayan; [S-2-(dialkil(metil, etil, n-propil və ya izopropil) amino) etil] hidrogen alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) tiofosfonatları və onların O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) mürəkkəb efirləri və onların alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzları 0.5
2931 Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr:
2931 10 000 0 – tetrametilqurquşun və tetraetilaququşun 0.5
2931 20 000 0 – tributilolov birləşmələr 0.5
2931 90 – digərləri:
2931 90 100 0 – – digərləri 0.5
2931 90 200 0 – – metilfosfonoildiflüorid (metilfosfon turşusunun diflüoranhidridi) 0.5
2931 90 300 0 – – metilfosfonoildixlorid (metilfosfon turşusunun dixloranhidridi) 0.5
2931 90 400 0 – – (5-etil-2metil-2-oksi-1,3,2-dioksaffosfinan-5-il)metil metilmetil fosfonat; bis[(5-etil-2-metil-2-oksi-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat;2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksid; dimetilpropilfosfonat; dietilfosfonat; natrium 3-(trihidroksisilil)propilmetilfosfonat; əsasən metilfosfon turşusunun və sidik cövhərinin(aminiminmetil) qarışıqları (50:50 nisbətdə) 0.5
2931 90 900 – – digərləri:
2931 90 900 1 – – O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) florfosfonatlar, o cümlədən O-izopropilmetilflorfosfonat(zarin), O-pinakolilmetilflorfosfonatlar (zoman) 0.5
2931 90 900 2 – – O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidosianfosfonatlar, o cümlədən O-etil-N,N-dimetilamidosianfosfat (tabun) 0.5
2931 90 900 3 – – 2- xlorvinildixlorarsin (lyuizit 1) 0.5
2931 90 900 4 – – bis (2- xlorvinil) xlorarsin (lyuizit 2) 0.5
2931 90 900 5 – – tris (2-xlorvinil) arsin (lyuizit 3) 0.5
2931 90 900 6 – – alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) fosfonil difloridlər 0.5
2931 90 900 7 – – [O-2- (dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amino) etil] hidrogen alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) fosfonitləri və onların O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) mürəkkəb efirləri, onların alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzları 0.5
2931 90 900 8 – – O-izopropil metilxlorfosfonat (xlorzarin) 0.5
2931 90 900 9 – – digərləri, o cümlədən: tərkibində bir metil, etil, n-propil və ya izopropil qrupu ilə birləşdirilmiş fosfor atomu olan, lakin digər karbon atomu olmayan; O-Pinakolil metilxlorfosfonat (xlorzoman) 0.5
2932 Tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosikl birləşmələr:
– quruluşunda kondensləşdirilməmiş furan həlqəsi olan hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş birləşmələr:
2932 11 000 0 – – tetrahidrofuran 0.5
2932 12 000 0 – – 2-furaldehid (furfurol) 0.5
2932 13 000 0 – – furfuril və tetrahidrofurfuril spirtləri 0.5
2932 19 000 0 – – digərləri 0.5
2932 20 – laktonlar:
2932 20 100 0 – – fenolftalein;1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metoksikarbonil-1-naftil)-3-okso-1H,3H-benzo[de]izoxromen-1-il]-6-oktadesiloksi-2-naftoy turşusu;3'-xlor-6'-sikloheksilaminspiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on; 6'-(N-etil-n-toluidin)-2'-metilspiro [izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3-on; metil-6-dokosiloksi-1-hidroksi-4-[1-(4-hidroksi-3-metil-1-fenantril)-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-il]naftalin-2-karboksilat 0.5
2932 20 200 0 – – qamma-butirolakton 0.5
2932 20 900 0 – – digərləri 0.5
– digərləri:
2932 91 000 0 – – izosafrol 0.5
2932 92 000 0 – – 1-(1,3-benzodioksol-5 il) propan-2-on 0.5
2932 93 000 0 – – piperonal 0.5
2932 94 000 0 – – safrol 0.5
2932 95 000 0 – – tetrahidrokannabinollar (bütün izomerləri) 0.5
2932 99 000 0 – – digərləri 0.5
2933 Tərkibində təkcə azot heteroatomu (ları) olan heterosikl birləşmələr:
– quruluşunda kondensləşdirilməmiş (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) pirazol həlqəsi olan birləşmələr:
2933 11 – – fenazon (antipirin) və onun törəmələri:
2933 11 100 0 – – – propifenazon(INN) 0.5
2933 11 900 0 – – – digərləri 0.5
2933 19 – – digərləri:
2933 19 100 0 – – – fenilbutazon(INN) 0.5
2933 19 900 0 – – – digərləri 0.5
– quruluşunda kondensləşdirilməmiş (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) imidazol həlqəsi olan birləşmələr:
2933 21 000 0 – – hidantoin və onun törəmələri 0.5
2933 29 – – digərləri:
2933 29 100 0 – – – nafazolin hidroxlorid(INNM) və nafazolin nitrat(INNM); fentolamin(INN); tolazolin hidroxlorid(INNM) 0.5
2933 29 900 0 – – – digərləri 0.5
– quruluşunda kondensləşdirilməmiş (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) piridin həlqəsi olan birləşmələr:
2933 31 000 0 – – piridin və onun duzları 0.5
2933 32 000 0 – – piperidin və onun duzları 0.5
2933 33 000 0 – – alfentanil(INN), anileridin(INN), bezitramid(INN), bromazepam(INN), difenoksin(INN), difenoksilat(INN), dipipanon(INN), fentanil(INN), ketobemidon(INN), metilfenidat(INN), pentazosin(INN), petidin(INN), petidin(INN)-A-nın aralıq məhsulu, fensiklidin(INN)(PSP), fenoperidin(INN), pipradrol(INN), piritramid(INN), propiram(INN), trimeperidin(INN); bu birləşmələrin duzları 0.5
2933 39 – – digərləri:
2933 39 100 0 – – – iproniazid(INN); ketobemidon hidroxlorid(INNM); piridostiqmin bromid(INN) 0.5
2933 39 200 0 – – – 2,3,5,6-tetraxlorpiridin 0.5
2933 39 250 0 – – – 3,6-dixlorpiridin-2-karbon turşusu 0.5
2933 39 350 0 – – – 2-hidroksietilammonium-3,6-dixlorpiridin-2-karboksilat 0.5
2933 39 400 0 – – – 2-butoksietil(3,5,6-trixlor-2-piridiloksi)asetat 0.5
2933 39 450 0 – – – 3,5-dixlor-2,4,6-triflüorpiridin 0.5
2933 39 500 0 – – – flüorksipir(İSO), mürəkkəb metil efiri 0.5
2933 39 550 0 – – – 4-metilpiridin 0.5
2933 39 990 – – – digərləri:
2933 39 990 1 – – – – 3-xinuklidinilbenzilat (BZ) 0.5
2933 39 990 2 – – – – xinuklidin-3-ol 0.5
2933 39 990 9 – – – – digərləri 0.5
– quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya izoxinolin həlqə sistemi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr:
2933 41 000 0 – – levorfanol (INN) və onun duzları 0.5
2933 49 – – digərləri:
2933 49 100 0 – – – xinolinin halogenli törəmələri; xinolinkarbon turşusunun törəmələri 0.5
2933 49 300 0 – – – dekstrometorfan (INN) və onun duzları 0.5
2933 49 900 0 – – – digərləri 0.5
– quruluşunda pirimidin həlqəsi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin həlqəsi olan birləşmələr:
2933 52 000 0 – – malonilkarbamid (barbitur turşusu) və onun duzları 0.5
2933 53 – – allobarbital (INN),amobarbital (INN), barbital (INN),butalbital (INN), butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) və vinilbital (INN); bu birləşmələrin duzları:
2933 53 100 0 – – – fenobarbital (INN), barbital (INN) və onların duzları 0.5
2933 53 900 0 – – – digərləri 0.5
2933 54 000 0 – – malonilkarbamidin (barbitur turşusu) digər törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2933 55 000 0 – – loprazolam (INN),meklokvalon (INN), metakvalon (INN) və zipeprol (INN); bu birləşmələrin duzları 0.5
2933 59 – – digərləri:
2933 59 100 0 – – – diazinon (İSO) 0.5
2933 59 200 0 – – – 1,4-diazobisiklo[2,2,2]oktan(trietilendiamin) 0.5
2933 59 950 0 – – – digərləri 0.5
– quruluşunda kondensləşdirilməmiş triazin həlqəsi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr:
2933 61 000 0 – – melamin 0.5
2933 69 – – digərləri:
2933 69 100 0 – – – atrazin(İSO); propazin(İSO); simazin(İSO); heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (heksogen, trimetilentrinitramin) 0.5
2933 69 400 0 – – – metenamin(INN) (heksametilentetramin); 2,6-di-tret-butil-4-[4,6-bis(oktiltio)-1,3,5-triazin-2-il-amino] fenol 0.5
2933 69 800 0 – – – digərləri 0.5
– laktamlar:
2933 71 000 0 – – 6-heksanlaktam (e-kaprolaktam) 0.5
2933 72 000 0 – – klobazam (INN) və metiprilon(INN) 0.5
2933 79 000 0 – – digər laktamlar 0.5
– digərləri:
2933 91 – – alprazolam(INN),kamazepam(INN), xlordiazepoksid(INN), klonazepam(INN), klorazepat(INN), delorazepam(INN), diazepam(INN), estazolam(INN), etilloflazepat(INN), fludiazepam(INN), flunitrazepam(INN), flurazepam(INN), qalazepam(INN), lorazepam(INN), lormetazepam(INN), mazindol(INN), medazepam(INN), midazolam(INN), nimetazepam(INN), nitrazepam(INN), nordazepam(INN), okazepam(INN), pinazepam(INN), prazepam(İNN), pirovaleron(INN), temazepam(INN), tetrazepam(INN) və triazolam(INN); bu birləşmələrin duzları:
2933 91 100 0 – – – xlordiazepoksid(INN) 0.5
2933 91 900 0 – – – digərləri 0.5
2933 99 – – digərləri:
2933 99 200 0 – – – indol, 3-metilindol (skatol), 6-allil-6,7-dihidro-5H-dibenz [s,e] azepin (azapetin), fenindamin (INN) və onların duzları; imipramin hidroxlorid(INNM) 0.5
2933 99 500 0 – – – 2,4-di-tert-butil-6-(5-xlorobenzotriazol-2-il) fenol 0.5
2933 99 800 0 – – – digərləri 0.5
2934 Nuklein turşuları və onların duzları, kimyəvi tərkibi müəyyən olunmuş və ya olunmamış; digər heterosikl birləşmələr:
2934 10 000 0 – quruluşunda kondensləşdirilməmiş tiazol həlqəsi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr 0.5
2934 20 – quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən benzotiazol həlqə sistemi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr:
2934 20 200 0 – – di (benzotiazol-2– il) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol və onun duzları 0.5
2934 20 800 0 – – digərləri 0.5
2934 30 – quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən fenotiazin həlqə sistemi (hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr:
2934 30 100 0 – – tietilperazin(INN); tioridazin(INN) və onun duzları 0.5
2934 30 900 0 – – digərləri 0.5
– digərləri:
2934 91 000 0 – – aminoreks(INN), brotizolam(INN), klotiazepam(INN), kloksazolam(INN), dekstromoramid(INN), qaloksazolam(INN), ketazolam(INN), mezokarb(INN), oksazolam(INN), pemolin(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) və sufentanil (INN); bu birləşmələrin duzları 0.5
2934 99 – – digərləri:
2934 99 600 0 – – – xlorprotiksen (INN); tenalidin (INN) və onun tartratları və maleatları; furazolidon (INN); 7-aminsefalosporan turşusu; (6R,7R)-3-asetoksimetil-7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido]-8-okso-5-tia-1-azabisiklo[4,2,0]okt-2-en-2-karbon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri; 1-[2-(1,3-dioksan-2-il) etil]-2-metilpiridin bromid 0.5
2934 99 900 0 – – – digərləri 0.5
2935 00 Sulfonamidlər:
2935 00 300 0 – 3-(1-[7-(heksadesilsulfonilamin)-1H-indol-3-il]-3-okso-1H,3H-nafto[1,8-cd]-piran-1-il)-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam(ISO) 0.5
2935 00 900 0 – digərləri 0.5
XI. PROVİTAMİNLƏR, VİTAMİNLƏR VƏ HORMONLAR
2936 Provitaminlər və vitaminlər, təbii və sintezləşdirilmiş (təbii konsentratlar daxil olmaqla), onların əsasən vitaminlər şəklində istifadə edilən törəmələri və bu birləşmələrin qarışıqları, o cümlədən istənilən həlledicidə:
– vitaminlər və onların törəmələri təmiz halda:
2936 21 000 0 – – A vitaminləri və onların törəmələri 0.5
2936 22 000 0 – – B1 vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 23 000 0 – – B2 vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 24 000 0 – – D– və ya DL– pantoten turşusu (B3 və ya B5 vitaminləri), onun törəmələri 0.5
2936 25 000 0 – – B6 vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 26 000 0 – – B12 vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 27 000 0 – – C vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 28 000 0 – – E vitamini və onun törəmələri 0.5
2936 29 000 0 – – digər vitaminlər və onların törəmələri 0.5
2936 90 000 0 – digərləri, təbii konsentratlar daxil olmaqla 0.5
2937 Təbii və ya sintez olunmuş hormonlar, prostoqlandinlər və tromboksanlar və leykotrienlər; onların əsasən hormon şəklində istifadə edilən, tərkibində zəncirli modifikasiya olunmuş polipeptidlər olan törəmələri və struktur analoqları:
– polipeptid hormonları, zülal hormonları və qlikoprotein hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları:
2937 11 000 0 – – somatotropin, onun törəmələri və quruluş analoqları q 0.5
2937 12 000 0 – – insulin və onun duzları q 0.5
2937 19 000 0 – – digərləri q 0.5
– steroid hormonları, onların törəmələri və struktur analoqları:
2937 21 000 0 – – kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) və prednizolon (dehidrohidrokortizon) q 0.5
2937 22 000 0 – – kortikosteroid hormonlarının halogenli törəmələri q 0.5
2937 23 000 0 – – estrogenlər və prohestinlər q 0.5
2937 29 000 0 – – digərləri q 0.5
2937 50 000 0 – prostoqlandinlər, tromboksanlar və leykotriyenlər, onların törəmələri və quruluş analoqları q 0.5
2937 90 000 0 – digərləri q 0.5
XII. BİTKİ MƏNŞƏLİ TƏBİİ VƏ SİNTEZLƏŞDİRİLMİŞ QLİKOZİDLƏR VƏ ALKOLOİDLƏR, ONLARIN DUZLARI, SADƏ VƏ MÜRƏKKƏB EFİRLƏRİ, DİGƏR TÖRƏMƏLƏRİ
2938 Təbii və ya sintez olunmuş qlikozidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri, digər törəmələri:
2938 10 000 0 – rutozid (rutin) və onun törəmələri 0.5
2938 90 – digərləri:
2938 90 100 0 – – üskükotu qlikozidləri 0.5
2938 90 300 0 – – qlisirrizin turşusu və qlisirrizinatlar 0.5
2938 90 900 0 – – digərləri 0.5
2939 Bitki mənşəli təbii və ya sintez olunmuş alkaloidlər, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri və digər törəmələri:
– opium alkaloidləri, onların törəmələri və duzları:
2939 11 000 0 – – xaş-xaş çöpü konsentratları; buprenorfin(INN), kodein, dihidrokodein(INN), etilmorfin, etorfin(INN), heroin, hidrokodon(INN), hidromorfon(INN), morfin, nikomorfin(INN), oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin(INN), tebakon(INN) və tebain; bu birləşmələrin duzları 0.5
2939 19 000 0 – – digərləri 0.5
2939 20 000 0 – kinə ağacının qabığından alınan alkaloidlər, onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2939 30 000 0 – kofein və onun duzları 0.5
– efedrinlər və onların duzları:
2939 41 000 0 – – efedrin və onun duzları 0.5
2939 42 000 0 – – psevdoefedrin (INN) və onun duzları 0.5
2939 43 000 0 – – katin (INN) və onun duzları 0.5
2939 44 000 0 – – norefedrin və onun duzları 0.5
2939 49 000 0 – – digərləri 0.5
– teofilin və aminofilin (teofillinetilendiamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2939 51 000 0 – – fenetillin (INN) və onun duzları 0.5
2939 59 000 0 – – digərləri 0.5
– çovdar mahmızının alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2939 61 000 0 – – erqometrin (INN) və onun duzları 0.5
2939 62 000 0 – – erqotamin (INN) və onun duzları 0.5
2939 63 000 0 – – lizergin turşusu və onun duzları 0.5
2939 69 000 0 – – digərləri 0.5
– digərləri:
2939 91 000 0 – – kokain, ekqonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN), metamfetamin rasemat; duzları, mürəkkəb efirləri və onların digər törəmələri 0.5
2939 99 000 0 – – digərləri 0.5
XIII. ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏR DİGƏRLƏRİ
2940 00 000 0 Kimyəvi təmiz şəkərlər, saxaroza, laktoza, maltoza, qlükoza və fruktozadan başqa; şəkərlərin sadə efirləri, asetalları və mürəkkəb efirləri, onların duzları, 2937, 2938 və 2939 mal mövqelərində göstərilən birləşmələrdən başqa 0.5
2941 Antibiotiklər:
2941 10 000 0 – penisilinlər və onların penisillan turşusu quruluşuna malik olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2941 20 – streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları:
2941 20 300 0 – – dihidrostreptomisin, onun duzları, mürəkkəb efirləri və hidratları 0.5
2941 20 800 0 – – digərləri 0.5
2941 30 000 0 – tetrasiklinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2941 40 000 0 – xloramfenikol və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2941 50 000 0 – eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 0.5
2941 90 000 0 – digərləri 0.5
2942 00 000 0 Digər üzvi birləşmələr 0.5
QRUP 30 ƏCZAÇILIQ MƏHSULLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3001 Orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulmuş vəzlər və digər orqanlar, qurudulmuş, xırdalanıb toz halına salınmış və ya salınmamış; orqanoterapiya üçün nəzərdə tutulmuş, vəzilərin və ya digər orqanların və ya onların ifraz etdiyi maddələrin ekstraktları; heparin və onun duzları; digər yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, terapiya və ya profilaktika üçün nəzərdə tutulmuş digər insan və heyvan mənşəli maddələr:
3001 20 – vəzlərin və digər orqanların və ya onların ifraz etdiyi maddələrin ekstraktları:
3001 20 100 0 – – insan mənşəli 0
3001 20 900 0 – – digərləri 0
3001 90 – digərləri:
3001 90 200 0 – – insan mənşəli 0
– – digərləri:
3001 90 910 0 – – – heparin və onun duzları 0
3001 90 980 0 – – – digərləri 0
3002 İnsan qanı; terapevtik, profilaktik və ya diaqnostik məqsədlərlə istifadə üçün hazırlanmış heyvan qanı; immun zərdabları ,qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş və ya edilməmiş immunoloji məhsullar, o cümlədən biotexnologiya metodları ilə əldə edilmiş; vaksinlər, toksinlər, mikroorqanizmlərin kulturaları (mayalardan başqa) və analoji məhsullar:
3002 10 – immun zərdabları, qanın digər fraksiyaları və modifikasiya edilmiş və ya edilməmiş immunoloji məhsullar, o cümlədən biotexnologiya metodları ilə əldə edilmiş:
3002 10 100 0 – – immun zərdabları 0
– – digərləri:
3002 10 910 0 – – – hemoqlobin, qanın qlobulinləri və zərdab qlobulinləri 0
– – – digərləri:
3002 10 950 0 – – – – insan mənşəli 0
3002 10 990 0 – – – – digərləri 0
3002 20 000 0 – insanlar üçün vaksinlər 0
3002 30 000 0 – baytarlıq vaksinləri 0
3002 90 – digərləri:
3002 90 100 0 – – insan qanı 0
3002 90 300 0 – – terapevtik, profilaktik və ya diaqnostik məqsədlər üçün hazırlanmış heyvan qanı 0
3002 90 500 0 – – mikroorqanizmlərin kulturaları 0
3002 90 900 – – digərləri:
3002 90 900 1 – – – saksitoksin 0
3002 90 900 2 – – – risin 0
3002 90 900 9 – – – digərləri 0
3003 Dərman vasitələri (3002, 3005 və ya 3006 mal mövqelərinin mallarından başqa), iki və ya daha artıq komponentlərin qarışıqlarından ibarət olan, terapevtik və ya profilaktik məqsədlərlə istifadə üçün, lakin dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara qablaşdırılmamış:
3003 10 000 0 – tərkibində penisilin turşusunun quruluşu olan penisilinlər və ya onun törəmələri və ya tərkibində streptomisinlər olan və ya onların törəmələri 0
3003 20 000 – tərkibində digər antibiotiklər olan:
3003 20 000 1 – – tərkibində tetrasiklin, doksisiklin olan 0.5
3003 20 000 9 – – digərləri 0
– tərkibində hormonlar və ya 2937 mal mövqeyində göstərilən digər birləşmələr olan, lakin antibiotiklər olmayan:
3003 31 000 0 – – insulin tərkibli 0
3003 39 000 0 – – digərləri 0
3003 40 000 0 – tərkibində alkaloidlər və ya onların törəmələri olan, lakin 2937 mal mövqeyində göstərilən hormonlar və ya digər birləşmələr və ya antibiotiklər olmayan 0
3003 90 000 – digərləri:
3003 90 100 1 – – – lüqolun qliserində məhlulu, yodun spirtdə məhlulu 0.5
3003 90 100 3 – – – tərkibində yod və yodun digər birləşmələri olan 5
3003 90 100 9 – – – digərləri 0.5
3004 Dərman vasitələri (3002, 3005 və ya 3006 mal mövqelərinin mallarından başqa), qarışıq olan və ya qarışıq olmayan məhsullardan ibarət, terapevtik və ya profilaktika məqsədlərlə istifadə üçün, dozalaşdırılmış dərman formalar şəklində (transdermal sistem formasında dərman vasitələri daxil olmaqla)qablaşdırılmış və ya pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara:
3004 10 000 0 – tərkibində penisilin turşusunun quruluşu olan penisilinlər və onların törəmələri və ya streptomisinlər və ya onların törəmələri 0
3004 20 000 0 – tərkibində digər antibiotiklər olan 0
– tərkibində 2937 mal mövqeyində göstərilən hormonlar və ya digər birləşmələri olan, lakin antibiotiklər olmayan:
3004 31 000 0 – – insulin tərkibli 0
3004 32 000 0 – – tərkibində kortikosteroid hormonları, onların törəmələri və ya struktur analoqları olan 0
3004 39 000 0 – – digərləri 0
3004 40 000 0 – tərkibində alkaloidlər və ya onların törəmələri olan, lakin hormonlar, 2937 mal mövqeyində göstərilən digər birləşmələr və ya antibiotiklər olmayan 0
3004 50 000 0 – tərkibində 2936 mal mövqeyində göstərilən vitaminlər və ya başqa birləşmələr olan digər dərman vasitələri 0
3004 90 000 0 – digərləri 0
3005 Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara qablaşdırılmış və ya əczaçılıq maddələri ilə hopdurulmuş və ya örtülmüş, tibbdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, pambıq, tənzif, bint və analoji məmulatlar (məsələn, sarğı materialları, leykoplastrlar, təpitmələr):
3005 10 000 0 – adqeziv sarğı materialları və yapışqan səthi olan digər materiallar 5
3005 90 – digərləri:
3005 90 100 0 – – pambıq və pambıq məmulatları 5
– – digərləri:
– – – toxuculuq materiallarından:
3005 90 310 0 – – – – tənzif və tənzifdən hazırlanan məmulatlar 5
3005 90 500 0 – – – – digərləri 5
3005 90 990 0 – – – digərləri 5
3006 Bu qrupun 4k. qeydində göstərilən əczaçılıq məhsulları:
3006 10 – steril cərrahiyyə ketqutu, tikiş qoymaq üçün analoji steril materiallar (steril sovrulan cərrahi və ya stomatoloji saplar daxil olmaqla) və yaraları cərrahi bağlamaq üçün steril adgeziv parçalar; steril laminariya və steril laminariyadan hazırlanan tamponlar; steril, cərrahi və ya stomatoloji qan kəsən vasitələr (hemostatiklər); steril cərrahi və ya stomatoloji adgezion arakəsmələr, sovrulan və ya sovrulmayan:
3006 10 100 0 – – steril cərrahiyyə ketqutu 0
3006 10 300 0 – – steril cərrahi və ya stomatoloji adgezion arakəsmələr, sovrulan və ya sovrulmayan 0
3006 10 900 0 – – digərləri 0
3006 20 000 0 – qan qruplarını təyin etmək üçün reagentlər 0
3006 30 000 0 – rentqenoloji müayinə üçün kontrast preparatlar; xəstələrə daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuş diaqnostik reagentlər 0
3006 40 000 0 – diş sementləri və dişlərin plomblanması üçün digər materiallar; sümüyü bərpa etmək üçün sementlər 5
3006 50 000 0 – ilk yardım göstərilməsi üçün sanitar çantaları və dəstləri 10
3006 60 – hormonlar, 2937 mal mövqeyindəki digər birləşmələr və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış kimyəvi kontraseptiv vasitələr:
3006 60 100 0 – – hormonlar və ya 2937 mal mövqeyindəki digər birləşmələr əsasında 0
3006 60 900 0 – – spermisidlər əsasında 0
3006 70 000 0 – qel şəklində preparatlar, tibbdə və ya baytarlıqda cərrahiyyə əməliyyatları və ya fiziki müayinələr zamanı bədənlə tibbi alətlər arasında əlaqələndiridici aqent kimi bədən hissələrinə sürtmək üçün 0
– digərləri:
3006 91 000 0 – – stomik istifadə üçün ləvazimatlar 0
3006 92 000 0 – – yararsız əczaçılıq vasitələri 0
QRUP 31 GÜBRƏLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3101 00 000 0 Heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr, qarışıq və ya qarışdırılmamış, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilmiş gübrələr 0
3102 Mineral və ya kimyəvi azot gübrələri:
3102 10 – sidik cövhəri, o cümlədən suda məhlulu:
3102 10 100 0 – – sidik cövhəri, tərkibində quru susuz məhsula hesablanmada 45 kütlə %-dən çox azot olan kq N 0
3102 10 900 0 – – digəri kq N 0
– ammonium sulfat; ammonium sulfatın və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları:
3102 21 000 0 – – ammonium sulfat kq N 0
3102 29 000 0 – – digərləri kq N 0
3102 30 – ammonium nitrat, o cümlədən suda məhlulu:
3102 30 100 0 – – suda məhlulu kq N 0
3102 30 900 0 – – digəri kq N 0
3102 40 – ammonium nitratın kalsium karbonatla və ya gübrə olmayan digər qeyri-üzvi maddələrlə qarışıqları:
3102 40 100 0 – – azotun miqdarı 28 kütlə %-dən çox olmayan kq N 0
3102 40 900 0 – – azotun miqdarı 28 kütlə %-dən çox kq N 0
3102 50 – natrium nitrat:
3102 50 100 0 – – təbii natrium nitrat 0
3102 50 900 0 – – digəri kq N 0
3102 60 000 0 – kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları kq N 0
3102 80 000 0 – sidik cövhərinin və ammonium nitratın suda və ya ammonyakda məhlulunun qarışıqları kq N 0
3102 90 000 0 – digərləri, əvvəlki yarımmövqelərində adı çəkilməyən digərləri, qarışıqlar daxil olmaqla kq N 0
3103 Mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri:
3103 10 – superfosfatlar:
3103 10 100 0 – – tərkibində 35 kütlə %-dən çox difosfor pentaoksidi olan kq P2O5 0
3103 10 900 0 – – digərləri kq P2O5 0
3103 90 000 0 – digərləri kq P2O5 0
3104 Mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri:
3104 20 – kalium xlorid:
3104 20 100 0 – – tərkibində kalium, K2O–ya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 40 kütlə %-dən çox olmayan kq K2O 0
3104 20 500 0 – – tərkibində kalium, K2O– ya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 40 kütlə %-dən çox, lakin 62 kütlə %-dən çox olmayan kq K2O 0
3104 20 900 0 – – tərkibində kalium, K2O– ya əsasən hesablamada, quru, susuz məhsulda 62 kütlə %-dən çox olan kq K2O 0
3104 30 000 0 – kalium sulfat kq K2O 0
3104 90 000 0 – digərləri kq K2O 0
3105 Tərkibində iki və ya üç qida elementi: azot, fosfor və kalium olan mineral və kimyəvi gübrələr; digər gübrələr; bu qrupda göstərilən mallar həb və ya digər analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda:
3105 10 000 0 – bu qrupda göstərilən mallar həb və ya digər analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda 0
3105 20 000 0 – tərkibində üç qida elementi azot, fosfor və ya kalium olan mineral və ya kimyəvi gübrələr 0
3105 30 000 0 – diammonium hidroortofosfat (diammonium fosfat) 0
3105 40 000 0 – ammonium dihidrofosfat (monoammonium fosfat) və onun diammonium hidrofosfatla (diammonium fosfatla) qarışıqları 0
– tərkibində iki qida elementi : azot və fosfor olan digər mineral və ya kimyəvi gübrələr:
3105 51 000 0 – – tərkibində nitratlar və fosfatlar olan 0
3105 59 000 0 – – digərləri 0
3105 60 000 0 – tərkibində iki qida elementi fosfor və kalium olan mineral və ya kimyəvi gübrələr 0
3105 90 – digərləri:
3105 90 100 0 – – natrium nitratın və kalium nitratın təbii qarışığından ibarət olan təbii (kalium-nitratın payı 44%-ə çata bilər) kalium-natrium nitrat, tərkibində ümumi azot quru susuz məhsula əsasən hesablanmada 16,3 kütlə %-dən çox olmayan 0
– – digərləri:
3105 90 910 0 – – – quru, susuz məhsula əsasən hesablanmada tərkibində azot 10 kütlə %-dən çox olan 0
3105 90 990 0 – – – digərləri 0
QRUP 32 AŞILAYICI VƏ BOYAYICI EKSTRAKTLAR, TANNİNLƏR VƏ ONLARIN TÖRƏMƏLƏRİ; BOYAQLAR, PİQMENTLƏR VƏ DİGƏR BOYAYICI MADDƏLƏR; BOYALAR VƏ LAKLAR; ZAMAZKALAR VƏ DİGƏR MASTİKALAR; TİPOQRAFİYA BOYAQLARI, MÜRƏKKƏBLƏR, TUŞ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3201 Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; tanninlər və onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri; digər törəmələri:
3201 10 000 0 – kvebraxo ekstraktı 15
3201 20 000 0 – akasiya ekstraktı 15
3201 90 – digərləri:
3201 90 200 0 – – sumax ekstraktı, iripullu palıd ekstraktı, palıd və ya şabalıd ekstraktı 15
3201 90 900 0 – – digərləri 15
3202 Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr; qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr; tərkibində təbii aşılayıcı maddələr olan və ya olmayan aşılama preparatları, ilkin aşılama üçün ferment preparatları:
3202 10 000 0 – sintetik üzvi aşılayıcı maddələr 15
3202 90 000 0 – digərləri 15
3203 00 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr (heyvan kömüründən başqa, boyayıcı ekstraktlar daxil olmaqla); bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr əsasında hazırlanan preparatlar:
3203 00 100 0 – bitki mənşəli boyayıcı maddələr və onların əsasında preparatlar 15
3203 00 900 0 – heyvan mənşəli boyayıcı maddələr və onlar əsasında preparatlar 15
3204 Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli sintetik üzvi boyaq maddələri; bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən üzvi sintetik boyayıcı maddələr əsasında hazırlanan preparatlar; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli optiki ağardıcı və ya lüminoforlar kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr:
– bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən üzvi sintetik boyaq maddələr və onların əsasında hazırlanan preparatlar:
3204 11 000 0 – – dispers boyaq maddələri və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 12 000 0 – – turşu boyaq maddələri, əvvəlcədən metallaşdırılmış və ya metallaşdırılmamış, və onların əsasında hazırlanan preparatlar; rəngab boyayıcılar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 13 000 0 – – əsas boyaq maddələr və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 14 000 0 – – bilavasitə boyaq maddələri və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 15 000 0 – – kub boyaq maddələri (o cümlədən piqmentlər kimi istifadə olunanlar daxil olmaqla) və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 16 000 0 – – kimyəvi aktiv boyaq maddələri və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 17 000 0 – – piqmentlər və onların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3204 19 000 0 – – digərləri, o cümlədən 3204 11– 3204 19 yarımmövqelərində göstərilən iki və ya daha çox boyaq maddələrin qarışıqları 15
3204 20 000 0 – optiki ağardıcı kimi istifadə olunan üzvi sintetik maddələr 15
3204 90 000 0 – digərləri 15
3205 00 000 0 Rəngli laklar; bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən rəngli lakların əsasında hazırlanan preparatlar 15
3206 Digər boyayıcı maddələr; bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən preparatlar, 3203, 3204 və ya 3205 mal mövqelərindəki preparatlardan başqa; müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli, lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi maddələr:
– titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar:
3206 11 000 0 – – tərkibində quru maddəyə görə hesablamada 80 kütlə % və ya çox titan dioksidi olan 15
3206 19 000 0 – – digərləri 15
3206 20 000 0 – xrom birləşmələri əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 15
– digər boyayıcı maddələr və preparatlar:
3206 41 000 0 – – ultramarin və onun əsasında hazırlanan preparatlar 15
3206 42 000 0 – – litopon və sink sulfid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar 15
3206 49 – – digərləri:
3206 49 100 0 – – – maqnetit 15
3206 49 300 0 – – – kadmium birləşmələri əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 15
3206 49 800 0 – – – digərləri 15
3206 50 000 0 – lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar 0.5
3207 Hazır piqmentlər, hazır şüşə səsboğanları və hazır boyalar, emallar və şüşəvari minalar, anqoblar (şlikerlər), parıldadıcı mayelər və keramika, emal və ya şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar; şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə:
3207 10 000 0 – hazır piqmentlər, hazır şüşə səsboğanları, hazır boyaqlar və digər analoji preparatlar 15
3207 20 – emallar və şüşəvari minalar, anqoblar (şlikerlər) və analoji preparatlar:
3207 20 100 0 – – anqoblar (şlikerlər) 15
3207 20 900 0 – – digərləri 15
3207 30 000 0 – parıldadıcı maye və analoji preparatlar 15
3207 40 – şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə:
3207 40 400 0 – – şüşə lopaları, uzunluğu 0,1 mm və ya daha çox, lakin 3,5 mm-dən çox olmayan və qalınlığı 2 mkm və ya çox, lakin 5 mkm-dən çox olmayan; tərkibində 99 kütlə% və ya çox silisium dioksid olan, toz və ya qranula şəkilində şüşə 15
3207 40 850 0 – – digərləri 15
3208 Sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş, təbii polimerlər əsaslı, susuz mühitdə həll edilmiş və ya dispersləşdirilmiş boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla); bu qrupun 4-cü qeydində göstərilən məhlullar:
3208 10 – mürəkkəb poliefirlər əsasında:
3208 10 100 0 – – bu qrupun 4-cü qeydində göstərilən məhlullar 15
3208 10 900 0 – – digərləri 15
3208 20 – akril və ya vinil polimerləri əsasında:
3208 20 100 0 – – bu qrupun 4-cü qeydində göstərilən məhlullar 15
3208 20 900 0 – – digərləri 15
3208 90 – digərləri:
– – bu qrupun 4-cü qeydində göstərilən məhlullar:
3208 90 110 0 – – – tərkibində 48 kütlə % və ya çox polimer olan, N,N-dimetilasetamiddə məhlul şəklində olan poliuretan 2,2'-(tret-butilimion) dietanol və 4,4'-metilendisikloqeksildiizosionat 15
3208 90 130 0 – – – tərkibində 48 kütlə % və ya çox polimer olan, N,N-dimetilasetamid məhlul şəklində olan n-krezol və divinilbenzol həmpolimeri 15
3208 90 190 0 – – – digərləri 15
– – digərləri:
3208 90 910 0 – – – sintetik polimerlər əsasında 0.5
3208 90 990 0 – – – kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsasında 5
3209 Sintetik polimerlərdən və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlər əsaslı boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla), dispersləşdirilmiş və ya sulu mühitdə həll olunmuş:
3209 10 000 0 – akril və ya vinil polimerləri əsasında 15
3209 90 000 0 – digərləri 15
3210 00 Digər boyaqlar və laklar (emallar, cilalar və yapışqanlı boyaqlar daxil olmaqla); dərinin işlənməsi üçün istifadə edilən hazır sulu piqmentlər:
3210 00 100 0 – yağlı boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 15
3210 00 900 0 – digərləri 15
3211 00 000 0 Hazır sikkativlər 15
3212 Boyaların (emallar daxil olmaqla) istehsalında istifadə edilən, susuz mühitdə dispersləşdirilmiş, maye və ya pasta formasında piqmentlər (metal tozlar və lopalar daxil olmaqla); naxış basma folqası, pərakəndə satış üçün forma və ya qablaşdırmalara çəkilib bükülmüş boyaqlar və digər boyayıcı maddələr:
3212 10 000 0 – naxış basma folqası 15
3212 90 000 0 – digərləri 15
3213 Rəssamların, tələbələrin istifadəsi üçün və ya lövhələrin tərtibatı üçün, təzələmə üçün, asudə vaxtlarda istifadə üçün istifadə olunan rəssamlıq boyaları və həblərdə, tübiklərdə, bankalarda, flakonlarda, tabaqlarda və ya analoji forma və ya bağlamalarda olan analoji məhsullar:
3213 10 000 0 – dəstlərdə olan boyalar 15
3213 90 000 0 – digərləri 15
3214 Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmələr üçün tərkiblər və digər mastikalar; rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka; binaların fasadlarını, binaların daxili divarlarını, döşəmələrini, tavanlarını örtmək üçün odadavamsız tərkiblər və ya analoji :
3214 10 – şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmə üçün tərkiblər və digər mastika; rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka:
3214 10 100 0 – – şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmə üçün tərkiblər və digər mastika 15
3214 10 900 0 – – rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka 15
3214 90 000 0 – digərləri 15
3215 Tipoqrafiya boyaları, yazı və ya rəsm üçün mürəkkəb və ya tuş və digər mürəkkəblər, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, bərk və ya qeyri-bərk:
– tipoqrafiya boyaları:
3215 11 000 0 – – qara 15
3215 19 000 0 – – digəri 15
3215 90 000 0 – digərləri 15
QRUP 33 EFİR YAĞLARI VƏ REZİNOİDLƏR; ƏTRİYYAT, KOSMETİK VƏ TUALET VASİTƏLƏRİ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3301 Efir yağları (tərkibində terpenlər olan və ya olmayan), absolyut və konkretlər daxil olmaqla; rezinoidlər; ekstraksiya edilmiş efir yağları; piylərdə, uçucu olmayan yağlarda, mumlarda və ya analoji məhsullarda anfreraj və ya maserasiya üsulu ilə alınan efir yağlarının konsetratları; efir yağlarını terpensizləşdirilməsizamanı alınan əlavə terpen məhsulları; efir yağlarının sulu distillyatları və sulu məhlulları:
– sitrus meyvələrinin efir yağları:
3301 12 – – portağaldan:
3301 12 100 0 – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 12 900 0 – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
3301 13 – – limondan:
3301 13 100 0 – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 13 900 0 – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
3301 19 – – digərləri:
3301 19 200 0 – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 19 800 0 – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
– efir yağları, sitrus meyvələrinin efir yağlarından başqa:
3301 24 – – istiot nanəsinin (Mentha piperita):
3301 24 100 0 – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 24 900 0 – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
3301 25 – – digər nanə növlərinin:
3301 25 100 0 – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 25 900 0 – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
3301 29 – – digərləri:
– – – mixək, neroliev və ilanq-ilanqdan:
3301 29 110 0 – – – – tərkibində terpenlər olan 15
3301 29 310 0 – – – – tərkibində terpenlər olmayan 15
– – – digərləri:
3301 29 410 0 – – – – tərkibində terpenlər olan 15
– – – – tərkibində terpenlər olmayan:
3301 29 710 0 – – – – – ətirşahın; vetiverin; jasminin 15
3301 29 790 0 – – – – – lavanda və ya lavandindən 15
3301 29 910 0 – – – – – digərləri 15
3301 30 000 0 – rezinoidlər 15
3301 90 – digərləri:
3301 90 100 0 – – efir yağlarının terpensizləşdirilməsi zamanı alınan əlavə terpen məhsullar 15
– – ekstraksiya edilən efir yağları:
3301 90 210 0 – – – biyandan və mayaotundan 15
3301 90 300 0 – – – digərləri 15
3301 90 900 0 – – digərləri 15
3302 Sənaye xammalı kimi istifadə edilən ətirli maddələrin qarışıqları, və bir və ya çox belə maddələrin əsasında alınan qarışıqlar (spirt məhlulları daxil olmaqla); içkilərin istehsalı üçün istifadə edilən ətirli maddələr əsasında digər preparatlar:
3302 10 – yeyinti sənayesində və ya içkilərin istehsalı üçün istifadə edilən:
– – içkilərin istehsalı sənayesində istifadə edilən:
– – – içkini səciyyələndirən, dad və iy verən bütün komponentlərdən ibarət preparatlar:
3302 10 100 0 – – – – tərkibində 0,5 həcm%-dən çox spirt olan 15
– – – – digərləri:
3302 10 210 0 – – – – – tərkibində süd yağları, saxaroza, izoqlükoza, qlükoza və ya nişasta olmayan və ya 1,5 kütlə %-dən az süd yağı, 5kütlə%-i saxaroza və ya izoqlükoza, 5kütlə%-i qlükoza və ya nişasta olan 15
3302 10 290 0 – – – – – digərləri 15
3302 10 400 0 – – – digərləri 15
3302 10 900 0 – – yeyinti məhsullarının istehsalı sənayesində istifadə olunan 15
3302 90 – digərləri:
3302 90 100 0 – – spirtli məhlullar 15
3302 90 900 0 – – digərləri 15
3303 00 Ətir və tualet suyu:
3303 00 100 0 – ətir 15
3303 00 900 0 – tualet suyu 15
3304 Kosmetik vasitələr və ya makiyaj üçün vasitələr və dəriyə qulluq üçün vasitələr (dərman vasitələrindən başqa), gündən qorunma və ya qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla; manikür və ya pedikür vəsitələri:
3304 10 000 0 – dodaqların makiyajı üçün vasitələr 15
3304 20 000 0 – gözlərin makiyajı üçün vasitələr 15
3304 30 000 0 – manikür və ya pedikür vasitələri 15
– digərləri:
3304 91 000 0 – – pudra, kompakt pudra daxil olmaqla 15
3304 99 000 0 – – digərləri 15
3305 Saç üçün vasitələr:
3305 10 000 0 – şampunlar 15
3305 20 000 0 – saçların uzunmüddətli burdurma və düzəldilməsi üçün vasitələr 15
3305 30 000 0 – saç üçün laklar 15
3305 90 000 0 – digərləri 15
3306 Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyenası üçün vasitələr, fiksasiyaedici tozlar və diş protezləri üçün pastalar daxil olmaqla; dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən saplar (diş ipəyi) pərakəndə satış üçün fərdi bağlamada:
3306 10 000 0 – dişlərin təmizlənməsi üçün vasitələr 15
3306 20 000 0 – dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən saplar (dişlər üçün ipək) 15
3306 90 000 0 – digərləri 15
3307 Təraşa qədər, təraş zamanı və ondan sonra istifadə edilən vasitələr; fərdi təyinatlı dezodorantlar; vanna qəbulu üçün tərkiblər; tüktökmə vasitələri, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan digər ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri; aromatlaşdırılmış və ya aromatlaşdırılmamış, dezinfeksiyaedici xassələri olan və ya olmayan ev dezodorantları:
3307 10 000 0 – təraşa qədər, təraş ərzində və ya ondan sonra istifadə edilən vasitələr 15
3307 20 000 0 – fərdi təyinatlı dezodrantlar və antiperspirantlar 15
3307 30 000 0 – vanna qəbulu üçün aromatlaşdırılmış duzlar və digər tərkiblər 15
– otağın havasının aromatlaşdırılması və ya dezodorasiya edilməsi üçün vasitələr, dini ayinlər üçün ətirli maddələr daxil olmaqla:
3307 41 000 0 – – «aqarbatti» və yanma zamanı iy yayan digər ətirli maddələr 15
3307 49 000 0 – – digərləri 15
3307 90 000 0 – digərləri 15
QRUP 34 SABUN, SƏTHİ-AKTİV ÜZVİ MADDƏLƏR, YUYUCU VASİTƏLƏR, SÜRTKÜ MATERİALLARI, SÜNİ VƏ HAZIR MUMLAR, TƏMİZLƏMƏ VƏ CİLALAMA ÜÇÜN TƏRKİBLƏR, ŞAMLAR VƏ ANALOJİ MƏMULATLAR, YAPMA ÜÇÜN PASTA, PLASTİLİN, «DİŞ MÜALİCƏSİ MUMU» VƏ DİŞ MÜALİCƏSİ ÜÇÜN GİPS ƏSASLI TƏRKİBLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3401 Sabun; sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və vasitələr, uzunsov, parçalar və ya fiqurlu formada məmulatlar, tərkibində sabun olan və ya olmayan; maye və ya krem halında dərinin yuyulması üçün vasitələr və üzvi səthi-aktiv maddələr və vasitələr, pərakəndə satış üçün bağlamalarda, tərkibində sabun olan və ya olmayan; sabun və ya yuyucu vasitə ilə hopturulmuş kağız, pambıq, keçə və ya fetr və digər toxunma olmayan materiallar:
– uzunsov, parça və ya fiqurlu məmulatlar şəklində sabun və ya səthi-aktiv üzvi maddələr və vasitələr, sabun və ya yuyucu vasitə ilə hopturulmuş kağız, pambıq, keçə və ya fetr və digər toxunma olmayan materiallar:
3401 11 000 0 – – tualet sabunu (tərkibində dərman vasitələri olan sabun daxil olmaqla) 15
3401 19 000 0 – – digərləri 15
3401 20 – digər formalarda sabun:
3401 20 100 0 – – lopa, vafli, qranulalar və ya tozlar 15
3401 20 900 0 – – digəri 15
3401 30 000 0 – maye və ya krem halında, pərakəndə satış üçün çəkilmiş və qablaşdırılmış, tərkibində sabun olan və ya olmayan səthi-aktiv üzvi maddələr və dərinin yuyulması üçün vasitələr 15
3402 Üzvi səthi-aktiv maddələr (sabundan başqa); səthi-aktiv vasitələr, yuyucu vasitələr (köməkçi yuyucu vasitələr daxil olmaqla) və tərkibində sabun olan və ya olmayan təmizləyici vasitələr (3401 mal mövqeyində təsnif edilənl vasitələrdən başqa):
– pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış üzvi səthi-aktiv maddələr:
3402 11 – – anionlu:
3402 11 100 0 – – – tərkibində 30 külə%-i və ya çox, lakin 50 külə%-dən çox olmayan alkil[oksidi(benzolsulfonat)] dinatrium olan sulu məhlul 15
3402 11 900 0 – – – digərləri 15
3402 12 000 0 – – kationlu 15
3402 13 000 – – ionogen olmayan:
3402 13 000 1 – – – deemulqatorlar 0.5
3402 13 000 9 – – – digərləri 15
3402 19 000 0 – – digərləri 15
3402 20 – pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış vasitələr:
3402 20 200 0 – – səthi-aktiv vasitələr 15
3402 20 900 0 – – yuyucu və təmizləyici vasitələr 15
3402 90 – digərləri:
3402 90 100 0 – – səthi-aktiv vasitələr 15
3402 90 900 0 – – yuyucu və təmizləyici vasitələr 15
3403 Sürtkü materialları (kəsici alətlər üçün sürtkü-soyuducu emulsiyalar, bolt və ya qaykaların yivlərdən çıxarılmasının asanlaşdırılması üçün vasitələr, pas aparıcı vasitələr və ya korroziyaya qarşı vasitələr, tökmə formalardan qəliblərin çıxarılmasını asanlaşdırmaq üçün sürtkü yağların əsasında hazırlanmış preparatlar daxil olmaqla) və toxuculuq materiallarının, dərilərin, xəzlərin və ya digər materialların yağ və ya piylə emalı üçün istifadə edilən vasitələr, tərkibində əsas komponent kimi 70 kütlə%-i və ya çox bitumlu süxurlardan alınan neft və ya neft məhsulları olan vasitələrdən başqa:
– tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları olan:
3403 11 000 0 – – toxuculuq materialların, dərinin, xəzin və ya digər materialların emalı üçün vasitələr 15
3403 19 – – digərləri:
3403 19 100 0 – – – tərkibində 70 kütlə % və ya çox bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları olan, lakin əsas komponent kimi yox 15
3403 19 900 0 – – – digərləri 15
– digərləri:
3403 91 000 0 – – toxuculuq materialların, dərinin, xəzin və digər materialların emalı üçün vasitələr 15
3403 99 000 0 – – digərləri 15
3404 Süni mumlar və hazır mumlar:
3404 20 000 0 – polioksietilen(polietilenqlikoldan) 15
3404 90 000 0 – digərləri 15
3405 Ayaqqabı üçün vakslar və kremlər, mebel, döşəmə, avtomobil kuzovları, şüşə və ya metal üçün polirollar və mastikalar, təmizləyici pastalar və tozlar və analoji vasitələr (o cümlədən, göstərilən vasitələrlə hopdurulmuş və ya örtülmüş kağız, pambıq, keçə və ya fetr, qeyri-toxunma materiallar, məsaməli plastmassalar və ya məsaməli rezinlər), 3404 mal mövqeyində göstərilən mumlardan başqa:
3405 10 000 0 – ayaqqabı və ya dəri üçün vakslar, kremlər və analoji vasitələr 15
3405 20 000 0 – ağac mebel, döşəmə və ya ağacdan hazırlanan digər məmulatlarına qulluq üçün polirollar, mastikalar və analoji vasitələr 15
3405 30 000 0 – avtomobil kuzovları üçün polirollar və analoji vasitələr, metallar üçün cilalayıcı vasitələr istisna olmaqla 15
3405 40 000 0 – təmizləyici pastalar və tozlar və digər təmizləyici vasitələr 15
3405 90 – digərləri:
3405 90 10 – – metal səthlər üçün polirollar:
3405 90 101 0 – – – almaz pastası 15
3405 90 109 0 – – – digərləri 15
3405 90 900 0 – – digərləri 15
3406 00 000 0 Şamlar, nazik mum şamları və analoji məmulatlar 15
3407 00 000 0 Yapma üçün pastalar, uşaqlar üçün yapma plastilin daxil olmaqla; "diş müalicəsi mumu" və ya dişlərin surətini çıxarmaq üçün lövhəcik şəklinə, nalşəkilli formaya, çubuqlar və ya oxşar formalara pərakəndə satış üçün dəstlərə, bağlamalara qablaşdırılmış tərkiblər; gips (susuzlaşdırılmış gips və ya kalsium-sulfat) əsaslı diş müalicəsi məqsədləri üçün digər tərkiblər 15
QRUP 35 ZÜLAL TƏRKİBLİ MADDƏLƏR; MODİFİKASİYA OLUNMUŞ NİŞASTALAR; YAPIŞQANLAR; FERMENTLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3501 Kazein, kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri; kazein yapışqanları:
3501 10 – kazein:
3501 10 100 0 – – regenerasiya olunmuş toxuculuq liflərin istehsalı üçün 15
3501 10 500 0 – – sənaye məqsədləri üçün, qida məhsulların və ya heyvan yemlərin hazırlanmasından başqa 15
3501 10 900 0 – – digəri 15
3501 90 – digərləri:
3501 90 100 0 – – kazein yapışqanları 15
3501 90 900 0 – – digərləri 15
3502 Albuminlər (quru məhsula hesablanmada 80 kütlə %-dən çox zərdab zülallarından ibarət olan, iki və ya çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla), albuminatlar və digər albumin törəmələri:
– yumurta albumini:
3502 11 – – qurudulmuş:
3502 11 100 0 – – – qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qeyri-qida məqsədlərində emal üçün nəzərdə tutulmuş 15
3502 11 900 0 – – – digəri 15
3502 19 – – digəri:
3502 19 100 0 – – – qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qeyri-qida məqsədlərində emal üçün nəzərdə tutulmuş 15
3502 19 900 0 – – – digəri 15
3502 20 – süd albumini, iki və ya çox zərdab zülallarının konsentratları daxil olmaqla:
3502 20 100 0 – – qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qeyri-qida məqsədlərində emal üçün nəzərdə tutulmuş 15
– – digəri:
3502 20 910 0 – – – qurudulmuş (məsələn, lövhələr, pulcuqlar, lopalar, toz şəklində) 15
3502 20 990 0 – – – digəri 15
3502 90 – digərləri:
– – albuminlər, yumurta albuminindən və süd albuminindən (laktoalbumindən) başqa:
3502 90 200 0 – – – qidada istifadə üçün yararsız və ya digər qeyri-qida məqsədlərində emal üçün nəzərdə tutulmuş 15
3502 90 700 0 – – – digərləri 15
3502 90 900 0 – – albuminatlar və digər albumin törəmələri 15
3503 00 Jelatin (o cümlədən, duzbucaqlı, (kvadrat forma daxil olmaqla) təbəqələr şəklində, səthi emal olunmuş və ya olunmamış, boyanmış və ya boyanmamış) və jelatin törəmələri; balıq yapışqanı, digər heyvan mənşəli yapışqanlar, 3501 mövqeyində göstərilən kazein yapışqanlarından başqa:
3503 00 100 0 – jelatin və onun törəmələri 15
3503 00 800 0 – digərləri 15
3504 00 Peptonlar və onların törəmələri; ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən digər zülali maddələr və onların törəmələri; dəridən və ya aşılanmaq üçün hazırlanan dəridən toz, xromlaşdırılmış və ya xromlaşdırılmamış:
3504 00 100 0 – bu qrupun 1-ci əlavə qeydində təsnif olunan qatılaşdırılmış süd zülalları 15
3504 00 900 0 – digərləri 15
3505 Dekstrinlər və digər modifikasiya olunmuş nişastalar, (məsələn, ilkin jelatinləşdirilmiş və ya mürəkkəb efirə çevrilmiş nişastalar); nişastalar və ya dekstrinlər və ya digər modifikasiya olunmuş nişastalar əsasında alınmış yapışqanlar:
3505 10 – dekstrinlər və digər modifikasiya olunmuş nişastalar:
3505 10 100 0 – – dekstrinlər 15
– – digər modifikasiya olunmuş nişastalar:
3505 10 500 0 – – – sadə və ya mürəkkəb efirə çevrilmiş nişastalar 15
3505 10 900 0 – – – digərləri 15
3505 20 – yapışqanlar:
3505 20 100 0 – – tərkibində 25 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəklidəyişdirilmiş nişastalar olan 15
3505 20 300 0 – – tərkibində 25 kütlə % və ya çox, lakin 55 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar olan 15
3505 20 500 0 – – tərkibində 55 kütlə % və ya çox, lakin 80 kütlə %-dən az nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər modifikasiya olunmuş nişastalar olan 15
3505 20 900 0 – – tərkibində 80 kütlə % və ya çox nişastalar və ya dekstrinlər, yaxud digər modifikasiya olunmuş nişastalar olan 15
3506 Başqa yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən hazır yapışqanlar və digər hazır adqezivlər; xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaş-dırılmış, yapışqan və ya adqezivlər kimi istifadəyə yararlı məhsullar:
3506 10 000 0 – xalis çəkisi 1 kq-dan artıq olmayan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, yapışqan və ya adqezivlər kimi istifadəyə yararlı məhsullar 15
– digərləri:
3506 91 000 0 – – kauçuklar və ya 3901 – 3913 mal mövqeyindəki polimerlər əsaslı adqezivlər 15
3506 99 000 0 – – digərləri 15
3507 Fermentlər; ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən ferment preparatları:
3507 10 000 0 – rennin və onun konsentratları 15
3507 90 – digərləri:
3507 90 300 0 – – lipoproteinlipaza; qələvi proteaza Aspergillus 15
3507 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 36 PARTLAYICI MADDƏLƏR; PİROTEXNİKA MƏMULATLARI; KİBRİTLƏR; PİROFOR ƏRİNTİLƏR; BƏZİ YANAR MADDƏLƏR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3601 00 000 Barıt:
3601 00 000 1 – barıt, hərbi məqsədlər üçün 0
3601 00 000 9 – digərləri 3
3602 00 000 0 Hazır partlayıcı maddələr, barıtdan başqa 3
3603 00 Odkeçirən şnurlar; detonasiya şnurları; zərbə və ya detonasiya kapsulları; fitillər; elektrodetonatorlar:
3603 00 100 0 – odkeçirən şnurlar; detonasiya şnurları m 3
3603 00 900 0 – digərləri əd 3
3604 Fişənglər, siqnal raketləri, yağış raketləri, dumanaqarşı siqnallar və digər pirotexnika məmulatları:
3604 10 000 0 – fişənglər əd 15
3604 90 000 – digərləri:
3604 90 000 1 – – – hərbi məqsədlər üçün əd 0
3604 90 000 9 – – – digərləri əd 15
3605 00 000 0 Kibrit, 3604 mal mövqeyinin pirotexnika məmulatlarından başqa 15
3606 Ferroserium və istənilən formada digər pirofor ərintiləri; bu qrupun 2-ci qeydində göstərilən alışqan materiallardan hazırlanan məmulatlar:
3606 10 000 0 – siqaret alışqanları və ya analoji alışqanların doldurması və təkrar doldurulması üçün, tutumu 300 sm3-dən çox olmayan konteynerlərdə maye yanacaq və ya sıxılmış qaz şəkilli yanacaq 15
3606 90 – digərləri:
3606 90 100 0 – – ferroserium və istənilən formada digər pirofor ərintilər 15
3606 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 37 FOTO VƏ KİNO MALLARI
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3701 Fotoplastinkalar və yastı fotoplyonkalar, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış, istənilən materialdan, kağız, karton və ya tekstil parçalardan başqa; ani fotoqrafiya üçün yastı plyonkalar, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış, bağlamada olan və ya olmayan:
3701 10 000 – rentgen:
3701 10 000 1 – – tibbi və baytarlıq məqsədləri üçün m2 0
3701 10 000 9 – – digərləri m2 3
3701 20 000 0 – ani fotoqrafiya üçün əd 15
3701 30 000 0 – digər plastinkalar və plyonkalar, tərəflərin hər birinin uzunluğu 255 mm-dən çox olan m2 15
– digərləri:
3701 91 000 0 – – rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu) 15
3701 99 000 0 – – digərləri m2 15
3702 Fotoplyonkalar rulonlarda, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış, istənilən materialdan, kağız, karton və ya tekstildən başqa; rulonlarda ani fotoqrafiya üçün plyonkalar, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış:
3702 10 000 0 – rentgen m2 0
– eni 105 mm-dən çox olmayan digər deşilməmiş plyonka:
3702 31 – – rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalar (polixromlu):
3702 31 200 0 – – – uzunluğu 30 m-dən çox olmayan əd 15
– – – uzunluğu 30 m-dən çox olan:
3702 31 910 0 – – – – rəngli neqativ plyonka: ani fotoqrafiya kasseti istehsalı üçün, eni 75 mm və ya çox, lakin 105 mm-dən çox olmayan və uzunluğu 100 m və ya çox əd, m 15
3702 31 980 0 – – – – digəri əd, m 15
3702 32 – – digəri, gümüş halogenidinin emulsiyası ilə:
– – – eni 35 mm-dən çox olmayan:
3702 32 100 0 – – – – mikropolyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m2 15
3702 32 200 0 – – – – digəri m2 15
3702 32 850 0 – – – eni 35 mm-dən çox olan m2 15
3702 39 000 0 – – digəri m2 15
– digər plyonka, deşilməmiş, eni 105 mm-dən çox olan:
3702 41 000 0 – – rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu), eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan m2 15
3702 42 000 0 – – eni 610 mm-dən və uzunluğu 200 m-dən çox olan, rəngli fotoqrafiya üçün plyonkalardan başqa m2 15
3702 43 000 0 – – eni 610 mm-dən çox və uzunluğu 200 m-dən çox olmayan m2 15
3702 44 000 0 – – eni 105 mm-dən çox, lakin 610 mm-dən çox olmayan m2 15
– rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlk) digər plyonkalar:
3702 52 000 0 – – eni 16 mm-dən çox olmayan əd, m 15
3702 53 000 0 – – eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün nəzərdə tutulan əd, m 15
3702 54 000 0 – – eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan, diapozitivlər üçün plyonkalardan başqa əd, m 15
3702 55 000 0 – – eni 16 mm-dən çox, lakin 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan m 15
3702 56 000 0 – – eni 35 mm-dən çox olan əd, m 15
– digəri:
3702 96 – – eni 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olmayan:
3702 96 100 0 – – – mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m 15
3702 96 900 0 – – – digəri əd, m 15
3702 97 – – eni 35 mm-dən artıq olmayan və uzunluğu 30 m-dən çox olan:
3702 97 100 0 – – – mikroplyonka; bədii fotoqrafiya üçün plyonka m 15
3702 97 900 0 – – – digəri əd, m 15
3702 98 000 0 – – eni 35 mm-dən çox olan m 15
3703 Fotokağız, karton və toxuculuq materialları, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış:
3703 10 000 0 – rulonlarda, eni 610 mm-dən çox 15
3703 20 000 0 – digərləri, rəngli fotoqrafiya üçün (polixromlu) 15
3703 90 000 0 – digərləri 15
3704 00 Fotoqrafik plastinkalar, plyonka, kağız, karton və toxuculuq materialları, ekspozisiya olunmuş, lakin aydınlaşdırılmamış:
3704 00 100 0 – plastinkalar və plyonkalar 15
3704 00 900 0 – digərləri 15
3705 Fotoplastinkalar və fotoplyonka, ekspozisiya olunmuş və aydınlaşmış, kinoplyonkalardan başqa:
3705 10 000 0 – ofset üsulu ilə təsviri üçün 15
3705 90 – digərləri:
3705 90 100 0 – – mikroplyonkalar 15
3705 90 900 0 – – digərləri 15
3706 Kinoplyonka, ekspozisiya olunmuş və aydınlaşmış, səs cığırı ilə və ya səs cığırı olmayan, və ya yalnız səs cığırından ibarət:
3706 10 – eni 35 mm və ya çox:
3706 10 100 0 – – yalnız səs cığırından ibarət olan m 15
– – digəri:
3706 10 910 0 – – – neqativ; orta pozitiv m 15
3706 10 990 0 – – – digər pozitiv m 15
3706 90 – digəri:
3706 90 100 0 – – yalnız səs cığırından ibarət olan m 15
– – digəri:
3706 90 310 0 – – – neqativ; orta pozitiv m 15
– – – digər pozitiv:
3706 90 510 0 – – – – xronikal filmlər m 15
– – – – digəri, eni:
3706 90 910 0 – – – – – 10 mm-dən az olan m 15
3706 90 990 0 – – – – – 10 mm və ya çox olan m 15
3707 Fotokimyəvi maddələr (laklardan, yapışqanlardan, yapışdırıcılardan və analoji preparatlardan başqa); fotoqrafiya məqsədləri üçün istifadə edilən qarışdırılmamış məhsullar, ölçülü dozalarda qablaşdırılmış və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış:
3707 10 000 0 – həssas emulsiyalar 15
3707 90 – digərləri:
3707 90 200 0 – – aydınlaşdırıcı və fiksaj preparatları 15
3707 90 900 0 – – digərləri 15
QRUP 38 DİGƏR KİMYƏVİ MƏHSULLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
3801 Süni qrafit; kolloid və ya yarımkolloid qrafit; qrafit və digər karbon formaları əsasında alınmış, pastalar, briketlər, plastin, yaxud digər yarımfabrikatlar şəklində olan məhsullar:
3801 10 000 0 – süni qrafit 0.5
3801 20 – kolloid və ya yarımkolloid qrafit:
3801 20 100 0 – – yağda suspenziya şəklində olan kolloid qrafit; yarımkolloid qrafit 0.5
3801 20 900 0 – – digəri 0.5
3801 30 000 0 – elektrodlar üçün karbonlu pastalar və sobaların futerlənməsi üçün analoji pastalar 0.5
3801 90 000 0 – digərləri 0.5
3802 Aktvləşdirilmiş kömür; aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr; heyvan kömürü, işlənmiş heyvan kömürü daxil olmaqla:
3802 10 000 0 – aktivləşdirilmiş kömür 0.5
3802 90 000 0 – digərləri 0.5
3803 00 Tal yağı, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış:
3803 00 100 0 – təmizlənməmiş 0.5
3803 00 900 0 – digəri 0.5
3804 00 000 0 Oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta, qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkərsizləşdirilmiş və ya şəkərsizləşdirilməmiş, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş, liqnin sulfonatları daxil olmaqla, 3803 mal mövqeyində göstərilən tal yağından başqa 0.5
3805 Terpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar və iynəyarpaqlı ağaclardan distillə və ya digər emal yolu ilə alınan digər terpen yağları; təmizlənməmiş dipenten; sulfitli skipidar və digər təmizlənməmiş para-simol; tərkibində əsas komponent kimi alfa-terpineol olan şam ağacı yağı:
3805 10 – terpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar:
3805 10 100 0 – – terpentin skipidarı 15
3805 10 300 0 – – ağac skipidar 15
3805 10 900 0 – – sulfatlı skipidar 15
3805 90 – digərləri:
3805 90 100 0 – – şam ağacı yağı 15
3805 90 900 0 – – digərləri 15
3806 Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol yağları və kanifol spirti; təkrar əridilmiş qatranlar:
3806 10 000 0 – kanifol və qatran turşuları 15
3806 20 000 0 – kanifolun, qatran turşularının və ya kanifol və ya qatran turşuları törəmələrinin duzları, kanifol adduktlarının duzlarından başqa 15
3806 30 000 0 – mürəkkəb efirli qatranlar 15
3806 90 000 0 – digərləri 15
3807 00 Ağac qatranı; ağac qatranından alınmış yağlar; ağac kreozotu; ağac naftası; bitki peki; pivəbişirmə peki və kanifolun, qatran turşularının, yaxud bitki pekinin əsasında alınmış analoji məhsullar:
3807 00 100 0 – ağac qatranı 15
3807 00 900 0 – digərləri 15
3808 İnsektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr, dezinfeksiyaedici və onlara analoji vasitələr, pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya məmulatlar kimi təqdim edilmiş (məsələn, kükürdlə emal olunmuş lentlər, fitillər və şamlar və milçəklərə qarşı yapışqanlı kağız):
3808 50 000 0 – bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci bəndinin qeydində göstərilən mallar 0
– digərləri:
3808 91 – – insektisidlər:
3808 91 100 0 – – – piretroidlər əsasında 0
3808 91 200 0 – – – xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər əsasında 0
3808 91 300 0 – – – karbamatlar əsasında 0
3808 91 400 0 – – – fosfor üzvi birləşmələri əsasında 0
3808 91 900 – – – digərləri:
3808 91 900 1 – – – – brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan tərkibli 0
3808 91 900 9 – – – – digərləri 0
3808 92 – – funqisidlər:
– – – qeyri-üzvi:
3808 92 100 0 – – – – mis birləşmələri əsasında preparatlar 0
3808 92 200 0 – – – – digərləri 0
– – – digərləri:
3808 92 300 0 – – – – ditiokarbamatlar əsasında 0
3808 92 400 0 – – – – benzimidazollar əsasında 0
3808 92 500 0 – – – – diazollar və ya triazollar əsasında 0
3808 92 600 0 – – – – diazinlər və ya morfolinlər əsasında 0
3808 92 900 – – – – digərləri:
3808 92 900 1 – – – – – brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan tərkibli 0
3808 92 900 9 – – – – – digərləri 0
3808 93 – – herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr:
– – – herbisidlər:
3808 93 110 0 – – – – fenoksifitohormonlar əsasında 0
3808 93 130 0 – – – – triazinlər əsasında 0
3808 93 150 0 – – – – amidlər əsasında 0
3808 93 170 0 – – – – karbamatlar əsasında 0
3808 93 210 0 – – – – dinitroanilin törəmələri əsasında 0
3808 93 230 0 – – – – krabamid, urasil və ya sulfonilkrabamid törəmələri əsasında 0
3808 93 270 – – – – digərləri:
3808 93 270 1 – – – – – brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan tərkibli 0
3808 93 270 9 – – – – – digərləri 0
3808 93 300 0 – – – boyartırmanın qarşısını alan vasitələr 0
3808 93 900 0 – – – bitkilərin boyartımı tənzimləyiciləri 0
3808 94 – – dezinfeksiyaedici vasitələr:
3808 94 100 0 – – – dördlü ammonium duzları əsasında 0.5
3808 94 200 – – – halogenləşdirilmiş birləşmələr əsasında:
3808 94 200 1 – – – – brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan tərkibli 0.5
3808 94 200 9 – – – – digərləri 0.5
3808 94 900 0 – – – digərləri 0.5
3808 99 – – digərləri:
3808 99 100 0 – – – rodentisidlər 0
3808 99 900 – – – digərləri:
3808 99 900 1 – – – – brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan tərkibli 0
3808 99 900 9 – – – – digərləri 0
3809 Bəzək vurma vasitələri, boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən vasitələr və ayrı yerdə adları çəkilməyən və daxil olmayan, toxuculuq, kağız, dəri sənayesində və ya analoji sahələrdə tətbiq edilən digər məhsullar və hazır preparatlar (məsələn, emal və aşındırma üçün maddələr):
3809 10 – nişastalı maddələr əsasında:
3809 10 100 0 – – tərkibində belə maddələr 55 kütlə %-dən az olan 3
3809 10 300 0 – – tərkibində belə maddələr 55 kütlə % və ya çox, lakin 70 kütlə %-dən az olan 3
3809 10 500 0 – – tərkibində belə maddələr 70 kütlə % və ya çox, lakin 83 kütlə %-dən az olan 3
3809 10 900 0 – – tərkibində belə maddələr 83 kütlə % və ya çox olan 3
– digərləri:
3809 91 000 0 – – tekstil sənayesində və ya analoji sahələrdə tətbiq edilən 3
3809 92 000 0 – – kağız sənayesində və ya analoji sahələrdə tətbiq edilən 3
3809 93 000 0 – – dəri sənayesində və ya analoji sahələrdə tətbiq edilən 3
3810 Metal səthlərini aşındırmaq üçün preparatlar; aşağı temperaturlu lehimləmə, yuxarı temperaturlu lehimləmə və ya qaynaq üçün flüslər və digər köməkçi preparatlar; aşağı temperaturlu lehimləmə, yuxarı temperaturlu lehimləmə və ya qaynaq üçün metaldan və digər materiallardan ibarət tozlar və pastalar; qaynaq elektrodları və ya çubuqlar üçün örtüklər və mil kimi istifadə olunan materiallar:
3810 10 000 0 – metal səthlərini aşındırmaq üçün preparatlar; aşağı temperaturlu lehimləmə, yuxarı temperaturlu lehimləmə və ya qaynaq üçün metal və digər materiallardan ibarət tozlar və pastalar 3
3810 90 – digərləri:
3810 90 100 0 – – qaynaq elektrodları və çubuqları üçün millər və ya örtük kimi istifadə edilən materiallar 3
3810 90 900 0 – – digərləri 3
3811 Antidetonatorlar, antioksidantlar, qatran əmələ gəlməyə qarşı ingibitorlar, qatılaşdırıcılar, korroziyaya qarşı maddələr və neft məhsullarına (benzin daxil olmaqla) və ya neft məhsullarının istifadə edildiyi məqsədlərlə istifadə edilən digər mayelərə qatılan digər hazır aşqarlar:
– antidetonatorlar:
3811 11 – – qurğuşun birləşmələri əsasında:
3811 11 100 0 – – – tetraetilqurğuşun əsasında 3
3811 11 900 0 – – – digərləri 3
3811 19 000 0 – – digərləri 3
– sürtkü yağlarına qatılan aşqarlar:
3811 21 000 0 – – tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları olan 3
3811 29 000 0 – – digərləri 3
3811 90 000 0 – digərləri 3
3812 Hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri; ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən kauçuk və ya plastmassa üçün plastifikasiyaedici mürəkkəb birləşmələr; kauçuk və ya plastmassa üçün mürəkkəb antioksidantlar və digər stabilləşdirici tərkiblər:
3812 10 000 0 – hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri 3
3812 20 – kauçuk və ya plastmassa üçün mürəkkəb tərkibli plastifikatorlar:
3812 20 100 0 – – benzil-3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalat və benzil-3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilpentilftalat tərkibli reaksiya qarışığı 3
3812 20 900 0 – – digərləri 3
3812 30 – kauçuk və ya plastmassa üçün antioksidantlar və digər mürəkkəb tərkibli stabilləşdiricilər:
– – antioksidləşdiricilər:
3812 30 210 0 – – – 1,1-dihidro-2,2,4-trimetilxinolin oliqomerlərin qarışıqları 3
3812 30 290 0 – – – digərləri 3
3812 30 800 0 – – digərləri 3
3813 00 000 Odsöndürənlər üçün tərkiblər və yüklər; odsöndürən qumbaralar, yüklənmiş:
3813 00 000 1 – bromxlordiflormetan, bromtriflormetan və ya dibromtetrafloretanlar tərkibli 3
3813 00 000 3 – metan, etan və ya propanın hidrobromflorkarbonları (HBFK-ları) tərkibli 3
3813 00 000 4 – metan, etan və ya propanın hidroxlorflorkarbonları (HXFK-ları) tərkibli 3
3813 00 000 7 – bromxlormetan tərkibli 3
3813 00 000 9 – digərləri 3
3814 00 Ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən, mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar; boya və ya lakların təmizlənməsi üçün hazır tərkiblər:
3814 00 100 0 – butilasetat əsasında 10
3814 00 900 – digərləri:
3814 00 900 1 – – tərkibində hidroxlorflorkarbonlar (HXFK-lar) olmadıqda, metan, etan və ya propanın xlorflorkarbonları (XFK-ları) olan 10
3814 00 900 4 – – tərkibində, metan, etan və ya propanın hidroxlorflorkarbonları (HXFK-ları) olan, lakin xlorflorkarbonlar (XFK-lar) olmayan 10
3814 00 900 6 – – tərkibində karbon tetraxlorid, bromxlormetan və ya 1,1,1-trixloretan (metil xloroform) olan 10
3814 00 900 9 – – digərləri 10
3815 Kimyəvi reaksiyaların inisiatorları, sürətləndiriciləri və katalizatorları ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən:
– daşıyıcılarda katalizatorlar:
3815 11 000 0 – – tərkibində aktiv komponent kimi nikel və ya onun birləşmələri olan 5
3815 12 000 0 – – tərkibində aktiv komponent kimi qiymətli metallar və ya onların birləşmələri olan 5
3815 19 – – digərləri:
3815 19 100 0 – – – 90 kütlə % və ya çox, 10 mkm-dən çox ölçüyə malik olmayan dənlərdən ibarət olan, maqnezium silikat daşıyıcıları üzərində oksid qarışıqlarından ibarət, tərkibində: –20 kütlə%-i və ya çox, lakin 35 kütlə%-dən çox olmayan mis və –2 kütlə%-i və ya çox, lakin 3 kütlə%-dən çox olmayan vismut, zahirən xüsusi çəkisi 0,2 və ya çox, lakin 1,0-dən çox olmayan katalizator, 5
3815 19 900 0 – – – digərləri 5
3815 90 – digərləri:
3815 90 100 0 – – metanol məhlulu şəklində olan, etiltrifenilfosfoniyasetatdan ibarət, katalizator 5
3815 90 900 0 – – digərləri 5
3816 00 000 0 Odadavamlı sementlər, inşaat məhlulları, betonlar və analoji tərkiblər, 3801 mal mövqeyinin mallarından başqa 15
3817 00 Qarışdırılmış alkilbenzollar və qarışdırılmış alkilnaftalinlər, 2707 və ya 2902 mal mövqelərinin məhsullarından başqa:
3817 00 500 0 – xətti alkilbenzol 15
3817 00 800 0 – digərləri 15
3818 00 Elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulan aşqarlanmış kimyəvi elementlər, disklər, plastin formasında və ya analoji formalarda; elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulmuş aşqarlanmış kimyəvi birləşmələr:
3818 00 100 0 – aşqarlanmış silisium 15
3818 00 900 0 – digərləri 15
3819 00 000 0 Hidravlik əyləc mayeləri və hidravlik ötürücülər üçün digər hazır mayelər, tərkibində 70 kütlə %-dən az bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları olmayan və ya olan 15
3820 00 000 0 Antifrizlər və donmaya qarşı hazır mayelər 15
3821 00 000 0 Mikroorqanizmlərin (viruslar və bu kimilər daxil olmaqla) və ya bitki, insan və ya heyvan hüceyrələrinin becərilməsi və ya həyat qabiliyyətinin saxlanması üçün hazır kultural vasitələr 15
3822 00 000 0 Diaqnostik və ya laborator, altlıqlı reagentlər, hazır diaqnostik və ya laborator, altlıqlı və ya altlıqsız reagentlər; 3002 və ya 3006 mal mövqelərindəki mallardan başqa; sertifikatlaşdırılmış etalon materiallar 15
3823 Sənayedə işlənən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları; sənayedə işlənən yağ spirtləri:
– sənayedə işlənən monokarbonlu yağ turşuları; saflaşdırmadan sonrakı turşu yağları:
3823 11 000 0 – – stearin turşusu 15
3823 12 000 0 – – olein turşusu 15
3823 13 000 0 – – tallovo yağının yağ turşuları 15
3823 19 – – digərləri:
3823 19 100 0 – – – distillə edilmiş yağ turşuları 15
3823 19 300 0 – – – yağ turşu distilyatı 15
3823 19 900 – – – digərləri:
3823 19 900 1 – – – – bərkidicilər 5
3823 19 900 9 – – – – digərləri 15
3823 70 000 0 – sənayedə işlənən yağ spirtləri 15
3824 Tökmə formaların və ya tökmə özəklərin istehsalında istifadə edilən hazır bağlayıcı maddələr; kimya sənayesində və ya onunla bağlı sənaye sahələrində istehsal olunan kimyəvi məhsullar və preparatlar (təbii məhsulların qarışıqlarından ibarət preparatlar daxil olmaqla), ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:
3824 10 000 0 – tökmə formaların və ya özəklərin istehsalında istifadə olunan hazır bağlayıcı maddələr 15
3824 30 000 0 – metalların aqlomerasiya edilməmiş karbidləri, bir-biri ilə və ya digər metal bağlayıcı maddələrlə qarışıq 15
3824 40 000 0 – sementlər, inşaat məhlulları və ya betonlar üçün hazır əlavələr 15
3824 50 – odadavamsız inşaat məhlulları və betonlar:
3824 50 100 0 – – tökmə üçün hazır beton 15
3824 50 900 0 – – digərləri 15
3824 60 – sorbit, 2905 44 yarımmövqeyində göstərilən sorbitdən başqa:
– – sulu məhlulda:
3824 60 110 0 – – – tərkibində, D-qlüsitlə hesablanmada, 2 kütlə % və ya az D-mannit olan 15
3824 60 190 0 – – – digərləri 15
– – digəri:
3824 60 910 0 – – – tərkibində, D-qlüsitlə hesablanmada, 2 kütlə % və ya daha az D-mannit olan 15
3824 60 990 0 – – – digəri 15
– tərkibində metan, etan və ya propanın halogenli törəmələri olan qarışıqlar:
3824 71 000 0 – – tərkibində xlorflüorkarbohidrogenlər(XFK) olan, hidroxlorflüorkarbohidrogenlər(HXFK), perflüorkarbohidrogenlər(PFK) və ya hidroflüorkarbohidrogenlər(HFK) olan və ya olmayanlar 15
3824 72 000 0 – – tərkibində bromxlordiflüormetan, bromtriflüormetan və ya dibromtetraflüoretan olanlar 15
3824 73 000 0 – – tərkibində hidrobromflüorkarbohidrogenlər (HBFK) olanlar 15
3824 74 000 0 – – tərkibində hidroxlorflüorkarbohidrogenlər (HXFK) olanlar, perflüorkarbohidrogenlər (PFK) və ya hidroflüorkarbohidrogenlər (HFK) olan və ya olmayanlar, lakin xlorflüorkarbohidrogenlər (XFK) olmayanlar 15
3824 75 000 0 – – tərkibində karbon tetraxlorid olanlar 15
3824 76 000 0 – – tərkibində 1,1,1-trixloretan (metilxloroform) olanlar 15
3824 77 000 0 – – tərkibində brommetan (metilbromid) və ya bromxlormetan olanlar 15
3824 78 000 0 – – tərkibində perflüorkarbohidrogenlər (PFK) və ya hidroflüorkarbohidrogenlər (HFK) olanlar, lakin xlorflüorkarbohidrogenlər (XFK) və ya hidroxlorflüorkarbohidrogenlər (HXFK) olmayanlar 15
3824 79 000 0 – – digərləri 15
– tərkibində oksiran (etilenoksid), polibrombifenillar (PBB), polixlorbifenillar (PXB), polixlorterfenillar (PXT) və ya tris(2,3-dibrompropil)fosfat olan qarışıqlar və preparatlar:
3824 81 000 0 – – tərkibində oksiran (etilenoksid) olanlar 15
3824 82 000 0 – – tərkibində polixlorbifenillar (PXB), polixlorterfenillar (PXT) və ya polibrombifenillar (PBB) olanlar 15
3824 83 000 0 – – tərkibində tris(2,3-dibrompropil)fosfat olanlar 15
3824 90 – digərləri:
3824 90 100 0 – – neft sulfonatları, qələvi metalların, ammoniumun və ya etanolaminlərin sulfonatları istisna olmaqla; bitumlu süxurlardan alınmış yağların tiofenləşmiş sulfoturşuları və onların duzları 15
3824 90 150 0 – – ionitlər 15
3824 90 200 0 – – vakuum cihazları üçün qazuducular 15
3824 90 250 0 – – piroliqnitlər (məsələn, kalsiumun); təmizlənməmiş kalsium tartrat; təmizlənməmiş kalsium sitrat 15
3824 90 300 0 – – naften turşuları, onların duzları, suda həll olmayan və onların mürəkkəb efirləri 15
3824 90 350 0 – – korroziyaya qarşı tərkiblər, tərkibində aktiv elementlər kimi aminlər olan 15
3824 90 400 0 – – laklar və analoji məhsullar üçün mürəkkəb qeyri-üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar 15
– – digərləri:
3824 90 450 0 – – – ərpin əmələ gəlməsinin qarşısını alan tərkiblər və analoji məhsullar 15
3824 90 500 0 – – – qalvanizasiya üçün tərkiblər 15
3824 90 550 0 – – – yağ turşuları və qliserinin mürəkkəb mono-, di- və tri-efirlərinin qarışıqları (yağlar üçün emulqa-torlar) 15
3824 90 580 0 – – – nikotinli plastırlar (transdermal sistemlər),siqaret çəkən adamlar üçün siqareti tərgitmək üçün təyin edilmiş 15
– – – əczaçılıqda və ya cərrahiyyədə tətbiq edilən maddələr və tərkiblər:
3824 90 610 0 – – – – antibiotiklərin istehsalında fermentasiya zamanı Streptomyces tenebrarius-dən alınan aralıq məhsulları, qurudulmuş və ya qurudulmamış, 3004 mal mövqeyindəki dərman vasitələrinin istehsalında istifadə etmək üçün 15
3824 90 620 0 – – – – monenzin duzunun alınmasında aralıq məhsulları 15
3824 90 640 – – – – digərləri:
3824 90 640 1 – – – – – hemodializdə istifadə olunan qarışıq tərkiblər 0
3824 90 640 9 – – – – – digərləri 15
3824 90 650 0 – – – tökmə istehsalı üçün köməkçi məhsullar (3824 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən məhsullardan başqa) 15
3824 90 700 0 – – – tikintidə tətbiq edilən, oddanqoruyucu, sukeçirməyən və analoji qoruyucu tərkiblər 15
– – – digərləri:
3824 90 750 0 – – – – aşqarlanmamış litium niobat lövhəsi 15
3824 90 800 0 – – – – orta molekulyar çəkisi 520 və ya çox, lakin 550-dən çox olmayan dimer yağ turşularından alınan amin qarışıqları 15
3824 90 850 0 – – – – tuluolda, məhlulu halında 3-(1-etil-1-metilpropil) izoksazol-5-ilamin 15
3824 90 870 0 – – – – əsasən (5-etil-2-metil-2-oksi-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil metilmetilfosfonatdan və bis[(5-etil-2-metil-2-oksi-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil]metilfosfonatdan ibarət olan qarışıqlar, və əsasən dimetilmetilfosfonatdan, oksirandan və difosfor pentaoksiddən ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 – – – – digərləri:
3824 90 970 1 – – – – – əsasən O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) florfosfonatlardan ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 2 – – – – – əsasən O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla)-N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidosianfosfatlardan ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 3 – – – – – əsasən [S-2-(dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amino) etil] hidrogen alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) tiofosfonatlarından və onların O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) mürəkkəb efirlərindən ibarət olan qarışıqlar; əsasən onların alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 4 – – – – – əsasən alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) diflorfosfonatlardan ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 5 – – – – – əsasən [O-2-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amino etil] hidrogen alkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) fosfonitlərin və onların O-alkil (≤C10, sikloalkil daxil olmaqla) mürəkkəb efirlərdən ibarət olan qarışıqlar; əsasən onların alkilləşdirilmiş və ya protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 6 – – – – – əsasən N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) fosforamid dihalidlərindən ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 7 – – – – – əsasən dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) amidofosfatlardan ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 8 – – – – – əsasən tərkibində metil, etil, n-propil və ya izopropil qrupu ilə birləşmiş fosfor atomu olan lakin digər karbon, atomu olmayan maddələrdən ibarət olan qarışıqlar 15
3824 90 970 9 – – – – – digərləri o cümlədən: əsasən N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil)-2-xloretilaminlərdən və ya onların protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar; əsasən N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil)-2-aminoetanollardan və onların protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar; əsasən N, N-dimetil-2-aminoetanol və ya N, N-dietil-2-aminoetanol və ya onların protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar; əsasən N, N-dialkil (metil, etil, n-propil və ya izopropil) aminoetan-2-tiollardan və ya onların protonlaşdırılmış duzlarından ibarət olan qarışıqlar; 15
3825 Başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin qalıq məhsulları; şəhər təsərrüfatı tullantıları; çirkab sularının şlamı; bu qrupun 6-cı qeydində göstərilən digər tullantılar:
3825 10 000 0 – şəhər təsərrüfatı tullantıları 15
3825 20 000 0 – çirkab sularının şlamı 15
3825 30 000 0 – klinik tullantılar 15
– işlənmiş üzvi həlledicilər:
3825 41 000 0 – – haloqenləşdirilmiş 15
3825 49 000 0 – – digərləri 15
3825 50 000 0 – metal aşqarlayıcı işlənmiş məhlullar, hidravlik mayelər, əyləc mayeləri və antifrizlər 15
– kimya və onunla bağlı sənaye sahələrinin digər tullantıları:
3825 61 000 0 – – əsasən üzvi tərkibli 15
3825 69 000 0 – – digərləri 15
3825 90 – digərləri:
3825 90 100 0 – – qazın təmizlənməsi üçün qələvi dəmir oksidi 15
3825 90 900 0 – – digərləri 15
3826 00 Biodizel və onun qarışıqları, tərkibində 70 kütlə % və ya az bitum süxurlarından alınmış neft və ya neft məhsulları olan və ya olmayan:
3826 00 100 0 – yağ turşularının monoalkil mürəkkəb efirləri, 96,5 həcm% və ya çox mürəkkəb efirlər tərkibli (FAMAE) 15
3826 00 900 0 – digərləri 15
QRUP 39 PLASTİK KÜTLƏLƏR VƏ ONLARDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
I. İLKİN FORMALAR
3901 Etilen polimerləri, ilkin formalarda:
3901 10 – xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen:
3901 10 100 0 – – xətti polietilen 15
3901 10 900 0 – – digəri 0.5
3901 20 – xüsusi çəkisi 0,94 və ya daha çox olan plietilen:
3901 20 100 0 – – bu qrupun 6b qeydində göstərilən formaların birində olan, 23°C temperaturda xüsusi çəkisi 0,958 və ya çox olan polietilen, tərkibində: -alüminium 50mq\kq və ya az, - kalsium 2mq\kq və ya az, -xrom 2mq\kq və ya az, -dəmir 2mq\kq və ya az, - nikel 2mq\kq və ya az, -titan 2mq\kq və ya az, və -vanadium 8mq\kq və ya az olan, sulfoxlorlaşdırılmış polietilenlərin istehsalı üçün polietilen 0.5
3901 20 900 0 – – digəri 0.5
3901 30 000 0 – etilenin vinilasetatla həmpolimerləri 0.5
3901 90 – digərləri:
3901 90 300 0 – – etilenin izobutilakrilat və metakril turşusunun üçlü həmpolimer duzlarından ibarət olan ionomer polimeri; polistirolun, etilenbutilen həmpolimerinin və bu qrupun 6b qeydində göstərilən polistirol formaların birində olan, 35 kütlə% və ya az stirol tərkibli polistirolun A-B-A blok-həmpolimeri 0.5
3901 90 900 0 – – digərləri 0.5
3902 Propilen və ya digər olefinlərin polimerləri, ilkin formalarda:
3902 10 000 0 – polipropilen 0.5
3902 20 000 0 – poliizobutilen 0.5
3902 30 000 0 – propilen sopolimerləri 0.5
3902 90 – digərləri:
3902 90 100 0 – – polistirolun, etilenbutilen həmpolimerinin və bu qrupun 6b qeydində göstərilən polistirol formaların birində olan, 35 kütlə% və ya az stirol tərkibli polistirolun A-B-A blok-həmpolimeri 0.5
3902 90 200 0 – – polibut-1-en, tərkibində 10 kütlə% və ya az etilen olan but-1-en və etilenin həmpolimeri, və ya polibut-1-enin polietilenlə və/və ya polipropilenlə qarışığı, tərkibində 10 kütlə% və ya az polietilen olan və/və ya 25 kütlə% və ya az polipropilen olan, bu qrupun 6b qeydində göstərilən formaların birində 0.5
3902 90 900 0 – – digərləri 0.5
3903 Stirol polimerləri, ilkin formalarda:
– polistriol:
3903 11 000 0 – – köpükləndirilən 0.5
3903 19 000 0 – – digəri 0.5
3903 20 000 0 – stirolakrilonitril həmpolimerləri (SAN) 0.5
3903 30 000 0 – akrilonitrilbutadienstirol həmpolimerləri (ABS) 0.5
3903 90 – digərləri:
3903 90 100 0 – – ancaq stirol və allil spirtinin həmpolimeri, 175 və ya çox asetil ədədi ilə 0.5
3903 90 200 0 – – bu qrupun 6b qeydində göstərilən formaların birində, tərkibi 58 kütlə% və ya çox, lakin 71 kütlə% çox olmayan brom olan bromlaşdırılmış polistirol 0.5
3903 90 900 0 – – digərləri 0.5
3904 Vinilxlorid və ya digər halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri, ilkin formalarda:
3904 10 00 – digər komponentlərlə qarışdırılmamış polivinilxlorid:
3904 10 001 0 – – köpük təbəqəsini kimyəvi sıxışdırmaqla və yüksək davamlı şəffaf təbəqəli («İnavilEP-724», «İnavilEP-705», «Solvik367NÜ» marka tipli) köpükləndirilmiş linoleum istehsalı üçün pastalaşdıran polivinilxlorid emulsiya qatranı (tərkibi 0,2 kütlə% su; 0,1 kütlə% emulqator (alifat və karbon turşularının duzları); 0,1 kütlə% qələvi; 0,6 kütlə% vinilxlorid) 0.5
3904 10 009 0 – – digəri 0.5
– digər polivinilxlorid:
3904 21 000 0 – – plastifikasiya edilməmiş 0.5
3904 22 000 0 – – plastifikasiya edilmiş 0.5
3904 30 000 0 – vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri 0.5
3904 40 000 0 – digər vinilxlorid sopolimerləri 0.5
3904 50 – vinilidenxlorid polimerləri:
3904 50 100 0 – – köpüklənən qranulalar şəkilində vinilidenxloridin və akrilonitril həmpolimeri, diametri 4 mkm və ya çox, lakin 20 mkm-dən çox olmayan 0.5
3904 50 900 0 – – digərləri 0.5
– flüorpolimerlər:
3904 61 000 0 – – politetraflüoretilen 0.5
3904 69 – – digərləri:
3904 69 100 0 – – – bu qrupun 6b qeydində göstərilən formaların birində polivinilflüorid 0.5
3904 69 200 0 – – – flüorelastomer FKM 0.5
3904 69 800 0 – – – digərləri 0.5
3904 90 000 0 – digərləri 0.5
3905 Vinilasetat və ya digər mürəkkəb vinil efirlərinin ilkin formalı polimerləri; vinilin ilkin formalarda digər polimerləri:
– polivinilasetat:
3905 12 000 0 – – suda dispersləşdirilmiş 0.5
3905 19 000 0 – – digəri 0.5
– vinilasetat sopolimerləri:
3905 21 000 0 – – suda dispersləşdirilmiş 0.5
3905 29 000 0 – – digərləri 0.5
3905 30 000 0 – tərkibində hidrolizə uğramamış asetat qrupları olan və ya olmayan polivinil spirtləri 0.5
– digərləri:
3905 91 000 0 – – həmpolimerlər 0.5
3905 99 – – digərləri:
3905 99 100 0 – – – bu qrupun 6b qeydində göstərilən formaların birində, polivinilformal, molekula çəkisi 10 000 və ya çox, lakin 40 000-dən çox olmayan və tərkibində: vinil asetata hesablanmada 9,5 kütlə %-i və ya çox, lakin 13 kütlə %-dən çox olmayan asetil qrupu və vinil spirtinə hesablanmada 5 kütlə %-i və ya çox, lakin 6,5 kütlə %-dən çox olmayan hidroksil qrupu olan 0.5
3905 99 90 – – – digərləri:
3905 99 901 0 – – – – polivinilpirrolidon 0.5
3905 99 909 0 – – – – digərləri 0.5
3906 Akril polimerləri, ilkin formalarda:
3906 10 000 0 – polimetilmetakrilat 0.5
3906 90 – digərləri:
3906 90 100 0 – – poli[N-(3-hidroksiimin-1,1-dimetilbutil) akrilamid] 0.5
3906 90 200 0 – – N,N-dimetilasetamid məhlulunda 2-diizopropilaminoetilmetak­rilat və desilmetakrilat sopolimeri, tər­kibində 55 kütlə%-i və ya çox həmpolimer olan 0.5
3906 90 300 0 – – akril turşusunun və 2– etilheksilakrilat həmpolimeri, tərkibində 10 kütlə%-i və ya çox, lakin 11 kütlə %-dən çox olmayan 2-etilheksilakrilat olan 0.5
3906 90 400 0 – – akrilonitril və metilakrilat həmpolimeri, polibutadienakrilonitril (NBR) ilə modifikasiya olunmuş 0.5
3906 90 500 0 – – akril turşusu ilə alkilmetakrilatın və az miqdarda digər monomerlərin, qatılaşdırıcı kimi pastaya oxşar toxuculuq çap boyağı istehsalında istifadə olunan, polimerləşmə məhsulu 0.5
3906 90 600 0 – – 50 kütlə % və ya çox metilakrilat tərkibli, silisium oksidlə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış metilakrilat, etilen və tərkibində əvəzedici-qrup kimi axırıncı olmayan karboksil qrupu daxil edən monomerin üçlü həmpolimeri 0.5
3906 90 900 0 – – digərləri 0.5
3907 İlkin formalı poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid qatranları; polikarbonatlar, alkid qatranları, mürəkkəb poliallil efirləri və mürəkkəb digər poliefirlər, ilkin formalarda:
3907 10 000 0 – poliasetallar 0.5
3907 20 – digər sadə poliefirlər:
– – spirtlərin sadə poliefirləri:
3907 20 110 0 – – – polietilenqlikollar 0.5
3907 20 200 0 – – – digərləri 0.5
– – digərləri:
3907 20 910 0 – – – etilen oksidin və 1-xlor-2,3-epoksipropanın sopolimerləri 0.5
3907 20 990 0 – – – digərləri 0.5
3907 30 000 0 – epoksid qatranları 15
3907 40 000 0 – polikarbonatlar 0.5
3907 50 000 0 – alkid qatranlar 0.5
3907 60 – polietilentereftalat:
3907 60 200 0 – – xarakteristik özlülüyü 78 ml/ q və ya çox olan 0.5
3907 60 800 0 – – digəri 0.5
3907 70 000 0 – polilaktid 0.5
– digər mürəkkəb poliefirlər:
3907 91 – – doymamış:
3907 91 100 0 – – – maye 0.5
3907 91 900 0 – – – digərləri 0.5
3907 99 – – digərləri:
3907 99 100 0 – – – polietilennaftalin-2,6-dikarbroksilat 0.5
3907 99 900 0 – – – digərləri 0.5
3908 Poliamidlər ilkin formalarda:
3908 10 000 0 – poliamid-6,-11,-12,-6, 6,-6, 9,-6, 10 və ya-6,12 0.5
3908 90 000 0 – digərləri 0.5
3909 Amino-aldehid qatranları, fenol-aldehid qatranları və poliuretanlar, ilkin formalarda:
3909 10 000 0 – karbamid və tiokarbamid qatranları 0.5
3909 20 000 0 – melamin qatranları 0.5
3909 30 000 0 – digər amin-aldehid qatranları 0.5
3909 40 000 0 – fenol–aldehid qatranları 0.5
3909 50 – poliuretanlar:
3909 50 100 0 – – poliuretan, N,N-dimetilasetamid məhlulunda 2,2'-(tret-butilimino)dietanol və 4,4'-metilendisikolqeksildiizosianat həmpolimeri, tərkibində 50 kütlə% və ya çox polimer olan 0.5
3909 50 900 0 – – digərləri 0.5
3910 00 000 0 Silikonlar, ilkin formalarda 0.5
3911 Neft qatranları, kumaron-inden qatranları, politerpenlər, polisulfidlər, polisulfonlar və bu qrupa 3-cü qeyddə göstərilən, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan digər məhsullar, ilkin formalarda:
3911 10 000 0 – neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları və politerpenlər 15
3911 90 – digərləri:
– – kondensasiya məhsulları və ya yenidən qruplaşma ilə gedən polimerləşmə məhsulları, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:
3911 90 110 0 – – – bu qrupun 6b qeydində göstərilən formalarından birində polioksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenilenizopropilidin-1,4-fenilen 0.5
3911 90 130 0 – – – politio-1,4– fenilen 0.5
3911 90 190 0 – – – digərləri 0.5
– – digərləri:
3911 90 920 0 – – – tərkibində 50 kütlə%-i və ya çox polimer olan ,N,N-dimetilasetamiddə məhlul halında olan n-krezol və divinilbenzol həmpolimeri ; viniltoluolun və α-metilsterin hidridləşmiş sopolimerləri 0.5
3911 90 990 0 – – – digərləri 0.5
3912 Sellüloz və onun kimyəvi törəmələri, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, ilkin formalarda:
– sellüloz asetatları:
3912 11 000 0 – – plastifikasiya olunmamış 0.5
3912 12 000 0 – – plastifikasiya olunmuş 0.5
3912 20 – sellüloz nitratları (kollodiumlar daxil olmaqla):
– – plastifikasiya olunmamış:
3912 20 110 0 – – – kollodiumlar və selloidin 0.5
3912 20 190 0 – – – digərləri 0.5
3912 20 900 0 – – plastifikasiya olunmuş 0.5
– sadə sellüloz efirləri:
3912 31 000 0 – – karboksimetilsellüloz və onun duzları 15
3912 39 – – digərləri:
3912 39 200 0 – – – hidroksipropilsellüloz 0.5
3912 39 850 0 – – – digərləri 0.5
3912 90 – digərləri:
3912 90 100 0 – – mürəkkəb sellüloz efirləri 0.5
3912 90 900 0 – – digərləri 0.5
3913 Ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, ilkin formalarda təbii polimerlər (məsələn, alqin turşusu) və təbii modifikasiya olunmuş polimerlər (məsələn, bərkidilmiş proteinlər, təbii kauçukun kimyəvi törəmələri):
3913 10 000 0 – alqin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 0.5
3913 90 000 0 – digərləri 0.5
3914 00 000 0 3901-3913 mal mövqelərində göstərilən polimerlər əsasında alınmış ion-mübadilə qatranları, ilkin formalarda 0.5
II. TULLANTILAR, YONQARLAR VƏ SKRAP; YARIMFABRİKATLAR; MƏMULATLAR
3915 Plastmassa tullantıları, qırıntıları və skrap:
3915 10 000 0 – etilen polimerlərinin 0.5
3915 20 000 0 – stirol polimerlərinin 0.5
3915 30 000 0 – vinilxlorid polimerlərinin 0.5
3915 90 – digər plastmassaların:
3915 90 110 0 – – propilen polimerlərinin 0.5
3915 90 800 0 – – digərləri 0.5
3916 Plastmassadan en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, çubuqcuqlar, millər və fasonlu profillər, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin başqa cür emal olunmamış:
3916 10 000 0 – etilen polimerlərindən 10
3916 20 000 0 – vinilxlorid polimerlərindən 10
3916 90 – digər plastmassalardan:
3916 90 100 0 – – kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış kondensasiya məhsullarından və ya yeni qruplaşma ilə polimerləşmə məhsullarından 10
3916 90 500 0 – – polibirləşmə məhsullarından 10
3916 90 900 0 – – digərləri 10
3917 Plastmassadan borular, borucuqlar, şlanqlar və onların fitinqləri (məsələn, birləşmələr, əymələr, flanslar):
3917 10 – bərkidilmiş proteinlərdən və ya sellüloz materiallardan süni qabıqlar (kolbasa məmulatları üçün):
3917 10 100 0 – – bərkidilmiş proteinlərdən 15
3917 10 900 0 – – sellüloz materiallardan 15
– borular, borucuqlar və şlanqlar, cod:
3917 21 – – etilen polimerlərindən:
3917 21 100 0 – – – tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan hissələrə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş , lakin başqa emala məruz qalmamış 15
3917 21 900 – – – digərləri:
3917 21 900 1 – – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 21 900 9 – – – – digərləri 15
3917 22 – – propilen polimerlərindən:
3917 22 100 0 – – – tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin başqa emala məruz qalmamış 15
3917 22 900 – – – digərləri:
3917 22 900 1 – – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 22 900 9 – – – – digərləri 15
3917 23 – – vinilxlorid polimerlərindən:
3917 23 100 0 – – – tikişsiz və uzunluğu en kəsiyinin maksimal ölçüsündən artıq olan kəsiklərə bölünmüş, səthi işlənmiş və ya işlənməmiş, lakin başqa emala məruz qalmamış 15
3917 23 900 – – – digərləri:
3917 23 900 1 – – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 23 900 9 – – – – digərləri 15
3917 29 000 0 – – digər plastmassalardan 15
– digər borular, borucuqlar və şlanqlar:
3917 31 000 – – 27,6 MPa qədər təzyiqə davamlı əyilgən borular, borucuqlar və şlanqlar:
3917 31 000 1 – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 31 000 9 – – – digərləri 15
3917 32 000 0 – – digər armaturlaşdırılmamış və ya ayrı materiallarla hər hansı bir formada birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz 15
3917 33 000 – – digərləri, digər materiallarla armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla hər hansı ayrı formada birləşdirilməmiş, fitinqlər ilə:
3917 33 000 1 – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 33 000 9 – – – digərləri 15
3917 39 000 digəri
3917 39 000 1 – – – quraşdırılmış fitinqlərlə, mülki aviasiya üçün 0.5
3917 39 000 9 – – – digərləri 15
3917 40 000 – fitinqlər:
3917 40 000 1 – – mülki aviasiya üçün 0.5
3917 40 000 9 – – digərləri 15
3918 Plastmassalardan döşəmə üçün örtüklər, özüyapışan və ya özüyapışmayan, rulonlarda və ya plastina formalı; bu qrupa 9-cu qeyddə göstərilən divar və ya tavanlar üçün plastik kütlədən örtüklər:
3918 10 – vinilxlorid polimerlərindən:
3918 10 100 0 – – polivinilxloridlə hopdurulmuş və ya örtüklü əsasdan ibarət olan m2 15
3918 10 900 0 – – digərləri m2 15
3918 90 000 0 – digər plastmassalardan: m2 15
3919 Plastmassalardan plitələr, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər, zolaqlar və digər yastı formalar, özüyapışan, rulonlarda olan və ya olmayan:
3919 10 – eni 20 sm-dən çox olmayan rulonlarda:
– – vulkanlaşdırılmamış təbii və ya sintetik kauçukdan örtü ilə zolaqlar və ya lentlər:
3919 10 120 0 – – – plastikləşdirilmiş polivinilxloriddən və ya polietilendən 15
3919 10 150 0 – – – polipropilendən 5
3919 10 190 0 – – – digərləri 5
3919 10 800 0 – – digərləri 5
3919 90 000 0 – digərləri 5
3920 Plastmassalardan plitələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan və armaturlaşdırılmamış, laylı olmayan, altlıqsız və ya analoji üsulla digər materiallarla birləşdirilməmiş:
3920 10 – etilen polimerlərindən:
– – 0,125 mm-dən çox olmayan qalınlıqda:
– – – polietilendən, xüsusi çəkisi:
– – – – 0,94-dən az olan:
3920 10 230 0 – – – – – yarımkeçiricilər və ya çap sxemlərin istehsalında istifadə edilən fotodavamlı plyonkanın alınması üçün, qalınlığı 20 mkm və ya çox, lakin 40 mkm-dən çox olmayan polietilen plyonka 15
3920 10 240 0 – – – – – dartılan plyonka 15
3920 10 250 0 – – – – – digərləri 15
3920 10 280 0 – – – – 0,94 və ya çox 15
3920 10 400 0 – – – digərləri 15
– – 0,125 mm-dən çox qalınlıqlı:
3920 10 810 0 – – – nəm vərəqlər şəklində sintetik kağız kütləsi, birləşməmiş incə saçaqlanan polietilen fibrillərindən alınmış, 15%-dən çox olmamaq şərti ilə sellüloz lifləri ilə qarışılmış və ya qarışılmamış, tərkibində nəmlik verən agent kimi, suda həll olunmuş polivinil spirti olan 0.5
3920 10 890 0 – – – digərləri 15
3920 20 – propilen polimerlərindən:
– – qalınlığı 0,10 mm-dən çox olmayan:
3920 20 210 0 – – – biaksial oriyentasiya edilmiş 15
3920 20 290 0 – – – digərləri 15
3920 20 800 0 – – qalınlığı 0,10 mm-dən çox olan 15
3920 30 000 0 – stirol polimerlərindən 0.5
– vinilxlorid polimerlərindən:
3920 43 – – tərkibində plastifikatorlar 6 kütlə%-dan az olmayan:
3920 43 100 0 – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan 15
3920 43 900 0 – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olan 15
3920 49 – – digərləri:
3920 49 100 0 – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan 15
3920 49 900 0 – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olan 15
– akril polimerlərindən:
3920 51 000 0 – – polimetilmetakrilatdan 15
3920 59 – – digərləri:
3920 59 100 0 – – – eni 150 mkm çox olmayan, akril və metakril turşularının mürəkkəb efir həmpolimerinin plyonkası 15
3920 59 900 0 – – – digərləri 15
– polikarbonatlardan, alkid qatranlarından, poliallil mürəkkəb efirləridən və ya digər mürəkkəb poliefirlərdən:
3920 61 000 0 – – polikarbonatlardan 15
3920 62 – – polietilentereftalatdan:
– – – qalınlığı 0,35 mm-dən çox olmayan:
3920 62 120 0 – – – – əyilgən maqnit disklərin istehsalı üçün qalınlığı 72 mkm və ya çox , lakin 79 mkm-dən çox olmayan polietilentereftalatdan plyonka; fotopolimer çap plastinlərin istehsalı üçün qalınlığı 100 mkm və ya çox, lakin 150 mkm-dən çox olmayan polietilentereftalatdan plyonka 0.5
3920 62 190 0 – – – – digərləri 15
3920 62 900 0 – – – qalınlığı 0,35 mm-dən çox olan 15
3920 63 000 0 – – doymamış mürəkkəb poliefirlərdən 15
3920 69 000 0 – – digər mürəkkəb poliefirlərdən 15
– sellülozdan və ya onun kimyəvi törəmələrindən:
3920 71 000 0 – – regenerasiya olunmuş sellülozdan 15
3920 73 – – sellüloz asetatından:
3920 73 100 0 – – – kinematoqrafiya və ya fotoçəkiliş üçün rulonlarda və ya zolaqlar və ya lent şəklində plyonkalar 15
3920 73 800 0 – – – digərləri 15
3920 79 – – sellülozun digər törəmələrindən:
3920 79 100 0 – – – vulkanlaşdırılmış lifdən 15
3920 79 900 0 – – – digərləri 15
– digər plastmassalardan:
3920 91 000 0 – – polivinilbutiraldan 15
3920 92 000 0 – – poliamidlərdən 15
3920 93 000 0 – – amin-aldehid qatranlarından 15
3920 94 000 0 – – fenol-aldehid qatranlarından 15
3920 99 – – digər plastmassalardan:
– – – kondensasiya məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən məhsullardan, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:
3920 99 210 0 – – – – örtülməmiş və ya ancaq plastmassa ilə örtülmüş, poliimid təbəqəsi və zolaq və ya lent 15
3920 99 280 0 – – – – digərləri 15
– – – polibirləşmə maddələrindən:
3920 99 520 0 – – – – polivinilflüorid təbəqəsi; bioksial istiqamətləndirilmiş polivinil spirtindən plyonka, örtüksüz, tərkibində polivinil spirti 97 kütlə%-i və ya çox olan, eni 1 mm-dən çox olmayan 15
3920 99 530 0 – – – – flüorlaşdırılmış plastmassalardan, ionmübadilə membranı, xlorqələvi elektrolizerlərdə istifadə üçün 15
3920 99 590 0 – – – – digərləri 15
3920 99 900 0 – – – digərləri 15
3921 Plastmassalardan plitələr, təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər, digərləri:
– məsaməli:
3921 11 000 0 – – stirol polimerlərindən 15
3921 12 000 0 – – vinilxlorid polimerlərindən 15
3921 13 – – poliuretanlardan:
3921 13 100 0 – – – elastik 15
3921 13 900 0 – – – digərləri 15
3921 14 000 0 – – regenerasiya edilmiş sellülozdan 15
3921 19 000 0 – – digər platmassalardan 15
3921 90 – digərləri:
– – kondensasiya məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən məhsullardan, kimyəvi modifikasiya olunmuş və ya olunmamış:
3921 90 100 0 – – – mürəkkəb poliefirlərdən 15
3921 90 300 0 – – – fenol-aldehid qatranlarından 15
– – – amin-aldehid qatranlarından:
– – – – laylı:
3921 90 410 0 – – – – – yüksək təzyiqli, laylı, bir və ya hər iki tərəfdən dekorasiya olunan səth ilə 15
3921 90 430 0 – – – – – digərləri 15
3921 90 490 0 – – – – digərləri 15
3921 90 550 0 – – – digərləri 15
3921 90 600 0 – – polibirləşmə məhsullarından 15
3921 90 900 0 – – digərləri 15
3922 Plastmassalardan vannalar, duşlar, su axması çanaqlar, yuyunmaq üçün çanaqlar, bidelər, unitazlar, onlar üçün oturacaqlar və qapaqlar, boşaltma bakları və analoji sanitar-texniki məmulatlar:
3922 10 000 0 – vannalar, duşlar, su axması və yuyunmaq üçün çanaqlar 15
3922 20 000 0 – unitazlar üçün oturacaqlar və qapaqlar 15
3922 90 000 0 – digərləri 15
3923 Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastmassadan məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar:
3923 10 000 0 – qutular, yeşiklər, səbətlər və analoji məmulatlar 15
– torbalar, çantalar (konusşəkillilər daxil olmaqla):
3923 21 000 0 – – etilen polimerlərindən 15
3923 29 – – digər plastmassadan:
3923 29 100 0 – – – polivinilxloriddən 15
3923 29 900 0 – – – digərləri 15
3923 30 – butıllar, butulkalar, flakonlar və analoji məmulatlar:
3923 30 10 – – tutumu 2 l-dən çox olmayan:
3923 30 101 0 – – – tutumu 2l-dən çox olmayan məmulatların hazırlanması üçün preformalar 15
3923 30 109 0 – – – digərləri 15
3923 30 90 – – tutumu 2 l-dən çox:
3923 30 901 0 – – – həcmi 2 l-dən çox məmulatların hazırlaması üçün preformalar 15
3923 30 909 0 – – – digərləri 15
3923 40 – çarxlar, makaralar, bobinalar və analoji məmulatlar:
3923 40 100 0 – – foto və kino plyonkaları və ya lentləri üçün və 8523 və 8524 mal mövqelərində təsnif edilən plyonkalar və analoji materiallar üçün makaralar, çarxlar və analoji məmulatlar 15
3923 40 900 0 – – digərləri 15
3923 50 – tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün digər vasitələr:
3923 50 100 0 – – butulkalar üçün qalpaqlar və yivli tıxaclar 15
3923 50 900 0 – – digərləri 15
3923 90 000 0 – digərləri 15
3924 Plastmassadan yemək və mətbəx qabları, yemək və mətbəx ləvazimatları, digər ev məişət əşyaları və gigiyena və ya tualet əşyaları:
3924 10 000 0 – yemək və mətbəx qabları 15
3924 90 000 0 – digərləri 15
3925 Ayrı yerdə adı çəkilməyən və təsnif olunmayan plastmassadan inşaat detalları:
3925 10 000 0 – tutumu 300 l-dən çox olan rezervuarlar, sisternlər, baklar və analoji tutumlar 15
3925 20 000 0 – qapılar və onlar üçün astanalar, pəncərələr və onların çərçivələri 15
3925 30 000 0 – pəncərə qapaqları, pərdələr (Venesiya jalüzləri daxil olmaqla), analoji məmulatlar və onların hissələri 15
3925 90 – digərləri:
3925 90 100 0 – – qapıya, pəncərəyə, pilləkənlərə, divarlara və ya binanın digər hissələrinə daimi quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuş fitinqlər və bərkitmə detalları 15
3925 90 200 0 – – elektrik dövrələri üçün magistral, kanal və kabel novalçaları 15
3925 90 800 0 – – digərləri 15
3926 Plastmassadan digər məmulatlar və 3901-3914 mal mövqelərində göstərilən digər materiallardan hazırlanan məmulatlar:
3926 10 000 0 – dəftərxana və ya məktəb ləvazimatı 15
3926 20 000 0 – geyim və geyim ləvazimatı (əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər daxil olmaqla) 15
3926 30 000 0 – mebel üçün bərkidici məmulatlar və furnitura, nəqliyyat vasitələri üçün bərkidici məmulatlar və ya analoji məmulatlar 15
3926 40 000 0 – kiçik heykəllər və digər dekorativ məmulatlar 15
3926 90 – digərləri:
3926 90 500 0 – – drenaj sisteminə giriş yollarında suyun filtrasiyası üçün nəzərdə tutulmuş deşilmiş sututarlar və analoji məmulatlar 15
– – digərləri:
3926 90 920 0 – – – təbəqəli materialdan hazırlanan 15
3926 90 970 – – – digərləri:
3926 90 970 1 – – – – yalnız soyuducular üçün rezin 0.5
3926 90 970 9 – – – – digərləri 15
QRUP 40 KAUÇUK, REZİN VƏ ONLARDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4001 Təbii kauçuk, balata, quttaperça, qvayula, çikl və analoji təbii qatranlar, ilkin formalarda və ya lövhə, təbəqə və ya zolaqlar və ya lent şəklində:
4001 10 000 0 – az vulkanlaşdırılmış və ya az vulkanlaşdırılmamış təbii kauçuk lateksi 0.5
– başqa formalı təbii kauçuk:
4001 21 000 0 – – smoked-şits (təbii kauçuk markası) 0.5
4001 22 000 0 – – təbii kauçuk, xüsusi texniki (TSNR) 0.5
4001 29 000 0 – – digəri 0.5
4001 30 000 0 – balata, quttaperça, qvayula, çikl və analoji təbii qatranlar 0.5
4002 Yağlardan alınmış, ilkin formalı və ya lövhə, təbəqə, yaxud zolaq və ya lent şəklində sintetik kauçuk və faktis; 4001 mal mövqeyinin hər hansı məhsulunun bu mal mövqeyinin hər hansı bir məhsulu ilə qarışıqları, ilkin formalarda və ya lövhə, təbəqə və ya zolaq və ya lent şəklində:
– butadien-stirol kauçuku (SBR); karboksilləşdirilmiş butadienstirol kauçuku (XSBR):
4002 11 000 0 – – lateks 15
4002 19 – – digəri:
4002 19 100 0 – – – emulsion polimerləşmə yolu ilə alınmış butadienstirol kauçuku(E-SBR), taylarda 15
4002 19 200 0 – – – butadien və stirolun məhlulda polimerləşmə yolu ilə alınan blok sopolimeri (SBS, termoelastoplast), qranulalar, qırıntı və ya toz halında 15
4002 19 300 0 – – – məhlulda polimerləşmə yolu ilə alınan butadienstirol kauçuku(S-SBR), taylarda 15
4002 19 900 0 – – – digəri 15
4002 20 000 0 – butadien kauçuku (BR) 0.5
– izobutilenizopren (butil) kauçuku (IIR); haloqenləşmiş izobutilenizopren kauçuku (CIIR və ya BIIR):
4002 31 000 0 – – izobutilenizopren (butil) kauçuku (IIR) 0.5
4002 39 000 0 – – digəri 0.5
– xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR):
4002 41 000 0 – – lateks 3
4002 49 000 0 – – digəri 3
– butadiennitril kauçuku (NBR):
4002 51 000 0 – – lateks 3
4002 59 000 0 – – digəri 0.5
4002 60 000 0 – izopren kauçuku (IR) 0.5
4002 70 000 0 – bağlılığı olmayan etilenpropilendien kauçuku (EPDM) 3
4002 80 000 0 – 4001 mal mövqeyində göstərilən istənilən məhsulların bu mal mövqeyinin məhsulları ilə qarışıqları 3
– digəri:
4002 91 000 0 – – lateks 3
4002 99 – – digərləri:
4002 99 100 0 – – – plastmassa daxil etməklə modifikasiya olunmuş məhsullar 3
4002 99 900 0 – – – digərləri 3
4003 00 000 0 Regenerasiya edilmiş kauçuk, ilkin formalarda və ya lövhə, təbəqə, yaxud zolaq və ya lent şəklində 3
4004 00 000 0 Rezin tullantıları, kəsikləri və skrapı (bərk rezindən başqa), onlardan alınan tozlar və qranulalar 3
4005 Vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı, ilkin formalarda və ya lövhə, təbəqə, yaxud zolaq və ya lent şəklində:
4005 10 000 0 – texniki karbon və ya silisium dioksidlə zənginləşmiş rezin qarışığı 15
4005 20 000 0 – məhlullar; digər dispersiyalar, 4005 10 yarımmövqeyində göstərilənlərdən başqa 15
– digərləri:
4005 91 000 0 – – lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 15
4005 99 000 0 – – digərləri 15
4006 Vulkanlaşdırılmamış rezindən digər formalar (məsələn, çubuqlar, borular və formalı profillər) və məmulatlar (məsələn, disklər və həlqələr):
4006 10 000 0 – rezin şinlərin bərpası üçün protektor biçmələri 15
4006 90 000 0 – digərləri 15
4007 00 000 0 Vulkanlaşdırılmış rezin saplar və kord 0.5
4008 Vulkanlaşdırılmış rezindən, bərk rezindən başqa, hazırlanmış lövhələlər, zolaqlar, və ya lentlər, çubuqlar və formalı profillər:
– məsaməli rezindən:
4008 11 000 0 – – lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər 15
4008 19 000 0 – – digərləri 15
– məsaməsiz rezindən:
4008 21 – – lövhələr, təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər:
4008 21 100 0 – – – döşəmə örtükləri və ayaqaltılar m2 15
4008 21 900 0 – – – digərləri 15
4008 29 000 – – digərləri:
4008 29 000 1 – – – ölçü üzrə kəsilmiş formalı profillər, mülki aviasiya üçün 0.5
4008 29 000 9 – – – digərləri 15
4009 Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış, bərk rezindən başqa, borular, borucuqlar və şlanqlar, fitinqsiz və ya fitinqlər ilə (məsələn, birləşmələr, dirsəkli borucuqlar, flanslar ilə):
– armaturlaşdırılmamış və digər materiallarla ayrı üsulla birləşdirilməmiş:
4009 11 000 0 – – fitinqlərsiz 15
4009 12 000 0 – – fitinqlərlə 15
– armaturlaşdırılmış və ya ancaq metallarla ayrı üsulla birləşdirilmiş:
4009 21 000 0 – – fitinqlərsiz 15
4009 22 000 – – fitinqlərlə:
4009 22 000 1 – – – qaz və ya mayelərin buraxılması üçün yararlı, mülki aviasiya üçün 0.5
4009 22 000 9 – – – digərləri 15
– armaturlaşdırılmış və ya digər üsulla yalnız toxuculuq materialları ilə kombinasiya edilmiş:
4009 31 000 0 – – fitinqlərsiz 15
4009 32 000 0 – – fitinqlərlə 15
– armaturlaşdırılmış və ya digər üsulla başqa materiallarla kombinasiya edilmiş:
4009 41 000 0 – – fitinqlərsiz 15
4009 42 000 0 – – fitinqlərlə 15
4010 Konveyer lentləri və ya ötürücü qayışlar və ya beltinq, vulkanlaşdırılmış rezindən:
– konveyer lentləri və ya beltinq:
4010 11 000 0 – – yalnız metalla armaturlaşdırılmış 15
4010 12 000 0 – – yalnız toxuculuq materiallarla armaturlaşdırılmış 15
4010 19 000 0 – – digərləri 15
– ötürücü qayışlar və ya beltinq:
4010 31 000 0 – – en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar), tilli, çevrəsinin uzunluğu 60 sm-dən çox, lakin 180 sm-dən artıq olmayan 15
4010 32 000 0 – – en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar), tilli istisna olmaqla, çevrəsinin uzunluğu 60 sm-dən çox, lakin 180 sm-dən artıq olmayan 15
4010 33 000 0 – – en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar), tilli, çevrəsinin uzunluğu 180 sm-dən çox, lakin 240 sm-dən artıq olmayan 15
4010 34 000 0 – – en kəsiyi trapesşəkilli, sonsuz ötürücü qayışlar (klinli qayışlar), tilli istisna olmaqla, çevrəsinin uzunluğu 180 sm-dən çox, lakin 240 sm-dən artıq olmayan 15
4010 35 000 0 – – sonsuz, dişli ötürücü qayışlar, çevrəsinin uzunluğu 60 sm-dən çox, lakin 150 sm-dən artıq olmayan 15
4010 36 000 0 – –sonsuz, dişli ötürücü qayışlar, çevrəsinin uzunluğu 150 sm-dən çox, lakin 198 sm-dən artıq olmayan 15
4010 39 000 0 – – digərləri 15
4011 Təzə pnevmatik rezin şinlər:
4011 10 000 0 – minik avtomobilləri üçün (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri daxil olmaqla) əd 15
4011 20 – avtobuslar və ya yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələri:
4011 20 100 0 – – yük indeksi 121-dən çox olmayan əd 15
4011 20 900 0 – – yük indeksi 121-dən çox əd 15
4011 30 000 0 – aviasiyada istifadə üçün əd 0.5
4011 40 000 0 – motosikllər üçün əd 15
4011 50 000 0 – velosipedlər üçün əd 15
– digərləri, «yolka» və ya analoji şəkilli protektorlar:
4011 61 000 0 – – kənd təsərrüfatında və ya meşə təsərrüfatında istifadə edilən nəqliyyat vasitələri və maşınlar üçün əd 0.5
4011 62 000 0 – – tikintidə və ya sənayedə istifadə edilən nəqliyyat vasitələri və maşın üçün və minik diametri 61 sm-dən çox olmayan əd 3
4011 63 000 0 – – tikintidə və ya sənayedə istifadə edilən nəqliyyat vasitələri və maşın üçün və minik diametri 61 sm-dən çox olan əd 3
4011 69 000 0 – – digərləri əd 15
– digərləri:
4011 92 000 0 – – kənd təsərrüfatında və ya meşə təsərrüfatında istifadə edilən nəqliyyat vasitələri və maşınlar üçün əd 0.5
4011 93 000 0 – – tikintidə və ya sənayedə istifadə edilən nəqliyyat vasitələri üçün və minik diametri 61 sm-dən çox olmayan əd 3
4011 94 000 0 – – tikintidə və ya sənayedə istifadə edilən nəqliyyat vasitələri üçün və minik diametri 61 sm-dən çox olan əd 3
4011 99 000 0 – – digərləri əd 15
4012 Pnevmatik rezin şinlər, bərpa edilmiş və ya istifadə olunmuş; massiv və ya yarıpnevmatik, şinlər, şin protektorları və rezin çənbər lentləri:
– bərpa edilmiş şinlər:
4012 11 000 0 – – minik avtomobilləri üçün (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri daxil olmaqla) əd 1 əd. 10 ABŞ dol
4012 12 000 0 – – avtobuslar üçün və ya yük daşıyan mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4012 13 000 0 – – aviasiyada istifadə üçün əd 0.5
4012 19 000 0 – – digərləri əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4012 20 000 0 – pnevmatik şinlər, istifadə olunmuş əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4012 90 – digərləri:
4012 90 200 0 – – massiv və ya yarıpnevmatik şinlər əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4012 90 300 0 – – şin protektorları əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4012 90 900 0 – – çənbər lentləri əd 1 əd. 3 ABŞ dol
4013 Rezin kameralar:
4013 10 000 0 – minik avtomobilləri üçün (yük-sərnişin avtomobil-furqonları və idman avtomobilləri daxil olmaqla), avtobuslar və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələrində yük daşımaq üçün əd 15
4013 20 000 0 – velosipedlər üçün əd 15
4013 90 000 0 – digərləri əd 15
4014 Bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanan gigiyena və ya əczaçılıq (əmziklər daxil olmaqla) məmulatları, bərk rezindən olan fitinqlərlə və ya onlarsız:
4014 10 000 0 – kontraseptivlər 15
4014 90 000 0 – digərləri 15
4015 Bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezindən geyim və geyim ləvazimatları (əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər daxil olmaqla), müxtəlif məqsədlər üçün:
– əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər:
4015 11 000 0 – – cərrahiyə cüt 3
4015 19 000 0 – – digərləri cüt 15
4015 90 000 0 – digərləri 15
4016 Vulkanlaşdırılmış rezindən, bərk rezindən başqa, hazırlanan digər məmulatlar:
4016 10 000 0 – məsaməli rezindən 15
– digərləri:
4016 91 000 0 – – döşəmə örtükləri və xalçaları 15
4016 92 000 0 – – dəftərxana pozanları 15
4016 93 000 – – araqatlar, şaybalar və digər bərkitmələr:
4016 93 000 1 – – – texniki məqsədlər üçün, mülki aviasiya üçün 0.5
4016 93 000 2 – – – maqnitli rezin lent 0.5
4016 93 000 9 – – – digərləri 15
4016 94 000 0 – – qayıq və ya gəminin sahilə yan alması üçün amortizatorlar, hava ilə doldurulan və ya doldurulmayan 15
4016 95 000 0 – – hava ilə doldurulan digər məmulatlar 15
4016 99 – – digərləri:
– – – 8701-8705 mal mövqelərinin mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün:
4016 99 520 0 – – – – metalaşqarlı rezindən hissələr 15
4016 99 570 0 – – – – digərləri 15
– – – digərləri:
4016 99 910 0 – – – – metalaşqarlı rezindən hissələr 15
4016 99 970 – – – – digərləri:
4016 99 970 1 – – – – – texniki məqsədlər üçün, mülki aviasiya üçün 0.5
4016 99 970 9 – – – – – digərləri 15
4017 00 000 Bərk rezin (məsələn, ebonit) bütün formalarda, tullantı və skrap daxil olmaqla; bərk rezindən hazırlanan məmulatlar:
4017 00 000 1 – bərk rezin ( ebonit) 0.5
4017 00 000 9 – digərləri 15
QRUP 41 EMAL OLUNMAMIŞ GÖN (TƏBİİ XƏZDƏN BAŞQA) VƏ AŞILANMIŞ DƏRİ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4101 İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri (təzə və ya duzlu, qurudulmuş, küllələnmiş, pikellənmiş ya da digər üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), tük örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş:
4101 20 – bütöv dərilər, ikilənməmiş, quru halda hər biri 8 kq-dan çox olmayan, quru-duzlu halda 10 kq-dan çox olmayan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə:
4101 20 100 0 – – təzə əd 15
4101 20 300 0 – – yaşduzlu əd 15
4101 20 500 0 – – quru və ya quruduzlu əd 15
4101 20 800 0 – – digərləri əd 15
4101 50 – bütöv dəri, çəkisi 16 kq-dan çox:
4101 50 100 0 – – təzə əd 15
4101 50 300 0 – – yaşduzlu əd 15
4101 50 500 0 – – quru və ya quruduzlu əd 15
4101 50 900 0 – – digərləri əd 15
4101 90 000 0 – digərləri, gönün qalın, yarıqalın və ətək hissələri daxil olmaqla 15
4102 Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllələnmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş), yun örtüyü ilə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, bu qrupa 1v qeydində sadalananlardan başqa:
4102 10 – yun örtüyü ilə:
4102 10 100 0 – – quzuların əd 15
4102 10 900 0 – – digərləri əd 15
– yun örtüyü olmayan:
4102 21 000 0 – – pikellənmiş əd 15
4102 29 000 0 – – digərləri əd 15
4103 Digər emal olunmamış gönlər (təzə və ya duzlu, quru, küllələnmiş, pikellənmiş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və sonradan emal edilməmiş) tüklü örtüklə və ya onsuz, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, bu qrupa 1b və ya 1v qeydlərində istisna edilən növlərindən başqa:
4103 20 000 0 – sürünən heyvanların 15
4103 30 000 0 – donuzun əd 15
4103 90 – digərləri:
4103 90 100 0 – – keçi və ya çəpişlərin əd 15
4103 90 900 0 – – digərləri 15
4104 İribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönündən aşılanmış dəri və ya krast və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının, tük örtüyü olmayan gönlərindən hazırlanan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş və sonradan emal edilməmiş:
– nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):
4104 11 – – ikilənməmiş cilalanmamış üzlük; ikilənmiş üzlük:
4104 11 100 0 – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camışlar daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan əd 15
– – – digərləri:
– – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):
4104 11 510 0 – – – – – bütöv gönlərdən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
4104 11 590 0 – – – – – digərləri əd 15
4104 11 900 0 – – – – digərləri əd 15
4104 19 – – digərləri:
4104 19 100 0 – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan əd 15
– – – digərləri:
– – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):
4104 19 510 0 – – – – – bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
4104 19 590 0 – – – – – digərləri əd 15
4104 19 900 0 – – – – digərləri əd 15
– quru halda (krast):
4104 41 – – ikilənməmiş cilalanmamış üzlük; ikilənmiş üzlük:
– – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kvadrat futdan) artıq olmayan:
4104 41 110 0 – – – – hindistan zebusu danalarının bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, başsız və ayaqlarsız, yaxud başla və ayaqlarla, hər birinin netto-çəkisi 4,5 kq-dan çox olmayan, bitki aşılanması ilə, sonraki emala məruz qalmamış və ya müəyyən emala məruz qalmış, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
4104 41 190 0 – – – – digərləri əd 15
– – – digərləri:
– – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):
4104 41 510 0 – – – – – bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
4104 41 590 0 – – – – – digərləri əd 15
4104 41 900 0 – – – – digərləri əd 15
4104 49 – – digərləri:
– – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan:
4104 49 110 0 – – – – hindistan zebusu danalarının bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, başsız və ayaqlarsız, yaxud başla və ayaqlarla, hər birinin netto-çəkisi 4,5 kq-dan çox olmayan, bitki aşılanması ilə, sonraki emala məruz qalmamış və ya müəyyən emala məruz qalmış, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
4104 49 190 0 – – – – digərləri əd 15
– – – digərləri:
– – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla):
4104 49 510 0 – – – – – bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olan əd 15
4104 49 590 0 – – – – – digərləri əd 15
4104 49 900 0 – – – – digərləri əd 15
4105 Qoyun və ya quzu gönündən aşılanmış dəri və ya krast, yun örtüyü olmayan, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, lakin sonradan emal olunmamış:
4105 10 – nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):
4105 10 100 0 – – ikilənməmiş 15
4105 10 900 0 – – ikilənmiş 15
4105 30 – quru halda (krast):
4105 30 100 0 – – qaba yunlu hind qoyunu dərisindən, bitki aşılanması ilə, müəyyən qədər emal olunmuş və ya olunmamış, lakin dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız olan əd 15
– – digərləri:
4105 30 910 0 – – – ikilənməmiş əd 15
4105 30 990 0 – – – ikilənmiş əd 15
4106 Tük və ya yun örtüyü olmayan digər heyvanların gönündən hazırlanan dəri və ya krast, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, , lakin sonra emal edilməmiş:
– keçi və çəpişin:
4106 21 – – nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla):
4106 21 100 0 – – – ikilənməmiş, 15
4106 21 900 0 – – – ikilənmiş 15
4106 22 – – quru halda (krast):
4106 22 100 0 – – – hind keçisinin və ya çəpişinin dərisindən, bitki aşılanması ilə, müəyyən şəkildə emal olunmuş və ya olunmamış, lakin bilavasitə dəri məmulatlarının istehsalı üçün tamam yararsız əd 15
4106 22 900 0 – – – digərləri əd 15
– donuz:
4106 31 000 0 – – nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) əd 15
4106 32 000 0 – – quru halda (krast) əd 15
4106 40 – sürünən heyvanların :
4106 40 100 0 – – ilkin bitki aşılanması ilə əd 15
4106 40 900 0 – – digərləri əd 15
– digərləri:
4106 91 000 0 – – nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) 15
4106 92 000 0 – – quru halda (krast) əd 15
4107 Aşılanmadan sonra əlavə olaraq emal edilmiş və ya krast şəklində olan, perqamentə oxşar şəkildə hazırlanmış dəri daxil olmaqla, iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönündən və ya atlar fəsiləsinin tük örtüyü olmayan heyvanlarının gönündən dəri, ikilənmiş və ya ikilənməmiş, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa:
– bütöv gönlər:
4107 11 – – cilalanmamış ikilənməmiş üzlük:
– – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kvadrat futdan) artıq olmayan:
4107 11 110 0 – – – – dana gönü boksu m2 15
4107 11 190 0 – – – – digəri m2 15
4107 11 900 0 – – – digərləri m2 15
4107 12 – – ikilənmiş üzlük:
– – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kvadrat futdan) artıq olmayan:
4107 12 110 0 – – – – dana gönü boksu m2 15
4107 12 190 0 – – – – digəri m2 15
– – – digərləri:
4107 12 910 0 – – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
4107 12 990 0 – – – – atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
4107 19 – – digərləri:
4107 19 100 0 – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) bütöv gönlərindən hazırlanan dəri, səthinin sahəsi 2,6 m2-dan (28 kv futdan) artıq olmayan m2 15
4107 19 900 0 – – – digərləri m2 15
– digəri, yarımdəri daxil olmaqla:
4107 91 – – cilalanmamış ikilənməmiş üzlük:
4107 91 100 0 – – – altlıq 15
4107 91 900 0 – – – digəri m2 15
4107 92 – – ikilənmiş üzlük:
4107 92 100 0 – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
4107 92 900 0 – – – atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
4107 99 – – digəri:
4107 99 100 0 – – – iribuynuzlu mal-qaranın (camış daxil olmaqla) dərisi m2 15
4107 99 900 0 – – – atlar fəsiləsi heyvanlarının gönündən dəri m2 15
[4108 – 4111]
4112 00 000 0 Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə oxşar şəkildə hazırlanmış dəri daxil olmaqla, quzu və ya qoyun gönündən, yun örtüyü olmayan göndən dəri, ikilənmiş və ya ikilənməmiş,, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa 15
4113 Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə oxşar şəkildə hazırlanmış dəri daxil olmaqla, digər heyvan gönündən yun və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, ikilənmiş və ya ikilənməmiş,, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa:
4113 10 000 0 – keçi və ya çəpişlərin m2 15
4113 20 000 0 – donuzların m2 15
4113 30 000 0 – sürünənlərin m2 15
4113 90 000 0 – digəri m2 15
4114 Zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla); laklı dəri və laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri:
4114 10 – zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla):
4114 10 100 0 – – qoyun və ya quzu dərilərindən əd 15
4114 10 900 0 – – digər heyvanların dərilərindən əd 15
4114 20 000 0 – laklı dəri və laklı laminasiya edilmiş dəri; metallaşdırılmış dəri m2 15
4115 Təbii dəri və ya lövhə, təbəqə və ya zolaq və ya lent şəklində, rulonlarda olan və ya olmayan dəri lifləri əsasında olan kompozisiyalı dəri; təbii və kompozisiyalı dərinin kəsikləri və digər tullantıları, dəri məmulatlarının istehsalı üçün yararsız; dəri tozu, dəri ovuntusu və unu:
4115 10 000 0 – təbii dəri və ya lövhə, təbəqə və ya zolaq və ya lent şəklində, rulonlarda olan və ya olmayan dəri lifləri əsasında olan kompozisiyalı dəri 15
4115 20 000 0 – təbii və kompozisiyalı dərinin kəsikləri və digər tullantıları, dəri məmulatlarının istehsalı üçün yararsız; dəri tozu, dəri ovuntusu və unu 15
QRUP 42 DƏRİ MƏMULATLARI; SƏRRACLIQ-YƏHƏR MƏMULATLARI VƏ QOŞQU LƏVAZİMATLARI; YOL LƏVAZİMATLARI, QADIN ÇANTALARI VƏ ANALOJİ MALLAR; HEYVANLARIN BAĞIRSAQLARINDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR (BARAMA FİBROİNİNDƏN OLAN LİFLƏR İSTİSNA OLMAQLA)
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4201 00 000 0 Hər hansı heyvan üçün istənilən materialdan hazırlanmış sərraclıq-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları (yan qayışı, cilov, dizbağılar, buruntaqlar, çullar, aşırma xurcunlar, it çulları və analoji məmulatlar daxil olmaqla) 15
4202 Sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-çamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları, eynəklər, turbinlər, fotoaparatlar, musiqi alətləri və tüfənglər üçün qılaflar, qoburlar və analoji məmulatlar; yol çantaları, qida məhsulları və ya içkilər üçün çanta-termos, kosmetika çantaları, rükzaklar, qadın çantaları, təsərrüfat çantaları, portmanatlar, pul kisələri, coğrafi xəritələr üçün futlyarlar, portsiqarlar, tənbəki kisələri, iş alətləri üçün çantalar, idman çantaları, butulka üçün futlyarlar, zərgərlik məmulatları üçün mücrülər, pudra qutuları, kəsici əşyalar üçün futlyarlar və analoji məmulatlar, təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən, plastmassadan, toxuculuq materiallarından, vulkanlaşdırılmış liflərdən və ya kartondan hazırlanmış, tam və ya əsasən belə materiallarla və ya kağızla örtülmüş:
– sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-miniçamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar:
4202 11 – – üz səthi təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən olan:
4202 11 100 0 – – – iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar əd 15
4202 11 900 0 – – – digərləri əd 15
4202 12 – – üz səthi plastmassa və ya toxuculuq materiallarından olan:
– – – plastmassa təbəqələrindən:
4202 12 110 0 – – – – iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar əd 15
4202 12 190 0 – – – – digərləri əd 15
4202 12 500 0 – – – formalaşdırılmış plastmassa materiallarından əd 15
– – – vulkanlaşdırılmış liflər daxil olmaqla digər materiallardan:
4202 12 910 0 – – – – iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar əd 15
4202 12 990 0 – – – – digərləri əd 15
4202 19 – – digərləri:
4202 19 100 0 – – – alüminiumdan əd 15
4202 19 900 0 – – – digər materiallardan əd 15
– çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları, dəstəksiz çantalar daxil olmaqla:
4202 21 000 0 – – üz səthi təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən olan əd 15
4202 22 – – üz səthi plastmassa təbəqələrindən və ya toxuculuq materiallarından olan:
4202 22 100 0 – – – plastmassa təbəqələrindən əd 15
4202 22 900 0 – – – toxuculuq materiallarından əd 15
4202 29 000 0 – – digərləri əd 15
– adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar:
4202 31 000 0 – – üz səthi təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən olan 15
4202 32 – – üz səthi plastmassa materiallardan və ya toxuculuq material olan:
4202 32 100 0 – – – plastmassa təbəqələrindən 15
4202 32 900 0 – – – toxuculuq materiallarından 15
4202 39 000 0 – – digərləri 15
– digərləri:
4202 91 – – üz səthi təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən olan:
4202 91 100 0 – – – yol çantaları, kosmetika çantaları, rükzaklar və idman çantaları əd 15
4202 91 800 0 – – – digərləri əd 15
4202 92 – – üz səthi plastmassa və ya toxuculuq material təbəqələrindən olan:
– – – plastmassa təbəqələrindən:
4202 92 110 0 – – – – yol çantaları, kosmetika çantaları, rükzaklar və idman çantaları əd 15
4202 92 150 0 – – – – musiqi alətləri üçün qılaflar əd 15
4202 92 190 0 – – – – digərləri əd 15
– – – toxuculuq materiallarından:
4202 92 910 0 – – – – yol çantaları, kosmetika çantaları, rükzaklar və idman çantaları əd 15
4202 92 980 0 – – – – digərləri əd 15
4202 99 000 0 – – digərləri əd 15
4203 Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən geyim əşyaları və geyim ləvazimatları:
4203 10 000 0 – geyim əşyaları 15
– əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər:
4203 21 000 0 – – xüsusi olaraq idman məqsədi üçün nəzərdə tutulan cüt 15
4203 29 – – digərləri:
4203 29 100 0 – – – bütün peşələr üçün qoruyucu cüt 15
4203 29 900 0 – – – digərləri cüt 15
4203 30 000 0 – qurşaqlar, qayışlar, aşırma qayışlar və patrondaşlar 15
4203 40 000 0 – digər geyim ləvazimatları 15
[4204]
4205 00 Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən digər məmulatlar:
– maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və ya digər texniki məqsədlər üçün istifadə edilənlər:
4205 00 110 0 – – konveyer lentləri və ya ötürücü qayışlar və ya beltinq 15
4205 00 190 0 – – digərləri 15
4205 00 900 0 – digərləri 15
4206 00 000 0 Bağırsaqlardan (barama fibroinindən olan liflərdən başqa) sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən hazırlanan məmulatlar 15
QRUP 43 TƏBİİ VƏ SÜNİ XƏZ; ONDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4301 Xam xəzlik dəri-xəz (xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan baş, quyruq, pəncə və digər hissə və ya kəsiklər daxil olmaqla), 4101, 4102 və ya 4103 mal mövqelərində təsnif edilən emal olunmamış gönlərdən başqa:
4301 10 00 – su samuru (Lutreola) , bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız:
4301 10 001 0 – – qəhvəyi əd 15
4301 10 009 0 – – digərləri əd 15
4301 30 000 0 – aşağıdakı cinslərdən olan quzuların: həştərxan, enliquyruq, qaragül, fars və analoji cinslər, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların bütöv, başla, quyruqla və ya pəncələrlə və ya onlarsız əd 15
4301 60 00 – tülkü dərisi, bütöv, başla, quyruqla və ya pəncələrlə və ya onlarsız:
4301 60 001 0 – – qara-gümüşü rəngli tülkünün əd 15
4301 60 002 0 – – qırmızı tülkünün əd 15
4301 60 006 0 – – mavi rəngli şimal tülküsünün əd 15
4301 60 007 0 – – ağ şimal tülküsünün əd 15
4301 60 009 0 – – digərləri əd 15
4301 80 – digər dərilər, bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız:
4301 80 300 0 – – marmot dərisi əd 15
4301 80 50 – – pişikkimilər fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:
4301 80 501 0 – – – vaşaqın əd 15
4301 80 509 0 – – – digərləri əd 15
4301 80 70 – – digərləri:
– – – dələkimilər fəsiləsindən:
4301 80 701 0 – – – – sincabın (Mustela erminea) əd 15
4301 80 702 0 – – – – samurun əd 15
4301 80 703 0 – – – – dələnin əd 15
4301 80 704 0 – – – – susamurun (Lutra) əd 15
4301 80 705 0 – – – – sibir siçovulunun əd 15
4301 80 706 0 – – – – safsarın əd 15
4301 80 707 0 – – – – digərləri 15
4301 80 708 0 – – – sincabın (Sciurus) əd 15
4301 80 709 0 – – – digərləri 15
4301 90 00 – xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan başlar, quyruqlar, pəncələr və dərilərin digər parçaları və ya kəsikləri:
– – tülkü quyruğu:
4301 90 001 0 – – – şimal tülküsü əd 15
4301 90 002 0 – – – digərləri əd 15
4301 90 003 0 – – su samuru (Lutreola)quyruğu 15
4301 90 009 0 – – digərləri 15
4302 Xəzlik dəri və xəz, aşılanmış və ya işlənmiş xəzlik dərilər (başlar, quyruqlar, pəncələr və xəz dərilərin digər hissə və ya parçaları daxil olmaqla), yığılmış və ya yığılmamış (digər materiallar əlavə etməməklə), 4303 mal mövqeyində təsnif edilənlərdən başqa:
– bütöv dərilər, başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız, yığılmamış:
4302 11 00 – – su samurunun (Lutreola):
4302 11 001 0 – – – qəhvəyi əd 15
4302 11 009 0 – – – digərləri əd 15
4302 19 – – digərləri:
4302 19 100 0 – – – qunduzun əd 15
4302 19 200 0 – – – ondatranın əd 15
4302 19 30 – – – tülkünün:
4302 19 301 0 – – – – qara-gümüşü rəngli tülkünün əd 15
4302 19 302 0 – – – – qırmızı tülkünün əd 15
4302 19 306 0 – – – – mavi şimal tülküsünün əd 15
4302 19 307 0 – – – – ağ şimal tülküsünün əd 15
4302 19 309 0 – – – – digərləri əd 15
4302 19 350 0 – – – dovşan və ya ev dovşanının əd 15
– – – suitilərinin:
4302 19 410 0 – – – – qrenlandiya suitisinin yenidoğulmuş balasının və ya xoxlaç balasının dəriləri əd 15
4302 19 49 – – – – digərləri:
4302 19 491 0 – – – – – yenidoğulmuş və digər suiti balalarının (qrenlandiya suiti və xoxlaç istisna olmaqla) əd 15
4302 19 499 0 – – – – – digərləri əd 15
4302 19 50 – – – kalan və ya qunduzların (koipu):
4302 19 501 0 – – – – kalanların əd 15
4302 19 502 0 – – – – qunduzların əd 15
4302 19 600 0 – – – marmotların əd 15
4302 19 70 – – – pişikkimilər fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:
4302 19 701 0 – – – – vaşaqın əd 15
4302 19 709 0 – – – – digərləri əd 15
– – – qoyun və ya quzunun:
4302 19 750 0 – – – – aşağıdakı cinslərdən olan quzuların: həştərxan, enliquyruq, qaragül, fars və analoji cinsli quzuların, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların əd 15
4302 19 80 – – – – digərləri:
4302 19 801 0 – – – – – qoyun xəzi əd 15
4302 19 802 0 – – – – – xəz velür əd 15
4302 19 803 0 – – – – – kürklük qoyun dərisi əd 15
4302 19 804 0 – – – – – xəzli və kürklük qoyun dərisi, plyonka ortüklü əd 15
4302 19 809 0 – – – – – digərləri əd 15
4302 19 95 – – – digərləri:
4302 19 951 0 – – – – sincabın (Mustela erminea) əd 15
4302 19 952 0 – – – – samurun əd 15
4302 19 953 0 – – – – dələnin əd 15
4302 19 954 0 – – – – susamurunun (Lutra) əd 15
4302 19 955 0 – – – – sibir siçovulunun əd 15
4302 19 956 0 – – – – safsarın əd 15
4302 19 957 0 – – – – yenotun əd 15
4302 19 958 0 – – – – sincabın (Sciurus) əd 15
4302 19 959 0 – – – – digərləri 15
4302 20 00 – başlar, quyruqlar, pəncələr və digər hissə və ya parçalar, yığılmamış:
– – tülkü quyruğu:
4302 20 001 0 – – – qara-gümüşü və qırmızı əd 15
4302 20 002 0 – – – şimal tülküsünün əd 15
4302 20 003 0 – – – digərləri 15
4302 20 004 0 – – su samurunun (Lutreola)quyruğu 15
4302 20 009 0 – – digərləri 15
4302 30 – bütöv xəzlik dəri, parçalar və kəsiklər, yığılmış:
4302 30 100 0 – – lövhələr 15
– – digərləri:
4302 30 21 – – – su samurunun (Lutreola):
4302 30 211 0 – – – – qəhvəyi əd 15
4302 30 219 0 – – – – digərləri əd 15
4302 30 250 0 – – – dovşan və ya ev dovşanının əd 15
4302 30 310 0 – – – aşağıdakı cinslərdən olan quzuların: enliquyruq, həştərxan, qaragül, fars və analoji cinsli quzuların, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların dəriləri əd 15
4302 30 410 0 – – – ondatranın əd 15
4302 30 45 – – – tülkünün:
4302 30 451 0 – – – – qara-gümüşü rəngli tülkünün əd 15
4302 30 452 0 – – – – qırmızı tülkünün əd 15
4302 30 456 0 – – – – mavi şimal tülküsünün əd 15
4302 30 457 0 – – – – ağ şimal tülküsünün əd 15
4302 30 459 0 – – – – digərləri əd 15
– – – suiti dəriləri:
4302 30 510 0 – – – – qrenlandiya suitisinin yenidoğulmuş balasının və ya xoxlaç balasının əd 15
4302 30 55 – – – – digərləri:
4302 30 551 0 – – – – – yenidoğulmuş və digər suiti balalarının (qrenlandiya suitisinin və xoxlaçın istisna olmaqla) əd 15
4302 30 559 0 – – – – – digərləri əd 15
4302 30 61 – – – kalanların və ya qunduzların (koipu):
4302 30 611 0 – – – – kalanların əd 15
4302 30 612 0 – – – – qunduzların əd 15
4302 30 71 – – – pişikkimilər fəsiləsindən olan vəhşi heyvanlardan:
4302 30 711 0 – – – – vaşaqın əd 15
4302 30 719 0 – – – – digərləri əd 15
4302 30 95 – – – digərləri:
4302 30 951 0 – – – – samurun əd 15
4302 30 952 0 – – – – dələnin əd 15
4302 30 953 0 – – – – sincabın (Mustela erminea) əd 15
4302 30 954 0 – – – – sibir siçovulunun əd 15
4302 30 955 0 – – – – safsarın əd 15
4302 30 956 0 – – – – yenotun əd 15
4302 30 957 0 – – – – sincabın (Sciurus) əd 15
4302 30 959 0 – – – – digərləri 15
4303 Xəzdən geyim əşyaları, geyim ləvazimatları və digər məmulatlar:
4303 10 – xəz geyim əşyaları və geyim ləvazimatları:
4303 10 10 – – qrenlandiya suitisinin yenidoğulmuş balasının və ya xoxlaç balasının dərisindən:
4303 10 101 0 – – – geyim əşyaları əd 15
4303 10 109 0 – – – geyim ləvazimatları 15
4303 10 90 – – digərləri:
4303 10 901 0 – – – su samuru (Lutreola)dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 902 0 – – – qunduz dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 903 0 – – – tülkü və ya şimal tülküsü dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 904 0 – – – dovşan və ya ev dovşanının dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 905 0 – – – yenot dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 906 0 – – – qoyun dərisindən geyim əşyaları əd 15
4303 10 907 0 – – – qoyun, dovşan və ya ev dovşanı dərisindən uşaq geyim əşyaları: boyu 164 sm qədər, döş hissəsi 84 sm qədər əd 15
4303 10 908 0 – – – digər geyim əşyaları əd 15
4303 10 909 0 – – – geyim ləvazimatları 15
4303 90 000 0 – digərləri 15
4304 00 000 0 Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar 15
QRUP 44 ODUNCAQ VƏ ONDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR; AĞAC KÖMÜRÜ
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4401 Şalban, odun, budaq, çırpı bağlamaları və ya analoji formalarda yanacaq oduncağı; oduncaq talaşası və ya yonqarı; şalbanlar, briketlər, qranulalar şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı:
4401 10 000 0 – yanacaq oduncağı şalban, girdin, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda 10
– oduncaq talaşası və ya yonqarı:
4401 21 000 0 – – iynəyarpaqlı növlərdən 10
4401 22 000 0 – – yarpaqlı növlərdən 10
– şalbanlar, briketlər, qranulalar şəklində və ya analoji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı ,ağac tullantıları və skrap:
4401 31 000 0 – – ağac qranulaları 10
4401 39 – – digərləri:
4401 39 100 0 – – – mişarağzı 10
4401 39 900 0 – – – digərləri 10
4402 Ağac kömürü (qoz qabıqdan və ya qozdan alınmış kömür daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş:
4402 10 000 0 – bambukdan 10
4402 90 000 0 – digəri 10
4403 Meşə materialı, emal edilməmiş, qabığı soyulmuş və ya qabığı soyulmamış, üst oduncağı yonulmuş və ya yonulmamış və ya qaba yonulmuş və ya yonulmamış:
4403 10 000 0 – boya, aşındırıcı, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş m3 10
4403 20 – digər iynəyarpaqlı növlərindən:
– – adi küknar «Picea abies Karts» və ya avropa ağ şamı(Abies alba Mill.):
4403 20 110 0 – – – tir m3 10
4403 20 190 0 – – – digərləri m3 10
– – adi şam ağacı «Pinus sylvestris L.»:
4403 20 310 0 – – – tir m3 10
4403 20 390 0 – – – digərləri m3 10
– – digərləri:
4403 20 910 0 – – – tir m3 10
4403 20 990 0 – – – digərləri m3 10
– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik oduncaq növlərindən digərləri:
4403 41 000 0 – – tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau m3 10
4403 49 – – digərləri:
4403 49 100 0 – – – silindrik entandrofraqma, kayya ivorenzis və hündür xlorofora və ya afrika tik ağacı m3 10
4403 49 350 0 – – – Klayn aukumeyası və faydalı entandrofraqma m3 10
4403 49 950 0 – – – digərləri m3 10
– digərləri:
4403 91 – – palıddan (Quercus spp.):
4403 91 100 0 – – – şalbanlar m3 10
4403 91 900 0 – – – digərləri m3 10
4403 92 – –fıstıqdan (Fagus spp):
4403 92 100 0 – – – şalbanlar m3 10
4403 92 900 0 – – – digərləri m3 10
4403 99 – – digərləri:
4403 99 100 0 – – – qovaqdan m3 10
4403 99 300 0 – – – evkaliptdən m3 10
– – – tozağacından:
4403 99 510 0 – – – – tir m3 10
4403 99 590 0 – – – – digərləri m3 10
4403 99 950 0 – – – digərləri m3 10
4404 Çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; çəlik, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq:
4404 10 000 0 – iynəyarpaqlı növlərdən 10
4404 20 000 0 – yarpaqlı növlərdən 10
4405 00 000 0 Ağac yunu və ya nazik yonqarlar; ağac unu 10
4406 Dəmir yolu və ya tramvay yolları üçün ağac şpallar:
4406 10 000 0 – hopdurulmamış m3 0.5
4406 90 000 0 – digərləri m3 0.5
4407 Uzununa mişarlanma və ya yarılma, təbəqələrə ayrılma və ya qabığı soyulma, yonulma və cilalanma ilə emal olunmuş və ya olunmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan meşə materialları:
4407 10 – iynəyarpaqlı:
4407 10 150 0 – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – digərləri:
– – – rəndələnmiş:
4407 10 310 0 – – – – «Picea abies Karts» növlü adi küknar və ya avropa ağ şamı (Abies alba Mill) m3 10
4407 10 330 0 – – – – adi şam ağacı «Pinus sylvestris L.» m3 10
4407 10 380 0 – – – – digərləri m3 10
– – – digərləri:
4407 10 910 0 – – – – "Picea abies Karts" növlü adi küknar və ya avropa ağ şamı (Abies alba Mill) m3 10
4407 10 930 0 – – – – "Pmnus sylvestrms L" növlü adi şam ağacı m3 10
4407 10 980 0 – – – – digərləri m3 10
– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından:
4407 21 – – maxoqon ağacı (Swietenia spp.):
4407 21 100 0 – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 21 910 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 21 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 22 – – surinam virolası, məsaməli feba və balza:
4407 22 100 0 – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 22 910 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 22 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 25 – – tutqun-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau:
4407 25 100 0 – – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 25 300 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 25 500 0 – – – – cilalanmış m3 10
4407 25 900 0 – – – – digərləri m3 10
4407 26 – – şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, şoreyanın bütün növlərinin oduncağının üst qatı, paraşoreya, şoreya faqusina və şoreyanın digər növləri və ətirli fraqrea:
4407 26 100 0 – – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 26 300 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 26 500 0 – – – – cilalanmış m3 10
4407 26 900 0 – – – – digərləri m3 10
4407 27 – – silindrik entandrofraqma:
4407 27 100 0 – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 27 910 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 27 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 28 – – hündür xlorofora və ya afrika tik ağacı :
4407 28 100 0 – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 28 910 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 28 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 29 – – digərləri:
4407 29 150 0 – – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
– – – – cüt qanadlı genesiya, Varburq qonistilyüsü, aromatlı driobalanons və ya kamfora ağacı, tik və ya cat ağacı, congkong, Beyker intsiyası, naziktilli diera, koompassiya, Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, faydalı entandrofraqma, kayya ivorenzis, Hekkel mimuzopsu, anqola entandrofraqması, hündür mansoniya və ya afrika tik ağacı, ilomba və ya anqola piknantusu, lovoa (növləri), gur terminaliya, Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı:
– – – – – rəndələnmiş:
4407 29 200 0 – – – – – – Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı m3 10
4407 29 250 0 – – – – – – digərləri m2 10
4407 29 450 0 – – – – – cilalanmış m3 10
– – – – – digərləri:
4407 29 610 0 – – – – – – qanadlı lofira m3 10
4407 29 680 0 – – – – – – digərləri m3 10
– – – – digərləri:
4407 29 830 0 – – – – – rəndələnmiş m3 10
4407 29 850 0 – – – – – cilalanmış m3 10
4407 29 950 0 – – – – – digərləri m3 10
– digərləri:
4407 91 – – palıddan (Quercus spp):
4407 91 150 0 – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
– – – – rəndələnmiş:
4407 91 310 0 – – – – – parket və ya döşəmələrin ağac örtüyü üçün kiçik tirlər, plankalar və frizlər, yığılmamış m2 10
4407 91 390 0 – – – – – digərləri m3 10
4407 91 900 0 – – – – digərləri m3 10
4407 92 000 0 – – fıstıqdan (Fagus spp) m3 10
4407 93 – – ağcaqayından (Acer spp.):
4407 93 100 0 – – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 93 910 0 – – – – cilalanmış m3 10
4407 93 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 94 – – albalıdan (Prunus spp.):
4407 94 100 0 – – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 94 910 0 – – – – cilalanmış m3 10
4407 94 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 95 – – göyrüşdən (Fraxinus spp.):
4407 95 100 0 – – – yonulmuş; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 95 910 0 – – – – cilalanmış m3 10
4407 95 990 0 – – – – digərləri m3 10
4407 99 – – digərləri:
4407 99 200 0 – – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4407 99 250 0 – – – – yonulmuş m3 10
4407 99 400 0 – – – – cilalanmış m3 10
– – – – digərləri:
4407 99 910 0 – – – – – qovaqdan m3 10
4407 99 960 0 – – – – – tropik növləri oduncaqdan m3 10
4407 99 980 0 – – – – – digərləri m3 10
4408 Uzununa mişarlanma, təbəqələrə bölünmə və ya qabığı soyulma yolu ilə alınmış, rəndələnmə və ya cilalanma ilə emal olunmuş və ya olunnmamış, 6 mm-dən çox qalınlığı olmayan şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan, yapışqanlı faner üçün və ya analoji laylı oduncaqlar üçün üz çəkmək üçün lövhələr (laylı oduncağı bölməklə alınan lövhələr daxil olmaqla) və digər meşə materialları, :
4408 10 – iynəyarpaqlı növlərdən:
4408 10 150 0 – – rəndələnmiş; cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – digərləri:
4408 10 910 0 – – – karandaş hazırlanması üçün kiçik lövhəciklər m3 10
– – – digərləri:
4408 10 930 0 – – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan m3 10
4408 10 990 0 – – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olan m3 10
– bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik oduncaq növlərindən:
4408 31 – – tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau:
4408 31 110 0 – – – şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – digərləri:
4408 31 210 0 – – – – rəndələnmiş m3 10
4408 31 250 0 – – – – cilalanmış m3 10
4408 31 300 0 – – – – digərləri m3 10
4408 39 – – digərləri:
– – – şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, faydalı entandrofraqma, gur terminaliya, Klayn aukumeyası, bərkqatranlı triploxiton, kayya ivorenzis, silindrik entandrofraqma, surinam virolası, maxoqon ağacı (Swietenia spp.), Rio palisandrı, Par palisandrı və Braziliya çəhrayı ağacı:
4408 39 150 0 – – – – cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – – digərləri:
4408 39 210 0 – – – – – rəndələnmiş m3 10
– – – – – digərləri:
4408 39 310 0 – – – – – – qalınlığı 1 mm-dən artıq olmayan m3 10
4408 39 350 0 – – – – – – qalınlığı 1 mm-dən artıq olan m3 10
– – – digərləri:
4408 39 550 0 – – – – rəndələnmiş; cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – – – digərləri:
4408 39 700 0 – – – – – karandaşların hazırlanması üçün taxta parçaları m3 10
– – – – – digərləri:
4408 39 850 0 – – – – – – qalınlığı 1 mm-dən artıq olmayan m3 10
4408 39 950 0 – – – – – – qalınlığı 1 mm-dən artıq olan m3 10
4408 90 – digərləri:
4408 90 150 0 – – rəndələnmiş; cilalanmış; şalbanbaşı birləşmələri olan, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış m3 10
– – digərləri:
4408 90 350 0 – – – karandaş hazırlanması üçün taxta parçaları m3 10
– – – digərləri:
4408 90 850 0 – – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olmayan m3 10
4408 90 950 0 – – – – qalınlığı 1 mm-dən çox olan m3 10
4409 Polimateriallar (döşəmənin parket ortüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar) profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və ya analoji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan:
4409 10 – iynəyarpaqlı:
4409 10 110 0 – – şəkillər, fotoqrafiyalar, güzgülər və ya analoji əşyaların çərçivəsi üçün baget (naxışlı taxta) m 10
4409 10 180 0 – – digərləri 10
– yarpaqlı:
4409 21 000 0 – – bambukdan 10
4409 29 – – digərləri:
4409 29 100 0 – – – şəkillər, fotoqrafiyalar, güzgülər və ya analoji əşyaların çərçivəsi üçün baget (naxışlı taxta) m 10
– – – digərləri:
4409 29 910 0 – – – – parket və ya döşəmələrin örtüyü üçün tirlər, plankalar və frizlər, quraşdırılmamış m2 10
4409 29 990 0 – – – – digərləri 10
4410 Qatranlar və ya digər üzvi bağlayıcı maddələr hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, oduncaqdan və ya digər oduncaqlaşmış materialdan hazırlanan ağacyonqarlı plitələr, oriyentirli yonqarı olan plitələr(OSB) və analoji plitələr (məsələn, vafli plitələri):
– oduncaqdan:
4410 11 – – ağacyonqarlı plitələr:
4410 11 100 0 – – – işlənməmiş və ya cilalanmadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış m3 10
4410 11 300 0 – – – səthi melaminlə hopturulmuş kağızla örtülmüş m3 10
4410 11 500 0 – – – səthi dekorativ laylı plastmassa ilə örtülmüş m3 10
4410 11 900 0 – – – digərləri m3 10
4410 12 – – oriyentirli yonqarı olan plitələr (OSB):
4410 12 100 0 – – – işlənməmiş və ya cilalanmadan başqa sonrakı emala məruz qalmamış m3 10
4410 12 900 0 – – – digərləri m3 10
4410 19 000 0 – – digərləri m3 10
4410 90 000 0 – digərləri m3 10
4411 Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan hazırlanan, qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilən və ya əlavə edilməyən ağaclifli plitələr:
– orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr(MDF):
4411 12 – – 5 mm-dən çox olmayan qalınlıqda:
4411 12 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 12 900 0 – – – digərləri m2 10
4411 13 – – 5 mm-dən çox, lakin 9 mm-dən artıq olmayan qalınlıqda:
4411 13 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 13 900 0 – – – digərləri m2 10
4411 14 – – 9 mm-dən çox olan qalınlıqda:
4411 14 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 14 900 0 – – – digərləri: m2 10
– digərləri:
4411 92 – – sıxlığı 0,8 q/sm3-dan çox:
4411 92 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 92 900 0 – – – digərləri m2 10
4411 93 – – sıxlığı 0,5 q/sm3-dan çox, lakin 0,8 q/sm3-dan artıq olmayan:
4411 93 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 93 900 0 – – – digərləri m2 10
4411 94 – – sıxlığı 0,5 q/sm3-dan artıq olmayan:
4411 94 100 0 – – – mexaniki olaraq işlənməmiş və ya səthi örtülməmiş m2 10
4411 94 900 0 – – – digərləri m2 10
4412 Yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar:
4412 10 000 0 – bambukdan m3 10
– digər yapışqanlı faner, qatlı oduncaqdan (bambukdan başqa) , hər biri 6mm-dən çox olmayan qalınlıqda:
4412 31 – – ən azı bir xarici təbəqəsi bu qrupun yarımmövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından ibarət olan:
4412 31 100 0 – – – tünd-qırmızı oduncaqlı şoreyanın, açıq qırmızı oduncaqlı şoreyanın, müxtəlif növlü şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin, faydalı entandrofraqmanın, parlaq terminaliyanın, bərkqatranlı triploxitonun, kayya ivorenzisin, silindrik entandrofraqmanın, surinam virolasının, maxoqonievo ağacının (Swietenia spp), Rio palisandrının, Para palisandrının və Braziliya qızılgül ağacının oduncağından m3 10
4412 31 900 0 – – – digəri m3 10
4412 32 – – digəri, ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından hazırlanan:
4412 32 100 0 – – – qızılağacdan, göyrüşdən, fıstıqdan, tozağacından, albalı agacından, şabalıd agacından, qarağacdan, qikoridən, vərəsdən, at şabalıdı ağacından, çökədən, agcaqayından, palıddan, çinardan, qovaqdan, ağ akasiyadan, qoz ağacından və ya laləli liriodendron ağacından m3 10
4412 32 900 0 – – – digəri m3 10
4412 39 000 0 – – digəri m3 10
– digərləri:
4412 94 – – kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri:
4412 94 100 0 – – – ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan m3 10
4412 94 900 0 – – – digərləri m3 10
4412 99 – – digərləri:
4412 99 300 0 – – – ən azı bir qatı ağacyonqarlı plitələrdən ibarət olan m3 10
– – – digərləri:
– – – – ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından olan:
4412 99 400 0 – – – qızılağacdan, göyrüşdən, fıstıqdan, tozağacından, albalı agacından, şabalıd agacından, qarağacdan, qikoridən, vərəsdən, at şabalıdı ağacından, çökədən, agcaqayından, palıddan, çinardan, qovaqdan, ağ akasiyadan, qoz ağacından və ya laləli liriodendron ağacından m3 10
4412 99 500 0 – – – – – digərləri m3 10
4412 99 850 0 – – – – digərləri m3 10
4413 00 000 0 Bloklar, plitələr, tirlər və ya profillənmiş formalar şəklində preslənmiş oduncaqlar m3 10
4414 00 Şəkil, foto, güzgü və ya analoji əşyalar üçün ağac çərçivələr:
4414 00 100 0 – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4414 00 900 0 – digər növlərin oduncağından 10
4415 Ağacdan hazırlanan yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; ağacdan düzəldilən kabel barabanları; palletlər, altlıqlar, və digər yükləmə lövhələri, ağac obeçayklar:
4415 10 – yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; kabel barabanları:
4415 10 100 0 – – yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara 10
4415 10 900 0 – – kabel barabanları 10
4415 20 – palletlər, altlıqlar və ağacdan digər yükləmə lövhələri; obeçayklar:
4415 20 200 0 – – palletlər və ya yastı altlıqlar; obeçayklar 10
4415 20 900 0 – – digərləri 10
4416 00 000 0 Oduncaqdan boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və digər çəlləkçilik məmulatları və onların hissələri, çəllək taxtası daxil olmaqla 10
4417 00 000 0 Oduncaqdan alətlər, alətlərin korpusları və dəstəkləri, süpürgələrin və şotkaların ağac hissələri və dəstəkləri; ağac çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün formalar 10
4418 Ağac inşaat, dülgərlik və xarratlıq məmulatları, deşikli ağac panellər, yığılma lövhə parket, qont və taxtapuş çiləkəni daxil olmaqla:
4418 10 – pəncərələr, eyvan qapıları və onların çərçivələri:
4418 10 100 0 – – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4418 10 500 0 – – iynəyarpaqlı növlərin oduncağından 10
4418 10 900 0 – – digərləri 10
4418 20 – qapılar və onların çərçivələri və astanalar:
4418 20 100 0 – – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4418 20 500 0 – – iynəyarpaqlı növlərin oduncağından 10
4418 20 800 0 – – digər növ ağacların oduncağından 10
4418 40 000 0 – beton tökmək üçün taxtabənd 10
4418 50 000 0 – taxtapuş qontu və çiləkəni 10
4418 60 000 0 – dirəklər və dayaqlar 10
– tam  yığılmış panellər:
4418 71 000 0 – – mozaikalı döşəmə üçün m2 10
4418 72 000 0 – – digərləri, çoxqatlılar m2 10
4418 79 000 0 – – digərləri m2 10
4418 90 – digərləri:
4418 90 100 0 – – laylı-yapışdırılmış meşə materialı 10
4418 90 800 0 – – digərləri 10
4419 00 Yeməkxana və mətbəx ləvazimatı, ağacdan:
4419 00 100 0 – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4419 00 900 0 – digər növ ağacların oduncağından 10
4420 Mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzənmiş ağac məmulatlar; zərgərlik və ya bıçaq və analoji məmulatlar üçün ağac mücrülər və qutular; ağac heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar; mebelin 94-cü qrupda göstərilməyən mebel ağac əşyaları:
4420 10 – ağacdan heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar:
4420 10 110 0 – – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4420 10 190 0 – – digər növ ağacların oduncağından 10
4420 90 – digərləri:
4420 90 100 0 – – mozaikalı və inkrustasiyalı ağac məmulatlar m3 10
– – digərləri:
4420 90 910 0 – – – bu qrupa 2-ci əlavə qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından 10
4420 90 990 0 – – – digərləri 10
4421 Digər ağac məmulatları:
4421 10 000 0 – paltar asılqanları əd 15
4421 90 – digərləri:
4421 90 910 0 – – lifli plitələrdən 15
4421 90 980 0 – – digərləri 15
QRUP 45 MANTAR VƏ ONDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4501 Təbii mantar, emal edilməmiş və ya ilkin emaldan keçmiş; mantar tullantıları; xırdalanmış, qranulalaşdırılmış və ya üyüdülmüş mantar:
4501 10 000 0 – təbii mantar, emal edilməmiş və ya ilkin emaldan keçmiş 0.5
4501 90 000 0 – digəri 0.5
4502 00 000 0 Təbii mantar xarici qatı çıxarılmış və ya ilkin variantda kəsilmiş və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) bloklar, plitələr, təbəqələr və ya zolaqlar şəklində (iti kənarlı tıxac və ya mantarların hazırlanması üçün biçmələr daxil olmaqla) 0.5
4503 Təbii mantardan məmulatlar:
4503 10 – tıxaclar və mantarlar:
4503 10 100 0 – – silindrik 0.5
4503 10 900 0 – – digərləri 0.5
4503 90 000 0 – digərləri 0.5
4504 Aqlomerasiya edilmiş mantar (bağlayıcı maddə ilə və ya onsuz) və ondan hazırlanan məhsullar:
4504 10 – bloklar, plitələr, təbəqələr və zolaqlar; istənilən formalı lövhəciklər; bütöv silindrlər, disklər daxil olmaqla:
– – tıxaclar və mantarlar:
4504 10 110 0 – – – köpüklü şərablar üçün, təbii mantardan şayba ilə tıxaclar daxil olmaqla 0.5
4504 10 190 0 – – – digərləri 0.5
– – digərləri:
4504 10 910 0 – – – bağlayıcı maddə ilə 0.5
4504 10 990 0 – – – digərləri 0.5
4504 90 – digərləri:
4504 90 200 0 – – tıxaclar və mantarlar 0.5
4504 90 800 0 – – digərləri 0.5
QRUP 46 KÜLƏŞDƏN, ALFADAN VƏ DİGƏR MATERİALLARDAN HÖRMƏ ÜÇÜN HAZIRLANAN MƏMULATLAR; SƏBƏT MƏMULATLARI VƏ HÖRÜLMÜŞ MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4601 Zolaqlar və ya lent şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, hörgü materiallarından hörmələr və analoji məmulatlar; paralel dəstlərə bağlanmış və ya təbəqələr şəklində toxunmuş hörmə materialları, hörmə materiallarından hörülmüş və analoji məmulatlar, hazır olan və ya olmayan şəkildə (məsələn, payəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, pərdələr):
– bitki materiallarından hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr:
4601 21 – – bambukdan:
4601 21 100 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 21 900 0 – – – digərləri 15
4601 22 – – rotanqdan:
4601 22 100 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 22 900 0 – – – digərləri 15
4601 29 – – digərləri:
4601 29 100 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 29 900 0 – – – digərləri 15
– digərləri:
4601 92 – – bambukdan:
4601 92 050 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş 15
– – – digərləri:
4601 92 100 0 – – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 92 900 0 – – – – digərləri 15
4601 93 – – rotanqdan:
4601 93 050 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş 15
– – – digərləri:
4601 93 100 0 – – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 93 900 0 – – – – digərləri 15
4601 94 – – digər bitki materiallarından:
4601 94 050 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş 15
– – – digərləri:
4601 94 100 0 – – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 94 900 0 – – – – digərləri 15
4601 99 – – digərləri:
4601 99 050 0 – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş 15
– – – digərləri:
4601 99 100 0 – – – – hörmə materiallarından hazırlanan hörülmüş və ya analoji məmulatlar 15
4601 99 900 0 – – – – digərləri 15
4602 Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 4601 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbət, hörmə və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar:
– bitki materiallarından:
4602 11 000 0 – – bambukdan 15
4602 12 000 0 – – rotanqdan 15
4602 19 – – digərləri:
4602 19 100 0 – – – butulkalar üçün saman hörmə 15
4602 19 900 0 – – – digərləri 15
4602 90 000 0 – digərləri 15
QRUP 47 ODUNCAQDAN VƏ YA DİGƏR LİFLİ SELLÜLOZ MATERİALLARDAN HAZIRLANAN KÜTLƏ; REGENERASİYA EDİLƏN KAĞIZ VƏ KARTON (MAKULATURA VƏ TULLANTILAR)
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4701 00 Oduncaq kütləsi:
4701 00 100 0 – termo-mexaniki oduncaq kütləsi kq 90% q/m 0.5
4701 00 900 0 – digəri kq 90% q/m 0.5
4702 00 000 0 Oduncaq sellülozu, həll olan növlər kq 90% q/m 0.5
4703 Oduncaq sellülozu, natronlu və ya sulfatlı, həll olan növlərdən başqa:
– ağardılmamış:
4703 11 000 0 – – iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4703 19 000 0 – – yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
– yarı ağardılmış və ya ağardılmış:
4703 21 000 0 – – iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4703 29 000 0 – – yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4704 Oduncaq sellülozu, sulfitli, həll olan növlərdən başqa:
– ağardılmamış:
4704 11 000 0 – – iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4704 19 000 0 – – yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
– yarı ağardılmış və ya ağardılmış:
4704 21 000 0 – – iynəyarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4704 29 000 0 – – yarpaqlı növlərdən kq 90% q/m 0.5
4705 00 000 0 Oduncaq kütləsi, mexaniki və kimyəvi bişmə üsullarının birləşdirilməsi ilə alınmış kq 90% q/m 0.5
4706 Lifli kütlə, regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) və ya digər lifli sellüloz materiallardan alınmış:
4706 10 000 0 – pambıq tiftiyindən alınan kütlə 0.5
4706 20 000 0 – lifli kütlə, regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) alınmış kq 90% q/m 0.5
4706 30 000 0 – digəri bambukdan kq 90% q/m 0.5
– digəri:
4706 91 000 0 – – oduncaqdan kq 90% q/m 0.5
4706 92 000 0 – – sellülozdan kq 90% q/m 0.5
4706 93 000 0 – – mexaniki və kimyəvi prosesslərin birləşdirilməsi ilə alınmış kq 90% q/m 0.5
4707 Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura):
4707 10 000 0 – ağardılmamış kraft-kağız və ya kraft-karton, yaxud büzməli kağız və ya karton 15
4707 20 000 0 – kütləsi boyanmamış digər kağız və ya karton, əsasən ağardılmış sellülozdan alınmış 15
4707 30 – kağız və ya karton, əsasən oduncaq kütləsindən alınmış (məsələn, qəzetlər, jurnallar və analoji çap məhsulları):
4707 30 100 0 – – köhnə və satılmamış qəzet və jurnallar, telefon məlumat kitabları, broşüralar və çap olunmuş reklam məhsulları 15
4707 30 900 0 – – digərləri 15
4707 90 – digərləri, çeşidlənməmiş tullantılar və makulatura daxil olmaqla:
4707 90 100 0 – – çeşidlənməmiş 15
4707 90 900 0 – – çeşidlənmiş 15
QRUP 48 KAĞIZ VƏ KARTON; KAĞIZ KÜTLƏSİNDƏN, KAĞIZDAN VƏ YA KARTONDAN HAZIRLANAN MƏMULATLAR
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4801 00 000 0 Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində 0.5
4802 Təbaşirlənməmiş kağız və karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən, deşlməmiş kartlar və deşilmiş kağız lentlər, rulonlarda və ya istənilən ölçülü düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) vərəqlərdə, 4801 və ya 4803 mal mövqelərində göstərilən kağızdan başqa,; əllə tökülmə kağız və karton:
4802 10 000 0 – əllə tökülmə kağız və karton 15
4802 20 000 0 – fotohəssas , istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton 15
4802 40 – divar kağızlarının əsasını təşkil edən kağız:
4802 40 100 0 – – tərkibində mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 15
4802 40 900 0 – – digəri 15
– tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan digər kağız və karton:
4802 54 000 0 – – 1 m2-nin kütləsi 40 q-dan az 15
4802 55 – – rulon şəklində, 1 m2-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan:
4802 55 150 0 – – – 1 m2-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 60 q-dan az 15
4802 55 250 0 – – – 1 m2-nin kütləsi 60 q və ya çox, lakin 75 q-dan az 15
4802 55 300 0 – – – 1 m2-nin kütləsi 75 q və ya çox, lakin 80 q-dan az 15
4802 55 900 0 – – – 1 m2-nin kütləsi 80 q və ya çox 15
4802 56 – – açılmış halda, vərəq şəklində1 m2-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan, digər tərəfinin ölçüsü 297mm-dən çox olmayan:
4802 56 200 0 – – – bir tərəfinin ölçüsü 297 mm və digər tərəfinin ölçüsü 210 mm (A4 formatı) 15
4802 56 800 0 – – – digərləri 15
4802 57 000 0 – – digərləri, 1 m2-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan 15
4802 58 – – 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox:
4802 58 100 0 – – – rulon şəklində 15
4802 58 900 0 – – – vərəq şəklində 15
– tərkibində, mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olan, digər kağız və karton:
4802 61 – – rulon şəklində:
4802 61 150 0 – – – 1 m2-nin kütləsi 72 q-dan az, ümumi lif kütləsindən 50%-dən çox mexaniki üsulla alınmış liflərdən ibarət olan 15
4802 61 800 0 – – – digərləri 15
4802 62 000 0 – – vərəq şəklində, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən çox olmayan, açılmış halda 15
4802 69 000 0 – – digərləri 15
4803 00 Kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya pelyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri, sellüloz pambıq və sellüloz liflərdən parçalar, krepləndirilmış və ya krepləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, basmanaxışlı və ya basmanaxışsız, deşilmiş və ya deşilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap olunmuş və ya çap olunmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində:
4803 00 100 0 – sellüloz pambıq 15
– krepləndirilmiş kağız və sellüloz liflərdən parça, hər qatın 1 m2-nın kütləsi:
4803 00 310 0 – – 25 q-dan çox olmayan 15
4803 00 390 0 – – 25 q-dan çox 15
4803 00 900 0 – digərləri 15
4804 Rulonlarda və ya vərəqlərdə təbaşirlənməmiş kraft-kağız və kraft-karton, 4802 və ya 4803 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:
– kraft-layner:
4804 11 – – ağardılmamış:
– – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:
4804 11 110 0 – – – – 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan az 5
4804 11 150 0 – – – – 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya çox, lakin 175 q-dan az 5
4804 11 190 0 – – – – 1 m2-nin kütləsi 175 q və ya çox 5
4804 11 900 0 – – – digəri 15
4804 19 – – digəri:
– – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:
– – – – bir və ya bir neçə ağardılmamış və bir ağardılmış, yarıağardılmış və ya boyanmış xarici qatdan ibarət olan, 1m2-nın kütləsi:
4804 19 120 0 – – – – – 175q-dan az 5
4804 19 190 0 – – – – – 175 q və ya daha çox 5
4804 19 300 0 – – – – digəri 15
4804 19 900 0 – – – digəri 15
– kisəlik kraft-kağız:
4804 21 – – ağardılmamış:
4804 21 100 0 – – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan 15
4804 21 900 0 – – – digəri 15
4804 29 – – digəri:
4804 29 100 0 – – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan 15
4804 29 900 0 – – – digəri 15
– digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2-nın kütləsi 150 q və ya az:
4804 31 – – ağardılmamış:
– – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:
4804 31 510 0 – – – – elektrotexniki izolyasiya kraft-kağızı 5
4804 31 580 0 – – – – digərləri 15
4804 31 800 0 – – – digərləri 15
4804 39 – – digərləri:
– – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan:
4804 39 510 0 – – – – bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış 5
4804 39 580 0 – – – – digərləri 15
4804 39 800 0 – – – digərləri 15
– digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2 xüsusi kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az olan:
4804 41 – – ağardılmamış:
4804 41 910 0 – – – hopdurulmuş kraft 5
4804 41 980 0 – – – digərləri 15
4804 42 000 0 – – bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış və tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan 15
4804 49 000 0 – – digərləri 15
– digər kraft-kağız və kraft-karton, 1 m2-nın kütləsi 225 q və ya çox:
4804 51 000 0 – – ağardılmamış 15
4804 52 000 0 – – bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış və tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan 5
4804 59 – – digərləri:
4804 59 100 0 – – – ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan 5
4804 59 900 0 – – – digərləri 15
4805 Digər təbaşirlənməmiş kağız və karton, rulonlarda və ya vərəqlərdə, sonradan emal olunmamış və ya bu qrupa 3-ci qeyddə göstərilən şəkildə emal olunan:
– büzmələmə kağızı:
4805 11 000 0 – – yarımsellülozdan büzmələmə kağızı 0.5
4805 12 000 0 – – saman kütləsindən büzmələmə kağızı 0.5
4805 19 – – digəri:
4805 19 100 0 – – – “Wellenstoff” kağızı 10
4805 19 900 0 – – – digəri 10
– test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün regenerasiya olunmuş karton):
4805 24 000 0 – – 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az 5
4805 25 000 0 – –1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox 5
4805 30 – sulfitli sarğı kağızı:
4805 30 100 0 – – 1 m2-nin kütləsi 30 q-dan az 10
4805 30 900 0 – – 1 m2-nin kütləsi 30 q və ya daha çox 10
4805 40 000 0 – filtr kağızı və kartonu 10
4805 50 000 0 – taxtapuş kartonu üçün karton-əsas və kağız-əsas 15
– digərləri:
4805 91 000 0 – – 1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az 15
4805 92 000 0 – – 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan, çox lakin 225q-dan az 15
4805 93 – – 1 m2-nin kütləsi 225 q və ya çox:
4805 93 200 0 – – – makulaturadan hazırlanmış 15
4805 93 800 0 – – – digərləri 15
4806 Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız, rulonda və ya vərəqlərdə:
4806 10 000 0 – bitki perqamenti 15
4806 20 000 0 – yağkeçirməyən kağız 15
4806 30 000 0 – kalka 15
4806 40 – perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız:
4806 40 100 0 – – perqamin 15
4806 40 900 0 – – digəri 15
4807 00 Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, rulonlarda və ya vərəqlərdə çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və ya karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə hazırlanan):
4807 00 300 0 – makulaturadan istehsal edilmiş, kağızla örtülmüş və ya örtülməmiş 15
4807 00 800 0 – digərləri 15
4808 Büzməli kağız və karton (hamar üz təbəqələrlə yapışdırılmış və ya yapışdırılmamış), krepləndirilmış, basmanaxışlı və ya deşilmiş, rulonlarda və ya vərəqlərdə, 4803 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa:
4808 10 000 0 – büzməli kağız və karton, deşilmiş və ya deşilməmiş 5
4808 40 000 0 – kraft-kağız, krepləndirilmış və ya büzməli, basmanaxışlı və ya basmanaxışsız, deşilmiş və ya deşilməmiş 15
4808 90 000 0 – digərləri 15
4809 Kopiya kağızı, özükopir və digər kopiya və ya köçürmə kağızları (surətçıxarma aparatları üçün trafaretləri və ya ofset çap lövhələri üçün örtüklü və ya hopdurulmuş kağızlar daxil olmaqla) çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlar və ya vərəqlərdə:
4809 20 000 0 – özükopir kağızı 15
4809 90 – digəri:
4809 90 100 0 – kopiya kağızı 15
4809 90 900 0 – – digəri 15
4810 Kağız və karton, bir və ya hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş, bağlayıcı maddələr işlətməklə və ya onlarsız, və hər hansı digər örtüksüz, boyanmış və ya boyanmamış, dekorasiyalı səth ilə və ya onsuz, çap olunmuş və ya olunmamış, rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) istənilən ölçülü vərəqlərdə:
– yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış lifləri olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan:
4810 13 – – rulonlarda:
4810 13 200 0 – – – 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan karton və kağız, foto-, istilik- və elektrohəssas kağız və ya karton əsası kimi istifadə olunan 15
4810 13 800 0 – – – digərləri 15
4810 14 – – bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan , digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən çox olmayan, açılmış halda:
4810 14 200 0 – – – 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik- və elektrohəssas kağız və ya karton əsası kimi istifadə olunan kağız və karton 15
4810 14 800 0 – – – digərləri 15
4810 19 – – digərləri:
4810 19 100 0 – – – 1 m2-nın kütləsi 150 q-dan çox olmayan, foto-, istilik- və elektrohəssas kağız və ya karton əsası kimi istifadə olunan kağız və karton 15
4810 19 900 0 – – – digərləri 15
– yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya ümumi lif kütləsinə görə 10 kütlə %-dən çox olmamaqla belə lifləri olan:
4810 22 – – yüngülçəkili təbaşirli kağız:
4810 22 100 0 – – – 15 sm-dən çox eni olan rulonlarda və ya vərəqlərdə, bir tərəfinin ölçüsü 36 mm-dən çox və digər tərəfinin ölçüsü 15 mm-dən çox olan açılmış halda 15
4810 22 900 0 – – – digəri 15
4810 29 – – digərləri:
4810 29 300 0 – – – rulonlarda 15
4810 29 800 0 – – – digərləri 15
– kraft-kağız və kraft-karton, yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilənlərdən başqa:
4810 31 000 0 – – bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış və tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan,1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az olan 15
4810 32 – – bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış və tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan,1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox olan:
4810 32 100 0 – – – kaolinlə örtülmüş 15
4810 32 900 0 – – – digərləri 15
4810 39 000 0 – – digərləri 15
– digər kağız və kartonlar:
4810 92 – – çox qatlı:
4810 92 100 0 – – – bütün qatları ağardılmış 15
4810 92 300 0 – – – yalnız bir xarici qatı ağardılmış 15
4810 92 900 0 – – – digərləri 15
4810 99 – – digərləri:
4810 99 100 0 – – – ağardılmış kağız və karton, kaolinlə örtülmüş 15
4810 99 300 0 – – – slyuda tozu ilə örtülmüş 15
4810 99 900 0 – – – digərləri 15
4811 Sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və parça, örtüklü, hopdurulmuş, laminasiya olunmuş, səthi boyanmış və ya dekorasiya olunmuş və ya çap olunmuş, rulonlarda və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla), istənilən ölçülü vərəqlərdə, 4803, 4809 və ya 4810 mal mövqelərində göstərilənlərdən başqa:
4811 10 000 0 – qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton 15
– qummiləşdirilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton:
4811 41 – – özüyapışan:
4811 41 200 0 – – – eni 10 sm-dan çox olmayan, vulkanlaşdırılmamış təbii və ya sintetik kauçuk örtüklü 15
4811 41 900 0 – – – digərləri 15
4811 49 000 0 – – digərləri 15
– örtüklü, hopdurulma və ya plastmassa ilə laminasiya olunmuş (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton:
4811 51 000 0 – – ağardılmış, 1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox 15
4811 59 000 0 – –digərləri 10
4811 60 000 0 – mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton 15
4811 90 000 0 – sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və parça, digərləri 15
4812 00 000 0 Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinalar 15
4813 Papiros kağızı, ölçü üzrə və ya kitabça və ya borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş:
4813 10 000 0 – kitabçalar və ya borucuqlar formasında 15
4813 20 000 0 – eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda 15
4813 90 – digəri:
4813 90 100 0 – – eni 5 sm-dən çox, lakin 15 sm-dən çox olmayan rulonlarda 15
4813 90 900 0 – – digəri 15
4814 Divar kağızı və analoji divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız:
4814 20 000 0 – üz tərəfi dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, şəkil çap olunmuş və ya başqa üsulla plastmassa təbəqəsi ilə dekorasiya olunmuş kağızdan ibarət olan divar kağızı və analoji divar örtükləri 15
4814 90 – digərləri:
4814 90 100 0 – – dənəvərşəkilli, basmanaxışlı, boyanmış, şəkil çap olunmuş və ya başqa üsulla dekorasiya olunmuş kağız təbəqəsindən ibarət olan, plastmassadan şəffaf qoruyucu təbəqə ilə örtülmüş divar kağızı və analoji divar örtükləri 15
4814 90 700 0 – – digərləri 15
[4815]
4816 Kopiya kağızı, özükopir və digər kopiya və ya köçürmə kağızı (4809 mal mövqeyində göstərilən kağızdan başqa), surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset lövhələri, qutulara qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış:
4816 20 000 0 – özükopir kağızı 15
4816 90 000 0 – digərləri 15
4817 Kağız və ya kartondan zərflər, məktublar üçün kartoçkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma üçün kartoçkaları; kağızdan və ya kartondan olan, kağız dəftərxana ləvazimatı dəstlərindən ibarət olan qutular, çantalar, qılaflar və kompediumlar:
4817 10 000 0 – zərflər 15
4817 20 000 0 – məktub üçün kartoçkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma üçün kartoçkaları 15
4817 30 000 0 – kağızdan və ya kartondan olan, kağız dəftərxana ləvazimatı dəstlərindən ibarət olan qutular, çantalar, qılaflar və kompediumlar 15
4818 Təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən tualet kağızı və analoji kağız, sellüloz pambıq və ya parça, eni 36 sm-dən çox olmayan rulonlarda və ya ölçü, yaxud forma üzrə kəsilmiş; cib yaylıqları, kosmetik salfetlər, məhrəbalar, süfrələr, döşəkağı və analoji təsərrüfat-məişət, sanitar gigiyena və ya tibbi təyinatlı məmulatlar, kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya sellüloz lifli parçadan geyim əşyaları və geyim ləvazimatları:
4818 10 – tualet kağızı:
4818 10 100 0 – – hər bir qatın 1 m2-nin kütləsi 25 q və ya daha az 15
4818 10 900 0 – – hər bir qatın 1 m2-nin kütləsi 25 q-dan çox 15
4818 20 – cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı və məhrəbalar:
4818 20 100 0 – – cib yaylıqları və kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı 15
– – əl məhrəbaları:
4818 20 910 0 – – – rulonlarda 15
4818 20 990 0 – – – digərləri 15
4818 30 000 0 – süfrələr və salfetlər 15
4818 50 000 0 – geyim əşyaları və geyim ləvazimatı 15
4818 90 – digərləri:
4818 90 100 0 – – cərrahi, tibbi və ya gigiyenik məqsədlərlə istifadə edilən məmulatlar, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış 15
4818 90 900 0 – – digərləri 15
4819 Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçadan hazırlanmış karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırma tarası; müəssisələrdə, mağazalarda və analoji məqsədlərlə istifadə olunan kağızdan və ya kartondan kartoteka qutuları, məktub üçün qablar və analoji məmulatlar:
4819 10 000 0 – büzməli kağızdan və ya büzməli kartondan qutular, yeşiklər və kartonkalar 15
4819 20 000 0 – büzməli olmayan kağızdan və ya büzməli olmayan kartondan hazırlanan, qatlanan qutular, yeşiklər və kartonkalar 15
4819 30 000 0 – alt tərəfin eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər 15
4819 40 000 0 – digər kisələr və paketlər, kulilər daxil olmaqla 15
4819 50 000 0 – digər bağlamalar, qramplastinkalar üçün zərflər daxil olmaqla 15
4819 60 000 0 – müəssisələrdə, mağazalarda və ya analoji məqsədlərlə istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar 15
4820 Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktublar üçün bloknotlar, yaddaş qeyd kitabçası, gündəliklər və analoji məmulatlar, dəftərlər, suçəkən kağızlı bloknotlar, çıxarıla bilən cildlər (qoparılan vərəqlər və ya digərləri üçün), qovluqlar, kağıztikən qovluqlar, özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri və kağız və ya kartondan digər dəftərxana ləvazimatı; nümunələr və ya kolleksiyalar üçün albomlar və kitab üzlükləri, kağız və kartondan:
4820 10 – qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, məktublar üçün bloknotlar, yaddaş qeyd bloknotları, gündəliklər və analoji məmulatlar:
4820 10 100 0 – – qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, sifariş kitabları və qəbz kitabçaları 15
4820 10 300 0 – – qeyd kitabçaları, məktub və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar 15
4820 10 500 0 – – gündəliklər 15
4820 10 900 0 – – digərləri 15
4820 20 000 0 – dəftərlər 15
4820 30 000 0 – çıxarıla bilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar 15
4820 40 000 0 – özükopiyalıyan iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş kopiya dəstləri 15
4820 50 000 0 – nümunələr və ya kolleksiyalar üçün albomlar 15
4820 90 000 0 – digərləri 15
4821 Kağız və ya kartondan hazırlanan hər növ yarlıqlar və etiketlər, çap olunmuş və ya olunmamış:
4821 10 – çap olunmuş:
4821 10 100 0 – – özüyapışan 15
4821 10 900 0 – – digərləri 15
4821 90 – digərləri:
4821 90 100 0 – – özüyapışan 15
4821 90 900 0 – – digərləri 15
4822 Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar, şpullar və analoji tutqaclar (deşilmiş və ya deşilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış):
4822 10 000 0 – toxuculuq sapları dolamaq üçün istifadə edilən 15
4822 90 000 0 – digərləri 15
4823 Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifli parçalar, digərləri; kağız kütlədən, kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və ya sellüloz lifli parçalardan digər məmulatlar:
4823 20 000 0 – filtr kağızı və kartonu 15
4823 40 000 0 – qeydiyyatdan aparan cihazlar üçün cizgilənmiş kağız, rulonlarda, vərəqlərdə və ya disklərdə 15
– kağız və ya kartondan məcməyi, nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar:
4823 61 000 0 – – bambukdan 15
4823 69 – – digərləri:
4823 69 100 0 – – – məcməyilər, nəlbəkilər və boşqablar 15
4823 69 900 0 – – – digərləri 15
4823 70 – kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş:
4823 70 100 0 – – yumurta qablaşdırmaq üçün tökmə məcməyilər və qutular 15
4823 70 900 0 – – digərləri 15
4823 90 – digərləri:
4823 90 400 0 – – yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün kağız və kartonlar 15
4823 90 85 – – digərləri:
4823 90 851 0 – – – kondensator kağızı 15
4823 90 852 0 – – – kağız, karton, sellüloz liflərdən parçalar, digərləri 15
4823 90 859 0 – – – digərləri 15
QRUP 49 ÇAP KİTABLAR, QƏZETLƏR, REPRODUKSİYALAR VƏ POLİQRAFİYA SƏNAYESİNİN DİGƏR MƏMULATLARI; ƏLYAZMALAR, MAKİNADA YAZILAN MƏTNLƏR VƏ PLANLAR
<
XİF MN üzrə Kod Mal mövqelərinin adları Əlavə ölçü vahidi Tətbiq olunan tarif dərəcəsi
4901 Çap kitablar, broşüralar, vərəqlər və analoji çap materialları, broşüraya salınmış və ya ayrı-ayrı vərəqlər şəklində:
4901 10 000 0 – ayrı-ayrı vərəqlər şəklində, qatlanmış və ya qatlanmamış 3
– digərləri:
4901 91 000 0 – – lüğətlər, ensiklopediyalar və onların silsilə buraxılışları 3
4901 99 000 0 – – digərləri 3
4902 Qəzetlər, jurnallar və digər dövri nəşrlər, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, reklam materialı olan və ya olmayan:
4902 10 000 0 – həftədə dörd dəfədən az olmamaqla nəşr edilən 3
4902 90 000 0 – digərləri 3
4903 00 000 0 Şəkil-kitablar, rəsm üçün və ya rəngləmə üçün uşaq kitabları 0.5
4904 00 000 0 Notlar, çap olunmuş və ya, cildlənmiş və ya cildlənməmiş, illüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız 0.5
4905 Coğrafi və ya hidroqrafik xəritələr və ya bütün növlü analoji xəritələr, çap edilmiş atlaslar, divar xəritələri, topoqrafik planlar və qlobuslar daxil olmaqla:
4905 10 000 0 – qlobuslar 0.5
– digərləri:
4905 91 000 0 – – kitab şəklində 0.5
4905 99 000 0 – – digərləri 0.5
4906 00 000 0 Arxitektura, mühəndislik, sənaye, kommersiya, topoqrafiya və ya analoji məqsədlər üçün planlar və çertyojlar, orijinal kimi təqdim edilən, əllə işlənilən; əlyazması mətnləri; həssas kağızda fotoreproduksiyalar və yuxarıda adları sadalanan malların kopiya olunmuş surətləri 0.5
4907 00 Poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və ya analoji markalar, möhürlənməmiş (ödənilməmiş), nəzərdə tutulduğu ölkədə cari və ya yeni buraxılışı olan və qəbul olunmuş nominal qiyməti olan və ya qiyməti olacaq markalar; gerb kağızı; banknotlar; çek kitabçaları; aksiyalar, istiqrazlar və ya bonlar və analoji qiymətli kağız formaları:
4907 00 10 – poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və analoji markalar:
4907 00 101 0 – – aksizli malların aksiz markaları 5
4907 00 109 0 – – digərləri 5
4907 00 300 0 – banknotlar 0.5
4907 00 900 0 – digərləri 5